Testing og smittesporing

Mistenker du smitte? Lurer du på hva du kan gjøre for å forebygge smitte? Her får du svar på hvem som skal holde seg hjemme, når du skal kontakte helsevesenet og hvem som skal testes.

Innhold

Har du symptomer og vil testes?

Du kan bestille time for koronatest ved symptomer på koronavirus digitalt.

Bestill time for testing digitalt her:

Du kan også kontakte Frogn kommunes testsenter for å avtale tid.

Kontaktinformasjon testsenter: tlf.  957 13 000. 

Ha personnummer klart. Husk også personnummer til barn dersom de skal testes, samt navn på fastlege.

Vi ber om at dere har tålmodighet og venter i telefonkøen; det er ingen vits i å legge på for så å ringe opp igjen. Fysisk oppmøte er heller ikke mulig.

Telefontider til testsenter:

Man–fredag kl. 08.30–11.00 og 12.30–14.00

Lør–søndag kl. 11.00–12.00

Testing

Møt til avtalt tid. Ta med legitimasjon med bilde. Følg instruks på skilt, anvisning fra trafikkvakt og helsepersonell.

Testsenteret er lokalisert ved rådhuset, Rådhusveien 6, med innkjøring fra Grandeveien.

Etter gjennomført test vil du få utlevert et informasjonsskriv. Du skal være i karantene frem til testresultatet foreligger.

Svar på prøve

Det er inntil tre dagers ventetid før du får svar på testen.

Ved positiv prøve vil helsepersonell kontakte deg. Ved negativ prøve vil du finne prøvesvaret på mine siner på helsenorge.no. Om du ikke har mulighet for å logge inn på helsenorge sine sider kan du på prøvesvaret av fastlegen din.

Testsenteret gir ikke ut testsvar.

Er du nærkontakt? Må du testes?

Nedjustert TISK (gjelder fra 27. september 2021)

Karantene
Justert TISK innebærer lettelser i reglene for smittekarantene.
Det blir kun plikt til smittekarantene for uvaksinerte husstandsmedlemmer og tilsvarende nære
personer (se definisjon av "tilsvarende nære" under).
Uvaksinerte/ikke fullvaksinerte husstandsmedlemmer og tilsvarende nære, som ikke har
symptomer, kan teste seg ut av smittekarantene. Dette beskrives nedenfor under overskriften
testing.
Øvrige nærkontakter har ikke lenger plikt til karantene i nedjustert TISK, men oppfordres til å la
seg teste. Dette beskrives også nedenfor under overskriften testing.

Smittesporing
Nedjustert TISK innebærer endringer i omfanget av kommunenes smittesporing.
Kommunens ansvar for å smittespore begrenses til hustandsmedlemmer og tilsvarende nære
som er mest utsatt for smitte, og som har plikt til å gjennomføre smittekarantene. Øvrige
nærkontakter varsles i hovedsak av indeks med oppfordring til å la seg teste.
Kommunene har plikt til å informere indeks eller dennes foresatte/verge om positiv prøve, og
oppfordre denne til å informere øvrige nærkontakter samt og veilede i hvordan dette bør
gjøres. Også vaksinerte nærkontakter skal informeres.

Informasjonen til øvrige nærkontakter kan formidles av indeks selv eller dennes foresatte, en
arrangør, restaurant/utested, skole eller på annet vis som er vurdert som hensiktsmessig. Siden
en del av indekstilfellene vil være barn, kan ikke indeks rutinemessig få dette ansvaret.

Unntaksvis må kommunen gjennomføre selve smittesporingen, men kun i tilfeller der dette ikke
lar seg gjøre på annet vis.

Testing
I justert TISK skal det fortsatt være lav terskel for å teste seg ved symptomer, også for
vaksinerte. Test på klinisk indikasjon av alle ikke-fullvaksinerte nærkontakter vil være den
førende regelen. Mye av testingen kan imidlertid arrangeres som selvtesting slik at
testkapasiteten i helsetjenesten ikke overbelastes.

Følgende testregimer anbefales i justert TISK:
1. Test for unntak av smittekarantene for husstandsmedlemmer og tilsvarende nære
Nærkontakter, herunder hustandsmedlemmer og tilsvarende nære som ikke omfattes av
unntaket fra smittekarantene jfr. covid-19- forskriften § 4 andre ledd har plikt til karantene i
justert TISK. Denne gruppen kan teste seg ut av karantene under forutsetning av at de ikke
utsettes for videre eksponering. Testingen kan for denne gruppen gjennomføres på to
måter:
1.1. Daglig selvtesting fra fremre nese med antigen hurtigtester i 7 dager
Tiden med plikt til daglig selvtesting vil vare tilsvarende lenge som karantenetiden. Det
vil si at den kan avsluttes ved negativ test tatt tidligst 7 døgn etter siste eksponering.
I tilfeller der regelmessig daglig testing ikke er praktisk mulig å gjennomføre, kan PCR
eller annen NAT annenhver dag være et alternativ. Dette kan bli aktuelt dersom
hurtigtester for selvtesting ikke er tilgjengelig.
PCR kan tas sjeldnere enn antigen hurtigtest da metoden har høyere sensitivitet.
Dersom man utvikler symptomer i karantene/
testoppfølgingstiden, er man et “sannsynlig tilfelle” og må være i isolasjon fram til negativ test
(NAT, for eksempel PCR) foreligger.

Hustandsmedlemmer og tilsvarende nære som ikke oppholder seg sammen med
den smittede personen etter at eksponeringen er definert, kan teste seg ut av karantene.
Dersom nærkontakten ikke kan holde tilstrekkelig avstand/distanse til den smittede må
smittekarantene gjennomføres. Dette vil for eksempel gjelde i de tilfellene hvor indeks ikke kan
isoleres i eget hjem, eller der hvor nærkontakten ikke kan oppholde seg utenfor eget hjem i den
aktuelle perioden.

Hva menes med tilsvarende nære?

Med tilsvarende nære menes for eksempel kjæreste eller annen person den smittede har hatt
nærkontakt med, tilsvarende som om de skulle vært husstandsmedlemmer. Det vil i noen
tilfeller være utfordrende å avgjøre om nærkontakter skal defineres som tilsvarende nære eller
ikke. Smittesporingsteamet i kommunen vil da måtte avgjøre dette. Eksempler på personer som
i utgangspunktet ikke defineres som tilsvarende nære er:
- Elever i samme klasse
- Spillere på samme fotballag eller annen lagidrett/idrettslig aktivitet
- Personer som har sittet rundt samme middagsbord
- Ordningen med unntak fra smittekarantene ved testing for barn og unge under 18 år vil
oppheves, siden karanteneplikten ikke lenger omfatter øvrige nærkontakter. Skoler og
barnehager vil da i mindre grad ha en rolle i testing.

2. Frivillig test for øvrige nærkontakter
Nærkontakter som ikke er husstandsmedlemmer eller tilsvarende nære har ikke plikt til å teste
seg i justert TISK, men bør oppfordres til testing. Testingen kan gjøres på følgende måter:
2.1. Test med NAT/PCR-test på teststasjon
2.2. To selvtester med et døgns mellomrom med selvtest hjemme 
Ved høyt smittetrykk der hver enkelt smittet har mange øvrige nærkontakter, kan denne
gruppen personer bli stor. Kommunen prioriterer og avgjøre i hvilken grad de skal
tilby selvtester til disse.

Personer som er definert som nærkontakter, men som ikke er husstandsmedlemmer eller
tilsvarende nære fritas fra smittekarantene. Denne gruppen vil i nedjustert TISK bli oppfordret
til:
- Testing så snart de er informert om at de har vært i nærheten av en smittet person.
- Begrensning av sosial omgang inntil et negativt testsvar foreligger.
- Egenobservasjon av symptomer i 10 dager etter eksponering.
- Lav terskel for ny testing ved symptomer.
Ordningen 'test for karantene' for barn og unge under 18 år oppheves, siden karanteneplikten
for disse bortfaller. 

3. Testing ved utbrudd blant barn og unge som ikke er vaksinerte
Utbruddshåndtering vil være nødvendig også i Justert TISK og da spesielt relatert til grupper av
barn og unge som ikke er vaksinert. Stort sett vil det være tilstrekkelig med målrettet jevnlig
testing i en kortere periode. FHI har oppdaterte råd og veiledning for jevnlig testing.
Kommunene kan der det er nødvendig for å ha oversikt over utbredelse av smitte og
smitteveier oppjustere TISK. 

4. Annen testing
Grensetesting samt test for koronasertifikat av private aktører anbefales også i justert TISK.

Isolasjon
Kravet til isolasjon ved påvist smitte vil være uendret.

For mer informasjon om nedjustert TISK:
https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/koronavirus/testing-isolasjon-smittesporing-ogkarantene/nedjustert-tisk

Trenger du tolk?

Trenger du tolk i samtale med testtelefonen? Send sms med språk til tlf: 418 60041, så ringer vi deg opp med tolk i åpningstiden. Tjenesten er gratis.

Corona information in other languages:

Press conferences, news and press releases, and information from the Government in several languages.

Mer informasjon

Du finner mer informasjon her:

Flytskjema som beskriver hva du skal gjøre om du mistenker luftveisinfeksjoner, når du skal testes, når du skal i karantene og isolasjon.