Bestemmelser som gjelder næringsliv, idrett og kultur

Hvilke virksomheter er stengt? Hvilke råd skal de som holder åpent følge? Her finner du informasjon om vedtak fattet av helsemyndighetene, råd til varehandel og arbeidsgivere

Innhold

Oppdaterte retningslinjer 

Aktuelle råd og regler for Frogn finner du her

Informasjon til idrett, kultur og frivillighet

Kommunale gymsaler/haller, øvingslokaler

Ved bruk av kommunale lokaler forutsettes det at brukere setter seg inn i sentrale føringer for smittevern, rutiner og veileder for sin aktivitet.
Vær oppmerksom på at det kan oppstå endringer på kort varsel i kommunens utlånspraksis som følge av situasjonen knyttet til covid – 19.

Generell sjekkliste for smittevern, oppmøteprotokoll  og lenker til nasjonale veiledere

Generell sjekkliste   Oppmøteprotokoll

Helsedirektoratet:
https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/koronavirus/idrett-kultur-fornoyelsesparker-og-frivillige-organisasjoner

Idrett:
https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/smittevern-for-idrett-covid-19

https://www.idrettsforbundet.no/idrettskrets/moreogromsdal/nyhet/2020/sarforbund-og-koronavettregler.-hva-gjelder-min-for-idrett/

Musikk:
https://www.musikk.no/nmr/om-oss/medlemsorganisasjoner/ressurser-for-medlemmer/veileder-smittevern-for-musikkovelser

Koronaordning for frivillige lag og organisasjoner

Sviktende inntekter i kulturlivet, idretten og frivillig sektor på grunn av koronavirus. Hvilke tiltak finnes og hvor kan du henvende deg?
En samlet oversikt over hva regjeringen gjør og hvor dere skal henvende dere for å få svar når det gjelder de ulike ordningene finner du her. 
Tiltak for kultur, idrett og frivillig sektor (regjeringen.no) 

Krisepakker til idrett, kultur og frivillighet
Over hele Norge har en rekke arrangementer innen idrett, kultur og frivillighet blitt utsatt, stengt eller avlyst.
Lotteri- og stiftelsestilsynet forvalter ordninger som retter seg mot idrett og frivillighet (inkludert kulturfrivillighet):
Frivillige lag og organisasjoner kan søke om tilskudd i forbindelse med arrangement og aktiviteter som
er påvirket av covid-19 pandemien.

Oppdatert informasjon pr 15. august 2021:
- Perioden for ordningen er utvidet til 31. oktober
- Søknadsfristen er forlenget til 15. november

Formålet med ordningen er å stimulere til gjennomføring av arrangement/aktivitet, men den gjelder også dersom man må avlyse på grunn av restriksjonar eller råd fra myndighetene i forbindelse med covid-19.
Perioden for ordningen er nå utvidet, og gjelder fra 1. januar til og med 31. oktober 2021.
Søkere må være registrerte i Frivillighetregisteret.
Hva kan det søkes om?
- Støtte til merkostnader på grunn av smitteverntilpasninger eller i forbindelse med
utvikling/tilpasning av aktiviteter. Dette kan for eksempel være innkjøp av
smittevernutstyr, kostnader til leie av større lokaler, digitalisering av eksisterende tilbud eller
nye aktiviteter som digitale møteplasser.
 - Støtte til mindreinntekter fra avlyste eller delvis gjennomførte arrangement. Dette kan for
eksempel vere tapte billettinntekter, parkeringsinntekter, inntekter fra loppemarked eller
kioskinntekter.
 - Mindreinntekter fra annen spesifisert aktivitet avgrenset til publikumsinntekter og
utleieinntekter. Dette kan for eksempel vere museum, akvarium, kinoer eller idrettsanlegg.
Utleieinntekter kan være utleie av bygninger, anlegg, hytter, fartøy eller andre rom og
lokaler.

Ny søknadsfrist er 15. november 2021.
Finn informasjon, søknadsskjema og veiledning om koronaordningen på www.lottstift.no

Kulturrådet forvalter ordninger som retter seg mot kulturlivet.
Les mer om disse ordningene på www.lottstift.no og www.kulturradet.no

Informasjon til bedrifter, virksomheter og næringsliv

Veileder for serveringssteder

Veilederen viser aktuelt regelverk for serveringsstedene med utdypet informasjon.

Se veileder for serveringssteder her (pdf)

I tillegg er det utarbeidet en forenklet veileder, utformet som en plakat. Denne kan printes ut og gjøres synlig i serveringsstedets lokaler.

Se plakaten for serveringssteder her (pdf)

Reglene gjelder i første omgang frem til 23. mai.

Søke kompensasjon?

Se mer på våre sider!

Nyttig informasjon til næringslivet

Dette er krevende tider for næringslivet, både i Frogn kommune og ellers i landet. Koronaviruset byr på utfordringer for næringslivet. Tiltak som er innført påvirker på forskjellig vis næringslivets evne til å utvikle og opprettholde konkurransekraftig og lønnsom drift. Det er mye å sette seg inn i og endringer skjer raskt.

På denne siden har vi samlet informasjon som kan være nyttige for næringslivet i tiden fremover:

Frogn kommunes næringsside

Statlige retningslinjer:

Informasjon til arbeidsgivere om tiltak, permittering og sykefravær:

  • Arbeidstilsynet - tiltak for arbeidslivet.

  • Nav - samleside med informasjon til arbeidstakere/arbeidsgivere.

  • NHO- råd til arbeidsgivere

Tiltak for å hjelpe næringslivet:

  • Viken Fylkeskommune – fremskynder en rekke tiltak og vil komme med flere (kilde: 23 mars).

  • Regjeringen – ny tiltakspakke for gründere og vekstbedrifter (kilde: 27 mars).

  • Innovasjon Norge – justerer sine tilbud for å møte endrede behov (kilde: 24 mars).

  • Fritt ord – øker sine bevilgningsrammer med 40 millioner.

Lokale foreninger for næringslivet:

Tips og råd:

Kompensasjon til private barnehager for refundert foreldrebetaling

Private barnehager skal motta kompensasjon for inntektsbortfallet de har i forbindelse med foreldrebetaling i perioden barnehagen må holde stengt etter § 2 i midlertidig forskrift om barnehage.

Les mer om dette i brevet fra utdanningsdirektoratet (pdf)

Har du spørsmål til kommunen? 

Frogn kommune kan kontaktes av arrangører for råd og veiledning; ta kontakt med Servicetorget på tlf 64 90 60 00 eller mail Arrangement.smittevern@frogn.kommune.no