Status for enhetene i Frogn kommune

Rådmann Harald K. Hermansen og ordfører Hans Kristian Raanaas informerer om statusen for enhetene i Frogn kommune, og planer og tiltak den nærmeste tiden.

Innhold

Visste du at... 

Frogn-fakta om koronatall

I løpet av pandemien fra mars 2020 til og frem til slutten av mars 2021 har Frogn kommune:

 • testet 11 200 personer
 • Registrert 193 smittede
 • Hatt 193 i isolasjon i eget hjem
 • Hatt ca 700 i nærkontaktkarantene 
 • Hatt 11 innlagt på sykehus
 • Hatt ett dødsfall
 • Hatt 176 friskmeldte
 • Fulgt opp 1701 nærkontakter 
 • Testet 450 elever ved Frogn videregående skole i uke 11 – resultat: 1 smittet (uten symptomer)
 • Mottatt 6656 registreringer for vaksine 
 • Satt 2390 sprøytestikk og vaksinert 1467 (v utgang uke 11)
 • Brukt 2390 doser med vaksine
 • Publisert og løpende oppdatert  over 110 sider vedr korona på vår hjemmeside
 • Lagt ut 320 poster om korona på våre kanaler i sosiale medier
 • Gjennomført 65 politiske møter (11 kommunestyremøter, 10 formannskapsmøtet og 44 utvalgsmøter) digitalt på teams

Status enheter Frogn kommune

Tredje bølge og enda en motbakke i koronapandemien... Ytterligere innstramninger setter sitt preg på hverdagen i vår kommune. Alle våre tjenester er i drift, men noen med redusert kapasitet. Kommunen kan heldigvis fremdeles melde om god kontroll og oversikt, og vi er glade for at vi i stor grad har lykkes i å trygge våre innbyggere under koronaepidemien. Vi oppfordrer alle våre innbyggere til å fortsette den gode innsatsen. Ta ansvar for egen helse; fortsett å vaske hendene og hold avstand til andre for å hindre ytterligere oppblomstring av viruset.

Barnehager: Barnehagene er fortsatt på gult nivå. Vi avventer revidert smittevernveileder, og vil informere ved ev endringer. Barnehagene fortsetter med samme åpningstid fra 7.30 til 16.30. Barnehagene vil være stengt hele påskeuka fra mandag 29.03.21 til og med mandag 25.03.21.

Barna må fortsatt ha med matpakker og drikkeflasker. Regler rundt hygiene og smittevern gjelder fortsatt. Det er lav terskel for barn og voksne å være hjemme fra barnehagen ved symptomer på luftveisinfeksjoner.

Barnehagene har beredskapsplaner for å raskt kunne endre driften fra gult til rødt nivå, dersom smittesituasjonen i kommunen tilsier det.

Frognskolen: Skolene i Frogn har gult trafikklys som grunnlag for tilbudet. Det gjelder både barneskolene og ungdomsskolene. Smittetrykket i Frogn er pr i dag ikke høyt nok som grunnlag for å innføre rød trafikklysmodell.

Smitten er økende også i den yngre delen av befolkningen. Smittesporingen viser at det er få som blir smittet på skolen. Det siste tilfellet av smitte på en grunnskole i Frogn var i januar.

Foresatte får informasjon på Transponder, når det er behov for det.

Helse, omsorg og koordinering:  Alle tjenester i enheten driftes normalt etter tilpassede retningslinjer og ivaretar smittehensyn i arbeidet. Ansatte holder seg hjemme ved symptomer og hjemmekontor brukes ved behov. Brukere av tjenestene blir forespurt om symptomer slik at hensiktsmessige smitteverntiltak iverksettes.

Hjemmebaserte tjenester: Et noe høyere sykefravær i tjenesten kan medføre at brukerne må forholde seg til flere personell i en periode. Alle ansatte, også vikarer har fått god opplæring i smitteforebyggende adferd slik at brukerne kan føle seg trygge. Dagsenter for eldre og personer med demens er åpent.

Rehabilitering og koordinering: Søknadskontoret ivaretar søknader og nødvendige behov for nødvendig helsehjelp og praktisk bistand som ved ordinær drift. Det er ingen venteliste for utskrivningsklare pasienter fra sykehus. Tilbudene fra demenskoordinator og kreftkoordinator driftes og tilpasses brukernes behov som normalt. Det er ansatt en ekstra ergoterapeut i høst grunnet lange ventelister på ergoterapitjenester. Vi har allerede klart redusere ventetiden noe og har nå færre på ventelisten. Det forventes at vi vil ha en normal drift innen noen måneder.

Hjelpemiddellageret: Driftes etter tilpassede retningslinjer. Alle små hjelpemidler utleveres ved at bruker eller pårørende henter selv på hjelpemiddellageret, overlevering av hjelpemiddelet utendørs. Leverer nødvendige hjelpemidler og installasjoner hjemme hos bruker ved behov, ivaretar smittevernhensyn og holder god avstand til brukerne. Legetjenestene har normal drift med nødvendige smitteverntiltak.

Testsenter og smittesporing: Med bakgrunn i føringer fra sentrale myndigheter har kommunen et bemanningssystem som tilpasses det til enhver tid gjeldende testbehov. Frogn kommune har kapasitet tilsvarende testing av 5 % av innbyggerne i løpet av 1 uke. Tilbudet er lokalisert ved rådhuset og har dedikerte ressurser i fht. testing og smittesporing. Behov for testing og smittesporing varierer. Situasjonen og behovet følges tett opp. Kompetanse er sikret ved fagdager hvor relevant personell i kommunen får opplæring i smitteforebyggende tiltak, smittesporing og testing.

Ullerud helsebygg: Så langt har enheten ikke hatt påvist smitte av Covid-19 hos beboere eller ansatte på Ullerud Helsebygg og Ullerud Bofellesskap.

Generelt om besøk: 11. februar i år lempet Ullerud Helsebygg noe på besøksrestriksjonene vi hadde hatt over en tid. Bakgrunnen for at vi gjorde dette var blant annet at en stor andel av våre beboere på dette tidspunkt var fullvaksinert. Samtidig må vi så langt det er mulig fortsatt sikre skjerming av uvaksinerte beboere og ansatte. Det er grunnen til at vi fortsatt må ha besøksrestriksjoner. Besøksreglene for Ullerud Helsebygg er også oppdatert i tråd med strengere koronatiltak innført av regjerningen i hele Viken og Oslo 16. mars.

Besøksregistrering og besøkstider: Ullerud Helsebygg må holde oversikt over besøkende, slik at smittesporing kan gjennomføres på en effektiv måte dersom smitte oppdages hos beboere, besøkende eller ansatte. Vi viderefører derfor registrering av besøk gjennom vår besøksprotokoll eller registrering på avdelingene. Ullerud Helsebygg har innført besøkstider. Besøkstid på formiddagen vil være fra 11.00 til 13.00 og på ettermiddag/kveld fra 17.00 til 19.00. Det vil være mulig for pårørende å besøke beboerne utenom disse besøkstidene, men da må besøket avklares med avdelingen på forhånd. Ullerud Helsebygg anbefaler at besøkende bruker munnbind. For å sikre at vårt hardt arbeidende personale kan håndtere besøkene framover, har Ullerud Helsebygg inngått avtale med «Frivilligheten», som vil bistå oss som besøksverter. Besøksvertene vil ha tilhold i resepsjonsområdet, og kontaktes av pårørende ved ankomst. Ytterligere informasjon om besøksrutiner finner du på Ullerud Helsebygg sin hjemmeside: https://www.frogn.kommune.no/enheter/ullerud-helsebygg/helsebygg/

Beredskap: Ullerud Helsebygg har detaljerte beredskapsplaner for alle avdelinger for en situasjon med et covid-19 smitteutbrudd. Smitteforebyggende tiltak: Utplassering av desinfeksjonsmidler utover normalen. Stadig fokus på smittevern og opplæring. Hyppigere renhold, vask av utsatte punkter.

NAV: Vi løser det meste digitalt, men møter selvfølgelig alle som ikke er digitale etter avtale. Det er flere måter å sette opp en timeavtale digitalt på: • Dersom du allerede er registrert hos NAV, får du raskt kontakt med en veileder ved NAV Frogn gjennom chatte-funksjonen på innlogget side.

• For de som ikke er registrert hos NAV og ønsker kontakt, kan man bruke «skriv til oss», her rutes man via det nasjonale kontaktsenteret.

• NAV Frogn har innført DigiSos og kan derfor også motta og behandle sosialhjelpssøknader via digitale plattformer.

I tillegg til det nasjonale kontaktsenteret (55 55 33 33), har vi opprettet egne direkte vakttelefoner til NAV Frogn, for å øke vår tilgjengeligheten i forbindelse med korona-situasjonen. Disse numrene går ikke via det nasjonale kontaktsenteret, men går direkte til NAV Frogn. Ved akutt behov for bistand vedrørende økonomisk sosialhjelp eller midlertidig bolig kan du benytte følgende vakttelefoner: 916 44 702 / 404 90 918 / 400 27 379

Arbeidsgivere kan alltid kontakte våre markedsrådgivere direkte (https://www.nav.no/no/lokalt/ost-viken/relatert-informasjon/rekruttering-og-inkludering-i-ost-viken). Vi er også tilgjengelig for arbeidsgivere via Salesforce, NAVs digitale CRM plattform for arbeidsgivere.

For deg som på grunn av korona har kommet i en vanskelig økonomisk situasjon, anbefaler vi at du tar tak i dette så raskt som mulig. NAV kan gi deg enkle råd om hva du selv kan gjøre for å løse situasjonen og hvis du trenger mer hjelp, loser vi deg videre til rett instans. Dersom du har bekymringer knyttet til økonomi og gjeld, har NAV derfor opprettet en egen økonomirådstelefon. Telefonnummeret er 55 55 33 39 og åpningstiden er alle hverdager fra klokken 09.00-15.00. Ringer du fra din egen telefon, kan vi ringe deg tilbake hvis du ønsker det og du trenger ikke si hvem du er for å få snakke med oss. Alternativ kan du også chatte med oss.

Enhet for psykososialt arbeid:

Kommunale tjenester barn og unge Psykososialt arbeid (EPA) 0-5 år og 6-17 år Gjelder fra 24.01.22 og inntil ny informasjon gis

Vi holder alle våre tjenester til barn, unge og deres familier åpne med noen tilpasninger som tar hensyn til den endrede smittesituasjonen i regionen som følge av koronaviruset. Vi tar imot nye henvendelser til alle våre tjenester på vanlig måte. Ta kontakt ved spørsmål.

Her er liste over viktige telefonnumre:

 • BARNEVERNTJENESTEN: o Vakttelefon 474 68 530. Hverdager fra 08.00-16.00. o Utenom åpningstid kan du ringe Follo Barnevernvakt: 917 19 615 • 
 • HJELPETELEFON FOR BARN OG UNGE/FAMILIETJENESTEN: o 915 29 905. Hverdager fra 08.00-16.00
 • HELSESTASJON, JORDMORTJENESTE, FYSIOTERAPI OG HELSESTASJON FOR UNGDOM: Sentralbord 64 90 62 62 eller mobil: 969 45 688. Betjenes hver dag fra 08.30-15.00. 
 • PEDAGOGISK-PSYKOLOGISK TJENESTE (PPT): o Telefonnummer fagleder 474 55 293. Drop-in tilbud:

• Åpen helsestasjon på tirsdager er åpen for drop-in. Ta kontakt med helsestasjonen hvis du ønsker timeavtaler.

• Helsestasjon for ungdom er åpent for drop-in på mandager kl.15-18. Alle oppsatte avtaler mellom innbyggere og våre tjenester for gravide, barn, unge og familier går omtrent som normalt. Du får beskjed fra oss hvis avtaler må endres på eller tilrettelegges. I konsultasjoner med oppmøte hos oss eller hjemmebesøk, passer vi på å overholde smittevernregler med avstand, god hygiene og bruk av munnbind dersom møtet eller konsultasjonen krever at vi er nærmere enn en meter og over tid.

Vi har ansatte på jobb daglig på Bølgen, noen jobber også hjemmefra for å begrense antallet som er til stede samtidig. Vi har helsesykepleiere til stede på skolene. Spør oss hvis du lurer på noe.

Vi ønsker å redusere antall besøkende i våre oppmøtekonsultasjoner. Det oppfordres til at barn/barna som har time kun følges av en voksen hvis ikke hele familien har avtale. Gravide oppfordres til å komme alene inn til konsultasjonen der det lar seg gjøre.

Avdeling voksne: Gjelder fra 22 mars, inntil ny informasjon foreligger. Vi tar imot nye henvendelser til våre tjenester på vanlig måte. Ta kontakt på vår servicetelefon 400 27 390. Vi ringer tilbake dersom telefonen ikke kan besvares. Søknadskjema finnes på kommunens hjemmeside.

Henvendelser til rus- og psykisk helsetjeneste blir behandlet fortløpende og fordeles ukentlig. De som henvender seg, får tilbud om en kartleggingssamtale. De fleste mottar tilbud om samtale innenfor et tidsrom på to til tre uker, eller tidligere om henvendelsen vurderes til å være akutt. Samtaler gjennomføres fysisk på vårt kontor og i tillegg fortsetter vi å tilby alternativ oppfølging der dette er ønsket, vi treffes ute, på videokonsultasjon og på telefon.

Ressurssenteret har åpent for brukere etter avtale med ansatte. Gården og basen i Svaleveien er også åpen. Rustjenesten gjennomfører ambulant virksomhet og sørger for oppfølging og kontakt med brukerne etter individuell vurdering av den enkeltes behov. Rustjenesten møter brukere via Teams, telefonsamtaler og på tur ute.

Boliger: Hegreveien omsorgshus, Lensmannssvingen bofellesskap og Kopås ungdomsbolig driftes som normalt med smitteverntiltak og bruk av munnbind. Det oppfordres til mindre besøk i boligene i denne perioden. Alle beboerne følges godt opp, med noe redusert aktivitetsnivå.

Enhet for tilrettelagte tjenester: Enheten har hatt noen tilfeller påvist smitte av Covid19 hos personal. Grunnet raskt igangsatte tiltak har disse tilfellene ikke ført til videre smitte på tjenestestedene.

Alle tjenester i enheten driftes i henhold til gjeldende retningslinjer og ivaretar smittehensyn i arbeidet. Overgangen mellom de ulike nivåene i trafikklysmodellene på tjenestestedene har blitt enklere å veksle mellom på grunn av erfaring tjenestestedene nå har gjennom 1 år.

Tjenestestedene veileder brukere og pårørende i forhold til gjeldende retningslinjer og anbefalinger når det blir endringer. Vi råder nå pårørende til å begrense eller avvente besøk i henhold til nasjonale retningslinjer som i første omgang varer til 11. april 2021.

Alle tjenestestedene i tilrettelagte tjenester har ordinær drift. Ansatte, vikarer og brukere av tjenesten har fått god opplæring i smitteforbyggende arbeid og opplæringen gjentas jevnlig.

Alle som kan, har nå hjemmekontor. Ansatte holder seg hjemme ved symptomer og det er lav terskel for å teste.

Teknisk drift og forvaltning:

Driftsavdelingen for vei/park/idrett og havner er i gang med normal drift. Ingen smittede eller i karantene av medarbeiderne. Arbeidsoppgavene nå er primært beskjæringer av trær og busker langs våre veier, samt beskjæring av trær rundt veilys og ledninger i kommunen. Driftsavdelingen har også jobbet med å få fjernet busker og kratt rundt alle skolebygg. Det er også utført beskjæring av trær i Badeparken og langs Niels Carlsens gate. Avdelingen starter med vårfeiing etter påske.

Driftsavdelingen for Vann, Avløp og Renovasjon: Kvistmottaket er tilnærmet tomt og klart for storinnrykk i påsken. Driftsavdelingen starter med syning og funksjonstest i forbindelse med sanitærabonnementer for å sikre tilknytningene og unngå feilkoblinger på ledningsnettet. Det har vært en del ledningsbrudd i vinter, og håper vi får en roligere vår. Nå som vi har dokumentert stor lekkasjeprosent i kommunen, ønsker vi å sette mer fokus på problematikken for å få ned lekkasjeprosenten. Noen av tiltakene er å gå til innkjøp av nye vannmålere som kan lytte etter lekkasje. Dette blir montert fortløpende på strategiske steder. Lekkasjebil blir realisert til sommeren med tilhørende viktig utstyr for lekkasjesøk. Vi monterer sonemålere for å avgrense områder for bedre lekkasjekontroll. Dette blir etablert straks telen gir seg. Vi starter med spyling av de kommunale ledningsnett i mai, dette vil skje på nattestid for i mest mulig grad unngå ulemper for våre abonnenter. Avdelingen har ingen smittede eller i karantene blant medarbeiderne, og arbeidsoppgavene gjennomføres som normalt.

Byggesaksavdelingen: Innenfor byggesaksbehandling går saksbehandlingen tilnærmet normalt. Noe lengre saksbehandlingstid i enkelte saker må forventes.  Dette gjelder hovedsakelig 3-ukerssakene. Vi avholder ingen fysiske møter om dagen, men avholder forhåndskonferanser med mer via Teams. Dette fører dessverre til noe forsinkelse når det gjelder forhåndskonferanser og andre saker hvor det ønskes befaring. Alle saksbehandlere er på hjemmekontor. Telefontid hver tirsdag kl. 09.00 – 14.00 opprettholdes. Forvaltningsavdelingen: I forvaltningsavdelingen er de fleste ansatte på hjemmekontor. En medarbeider er i karantene på grunn av smitte i nær familie.

Befaringer og oppmålingsforretninger utsettes til etter 11. april i den grad det er mulig. Ved de utendørsbefaringene som avholdes i forbindelse med pågående prosjekter, er det fokus på smittevern.

Som en følge av nasjonale føringer for smitteverntiltak som per i dag gjelder t.o.m. 11. april vil det ikke bli torghandel eller uteservering på Torget i påsken. Prosjekter innen rehabilitering av vann- og avløpsledninger går som planlagt, og nye er under planlegging. Oppfølging av rapporten fra Mattilsynet etter revisjonen vedrørende kommunens drikkevannsforsyningsnett er godt i gang.

Årsoppgjøret med avregning av vann- og avløpsgebyrer og fakturering av 1. termin for 2021 er i sluttfasen, med behandling av saker etter henvendelse fra innbyggere.

Av prosjekter som er på gang kan for eksempel nevnes etablering av kommunal avløpsløsning i Strandveien, fortau og slippsone langs Vestbyveien, og fortau langs Elleveien er under prosjektering. Nedgravde avfallsløsninger innenfor Gamle Drøbak er nabovarslet, konkurransegrunnlag for gjennomføring av arbeidene er under utarbeidelse. Innen vann og avløp planlegges fortsatt prosjekter for å separere overvann og spillvann, avdekke og utbedre lekkasjer og se på nye innovative løsninger på feltet. Veiforvaltningen bruker en del tid på behandling av gravesøknader fra og oppfølging av arbeidene til BKT/Homenet som for tiden legger ned fiberkabler over store deler av Drøbak. Enheten samlet har for tiden én i karantene, på grunn av smitte i familien. Vi er beredt til å bistå andre enheter ved behov.

Enhet for samfunnsplanlegging: Alle saksbehandlerne på enheten er fortsatt på hjemmekontor, og vi kan nås på e-post, og på telefon ved henvendelse til Servicetorget. Alle møter er digitale.

Kontoret for miljø og folkehelse og byantikvaren gjennomfører kun nødvendige befaringer der det er mulig å ivareta forsvarlig smittevern. Enheten har ellers tilnærmet ordinær drift, men på grunn av prioritering av arbeidet med de store områdeplanene må det fremdeles påregnes noe lenger behandlingstid på andre henvendelser.

Frisklivssentralens tilbud er innstilt inntil videre, og frisklivs-/folkehelsekoordinator bistår kriseledelsen med informasjonsarbeid. Næringsrådgiveren har fortsatt løpende kontakt med næringslivet om situasjonen.

Enhet Eiendom: Eiendom har fokus på at pågående prosjekter prioriteres og har god progresjon disse. Enhet eiendom har hjemmekontor for de aller fleste. 

Renhold har forsterket renhold og fokus på smitteforebygging.

Driftsavdelingen arbeider tilnærmet som vanlig med vedlikeholdsoppgaver og vakttelefon ved akuttsituasjoner. Det er opprettet en beredskap for smittesanering av rom/bygninger ved at kapasitet på maskinell smittesanering er økt. Det er per nå ingen i enheten i karantene eller med påvist smitte.

Enhet for kultur og frivillighet: Kulturskolens undervisning og tilbud ved Underhuset fritidsklubb videreføres via digitale plattformer. Biblioteket er stengt og informasjon om digitale tilbud er tilgjengelig på bibliotekets hjemmeside. Drøbak kino og Flerbrukshuset Smia er stengt for arrangementer og aktiviteter, det gjennomføres imidlertid digitale arrangementer. Turistkontoret er stengt med unntak av påsken, BUA er åpen for «klikk og hent».

Seniorsenteret er stengt med unntak av tilbudet om fotpleie som fortsatt er åpent. Kontakt med brukerne opprettholdes over telefon. Det gjennomføres ikke aktiviteter ved Frivilligsentralen, men det legges fortsatt til rette for tilbud som telefonvenn, innkjøp av dagligvarer m.m.  Frivilligsentralen bidrar fortsatt med frivillige til testsenteret og Ullerud helsebygg. Enheten opprettholder administrative oppgaver, veiledning og samhandling med våre samarbeidspartnere frivilligheten, kulturaktørene og næringen. Tilbudet ved enhet for kultur og frivillighet vil kontinuerlig tilpasses føringer for smittevern.

HR, politiske tjenester og service:  Rådhuset er stengt, og de fleste av arbeidstakerne er nå på hjemmekontor. Alle innbyggere oppfordres til å benytte våre digitale tjenester eller snakke med saksbehandlere pr. telefon.

Servicetorget har ordinær bemanning på rådhuset og innbyggere som har særskilt avtale med saksbehandler bes ringe det nummeret som står på glassdøra for å komme i kontakt med medarbeidere på servicetorget. De fleste tjenester går som normalt med de begrensningene som følger av hjemmekontor.

Politisk møtevirksomhet gjennomføres digital og streames. Sendingene kan følges på kommune TV via vår hjemmeside. Der kan også alle dokumenter til møtene lastes ned.

Økonomi og digitalisering: Alle funksjoner går tilnærmet som normalt, dvs. regnskap, lønn, fakturering, rapportering, HP-prosessen, finans og innkjøp. Arbeidet med digitalisering har på noen områder blitt forsinket grunnet epidemien. Enheten driftes stort sett fra hjemmekontor, omfanget av hjemmekontor vurderes og tilpasses løpende i forhold til smittesituasjonen.

Planer og tiltak den nærmeste tiden

Kommuneadministrasjonen er stadig i økt beredskap, og vi følger smittesituasjonen tett. Vi har kontroll på situasjonen pr. i dag, og legger ned stor innsats i testing og smittesporing for å best mulig holde smittetrykket nede i vår kommune. Vi har lagt til rette for lokale tiltak for smittevern. Vi har også åpnet for økt testing, og opplever å ha god kapasitet, også i den siste perioden med større pågang.  

Harald K. Hermansen (rådmann)      Hans Kristian Raanaas (ordfører)

 

Status pr 26. januar 2021

Den siste tiden har ytterligere innstramninger satt sitt preg på hverdagen i vår kommune. Alle våre tjenester er i drift, men noen med redusert kapasitet.

Kommunen har fremdeles god kontroll og oversikt, og er glade for at vi i stor grad har lykkes i å trygge våre innbyggere under koronaepidemien.

Vi følger situasjonen tett og oppfordrer alle våre innbyggere til å følge med på informasjonen fra kommunen. Ta ansvar for egen helse; fortsett å vaske hendene og hold avstand til andre for å hindre ytterligere oppblomstring av viruset.

Barnehager

Alle barnehagene vil fra mandag 25.01.2021 gå over fra gult til rødt nivå i trafikklysmodellen. I praksis vil overgangen til rødt nivå innebære at vi må begrense antall kontakter. Barna vil bli delt inn i mindre kohorter sammen med faste ansatte. Barnas behov for nærhet og kontakt vil fortsatt bli ivaretatt. 

Åpningstiden for alle de kommunale, og de fleste private barnehager fra kl 09.00-15.30. Barn av foreldre med samfunnskritiske funksjoner og sårbare barn, vil få mulighet til utvidet åpningstid. Ta kontakt med barnehagens styrer og avtal åpningstid ut fra behov.

Barna må ha med matpakker og drikkeflasker.  Regler rundt hygiene og smittevern gjelder fortsatt. Det er lav terskel, for voksne og barn, å være hjemme når man har symptomer på luftveisinfeksjoner.

Vi følger utviklingen nøye. Hva som vil skje etter 31. januar vil vi informere om så snart vi har oversikt over situasjonen.

Frognskolen

Fra og med 25. januar 2021 organiseres opplæringen etter rød trafikklysmodell. Det gjelder både barneskoler og ungdomsskoler. Felles for barneskolene er at alle på 1. 4. trinn for all sin opplæring på skolen. For elever på 5. – 7. trinn vil det være en blanding av opplæring på skolen og digital hjemmeundervisning. Ungdomsskolene fortsetter med opplæringen slik den har vært de siste ukene.

Det er begrenset åpningstid på SFO. Det skyldes hovedsakelig at dagens organisering krever økt bemanning, og at det ikke er nok kapasitet. 

Det vil være noen forskjeller fra skole til skole. Årsaken til det har sammenheng med antall elever per trinn, størrelse på klasserom, elever som må ta skolebuss osv. Alle skolene informerer direkte med foresatte på Transponder. Informasjonen oppdateres etter behov. Så snart det blir endringer vil det gå ut ny informasjon.

Helse, omsorg og koordinering

Alle tjenester i enheten driftes i henhold til gjeldende retningslinjer og ivaretar smittehensyn i arbeidet. Alle som kan, har nå hjemmekontor. Ansatte holder seg hjemme ved symptomer. 

Brukere av tjenestene blir forespurt om symptomer slik at hensiktsmessige smitteverntiltak kan iverksettes. Munnbind brukes når man ikke kan holde en meters avstand, så lenge Frogn kommune er på rødt nivå.

Hjemmebaserte tjenester har ordinær drift. Alle ansatte, også vikarer, har fått god opplæring i smitteforebyggende adferd, slik at brukerne kan føle seg trygge.

Dagsenter for eldre er stengt så lenge Frogn kommune er på rødt nivå. 

Dagsenter for personer med demens er åpent.

Søknadskontoret ivaretar søknader og tildeler tjenester som ved ordinær drift. 

Rehabiliteringstjenestens en-til-en-tilbud driftes som normalt, men alle grupper utgår så lenge Frogn kommune er på rødt nivå. 

Det er ansatt en ekstra ergoterapeut i høst grunnet lange ventelister på ergoterapitjenester. Vi har klart redusere ventetiden noe, og har nå færre på venteliste.

Demenskoordinator og kreftkoordinator gir ordinært en-til-en-tilbud, men gruppetilbudene utgår så lenge Frogn er på rødt nivå. 

Hjelpemiddellageret driftes etter tilpassede retningslinjer. Alle små hjelpemidler utleveres ved at bruker eller pårørende henter dem selv på hjelpemiddellageret. Overlevering skjer utendørs. Hjelpemiddeltekniker kan levere nødvendige hjelpemidler og installasjoner hjemme hos bruker når det er behov for det, og vil ivareta smittevernhensyn og god avstand til brukerne. 

Legetjenestene har normal drift med nødvendige smitteverntiltak.

Testsenter og smittesporing: Med bakgrunn i føringer fra sentrale myndigheter, har kommunen et bemanningssystem som tilpasses det til enhver tid gjeldende testbehov. Tilbudet er lokalisert ved rådhuset og har dedikerte ressurser ift testing og smittesporing. Behov for testing og smittesporing varierer. Situasjonen og behovet følges tett opp.

Kompetanse er sikret ved at alt relevant personell får opplæring i smitteforebyggende tiltak, smittesporing og testing.

Ullerud helsebygg

Så langt har enheten ikke hatt påvist smitte av Covid-19 hos personell eller beboere på Ullerud Helsebygg og Ullerud Bofellesskap.

Generelt om besøk: Besøkende til beboere på Ullerud Helsebygg avtaler dette i forkant og blir møtt av personale fra avdelingene utenfor bygget og fulgt til avdelingen. Personalet som møter de besøkende informerer om smittevernrutinene som gjelder under besøket. Besøkene foregår på beboers rom og de besøkende blir fulgt ut av bygget igjen etter endt besøk. Hver beboer kan ha en besøkende per dag på beboerrom.

Forsterkede tiltak ved besøk: Med bakgrunn i smittesituasjonen i Nordre Follo kommune, er det innført skjerpede smitteverntiltak også i Frogn Kommune. Ullerud Helsebygg har besluttet å gjennomføre flere forsterkede tiltak, i tråd med helsemyndighetenes og kommuneoverlegens anbefalinger: 

 • Fra 23.1.21. er det innført påbud om bruk av munnbind for alle besøkende til Ullerud Helsebygg og Ullerud Bofellsskap. Påbudet gjelder for hele besøket. Påbudet gjelder i første omgang fram til 31.1.21. Besøkende må selv ha med seg munnbind, vi har ikke kapasitet til å bruke av vårt lager. Det anbefales videre at besøkende ikke oppholder seg i fellesområder, at besøkende holder økt avstand, helst 2 meter.
 • Vi råder pårørende og besøkende om å ytterligere begrense og å avvente besøk til beboerne så langt det er mulig, fra i dag og fram til 31.1.21. Vi fraråder også pårørende om å ta beboere ut av Ullerud Helsebygg på hjemmebesøk, eller til andre steder utenfor Ullerud Helsebygg, i denne perioden.

Ytterligere informasjon om besøksrutiner finner du på Ullerud Helsebygg sin hjemmeside:

https://www.frogn.kommune.no/enheter/ullerud-helsebygg/helsebygg/

Munnbind ansatte: Med virkning fra 22.1.21 ble det innført påbud om munnbind for alle ansatte, i situasjoner der man ikke kan opprettholde avstand på minst 1 meter til beboere eller andre ansatte.

Arrangementer: Kulturelle arrangementer i Huskestua er stanset. I stedet viser vi opptak fra tidligere konserter etter en fast programplan. Konsertene vises på vår underholdningskanal på hele bygg B.

Beredskap: Ullerud Helsebygg har detaljerte beredskapsplaner for alle avdelinger for en situasjon med et covid-19 smitteutbrudd. Smittevernkontakten ved enheten holder avdelingene ukentlig oppdatert på eventuelle endringer i Folkehelseinstituttets retningslinjer og anbefalinger.

Smitteforebyggende tiltak: Utplassering av desinfeksjonsmidler utover normalen. Stadig fokus på smittevern og opplæring. Hyppigere renhold, vask av utsatte punkter.

Personell - beredskap: 6 helsefagarbeidere med sykepleierutdanning fra hjemlandet sitt har opplæring og er «konstituert sykepleier» i perioden. Tiltaket er godkjent av kommuneoverlegen.  

NAV

Vi løser det meste digitalt. Vi kan møte alle som har behov for bistand og som ikke er digitale etter avtale. I tillegg til det nasjonale kontaktsenteret (55 55 33 33), har vi opprettet egne direkte vakttelefoner til NAV Frogn, for å øke vår tilgjengeligheten i forbindelse med korona-situasjonen. Disse numrene går ikke via det nasjonale kontaktsenteret, men går direkte til NAV Frogn.

Ved akutt behov for bistand vedrørende økonomisk sosialhjelp eller midlertidig bolig kan du benytte følgende vakttelefoner: 916 44 702 / 404 90 918 / 400 27 379

Arbeidsgivere kan alltid kontakte våre markedsrådgivere direkte (https://www.nav.no/no/lokalt/ost-viken/relatert-informasjon/rekruttering-og-inkludering-i-ost-viken). Vi er også tilgjengelig for arbeidsgivere via Salesforce, NAVs digitale CRM plattform for arbeidsgivere.

For deg som på grunn av korona har kommet i en vanskelig økonomisk situasjon, anbefaler vi at du tar tak i dette så raskt som mulig. NAV kan gi deg enkle råd om hva du selv kan gjøre for å løse situasjonen og hvis du trenger mer hjelp, loser vi deg videre til rett instans.

Dersom du har bekymringer knyttet til økonomi og gjeld, har NAV derfor opprettet en egen økonomirådstelefon. Telefonnummeret er 55 55 33 39 og åpningstiden er alle hverdager fra klokken 09.00-15.00. Ringer du fra din egen telefon, kan vi ringe deg tilbake hvis du ønsker det og du trenger ikke si hvem du er for å få snakke med oss. Alternativ kan du også chatte med oss.

Enhet for psykososialt arbeid

Kommunale tjenester barn og unge

Psykososialt arbeid (EPA) 0-5 år og 6-17 år 

Gjelder fra 16.03.21 og inntil ny informasjon gis

Vi holder alle våre tjenester til barn, unge og deres familier åpne med noen tilpasninger som tar hensyn til den endrede smittesituasjonen i regionen som følge av koronaviruset.

Vi tar imot nye henvendelser til alle våre tjenester på vanlig måte. Ta kontakt ved spørsmål. Her er liste over viktige telefonnumre: 

 • BARNEVERNTJENESTEN: 
  • Vakttelefon 474 68 530. Hverdager fra 08.00-16.00. 
  • Utenom åpningstid kan du ringe Follo Barnevernvakt: 917 19 615
 • HJELPETELEFON FOR BARN OG UNGE/FAMILIETJENESTEN: 
  • 915 29 905. Hverdager fra 08.00-16.00
 • HELSESTASJON, JORDMORTJENESTE, FYSIOTERAPI OG HELSESTASJON FOR UNGDOM: 
  • Sentralbord 64 90 62 62 eller mobil: 969 45 688. Betjenes hver dag fra 08.30-15.00. 
 • PEDAGOGISK-PSYKOLOGISK TJENESTE (PPT): 
  • Telefonnummer fagleder 474 55 293.

Drop-in tilbud: 

 • Åpen helsestasjon på tirsdager er stengt for drop-in. Ta kontakt med helsestasjonen for timeavtaler.
 • HFU er åpent for drop-in på mandager kl.15-18. Besøkende registrerer seg med QR-kode.

Alle oppsatte avtaler mellom innbyggere og våre tjenester for gravide, barn, unge og familier går omtrent som normalt. 

Du får beskjed fra oss hvis avtaler må endres på eller tilrettelegges. I konsultasjoner med oppmøte hos oss eller hjemmebesøk, passer vi på å overholde smittevernregler med avstand, god hygiene og bruk av munnbind dersom møtet eller konsultasjonen krever at vi er nærmere enn en meter og over tid. Vi har ansatte på jobb daglig på Bølgen, noen jobber også hjemmefra for å begrense antallet som er til stede samtidig. Vi har helsesykepleiere til stede på skolene. Spør oss hvis du lurer på noe.

NB! Bølgen bad og aktivitetssenter er stengt. Vi holder til i 2. etasje i bygget. For å komme inn til avtaler kan du mellom 08.00-14.00 ringe på dørklokken til Bølgen. Resepsjonen er betjent og du slippes inn, slik at du kan gå opp på venterommet vårt i 2. etasje etter håndvask. Der blir du hentet til avtalen hos oss. Vi oppfordrer alle våre besøkende til å ha med munnbind til eget bruk. Etter kl. 14.00 må du vente ute ved hovedinngangen til du blir hentet av den du har avtale med hos oss.

Vi ønsker å redusere antall besøkende i våre oppmøtekonsultasjoner. Dere som får det til, oppfordres til at barn/barna som har time kun følges av en voksen hvis ikke hele familien har avtale. Gravide oppfordres til å komme alene inn til konsultasjonen der det lar seg gjøre.

Avdeling voksne: 

Gjelder fra 15. februar 2021 til ny informasjon gis

Vi tar imot nye henvendelser til våre tjenester på vanlig måte. Ta kontakt på vår servicetelefon  499 27 390. Vi ringer tilbake dersom telefonen ikke kan besvares.

Søknadskjema finnes på kommunens hjemmeside.

Henvendelser til rus- og psykisk helsetjeneste blir behandlet fortløpende og fordeles ukentlig. De som henvender seg, får tilbud om en kartleggingssamtale. 

Tjenestene har ikke venteliste. De fleste mottar tilbud om samtale innenfor et tidsrom på to til tre uker, eller tidligere om henvendelsen vurderes til å være akutt. 

Som en følge av lettelser i smittevernrestriksjoner, åpner vi opp for større tilbud om fysisk kontakt i tjenestetilbudet vårt.

Samtaler gjennomføres i større grad fysisk på vårt kontor. Vi fortsetter også å tilby alternativ oppfølging der dette er ønsket, vi treffes ute, på videokonsultasjon og på telefon.

Ressurssenteret har åpent for brukere etter avtale med ansatte. Gården åpner for brukere 15. februar. alle brukere følges opp med telefonkontakt.

Rustjenesten gjennomfører ambulant virksomhet og sørger for oppfølging og kontakt med brukerne etter individuell vurdering av den enkeltes behov. Rustjenesten møter brukere via Teams, telefonsamtaler og på tur ute.

Boliger:

Hegreveien omsorgshus, Lensmannssvingen bofellesskap og Kopås ungdomsbolig driftes som normalt med smitteverntiltak og bruk av munnbind. Det oppfordres til mindre besøk i boligene i denne perioden. Alle beboerne følges godt opp, med noe redusert aktivitetsnivå.

Enhet for tilrettelagte tjenester

Alle tjenestesteder i tilrettelagte tjenester vil fra mandag 25.01.2021 gå over til rødt nivå i trafikklysmodellen. I praksis vil overgangen til rødt nivå innebære at vi må begrense antall kontakter og ha ett enda større fokus på renhold. I boliger oppfordrer vi til å unngå besøk så lenge det ikke er veldig viktig, men det legges ikke ned forbud mot besøk.

Selv om vi går over til rødt i trafikklysmodellen går tjenestene i tilrettelagte som normalt med enkelte tilpasninger. Tilpasningene varierer fra tjenestested til tjenestested ut fra behov..

Dagtilbudet på FAA øker antall skyssturer for å hindre at kohorter blandes under skyss. Det er fortsatt påbud om munnbind under skyss.

Avlastningsboligen orienterer foreldre om at det må brukes munnbind ved henting/bringing og at kun en fra husstanden kan hente/bringe. 

Ved arbeid på tjenestestedene hvor det ikke kan holdes 1 meter avstand og da spesielt ved personlig pleie benyttes det munnbind. 

Teknisk drift og forvaltning 

Driftsavdelingen for vei/park/idrett og havner er i gang med normal vinterdrift.  Ingen smittede eller i karantene nå. Arbeidsoppgavene nå er primært å vedlikeholde veinett, gang og sykkelstier slik at det er trygt å ferdes for bilister og myke trafikanter. Tirsdag 26.01 begynner vi med etablering av skøyteis igjen, etter de siste dagenes mildvær. Vi kommer til å feie og vanne fra ca kl 20.00 om kvelden og banene vil derfor måtte være stengt frem til dagen etter. Vi har bestilt ishockey mål til skøytebanene ved vanntårnet og Skrubben, og det er også bestill skilt som blir satt ut på skøytebane med advarsel om å holde avstand.

Driftsavdelingen jobber også med beskjæringer av trær og busker langs våre veier, samt beskjæring av trær rundt veilys og ledninger i kommunen. 

Driftsavdelingen for Vann, Avløp og Renovasjon hadde etterslep av oppgaver pga. mange i karantene før jul. Kvistmottaket er gjenåpnet etter jul, mange har levert juletrærne sine her. Overtagelse av ledningsnett på Elleodden er snart en realitet. Her får vi en ny pumpestasjon samt ca. 1500 meter med vann og avløpsledninger. Vi har startet med nytt spylesystem for Frogn kommunes ledningsnett i januar, og fortsetter med spyling når våren kommer. Avdelingen har inngått kjøpsavtale med leveranse av spylebil for levering sommer 2021.

Forvaltningsavdelingen holder på med årsoppgjøret etter vannmåleravlesing. I forvaltningsavdelingen har de fleste ansatte hatt hjemmekontor siden før nyttår. Siste uken i januar jobber alle hjemmefra, og befaringer utsettes med mindre det er en helt nødvendig befaring, som oppfølging av pågående prosjekter. 

Forberedelser til vår- og sommersesongen med utleie av kommunale arealer, inkludert plasser til torghandel, arrangementer og servering, er i gang. Og avklaringer gjøres i den grad det er mulig under den usikre situasjonen når det gjelder pandemien. Prosjekter innen rehabilitering av vann- og avløpsledninger går som planlagt, og nye er under planlegging. Vi har hatt digital revisjon fra Mattilsynet når det gjelder drikkevannsforsyningsnettet i kommunen. Mattilsynet vil i sin rapport komme med flere punkter som må utbedres og/eller formaliseres. Ingen av dem var helt ukjente for kommunen, men det har manglet en fast plan for alle forholdene. 

I samarbeid med kommunene Ås og Vestby er det utarbeidet en lokal veinorm. Den skal behandles politisk i førstkommende møterunde.

Vi har fortsatt flere prosjekter på gang, for eksempel veilys i private veier hvor vi har samarbeidet med andre kommuner om anskaffelsen, fortau og slippsone langs Vestbyveien, og fortau langs Elleveien er under prosjektering. Nedgravde avfallsløsninger innenfor Gamle Drøbak er nabovarslet. Innen vann og avløp planlegges fortsatt prosjekter for å separere overvann og spillvann, avdekke og utbedre lekkasjer og se på nye innovative løsninger på feltet. Det skjer mye på infrastuktursiden framover. Selv om det er irriterende når vi holder på med gravearbeider, blir alle fornøyd etterpå.  For å få rask nok fremdrift i gjennomføring av prosjektene og redusere bruk av eksterne konsulenter, skal kommunens kapasitet økes ved at det ansettes to nye prosjektledere, én til hver av henholdsvis vann, avløp og renovasjon (VAR) og vei. Rekrutteringen tar dessverre tid; det er vanskelig å få søkere som anses godt nok kvalifisert.  

Byggesaksavdelingen

Innenfor byggesaksbehandling går saksbehandlingen tilnærmet normalt. Noe lengre saksbehandlingstid i enkelte saker må forventes. Vi avholder ingen fysiske møter om dagen, men avholder forhåndskonferanser mm. via Teams. Dette fører dessverre til noe forsinkelser når det gjelder forhåndskonferanser og andre saker hvor det ønskes befaring.

Hjemmekontor for alle saksbehandlere. Telefontid hver tirsdag 09.00 – 14.00 opprettholdes. Vi har rekord i antall nye saker i 2020, nesten 40% økning fra 2019, og vi har mottatt svært mange klagesaker. Det blir spennende å følge med på utviklingen videre i 2021. En ledig fast saksbehandlerstilling har vært utlyst, den er under tilsetting nå.

Enheten samlet har ingen i isolasjon eller karantene for tiden. Vi er beredt til å bistå andre enheter ved behov.

Enhet for samfunnsplanlegging

Alle saksbehandlerne på enheten er på hjemmekontor, og vi kan nås på e-post, og på telefon ved henvendelse til Servicetorget. Alle møter foregår på Teams eller Skype. Kontoret for miljø og folkehelse og byantikvaren gjennomfører ingen befaringer så lenge kommunen er i høyt risikonivå. Enheten har ellers tilnærmet ordinær drift, men på grunn av prioritering av arbeidet med de store områdeplanene må det påregnes noe lenger behandlingstid på andre henvendelser.
Frisklivssentralens tilbud er innstilt inntil videre, og frisklivs-/folkehelsekoordinator bistår kriseledelsen med informasjonsarbeid. Næringsrådgiveren har fortsatt løpende kontakt med næringslivet om situasjonen.

Enhet Eiendom

Enhet eiendom har alle med kontorarbeidsplass på hjemmekontor fra 25. januar. Det er driftspersonelll innen renhold, drift og vedlikehold som fortsatt opprettholder fysisk oppmøte for gjennomføring av sine arbeidsoppgaver. 

De tre offentlige toalettene som har hold åpent gjennom vinteren, stenges inntil ny informasjon om mutert Covid-19 virus foreligger. 

Prosjektene vurderes forløpende i forhold til fremdrift og oppstart av gjennomføringer.

Renhold har forsterket renhold og fokus på smitteforebygging. 

I den kommende perioden er det fortrinnsvis nødvendige utbedringer og daglig drift, samt forsterket renhold på skoler, barnehager og helseinstituasjoner som gjennomføres.Det er opprettet en beredskap for smittesanering av rom/bygninger ved at kapasitet på maskinell smittesanering er økt.

Det er per nå ingen i enheten i karantene eller med påvist smitte.

Enhet for kultur og frivillighet

Kulturskolens undervisning og tilbud ved Underhuset fritidsklubb videreføres via digitale plattformer.

Biblioteket er stengt og informasjon om digitale tilbud er tilgjengelig på bibliotekets hjemmeside.
Drøbak kino og Flerbrukshuset Smia er stengt for arrangementer og aktiviteter, inntil videre er også turistkontoret og BUA utlånssentral stengt.

Seniorsenteret er stengt med unntak av tilbudet om fotpleie som fortsatt er åpent. Kontakt med brukerne opprettholdes over telefon.

Det gjennomføres ikke aktiviteter ved Frivilligsentralen, men det legges fortsatt til rette for tilbud som telefonvenn, innkjøp av dagligvarer m.m. 

Enheten opprettholder administrative oppgaver, veiledning og samhandling med våre samarbeidspartnere frivilligheten, kulturaktørene og næringen. Tilbudet ved enhet for kultur og frivillighet vil kontinuerlig tilpasses føringer for smittevern.

HR, politiske tjenester og service

Rådhuset er stengt, men innbyggere kan etter avtale med saksbehandler få samtale/møte innfor smittevernregler. Imidlertid oppfordres alle innbyggere til å benytte våre digitale tjenester eller snakke med saksbehandlere pr. telefon. Servicetorget har ordinær bemanning på rådhuset og innbyggere som har avtale med saksbehandler bes ringe det nummeret som står på glassdøra for å komme i kontakt med medarbeidere på servicetorget. Øvrige arbeidstakere jobber i all hovedsak på hjemmekontor. De fleste tjenester går som normalt med de begrensningene som følger av hjemmekontor. Enheten har tilnærmet normal ressurskapasitet/bemanning og det jobbes med å hente inn etterslep. Det er fortsatt noe utfordringer knyttet til bemanningssituasjonen på politisk sekretariat, men politisk møtevirksomhet gjennomføres digital og streames fortsatt.

Økonomi og digitalisering

Alle funksjoner går som normalt, dvs. regnskap, lønn, fakturering, rapportering, HP-prosessen, utvikling av velferdsteknologi, finans og innkjøp. Enheten driftes stort sett fra hjemmekontor, omfanget av hjemmekontor vurderes og tilpasses løpende i forhold til smittesituasjonen.

Planer og tiltak den nærmeste tiden

Kommuneadministrasjonen er i økt beredskap, og følger situasjonen tett. Vi har kontroll på situasjonen pr. i dag, og legger ned stor innsats i testing og smittesporing for best mulig å holde smittetrykket nede i vår kommune. Vi har lagt til rette for lokale tiltak for smittevern. Vi har også åpnet for økt testing, og opplever å ha god kapasitet, også i den siste perioden med større pågang.

Status per 29. oktober 2020

Kommunen har økt beredskapen i takt med nasjonale føringer, og har fremdeles god kontroll og oversikt. Vi er glade for at vi i stor grad har lykkes i å trygge våre innbyggere under koronaepidemien. Kommunen har nå innført lokale smitteverntiltak, og maner til ekstra ansvarlighet fremover.

Under ser du en oversikt fra alle våre enheter. Alle tjenester er i drift, noen med redusert kapasitet.

Vi følger situasjonen tett og oppfordrer alle våre innbyggere til å følge med på informasjonen fra kommunen. Ta ansvar for egen helse; fortsett å vaske hendene og hold avstand til andre for å hindre ytterligere oppblomstring av viruset.

Barnehager

Da det fortsatt er gult nivå, er åpningstiden for alle de kommunale, og de fleste private barnehager fra kl 07.30 til 16.30.

Smittevernveiledere tilsier at matservering under gult nivå er problemfritt, men kommunale barnehager har velger likevel å ikke servere mat i denne perioden. Det er slik at enn så lenge barnehagene er på gult nivå, så er en avdeling en kohort. Dette betyr at ansatte skal være på «sin» avdeling. De skal i minst mulig grad jobbe på tvers av avdelinger.
I tillegg er det lav terskel, for også ansatte, å være hjemme når man har symptomer på luftveisinfeksjoner, og vi ser en del fravær for tiden.

Oppgaven med å lage og servere barna mat er en oppgave vi da har valgt å ta bort, slik at de som er friske og er på jobb bruker all sin tid sammen med barna.

Vi forstår veldig godt at dette et er savnet tilbud, og vi evaluerer situasjonen stadig.

Regler rundt hygiene og smittevern gjelder fortsatt. Frogn kommune følger med på oppdateringer fra regjeringen og er forberedt på raske endringer.

Gult nivå innebærer følgende:

 • Ingen syke skal inn i barnehagene
 • God hygiene
 • Kontaktreduserende tiltak

Ta kontakt med styrer i barnehagen om du trenger mer informasjon.

Frognskolen

Skolene organiserer og gjennomfører opplæringen i tråd med nasjonale føringer (gult nivå) - det vil si slikt det har vært siden oppstart av skoleåret.

Oppstart av skoledagen, organisering av friminutt og gjennomføring av undervisningen skal påse at elever ikke skal ha nærkontakt med andre enn egen klasse. God håndhygiene er fortsatt prioritert.

På Dyrløkkeåsen skole har to klasser vært i karantene grunnet covid-19 smitte. Et godt samarbeid mellom skolens ledelse, kommuneoverlegen og smittevernsteamet har forhindret videre smitte. Elevene har fått digital hjemmeundervisning.

Det viser at Frognskolen er godt forberedt på en eventuell økt smittesituasjon. Dyrløkkeåsen skole har informert de andre skolene om hvordan utfordringen ble håndtert, slik at viktige erfaringer kan komme til nytte ved en eventuell ny smittesituasjon.

Helse omsorg og koordinering

Alle tjenester i enheten driftes normalt etter tilpassede retningslinjer og ivaretar smittehensyn i arbeidet. Ansatte holder seg hjemme ved symptomer og hjemmekontor brukes ved behov. Brukere av tjenestene blir forespurt om symptomer slik at hensiktsmessige smitteverntiltak iverksettes.

Hjemmebaserte tjenester: Et noe høyere sykefravær i tjenesten kan medføre at brukerne må forholde seg til flere personell i en periode. Alle ansatte, også vikarer har fått god opplæring i smitteforebyggende adferd slik at brukerne kan føle seg trygge.

Dagsenter for eldre og personer med demens er åpent.

Rehabilitering og koordinering: Søknadskontoret ivaretar søknader og nødvendige behov for nødvendig helsehjelp og praktisk bistand som ved ordinær drift. Det er ingen venteliste for utskrivningsklare pasienter fra sykehus.

Tilbudene fra demenskoordinator og kreftkoordinator driftes og tilpasses brukernes behov som normalt.

Hjelpemiddellageret: Driftes etter tilpassede retningslinjer. Alle små hjelpemidler utleveres ved at bruker eller pårørende henter selv på hjelpemiddellageret, overlevering av hjelpemiddelet utendørs. Leverer nødvendige hjelpemidler og installasjoner hjemme hos bruker ved behov, ivaretar smittevernhensyn og holder god avstand til brukerne.

Legetjenestene har normal drift med nødvendige smitteverntiltak.

Testsenter og smittesporing: Med bakgrunn i føringer fra sentrale myndigheter har kommunen et bemanningssystem som tilpasses det til enhver tid gjeldende testbehov. Frogn kommune har kapasitet tilsvarende testing av 5 % av innbyggerne i løpet av 1 uke. Tilbudet er lokalisert ved rådhuset og har dedikerte ressurser i fht. testing og smittesporing. Behov for testing og smittesporing varierer. Situasjonen og behovet følges tett opp.

Kompetanse er sikret ved fagdager hvor relevant personell i kommunen får opplæring i smitteforebyggende tiltak, smittesporing og testing.

Ullerud helsebygg

Besøkende til beboere på Ullerud Helsebygg avtaler dette i forkant og blir møtt av personale fra avdelingene utenfor bygget og fulgt til avdelingen. Personalet som møter de besøkende informerer om smittevernrutinene som gjelder under besøket. Besøkene foregår på beboers rom og de besøkende blir fulgt ut av bygget igjen etter endt besøk.
Det vil bli utarbeidet informasjonsskriv til pårørende vedrørende julepermisjon for de av beboerne dette er aktuelt for. Informasjonsskrivet vil blant annet inneholde informasjon om hvordan de pårørende bør opptre i forkant av- og under julepermisjonen.

Det gjennomføres kulturelle arrangementer i Huskestua. Arrangementene har begrensninger for antall deltakere, slik at det i hovedsak kun er én avdeling tilstede på ett arrangement. Streaming av arrangementene til alle avdelinger sikrer likevel at flest mulig får glede av disse.

Smittevernkontakten ved enheten holder avdelingene ukentlig oppdatert på eventuelle endringer i Folkehelseinstituttets retningslinjer og anbefalinger.

Så langt har enheten ikke hatt påvist smitte av Covid-19 hos personell eller beboere.

Smitteforebyggende tiltak: Utplassering av desinfeksjonsmidler utover normalen. Stadig fokus på smittevern og opplæring. Hyppigere renhold, vask av utsatte punkter.

Beredskapskapasitet: Solgløtt er istandgjort som kohort-isolat, totalt 7 enerom (alternativt 17 plasser hvis doble rom). Liljen er klargjort for karantene/uavklarte eventuelt kohort-isolat. Totalt 8 rom (alternativt 16 plasser hvis doble rom).

Personell – beredskap: 8 helsefagarbeidere med sykepleierutdanning fra hjemlandet sitt har opplæring og er «konstituert sykepleier» i perioden. Tiltaket er godkjent av kommuneoverlege. Kommunalsjefen har ansvar for å arbeide frem felles vaktlag for drift av helse- og omsorgstjenester, herunder også Solgløtt og Liljen, dersom det blir aktuelt. Det er utarbeidet beredskapsturnus for øvrige avdelinger, disse må gjennomgås basert på erfaringer fra andre sykehjem som har hatt utbrudd.

NAV

Vi løser det meste digitalt, men møter selvfølgelig alle som ikke er digitale etter avtale. Det er flere måter å sette opp en timeavtale digitalt på:

 • Dersom du allerede er registrert hos NAV, får du raskt kontakt med en veileder ved NAV Frogn gjennom chatte-funksjonen på innlogget side.
 • For de som ikke er registrert hos NAV og ønsker kontakt, kan man bruke «skriv til oss», her rutes man via det nasjonale kontaktsenteret.
 • NAV Frogn har innført DigiSos og kan derfor også motta og behandle sosialhjelpssøknader via digitale plattformer.

I tillegg til det nasjonale kontaktsenteret (55 55 33 33), har vi opprettet egne direkte vakttelefoner til NAV Frogn, for å øke vår tilgjengeligheten i forbindelse med korona-situasjonen. Disse numrene går ikke via det nasjonale kontaktsenteret, men går direkte til NAV Frogn.

Ved akutt behov for bistand vedrørende økonomisk sosialhjelp eller midlertidig bolig kan du benytte følgende vakttelefoner: 916 44 702 / 404 90 918 / 400 27 379

Arbeidsgivere kan alltid kontakte våre markedsrådgivere direkte (https://www.nav.no/no/lokalt/ost-viken/relatert-informasjon/rekruttering-og-inkludering-i-ost-viken). Vi er også tilgjengelig for arbeidsgivere via Salesforce, NAVs digitale CRM plattform for arbeidsgivere.

For deg som på grunn av korona har kommet i en vanskelig økonomisk situasjon, anbefaler vi at du tar tak i dette så raskt som mulig. NAV kan gi deg enkle råd om hva du selv kan gjøre for å løse situasjonen og hvis du trenger mer hjelp, loser vi deg videre til rett instans.

Dersom du har bekymringer knyttet til økonomi og gjeld, har NAV derfor opprettet en egen økonomirådstelefon. Telefonnummeret er 55 55 33 39 og åpningstiden er alle hverdager fra klokken 09.00-15.00. Ringer du fra din egen telefon, kan vi ringe deg tilbake hvis du ønsker det og du trenger ikke si hvem du er for å få snakke med oss. Alternativ kan du også chatte med oss.

Enhet for psykososialt arbeid

EPA har nå normal bemanning og drift av alle tjenester, smittevernregler med antall personer og håndvask sprit følges. Kontorer, møterom og venterom på Bølgen er åpne. Rådhuset har fortsatt besøkskontroll. Tjenestene har normalt antall henvendelser fra innbyggere og samarbeidspartnere. Vi har ekstra fokus på sårbare barn, familier og personer med redusert psykisk helse og rusutfordringer, og følger opp med tett kontakt.

Helsestasjonen, fysioterapeut, ergoterapeut og jordmor har normal drift med oppmøtekonsultasjoner på Bølgen og Rådhuset, og besøk ute i barnehager og skoler. Det er ikke tilbud om Åpen helsestasjon på grunn av smittehensyn, det gjøres individuelle avtaler. Gruppetilbud på helsestasjonen, samt COS-P kurs driftes etter planen, men med antallsbegrensninger som overholder godt smittevern.

PP-tjenesten jobber normalt med utredning og oppfølging i enkeltsaker og veiledning til skoler og barnehager.
Barneverntjenesten har normal drift.

Skolehelsetjenesten er tilstede på alle skolene. Helsesykepleierne samarbeider med skolen og følger opp elever som har behov for det. Helsestasjon for unge har startet opp igjen med tilbud fra helsesykepleier, jordmor og lege.
Avdeling voksne har tilnærmet normal drift, med stort fokus på overholdelse av smittevernregler. Henvendelser fra innbyggere følges opp med hurtig tilbud om samtaler og miljøterapeutisk bistand.

Ressurssenteret og Gården er åpent for brukere. Også her ivaretas smittevernregler med tanke på avstand, antall personer tilstede samtidig, vask og desinfisering av flater. Brukere av Ressurssenteret tilbys en gang i uken enkel mat som tilberedes og serveres av ansatte. Brukere på Gården får ferdig tilberedt lunsj. Baseleiligheten holdes fortsatt stengt. Det sørges for utlevering av mat og brukerutstyr samt annen miljøterapeutisk bistand.

Hegreveien omsorgshus, Lensmannssvingen bofellesskap og Kopås ungdomsbolig har normal drift innenfor rammen av nasjonale råd for smittevern. Aktivitetsnivået er normalisert for våre beboere.

Alle våre beboere kan ta imot besøk. Det er tilrettelagt for generelle hygienetiltak som håndvask og anbefalt avstand for besøkende. Alle besøkende må registrere seg i besøksloggen i den enkelte bolig ved ankomst dersom de skal oppholde seg i eller bevege seg gjennom fellesrom under besøket.

Enhet for tilrettelagte tjenester

Enheten er i gul beredskap og har tiltak for å ivareta smittevern. Det er samtidig veldig viktig å opprettholde individuell frihet ved at blant annet beboere i omsorgsboliger mottar besøk.

Personal bistår brukerne som trenger det i forbindelse med handling eller annet ærend. Pårørende er informert at det er gul beredskap og det er gitt veiledning i forbindelse med bruk av munnbind, kollektivtransport og andre sosiale aktiviteter. Felles middager i tjenestestedene gjennomføres innenfor regler for smittevern. Alle fritidsaktiviteter er fortsatt stengt.

Fritidsaktiviteter har blitt oppfordret til å planlegging for alternativ gjennomføring av fritidsaktivitetene.
Det er gjeninnført samarbeid med Drøbakvaskeriet hvor arbeid i turnus muliggjør minst mulig blanding av arbeidstakere fra ulike boliger.

Avlastning er i normal turnus igjen etter sommeren men med skjerpet tiltak for å ivareta smittevern. Avlastningsdøgn som pårørende til barn på avlastning mistet ved nedstengning er så og si kompensert, noe utestående fortsatt men dette er planlagt at er kompensert innen 31.12.20.

Dagtilbudet på Elle drifter i kohorter og blander ikke brukere fra ulike omsorgsboliger der det er vanskelig for brukere å ha forståelse for smittevern.

Dagtilbudet på Traneveien er under planlegging for oppstart i januar, foreløpig av smittevernhensyn driftes dagtilbudet fra Fugleveien.

Det er innført bruk av munnbind i enhetens bil og brukere i enheten oppfordres og veiledes til bruk av munnbind både i kollektivtransport og ved bruk av taxi.

Teknisk drift og forvaltning

Driftsavdelingene forbereder vinteren 2020 nå. Lastebiler og brøytebiler er klargjort, det er etablert lokalt saltlager i Gropa som vi har bygd selv og som vil spare oss for mange kostnader. Som alltid prioriteres rent drikkevann høyest, nå skifter vi for eksempel ut gamle eternittrør med plastrør i Vardeveien. Arbeid med trafikksikkerhet og bedre fortau og løsninger for myke trafikanter, er i sluttfasen; vi har investert ved Kiwi/Loimaveien og ved Drøbak City for å håndtere overvannsproblematikk. Møbler og parasoller på torget er fjernet for å gi plass til årets julegran og annen aktivitet. De fleste blomsterkrukkene er fjernet, de som står igjen har fått lyngblomster. Snart skal julebelysningen opp – vi pynter over 50 trær med lys før jul. Vi har gjort en stor innsats med fjerning av gress og kratt/mindre trær og busker på nordsiden av Prestegårdshagen, i løpet av vinteren skal vi ta en tilsvarende sjau i resten av hagen. Vi kan ikke prioritere utestell foran brøyting, dette besluttes etter værforholdene. Vi har også bistått med asfalt og stein-arbeider ved Lehmanns hus nettopp. Gjestehavna vår har fått ny betalingsautomat og system, det heter GoMarina og er det samme vi finner i Oscarsborg gjestehavn og mange andre steder. Vi skilter og setter opp sperremateriell når kommuneoverlegen/kriseteamet ber oss stille opp, nå er testsenteret bak rådhuset på Seiersten.

Vi samhandler med Nordstranda og Husvik vel for å øke tilgjengeligheten for mennesker med nedsatt funksjonsevne på Nordstranda. Velforeningen har mange spennende tanker om utvikling av området, kommunen stiller opp med mannskaper fra byggesak, byantikvar m.fl. Kommunestyret vedtok 7. september 2020 at DFI skal fortsette å drifte utendørs idrettsanlegg mens vi avholder anbudskonkurranse på arbeidene. Prosjekter innen rehabilitering av vann- og avløpsledninger går som planlagt. Det er inngått ny leieavtale med Vindfangerbukta båtforening, og vi skal inngå fornyet leieavtale med Drøbak båtforening. Drøbak båtforening har nettopp mottatt blomster fra ordfører, de har bistått kommunen med frivillig innsats og egne vakter gjennom sommeren 2020. Dette har vært meget vellykket, og kommunens inntekter ble over 100 000 kroner mer enn i 2019, selv om gjestehavna var stengt i påsken. Forvaltningsavdelingen har foreslått endringer i forskriften til gebyrregulativet, saken skal behandles i neste møterunde. Parkeringsforbudet i Jørnsebakken håndheves og vi takker innbyggerne for at de respekterer forbudet nå før brøytingen tar til. Vi har skiltet parkeringsplasser på Skiphelle, og vi ønsker å utvide toalettløsningene på Torkildstranda. Vi har flere prosjekter på gang, for eksempel veilys i private veier hvor vi har samarbeidet med andre kommuner om anskaffelsen, fortau og slippsone langs Vestbyveien, og fortau langs Elleveien er under prosjektering. Innen Vann og Avløp planlegges fortsatt prosjekter for å separere overvann og spillvann, avdekke og utbedre lekkasjer og se på nye innovative løsninger på feltet. Det skjer mye på infrastuktursiden framover. Selv om det er irriterende når vi holder på med gravearbeider, blir alle fornøyd etterpå.

Innenfor byggesaksbehandling unngår vi fysiske møter med eksterne i høy grad. Hjemmekontor velges fortsatt av flest mulig, også for å unngå kollektiv transport. Telefontid hver tirsdag 09.00 – 14.00 opprettholdes. Vi har rekord i antall nye saker i år, ca 25% økning fra 2019, og vi har mottatt svært mange klagesaker. En ledig stilling er lyst ut, vi ønsker oss en «spesialist på strandsonesaker».

Enheten har lavt sykefravær, vi har ingen i karantene nå og ledelsen tilrettelegger for nærvær gjennom å utvise fleksibilitet i forhold til individuelle behov – som preventive tiltak rundt korona.

Enhet for samfunnsplanlegging

Saksbehandlerne på enheten veksler på å ha hjemmekontor og å være på kontoret på rådhuset. Planavdelingen har tilnærmet ordinær drift, men unngår så langt vi kan fysiske møter. Vi benytter Teams og Skype. Alle saksbehandlerne kan nås på e-post, og på telefon ved henvendelse til Servicetorget.

Frisklivssentralens tilbud er innstilt inntil videre, og frisklivs-/folkehelsekoordinator bistår kommuneoverlegen med informasjonsarbeid. Næringsrådgiveren har fortsatt løpende kontakt med næringslivet om situasjonen. Rådgiverne ved kontoret for miljø og folkehelse bistår kommuneoverlegen med veiledning innen smittevern for virksomheter som er omfattet av covid-19-forskriften.

Enhet Eiendom

Enhet eiendom har fokus på å få gjennomført mest mulig av de planlagte oppgraderingene på bygg og har etter august hatt full produksjon på dette. Kommunen har fått 7,3 millioner i tiltakspakker/krisepakker til vedlikehold av for å sikre sysselsetting. For disse midlene har det blitt mange flotte utvendig vedlikeholdsprosjekter som nærmer seg sluttføring, flere av kommunens formålsbygg har fått ny kledning og maling av fasader.

Eiendom har fokus på at pågående prosjekter prioriteres og har god progresjon disse.

For prosjektteam og administrasjon i eiendom er fleste på kontoret i Holterveien 24, med noe hjemmekontor i perioder. Renhold har fortsatt et forsterket renhold og fokus på smitteforebygging. Driftsavdelingen arbeider tilnærmet som vanlig med vedlikeholdsoppgaver og vakttelefon ved akuttsituasjoner.

Enhet eiendom som resten av kommunen forbereder seg på at det kan bli en økning i smitte og legger planer for hvordan en nye smittebølge påvirker byggene våre. Det er opprettet en beredskap for smittesanering av rom/bygninger ved at kapasitet på maskinell smittesanering er økt.

Det er per nå ingen i enheten i karantene eller med påvist smitte.

Enhet for kultur og frivillighet

Enheten omfatter bibliotek, kulturskole, kino, Smia Flerbrukshus, fritidsklubber, frivilligsentral, seniorsenter, turistkontor og allmenn kultur. Enheten forvalter også tilskudd til lag og foreninger, kulturaktører, kirke og trossamfunn. Enhetens virksomhet er i stor grad knyttet opp mot arbeid som gir innbyggerne tilgang på møteplasser. Sentrale og lokale føringer har lagt betydelige begrensninger for virksomheten som et ledd i å forebygge smittespredning.

Helsedirektoratet fattet 12. mars vedtak om forbud mot/stenging av kulturarrangementer og idrettsaktivitet, føringer i for- og etterkant av forbudet legger fortsatt begrensinger for aktiviteter.

Smia flerbrukshus fungerer ikke lengre som poliklinikk og åpnet igjen for arrangementer og møtevirksomhet i august. Aktiviteten på huset tilpasses sentrale- og lokale føringer for smittevern, hvor retningslinjene omkring avstand har lagt betydelige begrensninger for aktiviteten.

Det er fortsatt usikkerhet knyttet til om Smia flerbrukshus vil kunne få kompensert tapte inntekter og økte utgifter knyttet til arrangementer.

Drøbak kino har åpnet for kinoforestillinger med et begrenset antall publikum og smittevern ihht lokale og sentrale føringer. Det kan se ut til at deler av inntektstapet som følge av begrenset antall publikum vil dekkes av sentrale kompensasjonsordninger.

Kulturskolens opplæringstilbud ble i første periode av pandemien gjennomført via digitale plattformer i likhet med grunnskolen. Det meste av opplæringstilbudet er gjenåpnet etter en periode med gradvis opptrapping.

Fritidsklubben Underhuset har åpent digitalt og de unge kan besøke ulike digitale rom med aktiviteter og samtalegrupper. De ansatte er tilstede for ungdommene gjennom digitale medier og ved synlig tilstedeværelse på arenaer der ungdom ferdes. Fritidsklubbene har noe aktivitet utendørs og vil så langt retningslinjer for smittevern tillater dette også gjennomføre noe innendørs aktivitet.

Seniorsenteret har under koronapandemien hatt perioder med ingen og svært redusert aktivitet på Hospitalet. Fra i høst startet aktivitetene gradvis opp igjen, tilpasset sentrale – og lokale føringer for smittevern.

Biblioteket var en periode etter covid – 19 rammet, stengt for publikum. Det har imidlertid vært tilgjengelig en rekke digitale tilbud om ulike medier gjennom biblioteket og «Bestill & hent» ordning. Etter en periode med gradvis åpning, har biblioteket nå ordinære åpningstider.

Frivilligsentralen: Enheten opprettet tiltaket «Sammen for Frogn» der Frivilligsentralen i samarbeid med Drøbak Frogn Idrettslag mobiliserer frivillige til ulike behov. Flere frivillige bidrar ved det lokale testsenteret. Det er gradvis åpnet for flere aktiviteter og møteplasser innenfor rammen av anbefalingene for smittevern.

Turistinformasjonen flyttet i juni inn i nyoppussede lokaler på Sjøtorget, i tillegg har turistinformasjonen hatt en bemannet stasjon/telt i helgene gjennom sommersesongen. Det ble som forventet økt antall besøkende til Frogn denne sommeren. Det har krevd god samhandling mellom kommunen og næringen for å håndtere økt pågang samtidig med ivaretakelse av smittevern.

Det forventes også et stort antall besøkende i forbindelse med julen.

Allmenn kultur

Store arrangementer i regi av allmenn kultur som St. Hans i Badeparken, LysNatt og Julegrantenning
er avlyst grunnet gjeldene føringer for smittevern.

Sommerkonsertene i Drøbak kirke ble gjennomført med begrenset antall publikum og i et mindre omfang og format. I samarbeid med Enhet eiendom er det igjen tilrettelagt for at idrett, korps, orkestre, kor, band og andre musikkgrupper kan gjennomføre treninger/øvelser.

Tap av inntekter

Enheten vil i perioden ha betydelig inntektstap som følge av arrangementer og aktiviteter som ikke gjennomføres.
Videre har enheten en stor bekymring for virkninger av de nå sterkt begrensede rammene og inntektstap for våre samarbeidspartnere frivilligheten, kulturaktørene og næringen.

Det forventes et inntektstap på rundt 45 prosent i kultursektoren i 2020, aktivitetsfall i norsk økonomi antas redusert med 6 - 8 prosent (Menon Economics, 2020).

Fremtidige tiltakspakker vil være av stor betydning.

HR, politiske tjenester og service

Servicetorget har ordinær bemanning på rådhuset. Rådhuset er i prinsippet ikke åpent, kun etter avtale. Arbeidstakere i øvrige funksjoner er i stor grad tilbake på sine kontorer, men det vil fortsatt være enkelte som jobber hjemmefra. De fleste tjenester går nå som normalt, men grunnet omdisponering i tidligere fase av pandemien, er det noe etterslep på enkeltoppgaver. Enheten har tilnærmet normal ressurskapasitet/bemanning og det jobbes med å hente inn etterslep. Det er fortsatt noe utfordringer knyttet til bemanningssituasjonen på politisk sekretariat, men dette er fortsatt ikke til hinder for gjennomføring av møtevirksomhet.

Økonomi og digitalisering

Alle funksjoner går tilnærmet som normalt, dvs. regnskap, lønn, fakturering, rapportering, HP-prosessen, finans og innkjøp. Arbeidet med digitalisering har på noen områder blitt forsinket grunnet epidemien. Enheten driftes delvis fra hjemmekontor, omfanget av hjemmekontor vurderes og tilpasses løpende i forhold til smittesituasjonen.

Planer og tiltak den nærmeste tiden

Kommuneadministrasjonen er i økt beredskap, og følger situasjonen tett. Vi har kontroll på situasjonen pr. i dag, og legger ned stor innsats i testing og smittesporing for best mulig å holde smittetrykket nede i vår kommune. Vi har lagt til rette for lokale tiltak for smittevern. Vi har også åpnet for økt testing, og opplever å ha god kapasitet, også i den siste perioden med større pågang.

De økonomiske aspektene ved korona-krisen er ikke avklart, men vi når vi nå legger frem tertial rapport og økonomisk handlingsprogram kan vi konstatere at kostnadene kan bli høye og utfordringene mange fremover. 

Status per 28. august 2020

Kommunen har fremdeles god kontroll og oversikt, og er glade for at vi i stor grad har lykkes i å trygge våre innbyggere under koronaepidemien. Alle enheter drifter tilnærmet normalt; med et koronaperspektiv på tjenestene.

Under ser du en oppdatert oversikt fra alle våre enheter. Vi følger situasjonen tett og oppfordrer alle våre innbyggere til å holde seg oppdatert på rådene fra nasjonale myndigheter for å hindre oppblomstring av viruset.

Barnehager

Da det fortsatt er gult nivå, er åpningstiden for alle de kommunale, og de fleste private barnehager fra kl 07.30 til 16.30. Dette fortsetter så lenge det er gult nivå. Barnehagene er i gang med oppstart av nytt barnehageår, og både nye og «gamle» barn er hjertelig velkomne.

Regler rundt hygiene og smittevern gjelder fortsatt. Frogn kommune følger med på oppdateringer fra regjeringen og er forberedt på raske endringer.

Gult nivå innebærer følgende:

 • Ingen syke skal inn i barnehagene
 • God hygiene
 • Kontaktreduserende tiltak

Ta kontakt med styrer i barnehagen om du trenger mer informasjon.

Frognskolen

Skolene organiserer og gjennomfører opplæringen i tråd med nasjonale føringer (gult nivå) - det vil si slikt det også var før sommerferien. Oppstart av skoledagen, organisering av friminutt og gjennomføring av undervisningen skal påse at elever ikke skal ha nærkontakt med andre enn egen klasse. God håndhygiene er fortsatt prioritert.

Organisering av foreldremøter vil også foregå slik at smittevernreglene ivaretas. Skolene sender direkte informasjon om dette.

Frognskolen er godt forberedt på en eventuell økt smittesituasjon. Avhengig av hva slags situasjon som oppstår, vil elever/ansatte være i karantene og det vil gis digital hjemmeundervisning. Det er et godt samarbeid med kommuneoverlegen om hvordan eventuelle scenarioer skal håndteres.

Helse omsorg og koordinering

Hjemmebaserte tjenester: Delvis i en mer normal driftssituasjon etter sommerferien. I hjemmesykepleien og praktisk bistand er alle brukere individuelt vurdert i forhold til behov for nødvendig hjelp. Sammen med brukerne vektlegges samhandling, tilrettelegging og nødvendige tjenester.

Generelt er det fortsatt fokus på smitteforebyggende tiltak i enheten og nødvendig kompetanse opprettholdes.

Rehabilitering og koordinering: Søknadskontoret ivaretar søknader og nødvendige behov for nødvendig helsehjelp og praktisk bistand. De samhandler med tjenesteenhetene og koordinerer slik at nødvendige tiltak iverksettes. En ansatt bidrar i arbeid med testsenter. Rehabiliteringstiltak åpnes etter en individuell vurdering. De private fysioterapiinstituttene er nå åpnet.

Tilbudene fra demenskoordinator og kreftkoordinator driftes og tilpasses brukernes behov.

Hjelpemiddellageret: Driftes med tilpassede retningslinjer. Alle små hjelpemidler utleveres ved at bruker eller pårørende henter selv på hjelpemiddellageret, overlevering av hjelpemiddelet utendørs. Leverer nødvendige hjelpemidler og installasjoner hjemme hos bruker, ivaretar smittevernhensyn og holder god avstand til brukerne.

Legetjenestene har vært i en spesiell situasjon, både lokalt og nasjonalt. I senere tid er driften blitt tilnærmet normal.

Testsenter og smittesporing er organisatorisk lagt til enheten. Med bakgrunn i føringer fra sentrale myndigheter skal kommunene ha et bemanningssystem som skal kunne tilpasses det til enhver tid gjeldende testbehov. Fra og med august d.å. skal det være mulig i en ekstraordinær situasjon, å skalere opp en kapasitet tilsvarende testing av 5 % av innbyggerne i løpet av 1 uke. Tilbudet er lokalisert ved rådhuset og har dedikerte ressurser i fht. testing og smittesporing. Behov for testing og smittesporing varierer. Enkelte dager har det vært testet opp mot 80 personer. Situasjonen og behovet følges tett opp.

Ullerud helsebygg

7. august 2020 ble det i samråd med fungerende kommuneoverlege og nasjonale retningslinjer besluttet å gå tilbake til å avholde besøk primært ute. Det vil bli tilrettelagt for de som er kritisk syke eller av andre helt spesielle årsaker ikke kan følge retningslinjen. Tiltak for å redusere smittespredning vurderes fortløpende.

Så langt har enheten ikke hatt påvist smitte av Covid-19 hos personell eller beboere.

Smitteforebyggende tiltak: Utplassering av desinfeksjonsmidler utover normalen. Stadig fokus på smittevern og opplæring. Hyppigere renhold, vask av utsatte punkter.

Beredskapskapasitet: Solgløtt er istandgjort som kohort-isolat, totalt 7 enerom (alternativt 17 plasser hvis doble rom). Liljen er klargjort for karantene/uavklarte eventuelt kohort-isolat. Totalt 8 rom (alternativt 16 plasser hvis doble rom).

Personell – beredskap: 8 helsefagarbeidere med sykepleierutdanning fra hjemlandet sitt har opplæring og er «konstituert sykepleier» i perioden. Tiltaket er godkjent av kommuneoverlege. Kommunalsjefen har ansvar for å arbeide frem felles vaktlag for drift av helse- og omsorgstjenester, herunder også Solgløtt og Liljen, dersom det blir aktuelt. Det er utarbeidet beredskapsturnus for øvrige avdelinger, disse må gjennomgås basert på erfaringer fra andre sykehjem som har hatt utbrudd.

NAV:

Vi løser det meste digitalt, men møter selvfølgelig alle som ikke er digitale etter avtale.

Det er flere måter å sette opp en timeavtale digitalt på:

 • Dersom du allerede er registrert hos NAV, får du raskt kontakt med en veileder ved NAV Frogn gjennom chatte-funksjonen på innlogget side.
 • For de som ikke er registrert hos NAV og ønsker kontakt, kan man bruke «skriv til oss», her rutes man via det nasjonale kontaktsenteret.
 • NAV Frogn har innført DigiSos og kan derfor også motta og behandle sosialhjelpssøknader via digitale plattformer.

I tillegg til det nasjonale kontaktsenteret (55 55 33 33), har vi opprettet egne direkte vakttelefoner til NAV Frogn, for å øke vår tilgjengeligheten i forbindelse med korona-situasjonen. Disse numrene går ikke via det nasjonale kontaktsenteret, men går direkte til NAV Frogn.

Ved akutt behov for bistand vedrørende økonomisk sosialhjelp eller midlertidig bolig kan du benytte følgende vakttelefoner: 916 44 702 / 404 90 918 / 400 27 379

Arbeidsgivere kan alltid kontakte våre markedsrådgivere direkte (https://www.nav.no/no/lokalt/ost-viken/relatert-informasjon/rekruttering-og-inkludering-i-ost-viken). Vi er også tilgjengelig for arbeidsgivere via Salesforce, NAVs digitale CRM plattform for arbeidsgivere.

For deg som på grunn av korona har kommet i en vanskelig økonomisk situasjon, anbefaler vi at du tar tak i dette så raskt som mulig. NAV kan gi deg enkle råd om hva du selv kan gjøre for å løse situasjonen og hvis du trenger mer hjelp, loser vi deg videre til rett instans.

Dersom du har bekymringer knyttet til økonomi og gjeld, har NAV derfor opprettet en egen økonomirådstelefon. Telefonnummeret er 55 55 33 39 og åpningstiden er alle hverdager fra klokken 09.00-15.00. Ringer du fra din egen telefon, kan vi ringe deg tilbake hvis du ønsker det og du trenger ikke si hvem du er for å få snakke med oss.
Alternativ kan du også chatte med oss om økonomiske problemer.

Enhet for psykososialt arbeid

EPA har nå normal bemanning og drift av alle tjenestene våre, smittevernregler med antall personer og håndvask sprit følges. Kontorer, møterom og venterom på Bølgen er normalt åpne. Rådhuset har fortsatt besøkskontroll. Gruppetilbud på helsestasjonen, samt COS-P kurs vil driftes etter planen, men med antallsbegrensninger som overholder godt smittevern. Tjenestene har normalt antall henvendelser fra innbyggere og samarbeidspartnere. Vi har ekstra fokus på sårbare barn, familier og personer med redusert psykisk helse og rusutfordringer, og følger opp med tett kontakt.

Helsestasjonen, fysioterapeut, ergoterapeut og jordmor har normal drift med oppmøtekonsultasjoner på Bølgen og Rådhuset, og besøk ute i barnehager og skoler. Det er ikke tilbud om Åpen helsestasjon, det gjøres individuelle avtaler.

PP-tjenesten jobber normalt innenfor smittevernregler med utredning og oppfølging i enkeltsaker og veiledning til skoler og barnehager.

Barneverntjenesten har normal drift.

Skolehelsetjenesten er tilbake på alle skolene. Helsesykepleierne samarbeider med skolen og følger opp elever som har behov for det. Helsestasjon for unge har startet opp igjen med tilbud fra helsesykepleier, jordmor og lege. Gruppetilbud planlegges for høsten, men vil justeres utfra til enhver tid gjeldende smittevernregler.

Avdeling voksne har nærmet seg en mer normal drift, med stort fokus på overholdelse av smittevernregler.

Ressurssenteret og Gården er åpent for brukere. Også her ivaretas smittevernregler med tanke på avstand, antall personer tilstede samtidig, vask og desinfisering av flater. Brukere av Ressurssenteret nyter medbrakt matpakke og brukere på Gården får ferdig tilberedt lunsj. Baseleiligheten holdes fortsatt stengt. Det sørges for utlevering av mat og brukerutstyr samt miljøterapeutisk oppfølging, bistand og samtaler som vanlig gjennom kontakt med alle brukere.

Hegreveien omsorgshus, Lensmannssvingen bofellesskap og Kopås ungdomshjem ungdomsbolig har normal drift innenfor rammene for smittevernstiltak. Vi har ikke lenger besøksforbud på Hegre omsorgshus, men vurderer det fortløpende i forhold til smittesituasjonen. Hygienerutiner er opprettholdt i alle boliger. Aktivitetsnivået er normalisert for våre beboere.

Enheten har ikke hatt noen smittede ansatte.

Tilrettelagte tjenester

Enheten er i gul beredskap og har tiltak for å ivareta smittevern. Det er samtidig veldig viktig å opprettholde individuell frihet.

Personal bistår brukerne som trenger det i forbindelse med handling eller annet ærend. Pårørende er informert at det er gul beredskap og det er gitt veiledning i forbindelse med bruk av munnbind, kollektivtransport og andre sosiale aktiviteter. Felles middager i tjenestestedene gjennomføres innenfor regler for smittevern. Alle fritidsaktiviteter er fortsatt stengt. Det er gjeninnført samarbeid med Drøbakvaskeriet hvor arbeid i turnus muliggjør minst mulig blanding av arbeidstakere fra ulike boliger. Avlastning er i normal turnus igjen etter sommeren men med skjerpet tiltak for å ivareta smittevern.

Enheten bistår testteamet med helsepersonell.

Teknisk drift og forvaltning

De fire avdelingene i enhet for teknisk drift og forvaltning har hatt en travel sommer, vi har levert forsvarlige tjenester, samtidig som de fleste har fått avviklet sommerferien sin.

Forvaltningsavdelingen opplevde en hektisk sommer med tilrettelegging for og oppfølging av sommerparkeringer, torghandlere, servering på Torget og mange besøkende til sentrum. Andre viktige oppgaver gjennom sommeren har vært tilsyn med små avløpsanlegg, oppfølging av utbyggingsavtaler, registrering av ledninger og kummer i digitale kart, behandling av søknader om tilkobling til offentlig vann- og avløpsnett, oppmålingsforretninger, skjøtselsavtaler og planer for kommunale friområder, anbudskonkurranser for veiprosjekter, og siste fase av prosjektet med utskiftning av vannmålere til fjernavleste målere.

Avdelingen har noe redusert kapasitet pga. vakant stilling for veiingeniør, og noe sykefravær. Medarbeiderne som begynte i mai og juni har kommet godt inn i både arbeidsoppgavene og arbeidsmiljøet.

Prosjekter innen rehabilitering av vann- og avløpsledninger går stort sett som planlagt. Vi kan nevne noen prosjekter: Ferdigstillelse av arbeid med ny overvannsledning fra Ringedammen til Husvik, forberedelse av oppstart av arbeider med ny avløpsløsning for Strandveien, prosjektering av ny avløpsledning på strekningen Ottarsrud - Folkvangveien. Det er produsert mange saksframlegg til politisk behandling høsten 2020.

Driftsavdelingen for Vei, park, idrett og havner har jobbet med vanlige drifts- og rutineoppdrag. Arbeidet består bl.a. i oppfølging av gjestehavna etter sesongstart, feiing av veier, skoler, parkeringsplasser og kommunale bygg. Vi har prioritert ny asfalt rundt gang og sykkelveier med tilknytning til skoler i Frogn. Flere veier er reasfaltert i år. Total lengde på utførte asfaltarbeider er ca. 8 kilometer.

Vi har planlagt 3 prosjekter for utbedring av overvann og nytt gangfelt og nevner kort status her: I Hegreveien er arbeidene ferdig utført, nytt fortau ved Loimaveien har oppstartdato 24.08. Avdelingen skal utbedre fortau og løse overvannproblematikk i Holterveien, her er oppstart planlagt 1. oktober.

Rutineoppdragene i avdelingen er viktige for trivsel og folkehelse. Noen eksempler er klipping av gress, rydding av strender, beskjæring av busker og kratt, grøfting og tømming av veisluk. Beplantning i sentrum og Badeparken samt vedlikehold og vanning/stell av blomstene er utført fagmessig av gartnerne våre. Avdelingen har fjernet mye søppel i Badeparken og på strendene, det har vært mye knust glass denne sommeren. Avdelingen har dessverre hatt uvanlig mye opprydding etter hærverk. Våre mannskaper har i helgene startet jobben kl. 04.00 med rydding på strender og i Badeparken, for å bli ferdig før innbyggerne og turistene kommer til morgenbad. Det er satt ut flere søppelkasser over hele Drøbak og på strendene. Det har vært utfordrende å administrere torget og trafikkavviklingen i Drøbak denne sommeren.

Byggesaksavdelingen gjennomfører som hovedregel ikke fysiske møter med eksterne under Coronaen. En del forhåndskonferanser besvares skriftlig med gode tilbakemeldinger. Avdelingen tilbyr nettmøter via Teams, noe som er godt mottatt. Hjemmekontor benyttes i varierende grad for å unngå kollektiv transport og for å unngå for stor belastning på kontorlandskapene.

Det er ansatt 3 nye byggesaksbehandlere i sommer, og bemanningen på byggesak er fra september 15 personer. Avdelingen er ytterligere styrket ved ansettelse av ny fagleder og ny teamkoordinater for klage- og ulovlighetssaker.

Saksinngangen er høyere enn tidligere år, særlig er klagesaker økende, og avdelingen har for tiden noe restanser. Derfor vil saksbehandlingstiden i mange saker være opp mot 12 uker. Dette har vi tro på løses når alle saksbehandlere er tilbake fra ferie og alle nyansatte er på plass.

Telefontid hver tirsdag 09.00 – 14.00 opprettholdes.

Det er produsert mange saksframlegg til behandling politisk høsten 2020.

Driftsavdelingen for Vann, Avløp og renovasjon har i sommer utført rutineoppgaver som vanlig, det gjelder for eksempel søppeltømming og kontroll av pumpestasjoner m.v. Avdelingen har spylt deler av ledningsnettet og jobber særlig med disse områdene:

 • Reservevannsforsyning regionalt
 • Lokal reservevannsforsyning for Frogn kommune
 • Brannvann
 • Lekkasjesøk
 • Oppgradering av ventilsystemer på drikkevann

I tillegg prioriterer avdelingen etablering av nyanlegg i mange områder. Disse er bl.a. Båtstø, Søndre Ekeberg, Elleskjær, Skydsrudfeltet og Ottarsrud – Horgen.

Enhet for samfunnsplanlegging

Saksbehandlerne på enheten veksler på å ha hjemmekontor og å være på kontoret på rådhuset. Planavdelingen har tilnærmet ordinær drift, men unngår så langt vi kan fysiske møter. Vi benytter Teams og Skype. Alle saksbehandlerne kan nås på e-post, og på telefon ved henvendelse til Servicetorget.

Frisklivssentralens tilbud er innstilt inntil videre, og frisklivs-/folkehelsekoordinator bistår kommuneoverlegen med informasjonsarbeid. Næringsrådgiveren har fortsatt løpende kontakt med næringslivet om situasjonen. Rådgiverne ved kontoret for miljø og folkehelse bistår kommuneoverlegen med veiledning innen smittevern for virksomheter som er omfattet av covid-19-forskriften.

Enhet Eiendom

De fleste offentlige lokaler i kommunen er nå åpne med noen begrensninger i forhold til smittevernregler. Alle offentlige toaletter er i full drift. På grunn av tilsøling av toaletter kan det i perioder være stengt mens sanering pågår. Det er økt renholdsfrekvens på kontaktflater og overflater for å raskest mulig bryte smittekjeder. Driftsenheten arbeider nå tilnærmet som vanlig med ordinære driftsoppgaver og vedlikeholdsoppgaver.

Eiendom har fokus på at pågående prosjekter prioriteres og har god progresjon disse.

For prosjektteam og administrasjon i eiendom er fleste på kontoret i Holterveien 24, med noe hjemmekontor i perioder. Det er per nå ingen i enheten i karantene eller med påvist smitte.

På grunn av utvidelse av Covid-19 testsenteret/prøvetakingssenter som er etablert på rådhuset har alle tjenester som hadde kontorer i underetasjen på rådhuset midlertidig flyttet inn i Holterveien 24. Dette gjelder barnehagekontor, skolekontor, fagforeninger og hovedverneombud.

Enhet for kultur og frivillighet

Enheten omfatter bibliotek, kulturskole, kino, Smia Flerbrukshus, fritidsklubber, frivilligsentral, seniorsenter, turistkontor og allmenn kultur. Enheten forvalter også tilskudd til lag og foreninger, kulturaktører, kirke og trossamfunn. Enhetens virksomhet er i stor grad knyttet opp mot arbeid som gir innbyggerne tilgang på møteplasser. Sentrale og lokale føringer har lagt betydelige begrensninger for virksomheten som et ledd i å forebygge smittespredning.

Helsedirektoratet fattet 12. mars vedtak om forbud mot/stenging av kulturarrangementer og idrettsaktivitet, føringer i for- og etterkant av forbudet legger fortsatt begrensinger for aktiviteter.

Smia flerbrukshus fungerer ikke lengre som poliklinikk og åpnet igjen for arrangementer og møtevirksomhet i august. Aktiviteten på huset tilpasses sentrale- og lokale føringer for smittevern, hvor retningslinjene omkring avstand har lagt betydelige begrensninger for aktiviteten.

Det er fortsatt usikkerhet knyttet til om Smia flerbrukshus vil kunne få kompensert tapte inntekter og økte utgifter knyttet til arrangementer, gjennom den sentrale stimuleringsordningen som etableres fra 1. oktober.

Drøbak kino har åpnet for kinoforestillinger med et begrenset antall publikum og smittevern ihht lokale og sentrale føringer. Det kan se ut til at deler av inntektstapet som følge av begrenset antall publikum vil dekkes av sentrale kompensasjonsordninger.

Kulturskolens opplæringstilbud er inneværende periode videreført via fjernundervisning i likhet med grunnskolen. Kulturskolen startet opp igjen med individuell opplæring fra 27.04. Det meste av undervisningen er nå gjenåpnet etter en periode med gradvis opptrapping. Tiltak i Den kulturelle skolesekken avventes.

Fritidsklubben Underhuset har hatt åpent digitalt inneværende periode. De unge har kunnet besøke ulike digitale rom med aktiviteter og samtalegrupper. De ansatte har vært tilstede for ungdommene gjennom digitale medier og ved synlig tilstedeværelse på arenaer der ungdom ferdes.

Fritidsklubbene har startet med noe aktivitet utendørs og vil så langt retningslinjer for smittevern tillater dette også gradvis åpne for innendørs aktivitet.

Seniorsenteret har under koronapandemien hatt perioder med ingen og svært redusert aktivitet på Hospitalet. De ansatte har holdt telefonkontakt med brukerne i perioden og samarbeidet med Frivilligsentralen om gjennomføring av ulike oppgaver. Mange av brukerne savner møteplassen på seniorsenteret. Tilbudet om fotterapi ble startet opp igjen 20. april ihht sentrale og lokale føringer. Fra i høst starter aktivitetene gradvis opp igjen, tilpasset sentrale – og lokale føringer for smittevern.

Biblioteket var en periode etter covid – 19 rammet, stengt for publikum. Det har imidlertid vært tilgjengelig en rekke digitale tilbud om ulike medier gjennom biblioteket. «Bestill & hent» ordning ble åpnet 4. mai og før sommeren åpnet biblioteket 3 dager for publikum med smittevernstiltak ihht sentrale – og lokale føringer. Vi planlegger drift med ordinære åpningstider fra 1. september.

Frivilligsentralen

Enheten har opprettet tiltaket «Sammen for Frogn» der Frivilligsentralen i samarbeid med Drøbak Frogn Idrettslag mobiliserer frivillige til ulike behov. Flere av de ansatte i enheten er involvert i dette arbeidet. Vi åpner nå gradvis for flere aktiviteter og møteplasser innenfor rammen av anbefalingene for smittevern.

Allmenn kultur

Flere av de forestående arrangementer i regi av allmenn kultur vil utgå i ordinær form. Alternative former for aktivitet som imøtekommer sentrale føringer er til vurdering. St. Hans i Badeparken ble avlyst ihht. forbud om arrangement med over 500 publikummere som er forlenget til 1. september. LysNatt kan heller ikke gjennomføres ut fra de retningslinjer som nå foreligger. Sommerkonsertene i Drøbak kirke er gjennomført med begrenset antall publikum og i et mindre omfang og format. Det er åpnet for at idrett, korps, orkestre, kor, band og andre musikkgrupper kan gjenoppta treninger/øvelser.

Søknader om driftstøtte og etableringsstøtte og frivillighetsprisen behandles etter ordinære frister.

Turistinformasjonen flyttet i juni inn i nyoppussede lokaler på Sjøtorget, i tillegg har turistinformasjonen hatt en bemannet stasjon/telt i helgene gjennom sommersesongen. Det ble som forventet økt antall besøkende til Frogn denne sommeren. Det har krevd god samhandling mellom kommunen og næringen for å håndtere økt pågang samtidig med ivaretakelse av smittevern.

Tap av inntekter

Enheten vil i perioden ha betydelig inntektstap som følge av arrangementer og aktiviteter som ikke gjennomføres. Videre har enheten en stor bekymring for virkninger av de nå sterkt begrensede rammene og inntektstap for våre samarbeidspartnere frivilligheten, kulturaktørene og næringen. Fremtidige tiltakspakker vil være av betydning, per nå er det flere om ikke bli kompensert tilstrekkelig gjennom tiltakspakkene.

HR, politiske tjenester og service

Servicetorget har ordinær bemanning på rådhuset. Rådhuset er i prinsippet ikke åpent, men kun etter avtale. Arbeidstakere i øvrige funksjoner vil i stor grad komme tilbake til sine kontorer, men det vil fortsatt være enkelte som jobber hjemmefra. Flere medarbeidere vil fortsatt bidra inn i kriseledelse. På grunn av ressurskapasitet vil enkelte av enhetens ordinære driftsoppgaver kunne oppleves noe redusert.

Økonomi og digitalisering

Alle funksjoner går tilnærmet som normalt, dvs. regnskap, lønn, fakturering, rapportering, HP-prosessen, finans og innkjøp. Arbeidet med digitalisering har på noen områder blitt forsinket grunnet epidemien. Enheten driftes delvis fra hjemmekontor, omfanget av hjemmekontor vurderes og tilpasses løpende i forhold til smittesituasjonen.

Planer og tiltak den nærmeste tiden

Kommuneadministrasjonen er fortsatt i beredskap, men har kontroll på situasjonen per i dag. De prioriterte områdene er som før liv og helse; hjemmetjeneste, helsebygg og andre helseinstitusjoner, samt rent vann. Alle enheter drifter tilnærmet normalt, med et koronaperspektiv på tjenestene.

Sommeren var ganske rolig, og selv om vi hadde ansatte i beredskap, var ikke behovet for ekstraordinær innsats særlig stort i fellesferien. I august opplevde vi et større trykk, og mobiliserte raskt. Vi har lagt til rette før økt testing i tiden fremover i hh til nasjonale føringer for dette, og opplever å ha god kapasitet, også i den siste perioden med større pågang.

De økonomiske aspektene ved korona-krisen er ikke avklart, men vi kan konstatere at utgiftene blir høyere enn det Statens «pakke» til kommunesektoren vil dekke.

Status per 2. juni 2020

Kommunen har pr i dag god kontroll og oversikt, og er glade for at vi i stor grad har lykkes i å trygge våre innbyggere under koronaepidemien.

Under ser du en oversikt fra alle våre enheter. Tjenestetilbudet er fortsatt noe redusert i enkelte enheter, men alle tjenester er i drift. Vi følger situasjonen tett og oppfordrer alle til å holde seg oppdatert på rådene fra nasjonale myndigheter. Ta ansvar for egen helse; fortsett å vaske hendene og hold avstand til andre.

Barnehager:

Status i barnehagene er at fleste barna har vært tilbake i barnehagen i perioden. Det har vært mye fokus på smittevern og organisering av kohorter. Barnehagene har fortsatt med redusert åpningstid, men utvidet åpningstid for foreldre med samfunnskritiske funksjoner. I perioden har ingen barn eller ansatte vært smittet av Covid 19.

Det ble varslet på regjeringens pressekonferanse 27. mai at det vil komme en oppdatert veileder for smittevern i skoler og barnehager. Denne forventes å komme i løpet av fredag. Den nye veilederen vil åpne opp for utvidet åpningstid. Vi kommer tilbake med mer informasjon så fort vi har fått oversikt over hva tiltakene har å si for driften.

Det vil også komme informasjon om oppstart og tilvenning i barnehagene fra høsten, i løpet av uke 23/24.

Alle skolene i Frogn gir opplæring i tråd med de siste føringene fra regjeringen fra og med tirsdag 2. juni. Det betyr blant annet full åpningstid på SFO og et tilnærmet normalt skoletilbud på barneskolene. Når det gjelder elevene på ungdomsskolene, får de et økt tilbud, men det må blant annet tas hensyn til fag som organiseres på tvers av de vanlige klassene. Dette tilbudet gis digitalt.
Foresatte og elever får direkte informasjon fra den enkelte skole.

Nye retningslinjer fra regjeringen gir også en åpning for å gjennomføre besøk av de som skal starte på skole til høsten. Disse besøkene vil bli gjennomført i uke 24. Det vil bli tilpasninger i forhold til retningslinjer for smittevern. Informasjon gis direkte fra skolene.

Helse, omsorg og koordinering

Arbeidet med å åpne opp mer, samtidig med gjenstående restriksjoner, er krevende. Vi planlegger godt for å sikre trygge og gode tjenester både for brukere og ansatte. Vi har ikke hatt ansatte eller brukere med påvist vocid-19 i perioden, men merker oss at dette har vært en krevende tid for personale og tiden er inne for å ivareta dem.

Hjemmebaserte tjenester: Dagsenter til eldre planlegges åpnet fra 15. juni. Dagsenter til personer med demens planlegges åpnet. Personal som er utlånt, kalles nå tilbake til sine ordinære arbeidsplasser. Brukerstyrt personlig assistanse er opprettholdt i hele perioden.

I hjemmesykepleien og praktisk bistand er alle brukere individuelt vurdert i forhold til behov for nødvendig hjelp. Tjenesten er fortsatt noe begrenset, men åpnes nå opp gradvis. Alle brukerne får tilbud om samtale og de som ønsker det kontaktes daglig. De som ikke responderer, får tilsyn av helsepersonell. De som har takket nei til tilbudet, blir kontaktet minimum ukentlig etter en individuell vurdering for å sikre at de har det bra. Flere har selv tatt kontakt for avlyse eller redusere tiltak. Pårørende har bidratt godt med hjelp til sine nære, men de fleste er nå tilbake på jobb. Frivillige tilbyr hjelp til å utføre praktiske oppgaver. Det er fortsatt fokus på smitteforebyggende tiltak i enheten og nødvendig kompetanse opprettholdes.

Rehabilitering og koordinering: Søknadskontoret ivaretar alle søknader og nødvendige behov for nødvendig helsehjelp og praktisk bistand. De samhandler med tjenesteenhetene og koordinerer slik at nødvendige tiltak iverksettes. En ansatt bidrar i kommuneoverlegens arbeid. Rehabiliteringstiltak åpnes nå gradvis etter en individuell vurdering. De private fysioterapiinstituttene er nå åpnet.

Demenskoordinator: Jobber delvis på hjemmekontor og følge opp brukere og pårørende via telefonsamtaler. Hjemmebesøk ved behov. Fokus på koordinering av tjenestetilbud til brukerne i denne situasjonen slik at de er godt ivaretatt, samt støtte og oppfølging til pårørende.

Kreftkoordinator: Følger opp brukere og pårørende via telefon fra hjemmekontor. Fokus på rådgivning, hjelp til å finne ut av behandlingstilbud i denne situasjonen, koordinering av tjenester, kontakt med fastleger og spesialisthelsetjenesten, samt støtte for brukere og pårørende. Hjemmebesøk ved behov.

Hjelpemiddellageret: Noe redusert drift, men åpnes nå gradvis opp med nye retningslinjer. Alle små hjelpemidler utleveres ved at bruker eller pårørende henter selv på hjelpemiddellageret, overlevering av hjelpemiddelet utendørs. Leverer nødvendige hjelpemidler og installasjoner hjemme hos bruker, ivaretar smittevernhensyn og holder god avstand til brukerne.

Fastlegene: I Norge er det meldt om stor belastning på legekontorene tidligere, med stor pågang av urolige pasienter og oppfølging av disse. Men denne situasjonen ble meldt endret og legekontorer i landet melder nå om redusert inntjening og få pasienter - hvilket også er tilfelle i Frogn. Det ble åpnet egen luftveisklinikk i Frogn der fastlegene har bidratt godt med sine ressurser. Denne klinikken er nå varslet avviklet grunnet svært få pasienter. Testsenteret opprettholdes.

Ullerud helsebygg

Helsedirektoratet har åpnet for kontrollert besøk på helseinstitusjoner. Dette gjelder da også for Ullerud Helsebygg da enheten følger nasjonale retningslinjer.

Smitteforebyggende tiltak: Utplassering av desinfeksjonsmidler utover normalen. Gjennomfører ny smittevernopplæring i avdelingene. Enheten er inn i to soner og tilstreber fremdeles at medarbeidere ikke arbeider på tvers av sonene så langt det er mulig. Hyppigere renhold, vask av utsatte punkter.

Beredskapskapasitet: Solgløtt er istandgjort som kohort-isolat, totalt 7 enerom (alternativt 17 plasser hvis doble rom). Liljen er klargjort for karantene/uavklarte eventuelt kohort-isolat. Totalt 8 rom (alternativt 16 plasser hvis doble rom).

Personell – beredskap: 8 helsefagarbeidere med sykepleierutdanning fra hjemlandet sitt har opplæring iht liste (signatur for gjennomgått) og blir «konstituert sykepleier» i perioden. Tiltaket er godkjent av kommuneoverlege. Enheten arbeider med å øke beredskap ift drift av Liljen og Solgløtt ved eventuell smitte. Kommunalsjefen har ansvar for å arbeide frem en felles turnusordning/vaktlag for drift av helse- og omsorgstjenester, herunder også Solgløtt og Liljen, dersom det blir aktuelt. Helsebygget trenger økt bemanning for å åpne disse to avdelingene. Det er utarbeidet beredskapsturnus for øvrige avdelinger.
Så langt har alle tester vært negative og enheten har ingen medarbeidere eller beboere med påvist Covid -19.

NAV:

Vi løser det meste digitalt, men møter alle som ikke er digitale etter avtale. Det er flere måter å sette opp en timeavtale på:

 • Dersom du allerede er registrert hos NAV, får du raskt kontakt med en veileder ved NAV Frogn gjennom chatte-funksjonen på innlogget side.
 • For de som ikke er registrert hos NAV og ønsker kontakt, kan man også bruke «skriv til oss», her rutes man via det nasjonale kontaktsenteret.
 • NAV Frogn har innført DigiSos og kan derfor også motta og behandle sosialhjelpssøknader via heldigitale plattformer.

I tillegg til det nasjonale kontaktsenteret (55 55 33 33), har vi opprettet egne direkte vakttelefoner til NAV Frogn, for å øke tilgjengeligheten vår i forbindelse med korona-situasjonen. Disse går ikke via det nasjonale kontaktsenteret, men går direkte til NAV Frogn.

Har man behov for akutt bistand vedrørende økonomisk sosialhjelp eller midlertidig bolig kan du kontakte følgende vakttelefoner: 916 44 702 / 404 90 918 / 400 27 379

Arbeidsgivere kan alltid kontakte våre markedsrådgivere direkte (lenke til markedsrådgivere). Vi er også tilgjengelig for arbeidsgivere via Salesforce, NAVs digitale CRM plattform for arbeidsgivere.

Tiltak i regi av NAV, som kurs, arbeidstrening og avklaring er nå gjenåpnet, dersom smittevernhensyn kan ivaretas under deltagelse. Ta kontakt med din veileder dersom du er usikker på status for ditt tiltak.

Vår økonomiske gjeldsrådgiver ønsker å komme i kontakt med deg som nå er bekymret for økonomien din og kanskje har fått en forverret situasjon på grunn av korona. Send en melding via «skriv til oss» på nav.no dersom du ønsker gjeldsrådgivning.

Enhet for psykososialt arbeid (EPA)

EPA har nå etablert mer normal bemanning og drift av alle tjenestene våre - for å gi bedre støtte og hjelp til de som trenger det, for å fange opp utsatte personer og grupper og for å forhindre ytterligere etterslep. Det er fortsatt besøkskontroll på Bølgen og på rådhuset, noe som legger føringer for driften vår. Alle gruppetilbud til voksne, barn og unge er fremdeles avlyst. Tjenesten får flere henvendelser fra innbyggere og samarbeidspartnere. Vi har ekstra fokus på sårbare barn, familier og personer med redusert psykisk helse og rusutfordringer, og følger opp med tett kontakt. Tjenestene er innstilt på at det kan komme flere henvendelser etter hvert som samfunnet for øvrig åpner opp igjen.

Ressurssenteret åpnet i begrenset omfang 6. mai for inntil grupper på 3 og er nå utvidet til grupper på 5 personer. Brukere må melde seg på gruppene for å delta. Brukere av ressurssenteret og psykisk helsetjeneste følges også opp med telefonsamtaler, videokonsultasjoner og turer ute for de som ønsker det. Fremover vil tjenestene legge til rette for flere oppmøtekonsultasjoner. Det sørges for utlevering av mat og utlevering av brukerutstyr samt miljøterapeutisk oppfølging til de som har behov for det.

Ansatte i avdeling voksne bemanner luftveisklinikken og jobber med smittesporing.

Hegreveien omsorgshus, Lensmannssvingen bofellesskap og Kopås ungdomshjem ungdomsbolig har normal drift innenfor rammene for smittevernstiltak, med besøksforbud på Hegre omsorgshus, hygienerutiner i alle boligene og færre aktiviteter for våre beboere.

Helsestasjonen, fysioterapeut, ergoterapeut og jordmor starter opp gradvis mot mer normal drift fremover med flere oppmøtekonsultasjoner. Familietjenesten bemanner hjelpetelefonen og jobber med oppfølging på telefon, videosamtaler og flere fysiske møter.

PP-tjenesten jobber nå mer utadrettet på barnehagene og skoler.

Barneverntjenesten jobber også tilnærmet normalt.

Skolehelsetjenesten er tilbake på alle skolene. Helsesykepleierne samarbeider med skolen og følger opp elever som har behov for det. Helsestasjon for unge har startet opp igjen med tilbud fra helsesykepleier, jordmor og lege.

Enheten har ingen i karantene p.t.

Tilrettelagte tjenester

Vi gir tjenester til mennesker med nedsatt funksjonsevne som har ulike bistandsbehov og deres kognitive nivå varierer stort. Personalet på boligene gjør en kjempeinnsats med å informere, veilede og legge til rette for at beboerne følger retningslinjene for godt smittevern.

Einebu, Haukåsen og Fugleveien omsorgsboliger opprettholder bemanning døgnet rundt og beboere er ivaretatt på vanlig måte. Det er lagt til rette for at besøk fra pårørende lettere kan gjennomføres ved boligene jfr. nye anbefalinger fra Helsedirektoratet av 27. mai 2020.

Traneveien avlastningsbolig er re-åpnet, det samme er dagtilbudet til personer med funksjonsnedsettelser ved Frogns arbeids- og aktivitetshus. Det gis privatavlastning til innbyggere som er i behov, justert etter forebyggende smitteverntiltak.

Enheten er i en fase med gradvis tilbakeføring til normal drift så langt som mulig. Forebyggende smittevernstiltak ses nå i lys av ny anbefaling fra Helsedirektoratet om å sørge for gjenåpning av kommunens tjenestetilbud.

Enheten har etablert Traneveien som isolat ved påvist smitte. I forbindelse med re-åpning av avlastningstilbudet, jobbes det nå for å kunne etablere alternativ avlastningstilbud hvis behovet for isolat oppstår. Isolatet er ment for beboerne i omsorgsboliger enheten ikke vil klare å holde igjen i egne leiligheter.

Enheten innehar personell med helsefaglig bakgrunn og vil kunne fortsette å bistå Frogn kommune i oppgaver knyttet til epidemien, som for eksempel økt testing.

Teknisk drift og forvaltning

Driftsavdelingene har vanlig drift med oppgaver som klargjøring før sommeren, oppfølging av entreprenører med asfaltarbeider, tømming av kvistmottaket og vi er ferdige med å spyle gjennom kommunens vannledninger. Rent drikke vann har høyest prioritet. Badeparken har fått ekstra blomster i år, alle fontene er satt i drift, vi har montert solparasoller på torget, og vi går hyppigere vakter i gjestehavna for å hindre ulovlig fisking her. Klipp av gress og beskjæring av trær og busker går som normalt.

De saksområdene forvaltningsavdelingen særlig jobber med nå er: Sak om parkeringsstrategi, rullering av planer for trafikksikkerhet, idrett, friluftsliv og nærmiljø, tilsyn med små avløpsanlegg, oppfølging av utbyggingsavtaler. Det er ansatt 1 person i engasjement for matrikkelføring og registrering av gamle bygninger, vi har også ansatt 2 vikarer på kart og geodata pga. fødselspermisjoner.

Prosjekter innen rehabilitering av vann- og avløpsledninger går som planlagt.

Innenfor byggesaksbehandling unngår vi fysiske møter med eksterne. Hjemmekontor velges fortsatt av flest mulig, også for å unngå kollektiv transport. Det er ansatt 2 nye byggesaksbehandlere fordi 2 har sluttet denne våren, videre skal bemanningen økes med ytterligere 2 byggesaksbehandlere fordi saksinngangen er mye høyere enn tidligere år. Telefontid hver tirsdag 09.00 – 14.00 opprettholdes. På grunn av utfordrende arbeidssituasjon må behandlingstid i 3-ukers saker forventes opp mot 6 uker. Vi venter stor inngang av søknader i sommer fra hytte-eiere.

Enhet for samfunnsplanlegging

Noen saksbehandlere er fortsatt på hjemmekontor mens andre er tilbake på rådhuset. Planavdelingen har fremdeles tilnærmet ordinær drift, men unngår så langt vi kan fysiske møter. Vi benytter Teams og Skype. Alle saksbehandlerne kan nås på e-post, og på telefon ved henvendelse til Servicetorget.

Frisklivssentralens tilbud er innstilt inntil videre. Næringsrådgiveren har fortsatt løpende kontakt med næringslivet om situasjonen. Vi har styrket kommuneoverlegen med en konstituert assisterende kommuneoverlege som bidrar til kriseledelsen.

Rådgiverne ved kontoret for miljø og folkehelse har sammen med kommuneoverlegen startet å føre tilsyn med at virksomheter som er omfattet av covid-19-forskriften driver smittevernfaglig forsvarlig. I forrige uke var det tilsyn med tre serveringsvirksomheter og en frisør. Tilbakemeldingene fra tilsynet er at det var veldig fint å se hvordan de ulike virksomhetene jobber med smittevern og hvordan de kan forbedre smittevernstiltakene.

Enhet Eiendom

Det arbeides i enhet eiendom med åpning av bygg og tjenestesteder. For renhold er det arbeid med åpning av offentlige toaletter og klargjøring av disse til sommersesongen som pågår i tillegg til ordinære kommunale formålsbygg. Det er økt renholdsfrekvens på kontaktflater og overflater for å raskest mulig bryte smittekjeder. Driftsenheten arbeider nå tilnærmet som vanlig med ordinære driftsoppgaver og vedlikeholdsoppgaver. Det gis fortsatt ikke personlig veiledning og oppfølging i forbindelse med bostøtte og startlån. Boligkontoret har avgitt personale; en som er loggfører for kriseledelsen og en som jobber med organisering og logistikk i prøvetaking/testsenteret i Hestehagen.

Det er utarbeidet en opplæringspakke for omdisponert personell til renhold og kontaktflatevask for de som jobber på bygninger uten operativ tjeneste.

Eiendom har fokus på at pågående prosjekter prioriteres og har god progresjon disse.

For prosjektteam og administrasjon er det nå en fordeling på hvem som har hjemmekontor og de som er på kontoret i Holterveien 24. Det er pr nå ingen i enheten i karantene eller med påvist smitte.

Enhet for kultur og frivillighet

Enheten omfatter bibliotek, kulturskole, kino, Smia Flerbrukshus, fritidsklubber, frivilligsentral, seniorsenter, turistkontor og allmenn kultur. Enheten forvalter også tilskudd til lag og foreninger, kulturaktører, kirke og trossamfunn. Enhetens virksomhet er i stor grad knyttet opp mot arbeid som gir innbyggerne tilgang på møteplasser. Sentrale og lokale føringer har lagt betydelige begrensninger for virksomheten som et ledd i å forebygge smittespredning.

Helsedirektoratet fattet 12. mars vedtak om forbud mot/stenging av kulturarrangementer og idrettsaktivitet, føringer i for- og etterkant av forbudet legger fortsatt begrensinger for aktiviteter.

Smia flerbrukshus benyttes som poliklinikk og er fortsatt stengt for arrangementer.

Drøbak kino har åpnet for kinoforestillinger med et begrenset antall publikum og smittevern ihht lokale og sentrale føringer.
Kulturskolens undervisning er inneværende periode videreført via fjernundervisning i likhet med grunnskolen. Kulturskolen startet opp igjen med individuell opplæring fra 27.04. Det meste av undervisningen er nå gjenåpnet etter en periode med gradvis opptrapping. Tiltak i Den kulturelle skolesekken er avlyst frem til sommeren.

Fritidsklubben: Underhuset har hatt åpent digitalt inneværende periode. De unge har kunnet besøke ulike digitale rom med aktiviteter og samtalegrupper. De ansatte har vært tilstede for ungdommene gjennom digitale medier og ved synlig tilstedeværelse på arenaer der ungdom ferdes.

Fritidsklubbene vil vurdere å starte med noe aktivitet utendørs så langt retningslinjer for smittevern tillater dette. Ungdommene selv har også bidratt til positiv oppmerksomhet rundt smittevernhensyn gjennom «Ungdommen tar ordet».

Seniorsenteret har ikke gjennomført aktiviteter på Hospitalet inneværende periode. De ansatte har holdt telefonkontakt med brukerne i perioden og samarbeidet med Frivilligsentralen om gjennomføring av ulike oppgaver. Mange av brukerne savner møteplassen på seniorsenteret.

Tilbudet om fotterapi ble startet opp igjen 20. april ihht sentrale og lokale føringer.

Vi forbereder nå gradvis åpning av enkelte tilbud i små grupper.

Biblioteket har inneværende periode vært stengt for publikum. Det er imidlertid en rekke digitale tilbud om ulike medier gjennom biblioteket. «Bestill & hent» ordning ble åpnet 4. mai. Enkelte av bibliotekets tilbud som foregår i mindre grupper og kan gjennomføres utendørs som lesesirkel o.l. vil gradvis åpne. Ytterligere muligheter for åpning av andre tjenester er nå til vurdering.
Frivilligsentralen: Enheten har opprettet tiltaket «Sammen for Frogn» der Frivilligsentralen i samarbeid med Drøbak Frogn Idrettslag mobiliserer frivillige til ulike behov. Flere av de ansatte i enheten er involvert i dette arbeidet og andre er omdisponert til oppgaver i andre deler av kommunens virksomhet. Det er bl.a. etablert telefonvenner, hjelp til innkjøp og frakt av dagligvarer og et team som bistår skolelosen med vandringer i nærmiljøet. Det legges også til rette for små møteplasser innenfor rammen av anbefalingene for smittevern.

Allmenn kultur: Flere av de forestående arrangementer i regi av allmenn kultur vil utgå i ordinær form. Alternative former for aktivitet som imøtekommer sentrale føringer er til vurdering.

St. Hans i Badeparken er avlyst ihht. forbud om arrangement med over 500 publikummere som er forlenget til 1. september. Vi ser også at LysNatt ikke kan gjennomføres ut fra de retningslinjer som nå foreligger. Sommerkonsertene i Drøbak kirke gjennomføres med et begrenset antall publikum og i et mindre omfang og format. Det er åpnet for at idrett, korps, orkestre, kor, band og andre musikkgrupper kan gjenoppta treninger/øvelser. Dette forutsetter at krav til arena og smittevern for gjennomføring ivaretas, noe som medfører at flere lokaler ikke lengre er egnet for aktivitet. Lag og foreninger som er tildelt oppgaver under kommunens markering av 17. mai ble først prioritert, deretter er det foretatt gradvis åpning i henhold til tilgang på egnede lokaler og renhold.
Søknader om driftstøtte og etableringsstøtte og frivillighetsprisen behandles etter ordinære frister.

Turistinformasjonen er fortsatt tilgjengelig på mail og telefon. Videre arbeides det med å opprettholde administrative oppgaver og planlegge for fremtidige aktiviteter og oppgradering av lokaler. Turistinformasjonen vil ha midlertidig plassering i kinoen og Torget frem til åpning av lokalene på Sjøtorget i juni. Det er forventet økt antall besøkende til Frogn kommende sommer. Det vil kreve god samhandling mellom kommunen og næringen for å håndtere økt pågang samtidig med ivaretakelse av smittevern.

Tap av inntekter

Enheten vil i perioden ha betydelig inntektstap som følge av arrangementer og aktiviteter som ikke gjennomføres. Videre har enheten en stor bekymring for virkninger av de nå sterkt begrensede rammene og inntektstap for våre samarbeidspartnere frivilligheten, kulturaktørene og næringen. Fremtidige tiltakspakker vil være av betydning, per nå er det flere om ikke bli kompensert tilstrekkelig gjennom tiltakspakkene.

HR, politiske tjenester og service

Servicetorget har ordinær bemanning på rådhuset, men rådhuset er stengt og man tar fortsatt imot besøk etter timeavtale. Arbeidstakere i øvrige funksjoner vil i stor grad komme tilbake til sine kontorer, men det vil fortsatt være enkelte som jobber hjemmefra. Flere medarbeidere vil fortsatt bidra inn i kriseledelse. Inn til videre opprettholdes den interne vikarpoolen slik at organisasjonen raskt kan omdisponering personell til andre oppgaver knyttet til korona dersom det igjen oppstår behov. Enhetens ordinære driftsoppgaver går nå som normalt.

Økonomi og digitalisering

Samtlige ansatte har arbeidet fra hjemmekontor, men er nå gradvis på vei tilbake til kontorarbeidsplassene. Alle funksjoner går som normalt, dvs. regnskap, lønn, fakturering, rapportering, HP-prosessen, finans og innkjøp. Det er laget planer for hvordan enheten skal driftes ved høyt sykefravær.

Planer og tiltak den nærmeste tiden

Kommuneadministrasjonen er fortsatt i beredskap, men opplever å ha kontroll på situasjonen pr. i dag. De prioriterte områdene er liv og helse; hjemmetjeneste, helsebygg og andre helseinstitusjoner, samt rent vann.

Vi har lagt til rette før økt testing i tiden fremover i hh til nasjonale føringer for dette, men har ikke hatt noen positive smittetester i løpet av mai måned.

De økonomiske aspektene ved korona-krisen er ennå ikke avklart, men utgiftene blir høye. Statens «pakke» til kommunesektoren vil trolig ikke dekke opp for tapte inntekter og økte kostnader.

Status per 30. april 2020

Kommunen har pr i dag kontroll og oversikt, og vurderer og iverksetter løpende ulike tiltak for å trygge våre innbyggere. Under ser du en oversikt fra alle våre enheter. Tjenestetilbudet er fortsatt noe redusert i enkelte enheter, men alle tjenester er i drift. Hjemmekontor brukes i utstrakt grad. Rådhuset og Ullerud helsebygg er stengt for besøkende.


Vi følger med på situasjonen og følger rådene fra nasjonale myndigheter. Kommunelegen i Frogn samarbeider tett med fastlegene og legevakten og vurderer nødvendige tiltak fortløpende etter hvordan utbruddet utvikler seg.

Barnehager:

Barnehagene i Frogn åpnet for de yngste barna uke 17, barn født i fødselsår 2019, 2018 og 2017, og søsken av disse. I uke 18 åpnet barnehagene for de større barna.

Vi har valgt å ha åpningstid fra kl. 08.30 – 15.00. Dette for å sikre tilstrekkelig med ansatte, og for å kunne ivareta smittevernkravene i veilederen og i forskriften. Denne åpningstiden fortsetter videre til situasjonen endrer seg. De ansatte i barnehagene bruker tiden før og etter til rengjøring og planlegging.

Barn av foreldre i samfunnskritiske funksjoner og sårbare barn gis tilbud innenfor samme reduserte åpningstid. Der dette ikke er mulig, avtales lengre åpningstid individuelt med styrer i den enkelte barnehage.

Barnehagene planlegger gruppeinndeling og organisering i den enkelte barnehage. Barna deles inn i faste smågrupper med faste voksne, så langt dette lar seg gjøre.

I disse to første ukene etter åpning har det vært ca. 70 % av barn med barnehageplass som har møtt opp.

Frognskolen:

Det er nå åpnet for 1. – 4. klasse og SFO på alle barneskolene. I tillegg gis det tilbud også til eldre barn som har krav på det, i tråd med regjeringens føringer. Det legges stor vekt på godt smittevern. Hygiene, renhold og organisering av opplæringen gjøres etter gjeldende retningslinjer.

Det er begrenset åpningstid på SFO. For tiden har ikke Frognskolen nok bemanning til å ivareta smittevernreglene på både SFO og skole. Det arbeides med å finne løsninger for å utvide åpningstiden.

Frognskolen samarbeider tett med Enhet for psykososialt arbeid om ivaretakelse av barn og unge, som har behov for det.

Alle skoler planlegger nå for den siste delen av skoleåret 2019/2020. Planene inkluderer både fortsatt hjemmeundervisning for noen og en mulig åpning for hele grunnskolen.

Helse, omsorg og koordinering:

Vi samarbeider tett med Ullerud sykehjem for å sikre gode løsninger og fordeling av personell og kompetanse. Dette samarbeidet er ekstra aktuelt nå for å møte brukere med koronasmitte som skal hjem til kommunen. Vi har pr tiden kun en ansatt i karantene. Vi har ingen ansatte eller bruker med påvist covid-19. Alle prosjekter og annen utvikling av tjenestene er midlertidig satt på vent. Vi har imidlertid startet arbeidet med å langsomt åpne noen tjenester som er viktige for innbyggerne. Fysioterapi-instituttene er åpnet og kan ta imot innbyggere. De har redusert kapasitet grunnet viktige smitteforebyggende tiltak i forbindelse med mottak av pasienter. Dagavdeling for personer med demens vil åpne opp for dem med mest behov. Det jobbes også med økt bruk av velferdsteknologiske tiltak.

Hjemmebaserte tjenester: Dagsenter til eldre holdes stengt. Dagsenter til personer med demens planlegges åpnet i løpet av kort tid. Alle brukerne kontaktes ukentlig eller mer ved behov pr telefon. Personalet har fordelt seg på Ullerud sykehjem og hjemmesykepleien. Avdelingsleder jobber nå på testsenteret.

Brukerstyrt personlig assistanse er opprettholdt, men vil reduseres med 1-2 ansatte som overføres ved behov til tilrettelagte tjenester eller hjemmebaserte tjenester.

I hjemmesykepleien og praktisk bistand er alle brukere individuelt vurdert i forhold til behov for nødvendig hjelp. Tjenesten er nå begrenset. Alle brukerne får tilbud om samtale og de som ønsker det kontaktes daglig. De som ikke responderer, får tilsyn av helsepersonell. De som har takket nei til tilbudet, blir kontaktet minimum ukentlig etter en individuell vurdering for å sikre at de har det bra. Flere har selv tatt kontakt for avlyse eller redusere tiltak. Pårørende bidrar godt med hjelp til sine nære. Frivillige tilbyr hjelp til å utføre praktiske oppgaver. Opplæring og veiledning gis de ansatte samt til ekstra personell som er kommet til. Det er mange som ønsker å hjelpe til i denne situasjonen; både tidligere ansatte, vikarer som ønsker seg større stillinger. Vi har forberedt oss å til å ta imot brukere med koronasmitte som har behov for helsehjelp og pleie i egen kommune.

Rehabilitering og koordinering: Søknadskontoret ivaretar alle søknader og nødvendige behov for nødvendig helsehjelp og praktisk bistand. De samhandler med tjenesteenhetene og koordinerer slik at nødvendige tiltak iverksettes. En ansatt bidrar i kommuneoverlegens arbeid. Rehabiliteringstiltak er kraftig redusert etter en individuell vurdering. En ergoterapeut er prioritert for å ivareta søknader om nødvendige hjelpemidler via hjemmekontor. De private fysioterapiinstituttene er nå åpnet.

Demenskoordinator: Jobber på hjemmekontor og følge opp brukere og pårørende via telefonsamtaler. Hjemmebesøk ved behov. Fokus på koordinering av tjenestetilbud til brukerne i denne situasjonen slik at de er godt ivaretatt, samt støtte og oppfølging til pårørende.

Kreftkoordinator: Følger opp brukere og pårørende via telefon fra hjemmekontor. Fokus på rådgivning, hjelp til å finne ut av behandlingstilbud i denne situasjonen, koordinering av tjenester, kontakt med fastleger og spesialisthelsetjenesten, samt støtte for brukere og pårørende. Hjemmebesøk ved behov.

Hjelpemiddellageret: Noe redusert drift fordi NAV hjelpemiddelsentral har stengt for utprøvinger av hjelpemidler, og det sendes dermed noe færre hjelpemidler til kommunen. Alle små hjelpemidler utleveres ved at bruker eller pårørende henter selv på hjelpemiddellageret, overlevering av hjelpemiddelet utendørs. Leverer nødvendige hjelpemidler og installasjoner hjemme hos bruker, ivaretar smittevernhensyn og holder god avstand til brukerne.

Fastlegene: I Norge er det meldt om stor belastning på legekontorene tidligere, med stor pågang av urolige pasienter og oppfølging av disse. Men denne situasjonen meldes nå endret og legekontorer i landet melder nå om redusert inntjening og få pasienter, noe som også er tilfelle i Frogn. Det er åpnet egen luftveisklinikk i Frogn der fastlegene bidrar godt med sine ressurser.

Ullerud Helsebygg

Helsedirektoratet har fastsatt besøksforbud på helseinstitusjoner og enheten ble stengt for pårørende 12. mars 2020. Det er for tiden stopp av rullerende plasser/avlastning.

Smitteforebyggende tiltak:
Utplassering av desinfeksjonsmidler utover normalen. Gjennomført smittevernopplæring i avdelingene Enheten er inn i to soner (A5 og UBF= sone A, B-bygget = sone B). Vi tilstreber at medarbeidere ikke arbeider på tvers av sonene og de deler heller ikke garderober. Det er restriksjoner på antall ansatte i garderoben av gangen. Stillerapport eller alternativt delt opp i to grupper og gjennomføres med stor avstand. Beredskapsmøter i enheten gjennomføres i stort lokale med minimum to meter mellom deltakere. Hyppigere renhold, vask av utsatte punkter. Smittevernutstyr deles ut i kitt, som et tiltak for å sikre beredskap og unngå hamstring. 23. mars bestemte enheten at gaver og lignende må oppbevares i karantene og eventuelt sprites før det tas inn i bygget, da det vurderes å utgjøre en risiko.

Beredskapskapasitet:
13. mars fikk enheten klarsignal for å sette i stand avdelingene Solgløtt og Liljen, med tanke på mottak av pasienter fra sykehuset og/evt koronasmittede. Solgløtt er istandgjort som kohort-isolat, totalt 7 enerom (alternativt 17 plasser hvis doble rom). Liljen er klargjort for karantene/uavklarte eventuelt kohort-isolat. Totalt 8 rom (alternativt 16 plasser hvis doble rom).

Personell – beredskap:
Institusjonslege har økt tilstedeværelse. 11 helsefagarbeidere med sykepleierutdanning fra hjemlandet sitt får opplæring iht liste (signatur for gjennomgått) og blir «konstituert sykepleier» i perioden. Tiltaket er godkjent av kommuneoverlege.

Medarbeidere er knyttet til team på kohort, med 2 medarbeidere på alle skift. Disse har vært i beredskapsturnus i to uker, og går over i normal drift. De har fått særskilt opplæring for å forberede seg på Covid-19. Vi arbeider videre med å kartlegge og motivere medarbeidere til å være i beredskap dersom behovet øker utover to medarbeidere på hvert skift. Det arbeides sentralt med å arbeide frem en felles turnusordning/vaktlag for drift av helse- og omsorgstjenester, herunder også Solgløtt og Liljen, dersom det blir aktuelt. Helsebygget trenger økt bemanning for å åpne disse to avdelingene, det er utarbeidet beredskapsturnus for øvrige avdelinger.

Så langt har alle tester vært negative og enheten har ingen medarbeidere eller beboere med påvist Covid -19.

NAV:

Vårt publikumsmottak har i likhet med Rådhuset, innført besøksrestriksjoner inntil videre. Vi møter fortsatt brukere som ikke er digitale, etter avtale. Dersom du allerede er registrert hos NAV, får du raskt kontakt med en veileder ved NAV Frogn gjennom chatte-funksjonen på innlogget side. For de som ikke er registrert hos NAV og ønsker kontakt, kan man også bruke «skriv til oss», her rutes man via det nasjonale kontaktsenteret. NAV Frogn har innført DigiSos og kan derfor også motta og behandle sosialhjelpssøknader via heldigitale plattformer. Det er opprettet egne direkte vakttelefoner for ulike henvendelser i tiden hvor Rådhuset og publikumsmottaket holder stengt. Disse går ikke via det nasjonale kontaktsenteret, men går direkte til NAV Frogn.

Har man behov for akutt bistand vedrørende økonomisk sosialhjelp eller midlertidig bolig kan du kontakte følgende vakttelefoner: 916 44 702 / 404 90 918 / 400 27 379

Arbeidsgivere kan alltid kontakte våre markedsrådgivere direkte (lenke til markedsrådgivere). Vi har nå også fått lokal tilgang til Salesforce, NAVs nye digitale CRM plattform for arbeidsgivere. Dette for å øke vår tilgjengelighet for kommunens arbeidsgivere ytterligere.

Tiltak i regi av NAV, som kurs, arbeidstrening og avklaring er nå delvis gjenåpnet. Ta kontakt med din veileder dersom du er usikker på status for ditt tiltak.

Vår økonomiske gjeldsrådgiver holder fortsatt møter pr telefon og kan hjelpe de som er bekymret for sin økonomi, med å lage budsjett, eller bistå i kontakten med kreditorer for de som har mye gjeld og nå får en forverret situasjon.

Enhet for psykososialt arbeid

Alle avdelinger i EPA har fremdeles redusert drift. Vi planlegger nå for å komme tilbake til mer normal bemanning og drift så snart det lar seg gjøre - for å gi bedre støtte og hjelp til de som trenger det, for å fange opp utsatte personer og grupper og for å forhindre ytterligere etterslep. Det er fortsatt besøkskontroll på Bølgen og på rådhuset, noe som legger føringer for driften vår. Alle gruppetilbud til voksne, barn og unge er avlyst. Flere tjenester har hatt færre henvendelser enn vanlig. Vi har vært oppsøkende og hatt ekstra fokus på sårbare barn, familier og personer med redusert psykisk helse og rusutfordringer, og fulgt opp med tett kontakt. Tjenestene er innstilt på at det kan komme flere henvendelser etter hvert som samfunnet for øvrig åpner opp igjen. 

Brukerne av ressurssenteret og psykisk helsetjeneste følges opp med telefonsamtaler, videokonsultasjoner og turer ute for de som ønsker det. Fremover vil tjenestene legge til rette for flere oppmøtekonsultasjoner. Det sørges for utlevering av mat til de som har behov for det. Ressurssenteret åpner i begrenset omfang fra neste uke.

Hegreveien omsorgshus, Lensmannssvingen bofellesskap og Kopås ungdomshjem har normal drift innenfor rammene for smittevernstiltak, med besøksforbud på Hegre omsorgshus, hygienerutiner i alle boligene og færre aktiviteter for våre beboere.

Helsestasjonen, fysioterapeut, ergoterapeut og jordmor starter opp gradvis mot mer normal drift i løpet av mai med flere oppmøtekonsultasjoner og innhenting av avlyste og utsatte konsultasjoner. Familietjenesten bemanner hjelpetelefonen og jobber med oppfølging på telefon, videosamtaler og noen fysiske møter.

PP-tjenesten veileder på telefon og ferdigstiller rapporter og vurderinger. De vil jobbe mer utadrettet nå som barnehagene og skoler åpner.

Barneverntjenesten gjennomfører telefon- og videooppfølging, akuttarbeid og hjemmebesøk inne eller ute i de saker de vurderer det som viktig.

Skolehelsetjenesten på barnetrinnet er nå tilbake på skolene. Helsesykepleierne samarbeider med skolen rundt det psykososiale arbeidet for eldre barn og ungdommer, og følger opp elever som har behov for det. Helsestasjon for unge har startet opp igjen med tilbud fra helsesykepleier, jordmor og lege.

Enheten har ingen i karantene p.t.

Tilrettelagte tjenester

Vi gir tjenester til mennesker med nedsatt funksjonsevne som har ulike bistandsbehov og deres kognitive nivå varierer stort. Personalet på boligene gjør en kjempeinnsats med å informere, veilede og legge til rette for at beboerne følger retningslinjene for godt smittevern.

Einebu, Haukåsen og Fugleveien omsorgsboliger opprettholder bemanning døgnet rundt og beboere er ivaretatt på vanlig måte. Noen få er hentet og oppholder seg hos sine foresatte. Det er etablert samarbeid med Drøbak vaskeri som sørger for minst mulig sammenblanding av medarbeidere fra ulike boliger.

Traneveien avlastningsbolig er re-åpnet, Frogns arbeids- og aktivitetshus som er dagtilbud til personer med funksjonsnedsettelser er i full forberedelse for delvis re-åpning. Det gis privat avlastning til innbyggere som er i behov, justert etter forebyggende smitteverntiltak.

Enheten har etablert rutiner rundt Covid 19. Med god hjelp fra Ullerud sykehjem og Folkehelseinstituttet sine anbefalinger har enheten kopiert opp og tilpasset gode rutiner vedrørende smittevern. Forebyggende smittevernstiltak står fortsatt høyt og er på dagsorden i forbindelse med re-åpning eller delvis re-åpning av tjenestested og tjenestetilbud.

Enheten har etablert Traneveien som isolat ved påvist smitte. I forbindelse med re-åpning av avlastningstilbudet, jobbes det nå for å kunne etablere alternativ avlastningstilbud hvis behovet for isolat oppstår. Isolatet er ment for beboerne i omsorgsboliger enheten ikke vil klare å holde igjen i egne leiligheter.

Enheten innehar personell med helsefagligbakgrunn og vil sannsynligvis fortsette å bistå Frogn kommune med å ivareta oppgaver knyttet til koronaepidemien; som for eksempel økt testing.

Teknisk drift og forvaltning

Vi har noe redusert kapasitet og prioriterer de viktigste oppgavene. Vi låner ut materiell og mannskaper til andre områder i kommunen når det blir etterspurt. Rent drikkevann har som alltid høyest prioritet. Nå skal vi spyle hele det kommunale ledningsnettet, det kommer til å skje på natt. Oppstart er natt til tirsdag 4. mai og vi regner med å bruke 7 til 8 netter på hele arbeidet. Hensikten er å holde drikkevannet så rent som mulig.

De områdene vi særlig jobber med nå er: Mindre asfaltarbeider på gangveier og sykkelstier. Saging og rydding i busker og kratt på kommunale eiendommer. Stell i badeparken og gress ved minnestøtten. Vi setter ut mer blomster enn vanlig både i parken og ellers, dette for å glede innbyggerne som går tur og har en vanskelig hverdag pga. viruset.

Kverning og bortkjøring av hageavfall fra kvistmottaket i Gropa skjer denne uka, mottaket åpner igjen fra 1.05. Det skal settes opp gjerde rundt kvistmottaket. Investeringsprosjekter for sikring/forbedring av vanntilførsler/overvann pågår og vi planlegger flere. Forvaltningsavdelingen forbereder sak til politisk behandling om parkeringsstrategi. Vi har startet å se på tiltakene i tiltaksplan for idrett, friluftsliv og nærmiljø. 2 tiltak forberedes nå, det gjelder HC-skilting på Skiphelle og UU-rampe på Torkildstranda. To ansatte på kart og geodata går ut i barselpermisjon, vi har fått vikarer som starter opp i april og mai. Fra juni håper vi å ha besatt engasjement for matrikkelfører, vi har etterslep på gamle saker og skal gjøre en innsats for å få disse inn i databasene.

Innenfor byggesaksbehandling fortsetter vi med hjemmekontor på flest mulig. Telefontid hver tirsdag 09.00 – 14.00 opprettholdes. På grunn av utfordrende arbeidssituasjon (en del har skolebarn hjemme som må følges opp) må behandlingstid i 3-ukers saker forventes opp mot 6 uker. Vi er ferdig med å intervjue nye saksbehandlere siden 2 personer slutter hos oss denne våren - vi fikk 39 søkere og tilbud vil snart bli sendt ut. Det er fortsatt stor inngang av nye saker; folk vil bygge på hyttene sine, utbyggere har prosjekter på gang og mange innbyggere søker fasade-endringer o.l. Avdelingen har høyt arbeidspress.

Enhet for samfunnsplanlegging

Her er alle saksbehandlere på hjemmekontor, og planavdelingen opprettholder tilnærmet ordinær drift. Fysiske møter unngås, men saksbehandlerne kan nås på e-post, og på telefon ved henvendelse til Servicetorget.

Frisklivssentralens tilbud er innstilt inntil videre, og kontoret for miljø og folkehelse har redusert kapasitet. SAM har avgitt ressurser til å bistå kommuneoverlegen/kriseledelsen. Næringsrådgiveren har løpende kontakt med næringslivet om situasjonen. Vi har styrket kommuneoverlegen med en konstituert assisterende kommuneoverlege som bidrar til kriseledelsen. SAM har ingen ansatte i karantene.

Enhet Eiendom

Driftsenhetene (vaktmestertjeneste og renhold) prioriterer tilrettelegging for helsebyggene i kommunen, det samme gjør eiendomsforvalterne. I tillegg jobber eiendoms driftsavdelinger med åpningen av barnehager og skoler og legger ned betydelig arbeid der. Det er økt renholdfrekvens på kontaktflater og overflater for å raskest mulig bryte smittekjeder. Renhold jobber også med smittevask av stengte lokaler som følge av tiltakene for å forhindre smitte. Det gis ikke personlig veiledning og oppfølging i forbindelse med bostøtte og startlån. Boligkontoret har avgitt personale; en som er loggfører for kriseledelsen og en som jobber med organisering og logistikk i prøvetaking/testsenteret i Hestehagen 5.

Eiendom jobber nå for en forsiktig åpning av virksomheter og tjenester. Vi jobber for å få på plass en løsning på offentlige toaletter og hvordan smittevernhensyn skal ivaretas når vi åpner disse. Det er utarbeidet en opplæringspakke for omdisponert personell til renhold og kontaktflatevask for de som jobber på bygninger uten operativ tjeneste.

Eiendom har fokus på at pågående prosjekter prioriteres og har god progresjon disse.
For prosjektteam og administrasjon er det i hovedsak hjemmekontor. En ansatt i karantene.

Enhet for kultur og frivillighet

Enheten omfatter bibliotek, kulturskole, kino, Smia Flerbrukshus, fritidsklubber, frivilligsentral, seniorsenter, turistkontor og allmenn kultur. Enheten forvalter også tilskudd til lag og foreninger, kulturaktører, kirke og trossamfunn. Enhetens virksomhet er i stor grad knyttet opp mot arbeid som gir innbyggerne tilgang på møteplasser. Sentrale og lokale føringer har lagt betydelige begrensninger for virksomheten som et ledd i å forebygge smittespredning.

Helsedirektoratet fattet 12. mars vedtak om forbud mot/stenging av kulturarrangementer og idrettsaktivitet, føringer i for- og etterkant av forbudet legger fortsatt begrensinger for aktiviteter.

Smia flerbrukshus og Drøbak kino har stoppet alle arrangementer ihht sentrale føringer.

Kulturskolen: Kulturskolens undervisning er inneværende periode videreført via fjernundervisning i likhet med grunnskolen. Kulturskolen startet opp med individuell opplæring fra 27.04. Mindre grupper som imøtekommer anbefalinger for smittevern starter gradvis fra påfølgende uke. Annen undervisning fortsetter digitalt eller ved annen alternativ gjennomføring. Tiltak i Den kulturelle skolesekken er avlyst frem til sommeren.

Fritidsklubbene: Underhuset har hatt åpent digitalt inneværende periode. De unge har kunnet besøke ulike digitale rom med aktiviteter og samtalegrupper. De ansatte har vært tilstede for ungdommene gjennom digitale medier og ved synlig tilstedeværelse på arenaer der ungdom ferdes.

Fritidsklubbene vil vurdere å starte med noe aktivitet utendørs så langt retningslinjer for smittevern tillater dette. Ungdommene selv har også bidratt til positiv oppmerksomhet rundt smittevernhensyn gjennom «Ungdommen tar ordet».

Seniorsenteret: Seniorsenteret har ikke gjennomført aktiviteter på Hospitalet inneværende periode.De ansatte har holdt telefonkontakt med brukerne i perioden og samarbeidet med Frivilligsentralen om gjennomføring av ulike oppgaver. Mange av brukerne savner møteplassen på seniorsenteret. Vi avventer videre sentrale føringer for oppstart av aktivitet. Tilbudet om fotterapi ble startet opp igjen 20. april ihht sentrale og lokale føringer.

Biblioteket: Biblioteket har inneværende periode vært stengt for publikum. Det er imidlertid en rekke digitale tilbud om ulike medier gjennom biblioteket. «Bestill & hent» ordning åpnes fra 4. mai. Enkelte av bibliotekets tilbud som foregår i mindre grupper og kan gjennomføres utendørs som lesesirkel o.l. vil gradvis åpne.

Frivilligsentralen - Sammen for Frogn: Enheten har opprettet tiltaket «Sammen for Frogn» der Frivilligsentralen i samarbeid med Drøbak Frogn Idrettslag mobiliserer frivillige til ulike behov. Flere av de ansatte i enheten er involvert i dette arbeidet og andre er omdisponert til oppgaver i andre deler av kommunens virksomhet. Det er bl.a. etablert telefonvenner, hjelp til innkjøp og frakt av dagligvarer og et team som bistår skolelosen med vandringer i nærmiljøet.

Kyllingene fra frivilligsentralen og seniorsenteret bidro til påskeglede for mange av våre innbyggere.
Frivilligsentralen er nå i gang med å sy smittekitler i samarbeid med Seniorsenteret og Frogn huslidslag. Det legges også til rette for små møteplasser innenfor rammen av anbefalingene for smittevern.

Allmenn kultur: Flere av de forestående arrangementer i regi av allmenn kultur vil utgå i ordinær form. Alternative former for aktivitet som imøtekommer sentrale føringer er til vurdering.

St. Hans i Badeparken vil måtte avlyses ihht. forbud om arrangement med over 500 publikummere som er forlenget til 1. september. Vi ser også at LysNatt ikke kan gjennomføres ut fra de retningslinjer som nå foreligger. For Sommerkonsertene i Drøbak kirke avventer vi videre føringer for arrangementer og arbeider med alternative løsninger for gjennomføring.

Det er nå åpnet for at korps, orkestre, kor, band og andre musikkgrupper kan gjenoppta øvelser. Dette forutsetter at krav til arena og smittevern for gjennomføring av øvingen ivaretas. Frogn kommune forutsetter også at kommuneoverlegen har godkjent plan før øvingene.

Øvinger i kommunale lokaler vil tidligst kunne starte opp fra 4. mai. Lag og foreninger som er tildelt oppgaver under kommunens markering av 17. mai vil prioriteres, deretter åpnes det for vurdering av andre musikkøvinger.
Søknader om driftstøtte og etableringsstøtte og frivillighetsprisen behandles etter ordinære frister.

Turistinformasjonen er fortsatt tilgjengelig på mail og telefon. Videre arbeides det med å opprettholde administrative oppgaver og planlegge for fremtidige aktiviteter og oppgradering av lokaler. Turistinformasjonen vil ha midlertidig plassering i kinoen frem til åpning av lokalene på Sjøtorget i juni. Det er forventet økt antall besøkende til Frogn kommende sommer. Det vil kreve god samhandling mellom kommunen og næringen for å håndtere økt pågang samtidig med ivaretakelse av smittevern.

Tap av inntekter: Enheten vil i perioden ha betydelig inntektstap som følge av arrangementer og aktiviteter som ikke gjennomføres. Videre har enheten en stor bekymring for virkninger av de nå sterkt begrensede rammene og inntektstap for våre samarbeidspartnere frivilligheten, kulturaktørene og næringen. Fremtidige tiltakspakker vil være av betydning, per nå er det flere om ikke bli kompensert tilstrekkelig gjennom tiltakspakkene.

HR, politiske tjenester og service

Servicetorget har ordinær bemanning på rådhuset, men rådhuset er stengt og man tar imot besøk etter timeavtale. For øvrige funksjoner benyttes hjemmekontor i størst mulig utstrekning. Flere medarbeidere på enheten er omdisponert til kriseledelsen. Enheten har hovedansvar for intern vikarpool som skal sørge for omdisponering av ledig personell til ekstraordinære oppgaver knyttet til Corona. Enhetens ordinære driftsoppgaver går likevel tilnærmet som normalt. Det er laget planer for hvordan enheten skal driftes ved høyt sykefravær.

Økonomi og digitalisering

Samtlige ansatte arbeider fra hjemmekontor. Alle funksjoner går som normalt, dvs. regnskap, lønn, fakturering, rapportering, HP-prosessen, finans og innkjøp. Det er laget planer for hvordan enheten skal driftes ved høyt sykefravær.

Planer og tiltak den nærmeste tiden

Kommuneadministrasjonen er fortsatt i beredskap, men opplever å ha kontroll på situasjonen pr. i dag. De prioriterte områdene er liv og helse; hjemmetjeneste, helsebygg og andre helseinstitusjoner, samt rent vann. Våre barnehager og 1.-4. trinn i skolene samt SFO er åpnet. I tillegg legger vi rette for økt testing i tiden fremover i hh til nasjonale føringer for dette.

De økonomiske aspektene ved korona-krisen er ennå ikke avklart, men utgiftene blir høye. I første omgang har staten kommet med en «pakke» til kommunesektoren på 250 millioner. Rådmannen forutsetter at pakken blir utvidet når kostnadsomfanget er kjent.

Status per 2. april 2020

Kommunen er godt forberedt, og vurderer og iverksetter ulike tiltak for å trygge våre innbyggere. Under ser du en oversikt fra alle våre enheter.Tjenestetilbudet er noe redusert, men alle tjenester er i drift. Hjemmekontor brukes i utstrakt grad. Rådhuset og Ullerud helsebygg er stengt for besøkende.

Vi følger med på situasjonen og følger rådene fra nasjonale myndigheter. Kommunelegen i Frogn samarbeider tett med fastlegene og legevakten og vurderer nødvendige tiltak fortløpende etter hvordan utbruddet utvikler seg.

Barnehager

Alle barnehager er stengt for barn som ikke har begge foreldre i unntaksgruppene. Barnehageansatte det de kan for å holde kontakt med barn som er hjemme, via facebook, telefon o.l. Spesialpedagogisk team tilbyr veiledning til foreldre som har barn hjemme. Dette gjøres pr telefon.

De barnehageansatte som ikke jobber med barn som har tilbud, er omdisponert og jobber i andre enheter som har behov for hjelp. Noen er på Drøbak vaskeri, noen er på Ullerud Helsebygg og noen jobber med renholdsoppgaver.

Frognskolen

Frognskolen har kun Drøbak skole åpen. Antall barn som får tilbud har i perioden variert fra 6-13 barn. Alle elever får hjemmeundervisning digitalt, med tett samarbeid mellom kontaktlærere og sosiallærere for å ivareta elever med ekstra behov.

Skolelosen er aktivt oppsøkende ute i områder i nærheten av skoler. Han samarbeider med blant annet frivillige for at det skal være synlige voksne ute på aktuelle arenaer. Skolelosen er også tilgjengelig på telefon for elever som ønsker dialog.

Frognskolen samarbeider med barnevernet og tilrettelagte tjenester for å sikre at elever med et spesielt omsorgsbehov blir ivaretatt.

Helse, omsorg og koordinering

Vi samarbeider tett med Ullerud sykehjem for å sikre gode løsninger og fordeling av personell og kompetanse. Dette samarbeidet er ekstra aktuelt nå for å møte brukere med koronasmitte som skal hjem til kommunen. 26 ansatte har vært eller er i hjemmekarantene. Alle prosjekter og annen utvikling av tjenestene er midlertidig satt på vent.

Hjemmebaserte tjenester:

Dagsenter til eldre og personer med demens har stengt. Alle brukerne kontaktes daglig pr telefon. Personalet har fordelt seg på Ullerud sykehjem og hjemmesykepleien. Avdelingsleder jobber nå på testsenteret.

Brukerstyrt personlig assistanse er opprettholdt, men vil reduseres med 1-2 ansatte som overføres ved behov til tilrettelagte tjenester eller hjemmebaserte tjenester.

I hjemmesykepleien og praktisk bistand er alle brukere individuelt vurdert i forhold til behov for nødvendig hjelp. Tjenesten er nå begrenset. Alle brukerne får tilbud om samtale og de som ønsker det kontaktes daglig. De som ikke responderer, får tilsyn av helsepersonell. De som har takket nei til tilbudet, blir kontaktet minimum ukentlig etter en individuell vurdering for å sikre at de har det bra. Flere har selv tatt kontakt for avlyse eller redusere tiltak. Pårørende bidrar godt med hjelp til sine nære. Frivillige tilbyr hjelp til å utføre praktiske oppgaver. Opplæring og veiledning gis de ansatte samt til ekstra personell som er kommet til. Det er mange som ønsker å hjelpe til i denne situasjonen; både tidligere ansatte, vikarer som ønsker seg større stillinger, private fysioterapeuter som nå er uten jobb mfl. Vi har god nytte av opprettet «vikarpool» i kommunen. Vi forbereder oss å til å ta imot brukere med koronasmitte som har behov for helsehjelp og pleie i eget hjem.

Rehabilitering og koordinering:

Søknadskontoret ivaretar alle søknader og nødvendige behov for nødvendig helsehjelp og praktisk bistand. De samhandler med tjenesteenhetene og koordinerer slik at nødvendige tiltak iverksettes. En ansatt bidrar i kommuneoverlegens arbeid. Fysio- og ergoterapitjenesten har fordelt seg på Ullerud helsehus, korttidsavdelingen og på hjemmesykepleien. De ivaretar samtidig nødvendig ergoterapi og fysioterapi. Rehabiliteringstiltak er kraftig redusert etter en individuell vurdering. En ergoterapeut er prioritert for å ivareta søknader om nødvendige hjelpemidler via hjemmekontor. De private fysioterapiinstituttene er stengt. Etter KS anbefaling betales det fortsatt ut driftstilskudd for å sikre at de klarer løpende driftsutgifter selv med stengte klinikker. Flere av fysioterapeutene her har tilbudt sin arbeidskraft til kommunen.

Demenskoordinator:

Demenskoordinator vil sitte på hjemmekontor og følge opp brukere og pårørende via telefonsamtaler. Fokus på koordinering av tjenestetilbud til brukerne slik at de er godt ivaretatt, samt støtte og oppfølging til pårørende.


Kreftkoordinator:

Følger opp brukere og pårørende via telefon fra hjemmekontor. Fokus på rådgivning, hjelp til å finne ut av behandlingstilbud i denne situasjonen, koordinering av tjenester, kontakt med fastleger og spesialisthelsetjenesten, samt støtte for brukere og pårørende.


Hjelpemiddellageret:

Noe redusert drift fordi NAV hjelpemiddelsentral har stengt for utprøvinger av hjelpemidler, og det sendes dermed noe færre hjelpemidler til kommunen. Alle små hjelpemidler utleveres ved at bruker eller pårørende henter selv på hjelpemiddellageret, overlevering av hjelpemiddelet utendørs. Leverer nødvendige hjelpemidler og installasjoner hjemme hos bruker, ivaretar smittevernhensyn og holder god avstand til brukerne.


Fastlegene: I Norge er det meldt om stor belastning på legekontorene tidligere, med stor pågang av urolige pasienter og oppfølging av disse. Men denne situasjonen meldes nå endret og legekontorer i landet melder nå om redusert inntjening og få pasienter hvilket også er tilfelle i Frogn. Det er åpnet egen luftveisklinikk i Frogn der fastlegene bidrar godt med sine ressurser.

Ullerud Helsebygg

Enheten ble stengt for pårørende 12. mars 2020. Det er gradvis stopp av rullerende plasser/avlastning.

Smitteforebyggende tiltak:

Utplassering av desinfeksjonsmidler utover normalen. Gjennomført smittevernopplæring i avdelingene Enheten er inn i to soner (A5 og UBF= sone A, B-bygget = sone B). Ansatte arbeider ikke på tvers av sonene og deler heller ikke garderober. Det er restriksjoner på antall ansatte i garderoben av gangen. Stillerapport eller alternativt delt opp i to grupper og gjennomføres med stor avstand. Beredskapsmøter i enheten gjennomføres i stort lokale med minimum to meter mellom deltakere. Hyppigere renhold, vask av utsatte punkter. Smittevernutstyr deles ut i kit, som et tiltak for å sikre beredskap, men unngå hamstring. 23. mars stengte vi for mottak av gaver og lignende da vi vurderer at det utgjør en risiko.

Beredskapskapasitet:

13. mars fikk enheten klarsignal for å sette i stand avdelingene Solgløtt og Liljen, med tanke på mottak av pasienter fra sykehuset og/evt koronasmittede. Solgløtt egner seg til isolat, totalt 7 enerom (alternativt 17 plasser hvis doble rom). Liljen egner seg til karantene/uavklarte. Totalt 8 rom (alternativt 16 plasser hvis doble rom).

Personell – beredskap:

Institusjonslege forventes å ha økt tilstedeværelse. 16 helsefagarbeidere med sykepleierutdanning fra hjemlandet sitt, får opplæring iht liste (signatur for gjennomgått) og blir «konstituert sykepleier» i perioden. Tiltaket er godkjent av kommuneoverlege. Bølgen har avstått personell for å sikre drift i Serviceteamet og utkjøring fra kjøkkenet med mat til hjemmeboende. Fra barnehage har vi en kokk i opplæring, slik at beredskap på sentralkjøkken sikres, samt 12 medarbeidere fra barnehage som får opplæring som «fotfolk». Dette er medarbeidere som vil være i beredskap (stille på kort varsel) dersom behovet oppstår slik at enhetens øvrige personell kan ha fokus på å sikre forsvarlige tjenester. Vi har også fått to medarbeidere fra dagsenteret og to helsefagarbeidere og en sykepleier. Det arbeides sentralt med å arbeide frem en felles turnusordning/vaktlag for drift av helse- og omsorgstjenester, herunder også Solgløtt og Liljen, dersom det blir aktuelt. Helsebygget trenger økt bemanning for å åpne disse to avdelingene. Over 30 personer har foreløpig meldt seg i kommunens helsearbeiderportal.

41 ansatte har i perioden blitt satt i karantene, for tiden sitter fremdeles 21 i karantene. 5 beboere er testet. Så langt har alle tester vært negative og enheten har ingen beboere med påvist Covid -19.

NAV

Vårt publikumsmottak har i likhet med Rådhuset, innført besøksrestriksjoner inntil videre. Vi møter fortsatt brukere som ikke er digitale, etter avtale. Dersom du allerede er registrert hos NAV, får du raskt kontakt med en veileder ved NAV Frogn gjennom chatte-funksjonen på innlogget side. For de som ikke er registrert hos NAV og ønsker kontakt, kan man også bruke «skriv til oss», her rutes man via det nasjonale kontaktsenteret. NAV Frogn har innført DigiSos og kan derfor også motta og behandle sosialhjelpssøknader via heldigitale plattformer. Det er opprettet egne direkte vakttelefoner for ulike henvendelser i tiden hvor Rådhuset og publikumsmottaket holder stengt. Disse går ikke via det nasjonale kontaktsenteret, men går direkte til NAV Frogn.

Har man behov for akutt bistand vedrørende økonomisk sosialhjelp eller midlertidig bolig kan du kontakte følgende vakttelefoner: 916 44 702 / 404 90 918 / 400 27 379

Arbeidsgivere kan alltid kontakte våre markedsrådgivere direkte https://www.fnr.no/informasjon-til-naeringslivet-fra-nav.html. Vi har nå også bestilt lokal tilgang til salesforce, NAVs nye digitale CRM plattform for arbeidsgivere. Dette for å øke vår tilgjengelighet for kommunens arbeidsgivere ytterligere.

Tiltak i regi av NAV, som kurs, arbeidstrening og avklaring er stengt. Alle brukere har fått beskjed om å ikke møte, men mottar likevel tiltakspenger og sender meldekort som om de var på tiltak.

Vi skal ikke belaste legestanden med innhenting av dokumentasjon i denne perioden og benytter oss av eksisterende informasjon så langt det er mulig. Vi praktiserer derfor heller ikke aktivitetskrav på sykepenger i denne perioden. (Det samme gjelder på sosialhjelp).

Vår økonomiske gjeldsrådgiver holder fortsatt møter pr telefon og kan hjelpe de som er bekymret for sin økonomi, med å lage budsjett, eller bistå i kontakten med kreditorer for de som har mye gjeld og nå får en forverret situasjon.

Psykososialt arbeid

Alle avdelinger har sterkt redusert drift. Alle gruppetilbud til voksne, barn og unge er avlyst. Alle ansatte som kan avses, er omdisponert til oppgaver i tilknytning til smitteutbruddet. Enheten har ingen i karantene p.t.

Psykisk helse- og rustjenester har redusert drift, prioriterer telefonkontakt og kontakt med de mest utsatte. Det sørges for utlevering av mat til de som har behov for det. Ressurssenteret og «Inn på tunet» er stengt og alle brukere av senteret følges opp på telefon. Hegreveien omsorgshus, Lensmannssvingen bofellesskap og Kopås ungdomsbolig drives som vanlig, men med et minimum av ansatte. Helsestasjonen, skolehelsetjenesten har svært begrenset tilbud. Vaksinering og oppfølging av risikogravide prioriteres. I tillegg følger helsesykepleiere fra skolehelsetjenesten opp elever via samtaler/telefoner, eller andre løsninger. Helsesykepleiere fra skolehelsetjenesten deler også på oppgaven med å jobbe på Testsenteret og betjene Koronatelefon mot kommunens innbyggere.
Det er opprettet en hjelpetelefon for barn og unge som bemannes av ansatte i familietjenesten. Ergoterapeut/fysioterapeut ringer alle de følger opp. Veileder foreldre på øvelser via bilder og telefon, samt søker og følger opp hjelpemidler. PP-tjenesten og familietjenesten har telefonkontakt med saker under oppfølging. Veileder på telefon og ferdigstiller rapporter og vurderinger. Barneverntjenesten følger opp via telefonkontakt og møter utendørs med de familiene som har behov for det. Størst prioritet har undersøkelse i nye saker og akuttsaker.

Tilrettelagte tjenester

Vi gir tjenester til mennesker med nedsatt funksjonsevne som har ulike bistandsbehov og deres kognitive nivå varierer stort. Personalet på boligene gjør en kjempeinnsats med å informere, veilede og legge til rette for at beboerne følger retningslinjene for godt smittevern. Enheten har etablert skjerpede rutiner rundt Covid-19.

Einebu, Haukåsen og Fugleveien omsorgsboliger opprettholder bemanning døgnet rundt og beboere er ivaretatt på vanlig måte. Noen få er hentet og oppholder seg hos sine foresatte. Traneveien avlastningsbolig er for tiden stengt. Det samme er Frogns arbeids- og aktivitetshus som er dagtilbudet til personer med funksjonsnedsettelser. Ansatte i disse tjenestestedene er omfordelt til boligene for å ivareta økt behov som følge av stenging av dagtilbud. Det er innhentet erfaringer hos foresatte som til vanlig får avlastning og enheten jobber med å utforme tilbud hvis situasjonen vedvarer.

Enheten vurderer å ta i bruk Traneveien som isolat ved påvist smitte. I den forbindelse jobbes det med å etablere rutiner samt sette i stand Traneveien til det formålet. Dette vil gjelde beboerne i omsorgsboliger man ikke vil klare å holde igjen i egne leiligheter. Det jobbes i disse dager med å kartlegge hvilke beboere som vil ha dette behovet.

Teknisk drift og forvaltning

Vi har noe redusert kapasitet og prioriterer de viktigste oppgavene nå. Vi låner ut materiell og mannskap til andre områder i kommunen når det trengs. Rent drikkevann har som alltid høyest prioritet.

De saksområdene vi særlig jobber med nå er: Vårrengjøring og klargjøring. Sikring og adgangskontroll for levering av hageavfall i kvistmottaket i Gropa. Vannmålerårsoppgjør. Investeringsprosjekter for sikring/forbedring av vanntilførsler/overvann. Ulike prosjekter vedr parkering, investeringsprosjekter, trafikksikkerhetstiltak, torgdrift. Byggetiltak i matrikkelen og kartbasene.

Innenfor byggesaksbehandling unngår vi fysiske møter med eksterne. Hjemmekontor på flest mulig. Avdelingen har mange ansatte med små barn som er hjemme fra barnehage og skole, så kapasiteten er noe redusert. Telefontid hver tirsdag 09.00 – 14.00 opprettholdes. På grunn av utfordrende arbeidssituasjon må behandlingstid i 3-ukers saker forventes opp mot 6 uker.

Samfunnsplanlegging

Her er alle saksbehandlere på hjemmekontor, og planavdelingen opprettholder tilnærmet ordinær drift. Fysiske møter unngås, men saksbehandlerne kan nås på e-post, og på telefon ved henvendelse til Servicetorget.

Frisklivssentralens tilbud er innstilt inntil videre, og kontoret for miljø og folkehelse har redusert kapasitet. SAM har avgitt ressurser til å bistå kommuneoverlegen/kriseledelsen. Næringsrådgiveren har løpende kontakt med næringslivet om situasjonen. Vi har styrket kommuneoverlegen med en konstituert assisterende kommuneoverlege som bidrar til kriseledelsen. SAM har ingen ansatte i karantene.

Eiendom

Driftsenhetene (vaktmestertjeneste og renhold) prioriterer tilrettelegging for helsebyggene i kommunen, det samme gjør eiendomsforvalterne. Vi har styrket bemanningen på Ullerud helsebygg med en forvalter og to driftsteknikere. Renhold har økt renholdsfrekvens på kontaktflater og overflater for å raskest mulig bryte smittekjeder. Renhold jobber også med smittevask av stengte lokaler som følge av tiltakene for å forhindre smitte. Det gis ikke personlig veiledning og oppfølging i forbindelse med bostøtte og startlån. Boligkontoret har avgitt personale; en som er loggfører for kriseledelsen og en som jobber med organisering og logistikk i prøvetaking/testsenteret i Hestehagen 5. Eiendom har bistått i arbeidet med å klargjøre to avdelinger på helsebygget og luftveispoliklinikk på Smia. Det er utarbeidet en opplæringspakke for omdisponert personell til renhold.

For prosjektteam og administrasjon er det i hovedsak hjemmekontor. Fire ansatte i karantene.

Kultur og frivillighet

Enhet omfatter bibliotek, kulturskole, kino, Smia Flerbrukshus, fritid, frivilligsentral, seniorsenter, turistkontor og allmenn kultur. Enheten forvalter også tilskudd til lag og foreninger, kulturaktører, kirke og trossamfunn. Enhetens virksomhet er i stor grad knyttet opp mot arbeid som gir innbyggerne tilgang på møteplasser. Helsedirektoratet fattet 12. mars vedtak om forbud mot/stenging av kulturarrangementer og idrettsaktivitet og i forkant av dette var det også lagt begrensende føringer for aktiviteter. Enhetens møteplasser der man møtes fysisk, er derfor midlertidig stanset/stengt. Med unntak av biblioteket, kinoen og Smia Flerbrukshus opprettholdes virksomheten, men i andre former enn tidligere. Kulturskolens undervisning videreføres via digitale hjelpemidler, seniorsenteret holder kontakt med brukere på telefon, fritidsklubben holder kontakt med brukerne via digitale plattformer og turistinformasjonen er fortsatt tilgjengelig på mail og telefon. Videre arbeides det med å opprettholde administrative oppgaver og planlegge for fremtidige aktiviteter. Enheten har opprettet tiltaket «Sammen for Frogn» der Frivilligsentralen i samarbeid med Drøbak Frogn Idrettslag mobiliserer frivillige til ulike behov. Det er bl.a. etablert telefonvenner, hjelp til innkjøp og frakt av dagligvarer og et team som bistår skolelosen med vandringer i nærmiljøet. Flere av de ansatte i enheten er involvert i dette arbeidet og andre er omdisponert til oppgaver i andre deler av kommunens virksomhet.


Enheten vil i perioden ha betydelig inntektstap som følge av arrangementer som ikke gjennomføres. Videre har enheten en stor bekymring for virkninger av de nå sterkt begrensede rammene for våre samarbeidspartnere frivilligheten, kulturaktørene og næringen.

HR, politiske tjenester og service

Servicetorget har ordinær bemanning på rådhuset, men rådhuset er stengt og man tar imot besøk etter timeavtale. For øvrige funksjoner benyttes hjemmekontor i størst mulig utstrekning. Flere medarbeidere på enheten er omdisponert til kriseledelsen. Enheten har hovedansvar for intern vikarpool som skal sørge for omdisponering av ledig personell til ekstraordinære oppgaver knyttet til Corona. Enhetens ordinære driftsoppgaver går likevel tilnærmet som normalt. Det er laget planer for hvordan enheten skal driftes ved høyt sykefravær.

Økonomi og digitalisering

Samtlige ansatte arbeider fra hjemmekontor. Alle funksjoner går som normalt, dvs. regnskap, lønn, fakturering, rapportering, HP-prosessen, finans og innkjøp. Det er laget planer for hvordan enheten skal driftes ved høyt sykefravær.

Planer og tiltak den nærmeste tiden

Alle enheter har avgitt/er forberedt på å avgi personale til pleie og omsorg, og opplæringsvakter gjennomføres. Det er opprettet en sentral stillingspool som har oversikt over tilgjengelig personale som kan bidra innen ulike tjenester. Dette gjelder egne ressurser, mens Frogn frivilligsentral har oversikt over frivillige.

De økonomiske aspektene ved korona-krisen er foreløpig ikke avklart, men utgiftene blir trolig svært høye. Rådmannen legger til grunn at staten vil gi kompensasjon til kommunene. I første omgang har staten kommet med en «pakke» til kommunesektoren på 250 millioner. Rådmannen er av den oppfatning at dette ikke vil være nok, men regner med at pakken blir utvidet når kostnadsomfanget er kjent.

Kommuneadministrasjonen er fortsatt i beredskap og planlegger for worst-case. De prioriterte områdene er liv og helse; hjemmetjeneste, helsebygg og andre helseinstitusjoner, samt rent vann. For å sikre dette, har vi allerede omdisponert mange ansatte fra andre områder til disse områdene i tett samarbeid med fagforeningene.