Råd og regler i Frogn

Finn informasjon om påbud og anbefalinger som gjelder i Frogn

Innhold

Nyheter

Fra søndag 20.06.21 ble det ytterligere lettelser da regjeringen innførte gjenåpningsplan trinn 3+.

Nå blir det mulig med flere på besøk hjemme, flere mennesker på arrangementer og mindre behov for hjemmekontor. Barn og unge kan delta på idretts- og kulturarrangementer på tvers av regioner og kretser uten krav om å holde 1 meter avstand.

Les mer om hvilke endringer som trer i kraft her (regjeringen.no)

Aktuelt lovverk

På helsenorge.no finner du kvalitetssikret informasjon og oversikt over nasjonale råd og regler om koronaviruset.

Se mer på helsenorge.no

Nasjonale tiltak gjeldende fra 18. juni 2021

Nasjonale retningslinjer

Se oppdatert informasjon fra regjeringen her (regjeringen.no)

Alle påbud og forbud er lovfestet i nasjonal covid-19-forskrift. Om du vil lese hva som står i lovverket, se lenken under

Covid-19-forskriften (lovdata.no) 

Kutter anbefaling om bruk av munnbind i Frogn

Smittesituasjonen lokalt i Frogn er nå så rolig at vi kan oppheve anbefalingen om bruk av munnbind. Det vi skal fortsette å holde fokus på er avstand. Munnbindet kan nå tas av.

Kommer vi på nytt i en situasjon med høy eller økende antall smittetilfeller og ukontrollert spredning lokalt, så vil bruk av munnbind vurderes igjen.

Oslo kommune har fremdeles påbud om bruk av munnbind på kollektivtransport når det ikke er mulig å holde minst 1 meters
avstand til andre reisende, så dette må man være obs på når man tar bussen til Oslo. I hovedsak skal man forholde seg til råd og regler i den kommunen man befinner seg i, evt. strengere regler om man kommer fra en kommune med høyt smittetrykk.

Les mer om bakgrunnen for denne anbefalingen her

Hvilke vurderinger ligger bak smitteverntiltakene?

Stadige endringer i pandemiens utvikling kan gjøre enhver forvirret. For hvorfor endres tiltakene så plutselig – når de sa noe annet bare for et par dager siden? Og hvorfor kan ikke det ene åpne når det andre får åpne?

Her er et forsøk på å vise litt av bakgrunnen for hvilke tiltak som fattes hvor og når – slik at vi alle kan klare å henge litt mer med.

Hva vi ser på når vi bestemmer om det skal iverksettes tiltak:

  • Status i helsetjenesten (antall innlagte, antall helseansatte i karantene, kapasitet i kommunene etc)
  • Smittetall (antall smittede i kommunen, smittespredning og -veier, trend i smitteutviklingen etc)
  • Status for legemidler og smittevernutstyr
  • Etterlevelse av smittevern
  • Status for TISK beredskap i kommunen (Testing, Isolering, Smitteoppsporing og Karantene)
  • Samfunnseffekter av pandemien og tiltakene
  • Lokalt og regionalt og nasjonalt smitte- og utfordringsbilde

Smittevern er alle enkelttiltak som er med på å hindre at infeksjoner oppstår og spres i en befolkning. Smittevernarbeidet i Norge er regulert gjennom smittevernloven med tilhørende forskrifter der paragraf 1-5 sier at «tiltakene skal være basert på en klar medisinskfaglig begrunnelse, være nødvendig av hensyn til smittevernet og fremstå tjenlig etter en helhetsvurdering.»

I kommunene baserer man seg på kommuneoverlegenes smittevernfaglige vurdering i samarbeid med kriseledelsen, samt føringer fra sentrale myndigheter.

Les mer om hvilke vurderinger som ligger bak tiltakene her

Er det fortsatt uklart hva som gjelder? 

Om du ikke finner informasjonen du leter etter kan du kontakte den nasjonale informasjontelefonen: 

815 55 015

Hverdager kl. 08:00 - 15:30

Fra utlandet kan du ringe +47 21 93 78 40.

Du kan og bruke chatboten her: https://www.helsenorge.no/

Dette må du vite for innreise til Norge

For å begrense risikoen for importsmitte gjelder innreiserestriksjoner fastsatt av regjeringen.

Sett deg inn i hva som gjelder ved å lese her (regjeringen.no)

Her finner du regjeringens spørsmål og svar om innreiserestriksjoner (regjeringen.no)

Dispensasjon fra innreisekarantene ved alvorlig sykdom og bisettelse hos nærstående 

Personer som kan dokumentere at de har testet negativt for SARS-CoV-2 kan være unntatt karantene når de samme dag som gjennomført test i Norge

a. besøker nærstående som er alvorlig syk eller døende

b. deltar i bisettelse eller begravelse til nærstående.

Som nærstående personer regnes ektefelle, samboer, kjæreste, barn, søsken, foreldre, besteforeldre, svigerforeldre eller andre personen har en nær personlig tilknytning til.

Unntaket fra karantene gjelder kun i det tidsrom dokumentert samvær som nevnt i første og andre ledd gjennomføres. Karantene vil ellers gjelde.

Altså, du får kun dispensasjon til ikke å være i karantene under selve besøket av nærstående eller i bisettelsen/begravelsen. Utover dette må du oppholde deg i og følge de reglene som gjelder for karantene. 

Personer som er unntatt karantene skal så langt det er mulig unngå nærkontakt med andre som de ikke bor sammen med. Unntaket fra karanteneplikt opphører dersom personen utvikler akutt luftveisinfeksjon med feber, hoste eller tung pust eller vurderes av lege som mistenkt smittet med SARS-CoV-2.

Utgifter til testing dekkes av den som skal benytte seg av unntaket.

Les mer om søknaden på utlendingsdirektoratets hjemmesider her (udi.no). Her kan du også finne informasjon om søknadssjema for dispensasjon fra karantenehotell ved sterke velferdshensyn.

Se Covid-19-forskriften §6j på lovdata her

Hva gjelder for deg som er vaksinert?

Er du vaksinert, må du følge de samme rådene og reglene som resten av befolkningen. Men du har noen unntak.

En oversikt over hva som gjelder for deg som regnes som beskyttet, fullvaksinert, eller gjennomgått covid-19 finner du Råd, regler og unntak for vaksinerte - helsenorge.no.

Koronasertifikat

Koronasertifikatet skal vise om du er vaksinert, om du er immun etter å ha hatt covid-19-sykdom og resultatet hvis du har tatt negativ koronatest. Foreløpig viser sertifikatet om du har tatt koronavaksine, og om du har fått negativt resultat på koronatest tatt de siste sju dagene.

Koronasertifikatet skal bidra til en gjenåpning av samfunnet. Løsningen for sertifikatet vil utvikles trinnvis. Koronasertifikatet for innenlands bruk er planlagt klart til 11. juni.

Les mer om løsningen og finn innloggingsinformasjon her (helsenorge.no)

For ytterligere informasjon, se regjeringens informasjon om koronasertifikatet (regjeringen.no)

Lokale forskrifter om forebygging av koronasmitte

Lokal forskrift med forsterkede smitteverntiltak i Frogn kommune ble opphevet fra midnatt natt til fredag 11. juni 2021. Fremover gjelder den nasjonale forskriften, med unntak av ny lokal forskrift om unntak fra smittekarantene for elever over 18 år,. Denne gjelder fra midnatt natt til 27. august 2021.

Se den nye lokale forskriften om unntak fra smittekarantene for elever over 18 år. 

Se tidligere lokale forskrifter her:

Lokal forskrift med endringer gyldig fra 27.05.21-11.06.21

Se Endringer i tiltak i lokal forskrift (pdf)

Lokal forskrift med endringer gyldig fra 17.04.21

Gjeldende lokal forskrift (pdf) med endring 17.04.21 (pdf)

Lokal forskrift gyldig fra 10.04.21 - med endring 17.04.21

Lokal forskrift gyldig fra 10.04.21 (pdf)

Endringer i lokal forskrift om forebygging av koronasmitte i Frogn kommune fra 2. februar

Forrige vedtatte forskrift videreføres med noen mindre endringer. Se hvilke endringer det gjelder i lenken (pdf). Endringen gjelder §2 tredje ledd g). 

Forskrift om endring i forskrift om forebygging av koronasmitte i Frogn kommune fra 02.02.21 (pdf)

Revidert forskrift om forebygging av koronasmitte gyldig fra 17. januar

Frogn kommune har gjort noen endringer i den lokale forskriften. Den nye forskriften er gyldig fra søndag 17. januar 2021 og gjelder inntil videre.

Det er i hovedsak gjort endringer i §2 og 3.

Revidert forskrift om forebygging av koronasmitte i Frogn kommune fra 17.01.21 (pdf)

Revidert forskrift om forebygging av koronasmitte gyldig fra 14. desember

Ny forskrift vedtatt i kommunestyret mandag 7. desember finner du under. Det understrekes at endringene i forskriften er gyldig fra mandag 14. desember.

Det er gjort endringer i §2, 3 og 6.

Revidert forskrift om forebygging av koronasmitte i Frogn kommune (pdf)

Midlertidig forskrift om forebygging av koronasmitte gyldig til og med 13. desember

Ny midlertidig forskrift om forebygging av koronasmitte i Frogn kommune trer i kraft 11. november kl. 24.00 og er forlenget til og med tirsdag 8. desember. Forskriften blir vurdert på nytt i kommunestyret mandag 7. desember. 

Midlertidig forskrift om forebygging av koronasmitte i Frogn kommune (pdf)

Forskrift om rådmannens fullmakt i forbindelse med covid-19

Kommunestyret vedtok 12. oktober 2020 lokal forskrift om forebygging av koronasmitte i Frogn kommune, der rådmannen har fått fullmakt til å bestemme ikrafttredelsesdato for hele eller deler av forskriftene når det er medisinsfaglig begrunnet. Enhver iverksetting av tiltak skjer etter en grundig medisinskfaglig vurdering. Rådmannen vil i sine vurderinger forholde seg til smittevernslovens krav til tiltak (§ 1-5):

  1. Smitteverntiltak skal ha en klar medisinskfaglig begrunnelse
  2. Smitteverntiltak må være nødvendige av hensyn til smittevernet og for å forebygge eller motvirke smittespredning.
  3. Smitteverntiltak skal fremstå som tjenlig etter en helhetsvurdering.

Her kan du lese hele vedtaket fra kommunestyret 12. oktober 2020 (pdf)