Sykehjem og omsorgsboliger

Innhold

Besøk ved våre helseinstitusjoner

Alle våre helseinstitusjoner er åpne for besøk, men med restriksjoner.

Ullerud Helsebygg

Ullerud Helsebygg følger de til enhver tid gjeldende nasjonale anbefalinger, og retningslinjer fra Frogn Kommune.  

 

Råd og retningslinjer som gjelder besøk på Ullerud Helsebygg: 

Besøk bør gjennomføres slik at risikoen for smitte i institusjonen er minst mulig.  

Besøket bør ikke gjennomføres dersom:  

 • du mistenker at du er smittet med covid 19 eller er bekreftet smittet. 

 • du har luftveissymptomer eller er i karantene.  

 

Gjennomføring av besøk på Ullerud Helsebygg: 

Ullerud Helsebygg må holde oversikt over besøkende, slik at smittesporing kan gjennomføres på en effektiv måte dersom smitte oppdages hos beboere, besøkende eller ansatte. Vi viderefører derfor registrering av besøk gjennom vår besøksprotokoll. 

 

Besøkstider: 

Kl. 1100-1300 og 1700-1900 

 • Det vil være mulig for pårørende å besøke beboerne utenom disse besøkstidene, men da må besøket avklares med avdelingen på forhånd. 

 • Besøkende bør gå direkte til og fra beboerens rom, og ikke oppholde seg i fellesarealer. Ullerud Helsebygg tilrettelegger imidlertid også for besøk i «Huskestua», vårt største fellesrom, forutsatt at man kan opprettholde minst 1 meter avstand til andre beboere og ansatte. 

 • Begrensningen for antall besøkende samtidig, vil være anbefalingen om å holde avstand, også inne på beboerens rom.  

 • For uvaksinerte beboere vil hovedregel være besøk på eget rom, men vi tilrettelegger også for besøk i eget besøksrom, og vi må være ekstra påpasselige med smittevernreglene. 

 

Ullerud Helsebygg har inngått avtale med «Frivilligheten», som vil bistå oss som besøksverter. Besøksvertene vil ha tilhold i resepsjonsområdet, og kontaktes av pårørende ved ankomst. 

Ta kontakt med aktuell avdeling dersom du har spørsmål som gjelder besøket. 

For pasienter som er kritisk syke eller døende, skal besøk utover disse retningslinjene være avtalt på forhånd. 

 

For Ullerud Bofellesskap gjelder følgende: 

Ved Bofellesskapet fortsetter nåværende praksis ved besøk. Det er ikke besøkstider, men besøkende ringer på når de kommer og slippes inn av personalet. Dette for å sikre at informasjon om smitteforebyggende tiltak blir gitt og forstått, og at besøkslogg føres. 

 

Anbefalinger om besøk for pasienter og beboere (Helsedirektoratets koronaveileder) 

Smittevernråd ved besøk i kommunale helse- og omsorgsinstitusjoner (Folkehelseinstituttets koronaveileder) 

 

 

Tusen takk for at dere hjelper oss å hindre smitte! 

 

 

 

 

 

 

25.06.21 

Enhetsleder  

Ullerud Helsebygg 

 

Avdelingene når du ved å ringe: tlf. 957 13 040. 

https://www.frogn.kommune.no/enheter/ullerud-helsebygg/helsebygg/

Generelle smittevernråd ved besøk i kommunale omsorgsinstitusjoner

Informasjon om de generelle rådene fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet følger nedenfor.

I forkant av besøk i kommunal omsorgsinstitusjon

 • Fysiske besøk bør avklares med institusjonen i forkant.
 • Ansatte i institusjonen bør avklare smittestatus for de besøkende. 
 • Pårørende eller andre som er sannsynlig eller bekreftet med covid-19, kan i henhold til covid-19-forskriften ikke komme på besøk i institusjonen.
 • Pårørende eller andre som har luftveissymptomer eller er i karantene, skal som hovedregel ikke komme på besøk, men unntak kan i noen tilfeller vurderes. For mer informasjon se Helsedirektoratets anbefalinger for vurdering av besøk. Ved unntak må en følge «Råd når personer med luftveissymptomer eller i karantene unntaksvis får komme på besøk» nedenfor.
 • Besøkende må forberedes på gjeldende rutiner og smittevernrådene følges.
 • Nasjonale, eventuelt lokale, anbefalinger eller bestemmelser for antall besøkende bør følges. Hvis konkrete anbefalinger ikke foreligger, bør antall besøkende ikke være høyere enn at anbefalt avstand (minst 1 meter) og øvrige smittevernråd kan følges.
 • Besøkende bør oppfordres til å følge gjeldende nasjonale smittevernråd for befolkningen særlig nøye i perioden før og mellom besøk.

Under besøk i kommunal omsorgsinstitusjon

 • Institusjonen bør holde oversikt over besøkende, slik at smittesporing kan gjennomføres på en effektiv måte dersom smitte oppdages hos beboere, besøkende eller ansatte. Det er frivillig for besøkende å oppgi personopplysninger for smittesporingsformål. Opplysningene kan ikke lagres lenger enn nødvendig. For smittesporingsformål er det 10 dager.
 • Det er viktig at alle besøkende utfører håndhygiene ved ankomst, også ved besøk utendørs.
 • Besøkende bør gå direkte til og fra beboerens rom, og ikke oppholde seg i fellesarealer. Hvis beboeren ikke har enerom, bør besøk tilrettelegges i besøksrom e.l.
 • Besøkende bør holde minst 1 meters avstand til ansatte og andre beboere enn den de besøker.
 • Besøkende bør også holde minst 1 meters avstand til den de besøker. Det kan gjøres lokale vurderinger med hensyn til berøring, men en bør prøve å unngå tett ansikt-til-ansikt kontakt. Vurderingen bør ta hensyn til smitterisiko i lokalsamfunnet (kommunen, eventuelt også nabokommuner), og risiko for alvorlig forløp av covid-19 hos den som får besøk og øvrige beboere i institusjonen.
 • Beboere kan ta imot gaver, blomster og lignende. Det er ikke behov for spesielle forholdsregler, men viktig å følge generelle råd for håndhygiene, da dette vil forebygge indirekte kontaktsmitte.
 • Hvis besøkende har med mat, bør alle utføre håndhygiene før maten serveres og inntas. Besøkende skal ikke benytte kjøkken i institusjonen.
 • Beboer bør utføre håndhygiene når de besøkende forlater rommet.

I etterkant av besøk i kommunal omsorgsinstitusjon

 • Alle felles berøringspunkter i rommet hvor besøket foregår (f.eks. dørhåndtak, armlener, brytere, toalett), bør rengjøres eller desinfiseres etter besøket.

Noen uvaksinerte beboere kan ha behov for å skjermes mer enn de vaksinerte beboerne. Nærmere beskrivelse av dette finnes i de oppdaterte rådene.