Koronavaksine

Frogn kommune vaksinerer mot koronavirus. Du kan registrere deg her dersom du ønsker å bli vaksinert. Vaksinen er gratis.

Innhold

  Change language Change language

Vaksine

Alle personer 18år og eldre har nå tilbud om en ny oppfriskningsdose (4 dose) med koronavaksine.

Koronavaksinasjon foregår i Holterveien 24, gamle Luftambulansen.

Du kan selv bestemme hvilken vaksine du ønsker å ta, så lenge vi har nok vaksiner tilgjengelig. Dersom du ønsker Novavax eller barnevaksine ta kontakt på vaksinetelefonen, 957 13000.

 

Bestill vaksinetime til Pfizer  Bestill vaksinetime til Moderna

 

Hvis du opplever at det ikke er ledig time på nettbestillingen - forsøk igjen senere. Det legges ut nye timer fortløpende.

Les mer om de ulike vaksinetypene på FHIs nettsider.

Vaksinetelefonen

Åpningstider vaksinetelefonen:

 • Mandag og torsdag kl. 09.00 - 14.00
 • Øvrige dager og helligdager: stengt

Vaksinetelefonen vil holdes stengt f.o.m 16.12.2022 t.o.m 02.01.2023

Fra uke 1 vil åpningstidene på vaksinetelefonen være som følgende:

 • Tirsdag og torsdag kl. 09.00-13.00
 • Øvrige dager og helligdager: stengt

 

Vi har oppdaterte vaksiner:

 • Frogn kommune har Pfizer sin siste oppdaterte vaksine som er rettet mot omikron BA.4-5 i tillegg til det opprinnelige Wuhan-viruset, og Spikevax/Moderna sin oppdaterte vaksine som er rettet mot omikron BA.1 i tillegg til det opprinnelige Wuhan-viruset.
 • Fra og med 15.12.2022 vil Spikevax/moderna sin nyeste oppdaterte vaksine BA.4-5 være tilgjengelig.
 • Vaksinene er oppdatert for å være bedre tilpasset variantene av koronaviruset som sirkulerer.
 • Har du allerede tatt ny oppfriskningsdose (4.doser), er det ikke behov for å ta enda en, med mindre du har alvorlig svekket immunforsvar (se eget avsnitt).

Om oppdatert vaksine:

 

 

Europeiske legemiddelmyndigheter anbefalte 1. september en godkjenning av oppdaterte koronavaksiner, såkalte variantvaksiner, fra Pfizer/BioNTech og Moderna. De oppdaterte vaksinene er det vi kaller bivalente, de bidrar til beskyttelse mot to virus, både det opprinnelige covid-19 viruset og omikron. Studier så langt viser at oppfriskningsdose med disse vaksinene gir minst like god immunrespons mot det opprinnelige covid-19-viruset og bedre immunrespons mot omikron sammenlignet med de opprinnelige vaksinene. Med immunrespons menes aktivering av immunsystemet med dannelse av antistoffer. Kort fortalt tror vi denne vaksinen gir bedre beskyttelse mot å bli smittet med omikron-variant, men vi vet så langt lite om hvor stor denne forskjellen er. Beskyttelsen mot alvorlig sykdom er lik for de originale som de oppdaterte vaksinene.

Behov for ytterligere doser til eldre 

Folkehelseinstituttet (FHI) anbefaler en ny oppfriskningsdose for følgende målgrupper

 • Personer 75 år og eldre og sykehjemsbeboere med oppstart 1. juli 2022 
 • Personer 65-74 år, og personer i aldersgruppen 18-64 med underliggende risiko for alvorlig sykdomsforløp av covid-19. Planlagt oppstart 1.september 2022.

Oppfriskningsdose kan tilbys tidligst 4 måneder etter siste vaksinedose.

FHI vil vurdere behov for ny oppfriskningsdose til øvrige deler av befolkningen, altså for de under 65 uten underliggende risikotilstander, på et senere tidspunkt når det foreligger mer informasjon om videre smitteutvikling. Dersom situasjonen tilsier det kan det også bli aktuelt å tilby nye doser i løpet av vinteren til de som mottar en oppfriskingsdose nå i sommer.

Vil du ha oppfriskningsdose?

Folkehelseinstituttet (FHI) anbefaler en ny oppfriskningsdose for alle over 65 og personer i aldersgruppen 18-64 med underliggende risiko for alvorlig sykdomsforløp av covid-19, ungdom i aldersgruppen 12-17 år med alvorlig grunnsykdom og gravide.

Innbyggere over 18 år kan, når det har gått minst 4 måneder siden man tok oppfriskningsdose nr 1 (3.dose) , bestille time til oppfriskningsdose nr 2 (4.dose) dersom en ønsker.

Merk: Har du et kortere intervall blir du avvist ved vaksinasjon. Du finner datoen for når du tok dose 2 på koronasertifikatet på helsenorge.no.

Vaksinasjon av personer med alvorlig svekket immunforsvar

Regjeringen har besluttet at kommunene nå kan gi oppfriskningsdose mot covid-19 også til risikogrupper mellom 18 og 64 år, ungdom i alderen 12-17 år med alvorlig grunnsykdom og gravide, i tillegg til personer over 65 år.

Oppfriskningsdose bør gis med et intervall på 4 måneder siden siste vaksinedose.

Folkehelseinstituttet anbefaler at både menn og kvinner under 30 år vaksineres med Pfizer.

Hvorfor ta ny oppfriskningsdose?

Vaksinasjon beskytter godt mot alvorlig covid-19, men beskyttelsen faller noe i løpet av noen måneder.

Derfor anbefaler FHI en oppfriskningsdose til grupper som kan være spesielt utsatt for alvorlig sykdom som følge av covid-19.

Oppfriskningsdose til personer i aldersgruppen 18-64 år med underliggende risiko for alvorlig sykdomsforløp

Personer i aldersgruppen 18-64 år med følgende sykdommer/helsetilstander vurderes å ha en økt risiko for alvorlig sykdomsforløp av covid-19 og anbefales en ny oppfriskningsdose tidligst 4 måneder fra forrige dose :

 • organtransplanterte
 • alvorlig og moderat immunsvikt
 • immundempende legemiddelbehandling som ved autoimmune sykdommer
 • hematologisk kreftsykdom siste fem år
 • annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift).
 • alvorlige nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon (f.eks. ALS og cerebral parese)
 • Downs syndrom
 • kronisk nyresykdom og nyresvikt
 • kronisk leversykdom eller betydelig nedsatt leverfunksjon
 • demens
 • kronisk lungesykdom, inkludert alvorlig astma som har medført bruk av høydose-inhalasjonssteroider eller steroidtabletter siste året
 • fedme med kroppsmasseindeks (KMI) på 35 kg/m2 eller høyere
 • kroniske hjerte- og karsykdommer (med unntak av høyt blodtrykk)
 • hjerneslag
 • diabetes, og da særlig pasienter med langvarig eller dårlig kontrollert sykdom eller diabetessenkomplikasjoner.

For personer med alvorlig svekket immunforsvar er det ikke nødvendig med en ny vurdering av fastlege/spesialist for å få tilbud om oppfriskningsdosen.

Pasientene kan vise frem tidligere dokumentasjon i form av vaksinebrev fra spesialisthelsetjenesten, journalnotat, resept/e-resept eller medikament-forpakning hvor pasientens navn kommer frem.

For en del av disse pasientene vil denne oppfriskningsdosen være dose nummer 5.

Oppfriskningsdose til ungdom i aldersgruppen 12-17 år med alvorlig grunnsykdom

Ungdom med alvorlig grunnsykdom er en sårbar gruppe som det er viktig å beskytte mot infeksjon som kan være mer alvorlig for dem eller forstyrre/forsinke annen behandling.

Det er lenge siden denne gruppen fikk forrige dose, og det er usikkert hvor lenge beskyttelsen varer.

Folkehelseinstituttet anbefaler derfor at ungdom i alderen 12-17 år med alvorlig grunnsykdom nå bør tilbys en oppfriskningsdose.

Anbefalingen gjelder ungdom 12-17 år med de alvorlige grunnsykdommene nevnt under:

OBS! Legg merke til at denne lista med grunnsykdommer er forskjellig fra lista for voksne over.

 • Organtransplantasjon (f.eks. hjerte, nyre, lever etc.).
 • Immunsvikt (eksempelvis medfødt immunsvikt eller bruk av medikamenter som gir betydelig systemisk immunsuppresjon)
 • Hematologisk kreftsykdom (f.eks. leukemi, lymfom) siste fem år
 • Annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet (innen siste seks måneder) behandling mot kreft - spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift
 • Nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller nedsatt lungefunksjon
 • Kronisk nyresykdom med betydelig nedsatt nyrefunksjon
 • Alvorlig hjertesykdom (barn med hjertesvikt, alvorlig pulmonal hypertensjon, cyanose, ettkammersykdom/«Fontan-barn»)
 • Alvorlig lungesykdom (f.eks. cystisk fibrose, svært alvorlig astma med forverringer som har behøvd akutt sykehusinnleggelse siste året)
 • Annen svært alvorlig sykdom. Vaksinasjon i slike tilfeller vurderes individuelt av barnelege.

Oppfriskningsdose til gravide

Gravide har økt risiko for alvorlig koronasykdom sammenlignet med ikke-gravide kvinner på samme alder.

Risikoen for alvorlig sykdom øker utover i svangerskapet og er størst i 2. og 3. trimester.

Dersom den gravide samtidig har andre risikofaktorer, som for eksempel flerlingsvangerskap eller underliggende sykdom, øker risikoen ytterligere.

Folkehelseinstituttet anbefaler at gravide i 2. og 3. trimester tilbys oppfriskningsdose, ettersom det er da de har høyest risiko for alvorlig sykdom. Dette er uavhengig av om de kun er grunnvaksinerte fra før eller allerede har mottatt en oppfriskingsdose.

Det bør ha gått minst 4 måneder siden forrige dose.

Oppfriskningsdose etter gjennomgått sykdom

Ny kunnskap tilsier at en omikron BA.1 infeksjon gir god beskyttelse mot omikron-varianter som sirkulerer nå.

Antistoffresponsen etter en oppfriskningsdose vil også bli blir bedre dersom tidsintervallet er lenger.

Forutsatt bekreftet covid-19 kan man vente i 3-4 måneder med å ta en oppfriskningsdose.

Personer som ønsker en oppfriskningsdose tidligere, kan tilbys det forutsatt at det har gått minimum 3 uker etter tilfriskning.

For deg som trenger oppfriskningsdose (5.dose)

 

Hvilke grupper er det som får tilbud om fem doser og hvilken dokumentasjon må fremvises ved vaksinasjon?»
Tilbudet om en femte dose gjelder alle som tidligere er anbefalt tre doser i grunnvaksinasjonen, og deretter fått en oppfriskningsdose. Det vil dermed gjelde alle i gruppe 1 nedenfor og noen i gruppe 2.

Gruppe 1

 • Organtransplanterte
 • Benmargstransplanterte de siste to årene
 • Alvorlig og moderat medfødt immunsvikt
 • Alvorlig nyresvikt (stadium 5) eller i aktiv dialyse
 • Avansert eller ubehandlet hiv-infeksjon

Alle som har en diagnose i henhold til listen for gruppe 1 må vise dokumentasjon på dette, enten i form av vaksinebrev fra spesialisthelsetjenesten, kopi av journalnotat eller annen tilsvarende skriftlig dokumentasjon.

Gruppe 2

 • Pasienter med pågående betydelig immundempende behandling av annen årsak.
 • Pasienter som bruker immundempende medisiner som står på listen fra de fagmedisinske miljøene, kan kontakte kommunen direkte. Det må kunne vises frem dokumentasjon på medisinbruk i form av vaksinebrev fra spesialisthelsetjenesten, journalnotat, resept/e-resept eller medikament-forpakning hvor pasientens navn fremgår.
 • Kreftpasienter med aktiv eller nylig gjennomgått immundempende behandling.
 • Disse må foreløpig ha vaksinebrev fra spesialisthelsetjenesten fordi det må gjøres en individuell vurdering for å få best effekt av vaksinen og unngå unødvendige bivirkninger.
 • Pasienter som av ansvarlig legespesialist anses å ha svært nedsatt immunforsvar og som ikke inngår i en av gruppene ovenfor. Disse må ha eget vaksinebrev fra spesialisthelsetjenesten.

Vaksinering av barn og ungdom

Vaksinering av 5- til 15-åringer

12-15 åringer:

Regjeringen besluttet 14. januar 2022 at ungdom født i 2006, 2007 og 2008 (ungdomskolen) og barn født i 2009 (siste år barneskole) kan få tilbud om dose 2. Foresatte kan la sitt barn vaksinere dersom de/ barnet selv ønsker det, og en dose vil redusere den allerede lave risikoen for et mer alvorlig forløp. Foresatte kan la sitt barn vaksinere med dose to 8-12 uker etter dose 1 hvis foresatte/barnet selv ønsker det.

Les mer om hva FHI sier om dette her

Frogn kommune følger Folkehelseinstituttet anbefaling og vil benytte vaksinen Comirnaty fra BioNTech/Pfizer. Koronavaksinen som tilbys er godkjent fra 12 år og oppover.

For koronasvaksinasjon hos ungdom under 15 år kreves samtykke fra begge foreldre ved felles foreldreansvar. Erklæringen MÅ fylles ut ved hver vaksine.

Merk: Begge foreldre med felles foreldreansvar må fylle ut digitalt samtykke. Det kan gjøres her:

Klikk her for digitalt samtykke  

5-11 åringer:

Gjelder barn født 2010 til 2016 (barneskolen og siste år i barnehagen). Barn født i 2017 som er fylt 5 år kan ta imot tilbudet om vaksinasjon. Foresatte kan la sitt barn vaksinere dersom de ønsker det.

Det er mest aktuelt for: 

 • Barn med kroniske sykdommer (tilsvarende grupper som anbefales influensavaksine)
 • Familier der barn har nær kontakt med personer med særlig behov for beskyttelse
 • Barn som har økt risiko fordi de skal flytte til eller oppholde seg i land med høyere smitterisiko eller dårligere tilgang til helsetjenester enn i Norge, eller barn som av andre grunner lever i en utsatt situasjon 

En dose vurderes å gi best nytte-ulempebalanse, men det er mulig å gi dose 2 etter 8-12 uker der foresatte ønsker dette (kortere intervall hvis særlige forhold tilsier det)

Les mer om hva FHI sier om dette her

Ønsker du å bestille time til vaksinering av ditt barn ta kontakt med vaksinetelefonen 957 13 000.

 Ditt barn/ungdom må ta med følgende til vaksineringen:

Vaksinering av 16- og 17-åringer

Alle elever født i 2005-2006 kan nå bestille time til koronavaksine

Link til utskrift av samtykkeskjema finnes her dersom papirform foretrekkes: 2021_08_24-samtykkeskjema--vaksinering-av-barn-og-unge-som-ikke-har-fylt-16-ar.pdf (fhi.no) 

NB: Dette må medbringes til vaksinestedet.

Koronasertifikat/koronapass

Koronasertifikatet skal vise om du er vaksinert, om du er immun etter å ha hatt covid-19-sykdom og resultatet hvis du har tatt negativ koronatest. Foreløpig viser sertifikatet om du har tatt koronavaksiner, og om du har fått negativt resultat på koronatest tatt de siste sju dagene.

Les mer om løsningen og finn innloggingsinformasjon her (helsenorge.no)

Koronasertifikat for barn og unge 

Foresatte til barn under 16 år kan hente ut barnas koronasertifikat ved å logge seg inn på Helsenorge, og velge barnet man vil hente sertifikatet til, klikke på fanen «Koronasertifikat», "Vis kontrollside", «Grensepassering i EU/EØS» og velge om man vil vise, laste ned eller skrive ut sertifikatet (de siste alternativene finnes under QR-kodene).   

Foresatte har som hovedregel ikke tilgang til koronasertifikatet for ungdom over 16 år, med mindre ungdommen har gitt fullmakt. Se hvordan foresatte og ungdom over 16 år kan logge seg inn og bruke Helsenorge. 

Løsning for koronapass for ikke-digitale brukere

Fra og med 1. februar 2022 tilbyr kommunen koronasertifikat for ikke-digitale innbyggere. Dette kan for eksempel være personer uten Bank-ID eller uten norsk personnummer.

Ved behov for koronasertifikat ta kontakt på kommunens koronatelefon for å avtale utlevering på telefon 957 13000:

Telefontid er:

 • Mandag til fredag kl. 09.00-14.00.
 • Øvrige dager og helligdager: stengt

Husk gyldig legitimasjon med bilde og evt fullmakt dersom du skal hente på vegne av noen andre.

NB! På noen områder er det ikke samsvar mellom Folkehelseinstituttets medisinske råd og EUs regler. I tillegg er det ulike krav knyttet til koronasertifikat i andre land. Du er selv ansvarlig for at du har tilstrekkelig dokumentasjon og satt deg inn i reglene dit du skal dersom du skal reise.

Du er selv ansvarlig for at det har gått tilstrekkelig tid fra test- eller vaksinasjonstidspunkt til grønt sertifikat (se tabell). Merk: koronasertifikat basert på koronatest viser kun PCR (eller tilsvarende laboratoriemetode) og Antigen hurtigtest. Selvtest ville ikke være synlig i koronasertifikatet.

90 dagers gyldighet

Gyldigheten av selve sertifikatet vil maksimalt være 90 dager fra dagen man laster ned eller skriver ut. Det betyr ikke at du som har beskyttet eller fullvaksinert status kun er beskyttet i 90 dager. Grunnen til at koronasertifikatet kun er gyldig 90 dager frem i tid er for å unngå misbruk, og sørge for at sertifikatene stemmer overens med kunnskapen vi til enhver tid har om viruset, immunitet og vaksiner.  

For mer informasjon, se FHI-koronasertifikat: Om koronasertifikat – informasjon om kontrollsider og gyldighet - FHI

For ytterligere informasjon, se regjeringens informasjon om koronasertifikatet (regjeringen.no)

Mer om vaksineringsarbeidet i Frogn

Spørsmål om vaksineringen i Frogn

Når får du vaksinen?

Dersom det er din 1.dose, kan time bestilles digitalt lenger opp på siden.

Dersom du har behov for bistand for bestilling, kan du ringe vaksinetelefonen på 957 13000, mandag til fredag kl. 09.00-14.00

For ytterligere doser følger vi intervallet som er gitt nasjonalt.

Du kan lese mer om det her: https://www.fhi.no/sv/vaksine/koronavaksinasjonsprogrammet/koronavaksine/

Hvem får vaksinen? 

Alle innbyggere får tilbud om vaksinering. Frogn følger retningslinjene for prioritering gitt av Folkehelseinstituttet (FHI). 

Se prioriteringsrekkefølgen her (fhi.no)

Koronavaksine sprøyte

Vaksinen er gratis og tilbys av helsetjenesten

Koronavaksinasjon er en del av det nasjonale vaksinasjonsprogrammet, og kommunene skal tilby innbyggerne vaksinasjon. Norge vil få tilgang på flere ulike vaksinetyper, men det er ennå usikkerhet knyttet til hvor raskt vi får vaksinene og kan tilby dem til anbefalte grupper.

Vaksinen er gratis, og det er ikke mulig å betale for å få vaksinen tidligere.

Personer som bor eller midlertidig oppholder seg i Norge og tilhører disse gruppene omfattes av vaksinetilbudet.

Europol har gått ut med varsel om faren for at falske vaksiner vil øke i tiden fremover, derfor minner vi om at all bruk av godkjent koronavaksine i Norge skjer via kommuner og helseforetak. 

Hvordan virker vaksinen?

Det nye koronaviruset gir infeksjon i luftveiene. De fleste får ingen eller milde symptomer, men noen blir alvorlig syke. De eldste og de som har enkelte andre sykdommer fra før har størst risiko for å få alvorlig sykdom.

Vaksinen vil være grundig testet og godkjent for bruk. Alle vaksiner har bivirkninger, de fleste er milde og forbigående. Selv om man tester de nye vaksinene grundig, vil man aldri kunne sikre seg helt mot sjeldne bivirkninger som kan oppstå når vaksinen tas i bruk i stor skala. Eventuelle bivirkninger av de nye vaksinene vil bli fulgt nøye av legemiddelmyndighetene, og i tett samarbeid med andre land. 

Effekt

Etter at du har tatt andre dose av vaksinen vil det gå 7 dager før du regnes som beskyttet.

Vaksinene gir en akseptabel effekt, men vi vet ikke hvor lenge effekten av vaksinen vil vare. 

Trygghet

Alle vaksiner har bivirkninger, men de fleste er milde og forbigående. Når vaksiner utvikles, er målet alltid at vaksinene skal gi best mulig effekt med minst mulig bivirkninger. Selv om man tester de nye vaksinene grundig, vil man aldri kunne sikre seg helt mot sjeldne bivirkninger. Noen bivirkninger oppdages først når vaksinen tas i bruk, fordi den da gis til flere og mer varierte grupper enn i studiene.

Når vaksinene blir godkjent vil vi vite mye om vanlige og mindre vanlige bivirkninger hos voksne, men sannsynligvis mindre om bivirkninger hos barn, eldre og gravide. Vi vet lite om langtidsbivirkninger etter vaksinasjon. 

Etter at vaksinene er tatt i bruk, overvåker Legemiddelverket sammen med Folkehelseinstituttet om det dukker opp uventede bivirkninger. Det er også et utstrakt internasjonalt samarbeid med de andre landene som tar i bruk de samme vaksinene. I tillegg blir vaksineprodusentene pålagt å gjøre nye systematiske sikkerhetsstudier.

Les mer om godkjenning av koronavaksiner på legemiddelverkets hjemmeside (slv.no)

Les mer om koronavaksinasjonsprogrammet på Folkehelseinstituttets sider (fhi.no)

Vaksinasjonsstatus (oppdateres)

Vaksineinformasjon januar 2022

7. januar 2022: Nå kan alle over 18 år med 20 uker siden dose 2, bestille time til oppfriskningsdose.

Vi minner om at det er viktig at innbyggere selv sjekker at det har gått minst 20 uker siden dose 2 før de booker seg time til oppfriskningsdose. Man trenger heller ikke lenger å ha fått SMS-varsel for å booke time; bestill time her: https://www.frogn.kommune.no/korona/koronavaksine/ 

Drop in: 

Onsdag 12 januar fra kl 13.00-14.00 og kl 18.00-19.00 tilbyr Frogn kommune drop-in for dem som ønsker koronavaksine dose 1, eller oppfriskningsdose (Merk: må ha gått 20 uker siden dose 2) .

Har du livstruende allergier må bestille time på forhånd.

NB: Noe kø kan påberegnes! Vaksinested SMIA flerbrukshus.

3. januar 2022: 

Frogn kommune er kommet så langt med vaksinering av oppfriskningsdose til innbyggere over 65 år at vi nå har begynt med yngre aldersgrupper. Fra uke 50 sendte vi ut SMS til gruppen 18 år og eldre med underliggede medisinske helsetilstander som gir høy risiko for alvorlig forløp for covid-19 samt til innbyggere over 45 år som tok dose 2 for 20 uker siden eller mer.

Fra 1. januar 2022 kan alle over 40 år, som fikk dose for mer enn 20 uker siden og har mottatt SMS med invitasjon til Booster-dose, bestille time her:

Bestill time til oppfriskningsdose / koronavaksine dose 3

Vi tilbyr både Pfizer og Spixevax (Moderna) ved vaksinasjonen.

Vaksineinformasjon desember 2021

15. desember 2021: 

Frogn kommune er nå kommet så langt med vaksinering av oppfriskningsdose til innbyggere over 65 år at vi nå har begynt med yngre aldersgrupper. Vi har fra uke 50 begynt å sende ut SMS til gruppen 18 år og eldre med underliggede medisinske helsetilstander som gir høy risiko for alvorlig forløp for covid-19, samt til innbyggere over 45 år som tok dose 2 for 5 måneder siden eller mer.

Alle over 45 år, og som fikk dose 2 for mer enn 5-6 måneder siden, kan bestille time direkte her når de har mottatt SMS med invitasjon til booster-dose: https://www.frogn.kommune.no/korona/koronavaksine/

6. desember 2021: 

De fleste 16- og 17-åringer har nå fått dose 2. Dette har gitt oss en betydelig økning i andel fullvaksinerte innbyggere. Vi har også kommet godt i gang med oppfriskningsdose til de over 65år de siste ukene, og vil så snart det er mulig starte med gruppen 18 år og eldre med underliggede medisinske helsetilstander som gir høy risiko for alvorlig forløp for covid-19.

80,8% av den totale befolkningen i Frogn er nå vaksinerte med minst 1 dose. 74% er fullvaksinerte og 60% av de over 65år har fått oppfriskningsdose. 

Vi oppskalerer vaksinekapasiteten med ytterligere en dag i uken og vil nå vaksinere tirsdag til torsdag. 

For deg over 65 år er det ledige timer til vaksinering i morgen, tirsdag 7. desember. Merk: Det må ha gått 5-6 måneder siden dose 2! 

Les mer og book deg time her: https://www.frogn.kommune.no/korona/koronavaksine/ - eller ta kontakt med vaksinetelefonen 957 13 000, tastevalg 2, mandag – fredag kl 08.30-11.30 og 13.30-15.00.

Vaksineinformasjon november 2021

29. november 2021: Vi vurderer smittesituasjonen fortløpende, og gjør løpende vurderinger av eventuelle nye tiltak. Fredag ettermiddag kom meldingen om at flere innbyggere i Norge også skal få en 3. dose, og at kommunene må klargjøre for dette.

Frogn kommune er allerede godt i gang med vaksinering av oppfriskningsdose til innbyggere over 65 år, og vil følge raskt opp beslutningen for yngre aldersgrupper. Men det er viktig å merke seg at for dem under 65 skal det ha gått minimum 6 måneder etter 2. dose, så ny vaksinering vil dermed første være aktuelt fra over nyttår for de fleste.

NB: Det har ingen hensikt å ringe for å få dosen raskere enn dette; det forsinker kun jobben med vaksinasjon av eldre aldersgrupper. 

Alle over 65 år, og som fikk dose 2 for mer enn 5-6 måneder siden, kan bestille time direkte her: https://www.frogn.kommune.no/korona/koronavaksine/

26. november 2021:

Vi har denne uken vaksinert mange 16- og 17-åringer med dose 2. Dette vil gi oss en betydelig økning i andel fullvaksinerte innbyggere.

Vi har også kommet godt i gang med oppfriskningsdose til dem over 65 år de siste ukene. 

80,7% av den totale befolkningen i Frogn er nå vaksinerte med minst 1 dose. Ca 70% av de over 75 år har fått oppfriskningsdose. 

Har du ikke fått første dose enda? Mangler du andre dose? Eller er du 65 år eller eldre og ønsker oppfriskningsdose? 

Les mer og book deg time her: https://www.frogn.kommune.no/korona/koronavaksine/ - eller ta kontakt med vaksinetelefonen 957 13 000, tastevalg 2, mandag – fredag kl 08.30-11.30 og 13.30-15.00.

23. november 2021:

Kommunen er godt i gang med vaksineringen av aldergruppen over 65 år: Kommunen ber nå alle over 65 år, og som fikk 2 dosen for mer enn 5-6 måneder siden bestille seg time via Frogn kommune sin nettside.
De som har tatt vaksinen hos fastlegen bes kontakte vaksinetelefonen på 957 13 000, tastevalg 2 (mandag til fredag 08.30-11.30 og 13.30-15.00) for å bestille time til oppfriskningsdose.
Vaksinering: onsdager og torsdag Vaksineringssted: Holterveien 24 (Gamle Luftambulansen bak Drøbak City)
Viktig når du skal ta oppfriskningsdose: • Det skal ha gått 5-6 måneder siden dose 2 koronavaksine • Det skal være 7 dager mellom koronavaksine og influensavaksine, av de to bør koronavaksine prioriteres først. • Du skal ikke ha akutt luftveissymtomer på vaksinasjonsdagen

Tidligere statusoppdateringer for vaksinering

Vaksineinformasjon oktober 2021 

29. oktober 2021:

80% av den totale befolkningen i Frogn er nå vaksinerte med minst 1 dose. 71,5% av totalbefolkningen er fullvaksinert med to doser.

Ser vi bare på dem som har fått tilbud om vaksine - altså innbyggere over 12 år - er 90,6% vaksinert med minst 1 dose. Det betyr også at vi har i overkant av 1000 innbyggere over 18 år som er uvaksinert.

Vaksinasjonskontoret har flyttet igjen, og er nå lokalisert sammen med testsenteret i Holterveien 24. Dette er gjort for å tilpasse kapasiteten vi trenger for å vaksinere innbyggere over 65 år med oppfriskingsdosen. Dette setter vi i gang med fra neste uke (3. november).

Har du ikke fått første dose enda? Ta kontakt med vaksinetelefonen 957 13 000, tastevalg 2, mandag – fredag kl 08.30-11.00 og 12.30-14.00.

Fra uke 43 (25. oktober 2021) samordner og flytter vi testsenter og vaksinesenter til Holterveien 24 bak Drøbak city (gamle Luftambulansebygget).

Nedrigg og flytting av testsenter og vaksine blir utført torsdag 21. og fredag 22. oktober slik at det er klart til åpning 25. oktober. Det vil dermed bli redusert kapasitet for test og vaksine disse to dagene.

Det er statlige føringer på kommunenes beredskap for test og vaksine. For å effektivisere både TISK og vaksinering samt justere antall ansatte til pandemiarbeidet, er det nødvendig å slå sammen denne innsatsen. Samtidig har vi økt beredskap i klargjorte lokaler for gjennomføring av vaksinedose 3. Dette skjer i første omgang for de over 65 år:

Oppfriskningsdose koronavaksine: Frogn kommune vil fra uke 44 starte med å tilby en oppfriskningsdose til de fra 65 år og eldre.

Vi starter med aldersgruppen 85 år og over, så 75-84 åringer deretter 65-74 åringene.  Sykehjemsbeboerne i kommunen har allerede fått tilbud.

En oppfriskningsdose (boosterdose) er en ekstra vaksinedose til personer som har hatt god effekt av de to første vaksinedosene, men som over tid mister deler av beskyttelsen Oppfriskningsdosen skal gis med et intervall på minimum 6 måneder etter dose 2. Det er foreløpig kun Comirnaty (Pfizer) som skal brukes til oppfriskningsdose.

Koronavaksine og influensavaksine bør ikke gis samtidig, og vi anbefaler minimum én ukes intervall.

For influensavaksine, ta kontakt med din fastlege.
1.oktober 2021
79,6% av Frogns befolkning er nå vaksinerte med minst 1 dose. 70,8% er fullvaksinert med to doser. For innbyggere over 18 år er tallene hhv. 91,7% og 87,6%.   95% i aldersgruppen 16 og 17 år har fått første dose og 64,7% i aldersgruppen 12-15år.  Vi har nå åpnet vaksinekontor på rådhuset (inngang D).   Har du ikke fått første dose enda? Ta kontakt med vaksinetelefonen 957 13 000, tastevalg 2, mandag – fredag kl 08:30-11 og 12:30-14.    Se mer info her: https://www.frogn.kommune.no/korona/koronavaksine/ 

Vaksineinformasjon september 2021

23. september 2021

79% av Frogns befolkning er nå vaksinerte med minst 1 dose. 70,5% er fullvaksinert med to doser. For innbyggere over 18 år er tallene hhv. 91,3% og 87,3%. 

Nytt vaksinekontor: Denne uken flyttet vaksinesenteret ut av Smia fordi vi nå i hovedsak er ferdig med den storstilte vaksineringen av våre innbyggere. Fra uke 39 vil vaksinering skje ved vaksinekontor på rådhuset som er samlokalisert med teststasjonen (inngang D). Vi konsentrerer oss om ungdom (16-17) og barn (12-15 år) som ikke har fått første dose ennå, de som fortsatt ikke har fått andre dose og dose 3 til de med svært redusert immunforsvar 

Se mer info her: https://www.frogn.kommune.no/korona/koronavaksine/

Har du ikke fått første dose enda? Ta kontakt med vaksinetelefonen 957 13 000, tastevalg 2, mandag – fredag kl 10.00-14.00. 

 

16.september 2021:

78% av Frogns totale befolkning er nå vaksinert med minst en dose. 70% er fullvaksinert med to doser. For innbyggere over 18 år er tallene hhv. 91,3% og 85,6%.

Hele 93% av 16-17-åringene i Frogn er vaksinert med første dose. Innen 1.oktober vil de aller fleste av disse ha oppnådd beskyttelse. Det lover godt for reduksjon av smitte i denne aldersgruppen de nærmeste ukene.

Det er fremdeles i aldersgruppen 25 til 39 år vaksinedekningen er lavest. Her er 18,3% uvaksinert. OBS: Det er fortsatt mulig for innbyggerne over 18 år å få time til koronavaksine. De kan ta kontakt med vaksinetelefonen 957 13 000, tastevalg 2. Åpent mandag – fredag kl 10.00-14.00.

Denne uken startet vi vaksinering av 12-15-åringene våre. Denne gruppen skal så langt kun ha en vaksinedose. 42% i denne aldersgruppen har så langt fått sitt stikk og flere har time til vaksinering neste uke. Inkluderer vi dem som har hatt covid-19 i denne aldersgruppen, regner vi at ca. 50% vil være beskyttet om 3 uker.

NB: Man er ikke fullgodt beskyttet før etter andre dose og vi håper flere vil melde seg til sin dose 2-vaksinering. Vi ser at det det er mange som ikke møter opp til dose 2 (unntatt er innbyggere som har gjennomgått covid-19 og av den grunn ikke skal ha dose 2). Vi har hatt god kontroll på vaksinedosene frem til etter sommeren. Men vi ser at veldig mange ikke har møtt opp til sine timer nå i august og september. Vi har derfor blitt sittende med en betydelig mengde doser som vi er redd for å måtte kaste dersom ikke flere melder seg til vaksinasjon.

Husk å gi beskjed dersom du ikke kommer til vaksinetimen, ta kontakt med vaksinetelefonen dersom du ikke får kommet til din time.

Drop in: Vi tilbyr drop-in for koronavaksine førstkommende mandag 20. september mellom kl 12-14 på Smia flerbrukshus. Ta med legitimasjon! Merk: De som er under 16 år må ha med samtykkeskjema fra begge foreldre.

Dersom du har registrert ditt barn i vaksinekø og ikke innen ett døgn har fått sms om å booke time, ber vi om at du ringer vaksinekontoret på tlf. 957 13 00, tastevalg 3, mandag – fredag kl 10.00-14.00.

Dose 3 gis til dem med svært redusert immunforsvar. Se mer info her: https://www.frogn.kommune.no/korona/koronavaksine/

 

14.september 2021:

90,9% av Frogns befolkning over 18 år er nå vaksinerte med 1 dose. 85,4% er fullvaksinert med to doser. Ser vi på befolkningen vår samlet er tilsvarende tall 74,5% og 69%

Det er vaksinert i overkant av 480 innbyggere denne uken, i all hovedsak dose 2 for innbyggere over 18 år, og dose 1 for 16-17 åringer.  Frogn kommune har startet vaksinering av 16-17 åringer denne uken.   Regjeringen har anbefalt vaksinering av 12-15 åringer, og Frogn kommune starter med dette fra 13 september. Se mer info her: https://www.frogn.kommune.no/korona/koronavaksine/ Merk: De som er under 16 år må ha med samtykkeskjema fra begge foreldre.

Det er fortsatt mulig for de øvrige innbyggerne over 18 år å få time til koronavaksine. De kan ta kontakt med vaksinetelefonen 957 13 000, tastevalg 2. Åpent mandag – fredag kl 10-14.

Det er viktig å gi beskjed dersom man ikke kommer til timen, ta kontakt med vaksinetelefonen dersom du ikke får kommet til din time. 

Det er i aldersgruppen 10-20 år + 25-40 det er fleste smittetilfeller nå, og det er også her vaksinasjonsgraden er lavest. Vaksine tilbys på vaksinasjonssenteret på Smia frem til 21. september. Fra oktober vil vaksinasjonskontoret slås sammen med testsenteret på rådhuset.

Vaksine beskytter mot alvorlig sykdom (husk at man ikke er fullvaksinert før en uke etter dose 2!) Når så mange er vaksinerte, betyr det også at det ikke er grunnlag for å stenge ned samfunnet i like stor grad som det er gjort tidligere – til tross for at Norge og Frogn opplever vekst i smittetallene. De unge der smitten nå øker, har liten risiko for alvorlig sykdom.

9.september 2021:

90,9% av Frogns befolkning over 18 år er nå vaksinerte med 1 dose. 85,4% er fullvaksinert med to doser. Ser vi på befolkningen vår samlet er tilsvarende tall 74,5% og 69%

Det er vaksinert i overkant av 480 innbyggere denne uken, i all hovedsak dose 2 for innbyggere over 18 år, og dose 1 for 16-17 åringer.  Frogn kommune har startet vaksinering av 16-17 åringer denne uken.   Regjeringen har anbefalt vaksinering av 12-15 åringer, og Frogn kommune starter med dette fra 13 september. Se mer info her:  Merk: De som er under 16 år må ha med samtykkeskjema fra begge foreldre.

Det er fortsatt mulig for de øvrige innbyggerne over 18 år å få time til koronavaksine. De kan ta kontakt med vaksinetelefonen 957 13 000, tastevalg 2. Åpent mandag – fredag kl 10-14.

Det er viktig å gi beskjed dersom man ikke kommer til timen, ta kontakt med vaksinetelefonen dersom du ikke får kommet til din time. 

Det er i aldersgruppen 10-20 år + 25-40 det er fleste smittetilfeller nå, og det er også her vaksinasjonsgraden er lavest. Vaksine tilbys på vaksinasjonssenteret på Smia frem til 21. september. Fra oktober vil vaksinasjonskontoret slås sammen med testsenteret på rådhuset.

Vaksine beskytter mot alvorlig sykdom (husk at man ikke er fullvaksinert før en uke etter dose 2!) Når så mange er vaksinerte, betyr det også at det ikke er grunnlag for å stenge ned samfunnet i like stor grad som det er gjort tidligere – til tross for at Norge og Frogn opplever vekst i smittetallene. De unge der smitten nå øker, har liten risiko for alvorlig sykdom.

8.september 2021:

Regjeringen har besluttet å følge Folkehelseinstituttet sin anbefaling om å tilby koronavaksinasjon til ungdom i alderen 12 – 15 år. Barn og unge blir sjeldent alvorlig syke av covid-19, og de aller fleste får ingen eller lite symptomer på sykdom. I en tid med mye smitte i denne aldersgruppen mener FHI at det er riktig å tilby vaksine også til denne gruppen slik at de kan beskytte seg mot alvorlig forløp av sykdommen, inkludert den sjeldne men alvorlige komplikasjonen MISC. MIS-C er en betennelsestilstand som kan oppstå hos enkelte 2-6 uker etter koronainfeksjon. 

Vaksineinformasjon august 2021

19. august 2021: FHI har besluttet at også 16- og 17-åringer skal få vaksine mot covid-19. Vaksineringen skal starte når befolkningen over 18 år er fullvaksinert,  ifølge regjeringen. I Frogn håper vi å være der i løpet av et par uker - og vi vil da kunne starte med 16- og 17-åringene. Målet er at alle ungdommene i aldersgruppen skal ha fått første dose før høstferien. Følg med for mer info etter hvert.
PS: Det er viktig at studenter som fikk første dose i Frogn, men vil motta andre dose på studiestedet, melder fra til vaksinekontoret (tlf 957 13 000, tastevalg 2). 

3. august 2021: Frogn kommune vil fremskynde koronavaksine dose 2. Timen vil bli automatisk flyttet, og Innbyggere må følge med på SMS når ny tid er gitt.Frogn kommune ber dem som ikke har booket seg time til koronavaksine dose 1, gjøre dette så fort som mulig.

Lærere og barnehageansatte er prioritert for 1.dose før skolestart (nasjonale føringer fra FHI). Når vi nå fremskynder dose 2 på en del innbyggere ser vi på listene over lærere og barnehageansatte vi har fått for å fullvaksinere så mange vi kan fra denne gruppen før skolestart. Altså prioriteres denne gruppen for fremskynding av dose 2.

Vaksineinformasjon juli 2021

Vaksinasjonsstatus i Frogn kommune pr.  16. juli 2021: 

Tallene for uke 28 viser at totalt 958 personer fikk vaksine denne uken. Dette fordeler seg på 456 dose 1-, og 502 dose 2-stikk. Folk i Frogn er flinke til å møte opp på oppsatte timeavtaler, og vi har ingen vaksinedoser til overs foreløpig. Alle innbyggere som ønsker det, har pr nå fått tilbud om vaksinasjon. 

Neste uke er det veldig få oppsatte vaksinasjonstimer og i uke 30 vaksinerer vi ikke. Neste oppdaterte tall blir derfor uke 31, da mange skal inn og få dose 2.

Vaksinasjonsstatus i Frogn kommune pr.  08. juli 2021: 

Vaksineringsstatusen i Frogn viser at totalt 836 personer har fått første vaksinedoser denne uken (823 med 1. dose, 13 med 2. dose) - og det er særlig aldersgruppen 25-39 år som har mottatt vaksine sist uke. Totalt 16 792 har fått vaksine i Frogn pr nå, og alle registrerte har fått invitasjon til timebestilling. 

Se oppdatert tabell over ulike aldergrupper etc. her:  - link til Sysvak, nasjonalt vaksineregister: https://www.fhi.no/sv/vaksine/koronavaksinasjonsprogrammet/koronavaksinasjonsstatistikk/

Vaksinasjonsstatus i Frogn kommune pr. 02. juli 2021:

Denne uken har vi satt 1291 vaksinedoser, i hovedsak dose 1. Med det har nå om lag 60% av Frogns befolkning fått dose 1 (74% av innbyggerne over 18 år). Det betyr altså at om 3 uker er 60% av våre innbyggere godt beskyttet mot covid 19!

- De gode klemmene må nok vente et par uker til, men dette er likevel et svært gledelig tall, sier kommuneoverlege Merete N. Hvistendahl. Hun har all grunn til å være stolt over jobben hun og de andre i smitte- og vaksinasjonstemaet har gjort, for gladnyhet nummer to er nok en milepæl: I dag har alle i Frogn som har registrert seg for vaksine, mottatt invitasjon til time for dose 1!

- Dette betyr at vi nærmer oss innspurten på denne massevaksineringen, sier en fornøyd ordfører Hans Kristian Raanaas. Han understreker den store innsatsen som er lagt ned i gjennomføringen av massevaksinasjonen fra alle som jobber ved vaksinesenteret. – Og ikke minst er det fantastisk at oppslutningen rundt vaksinasjon er så god! Innen skolestart i uke 32 har kommunen oppnådd høy grad av beskyttelse i alle aldersgruppene som er inkludert i vaksinasjonsprogrammet. Takk til Frogns innbyggere - med høy andel vaksinerte beskytter vi hverandre!

  

(klikk på bildet for å forstørre det)

Vi har nå påbegynt vaksinering av siste gruppe – alder 25 til 39 år. Alle som har meldt ønske om vaksine, har nå fått tilbud om å velge time til vaksinering. Hvis du ikke har mottatt slik invitasjon, ta kontakt på vår vaksinetelefon 957 13 000, tastevalg 2. Du kan ringe mellom kl 10.00 og 14.00, mandag til fredag.

Innen uke 29 (19. juli) antar vi at alle innbyggere som ønsker vaksine har fått dose 1. Vi fortsetter med vaksinering utover høsten, men har nådd en viktig milepæl når alle som har ønsket seg vaksine nå har fått tilbud om å velge time.

Din viktigste avtale i sommer: Mange har fortsatt ikke valgt seg time til vaksinering. Dette kan skyldes ulike forhold, som for eksempel ferie. Vi oppfordrer alle til å prioritere time til vaksinasjon!

Intervall mellom dosene: Vi har fått klar beskjed om at vi ikke kan forkorte intervall mellom dosene ennå, dette er det mange som spør om. Pr i dag vaksineres det med 12 ukers intervall. Dersom FHI og regjeringen åpner for å forkorte intervallet mellom dose 1 og 2 igjen vil vi legge til rette for dette i Frogn kommune.   

Vaksineinformasjon juni 2021

Vaksinasjonsstatus i Frogn kommune pr. 25. juni 2021:

NB: Vi går denne uken over til å bruke samme tall i vår oversikt som i det nasjonale vaksinasjonssregisteret SYSVAK. Tabellen og innholdet vil derfor se annerledes ut enn forrige uke. Oversikten gir et riktigere bilde av vaksinasjonsstatusen blant innbyggerne i Frogn, da den viser andel vaksinerte innbyggere uavhengig av hvor de er vaksinert og om de er prioritert på bakgrunn av helse eller alder. 

Kilde: https://www.fhi.no/sv/vaksine/koronavaksinasjonsprogrammet/koronavaksinasjonsstatistikk/

Her er oversikt over vaksinerte innbyggere i Frogn pr 25. juni 2021 

 

(klikk på bildet for å forstørre det)

Prosenttallet for antall vaksinerte innbyggere totalt i Frogn er nå 51,3 %. For innbyggere over 18 år er tallet 63,9%

Til uken kommer vi godt i gang med prioriteringsgruppe 10. I uke 27 (fra 5. juli) vil vi kunne begynne med siste gruppe, prioriteringsgruppe 11: 25-39 år.

I tråd med føringene besluttet av regjeringen, jobber vi nå med å kartlegge de lærere og barnehageansatte som jobber i Frogn og som ikke er vaksinert slik at disse kan få første innen dose 3 uker før skolestart.

Vaksinasjonsstatus i Frogn kommune pr. 18. juni 2021: 

 

(Merk: Dette er prosent av befolkningen vår i hver gruppe, ikke prosent av registrerte til vaksinering)

Vaksinerte innbyggere: 7047 personer med dose 1 (innbyggere og helsepersonell) - totalt 44,2 % av den totale befolkningen i Frogn. 

Nå er over 50% av innbyggerne i Frogn over 18 år vaksinert! Vi har til nå satt ca 11 120 vaksinedoser i Frogn kommune, over 7000 innbyggere har fått første dose og rundt 4500 innbyggere har fått to doser og er med det fullvaksinert.

Registrer deg for vaksine: Over 10 100 innbyggere har registrert at de ønsker vaksine og med det har om lag 72% av befolkningen registrert seg. Vi ønsker flere! Nå går det raskt fremover, også i yngre aldersgrupper. Ønsker du vaksine, registrer deg her

Dagens tall: Vi er nå i gang med vaksinering av prioriteringsgruppe 9 (45-54år). Alle i prioriteringsgruppe 8 skal ha fått invitasjon, men ikke alle har booket seg time. Som vi har varslet tidligere, er det viktig å booke time helst samme dag, eller dagen etter mottatt invitasjon. For å sikre at vi har innbyggere klare til å ta imot vaksine, må vi etterhvert invitere flere slik at timene blir fylt opp.

Kommende uke får vi vaksinert i overkant av 1000 personer med dose 1. Vi venter fremdeles på beskjed om antall vaksiner som tildeles Frogn i uke 26 (fra 28. juni) Vi tror fremdeles at vi vil kunne begynne på prioriteringsgruppe 10 i uke 26, så ny gruppe 11 ( 25-39 år) raskt etter det. Vi regner med at alle som ønsker det vil ha fått tilbud innen midten av august. 

Vaksineintervall: Fra kommende uke økes igjen intervallet til 12 uker slik regjeringen har besluttet. Det vil si at alle som får sitt første stikk til uka, vil få sin time nr 2 flyttet. Vi vil minne om dette under vaksineringen neste uke og deretter gjøre om på timene.

Din plass i køen: Etter fredagens tekniske utfordringer med feilaktig sms om timebooking, har vi gått gjennom de som har booket seg time og forsøkt å avlyse de timene som feilaktig ble bestilt via linken som ble sendt ut pga teknisk feil i systemet. - Vi er glade for at mange ønsker vaksine, og vet at mange er utålmodige. Samtidig er vi opptatt av at korrekt rekkefølge etterfølges. Dessverre er det i underkant av 10 personer som benyttet seg av den feilsendte linken og som vi ikke klarte å fange opp. Noen har nok håpet på at det ikke ble oppdaget. Alle som fikk linken tilsendt, fikk også SMS om å se bort fra innkallingen. Omfanget er heldigvis ikke stort. Linken skal ikke benyttes og vi vil fortsette å kontrollere at de som booker time er i rett prioriteringsgruppe, understreker kommuneoverlege Merete N. Hvistendahl. 

 

15. juni 2021: Intervallet mellom dose 1 og 2 er nå justert tilbake til 12 uker. Dette er besluttet av sentrale helsemyndigheter. 

Vaksinasjonsstatus i Frogn kommune pr. 11.  juni 2021: 

 

(Merk: Dette er prosent av befolkningen vår i hver gruppe, ikke prosent av registrerte til vaksinering)

Vaksinerte innbyggere: 5927 personer med dose 1 (innbyggere og helsepersonell) - totalt 39, 2 % av befolkningen i Frogn

Vaksinasjonsstatus i Frogn kommune pr. 11.06.21

Denne uken har 435 innbyggere fått sin første dose i Frogn. Med det er vi oppe i 5322 innbyggere som har fått vaksine i kommunens regi. Totalt antall vaksinerte innbyggere er høyere. Det skyldes at innbyggere som er helsepersonell fått vaksine der de jobber, og innbyggere i prioriteringsgruppe med fastlege i annen kommune har fått vaksine av sin fastlege. Ser vi på SYSVAK sin oversikt over vaksinerte bosatt i kommunen er nå 48,9% av innbyggere over 18 år vaksinert.

Vi vil kommende uke så vidt kunne begynne på prioriteringsgruppe 9 (45-54 år) samtidig som vi de resterende registrert i gruppe 8 får sin første dose.

I uke 25 (fra 21. juni) vil vi kunne påbegynne vaksinering av ca 1000 innbyggere med dose 1. Vi forventer å begynne med gruppe 10 (alder 18-24 og 40-44) i uke 26 (fra 28. juni).

- Dersom du tilhører en prioriteringsgruppe som vi er ferdig med og først registrerer deg nå, vil du få innkalling til å velge time så snart det legges ut flere vaksinetimer.

- Dersom vi holder på med vaksinering av din prioriteringsgruppe ber vi deg om å være tålmodig og vente på innkalling. Vaksinetelefonen kan ikke svare på når det blir din tur.

- Vi ser at systemet kommunen benytter av og til glipper dessverre. Dersom vi melder at vi er ferdig med den gruppen du tilhører, du har registrert deg til vaksinasjon på kommunens hjemmeside og likevel ikke har fått invitasjon til å velge time, ber vi deg om å ta kontakt med vaksinetelefonen. 

Vaksinasjonsstatus i Frogn kommune pr. 07.06.21

Av innbyggere over 18 år er nå ca 40% vaksinert. Det går fremover og innen noen uker vil tempoet øke ytterligere.

Vi har nå vaksinert nesten ¼ av innbyggerne i prioriteringsgruppe 8 (55-64 år) og fortsetter med disse neste uke. Denne uken og uke 24 mottar vi hhv 131 og 150 hetteglass og med det regner vi med å vaksinere i overkant av 400 nye innbyggere med dose 1 denne uken og i uke 24 i overkant av 700. Det vil si at vi regner med å begynne med prioriteringsgruppe 9 (alder 45-54år) fra uke 25 (fra 21. juni). 

I aldersgruppa 55-64 år har 84% meldt seg til vaksinasjon mens det i prioriteringsgruppe 10 (alder 18-24 + 40-44) bare er 45% som har registrert at de ønsker vaksine. For alle aldersgruppene samlet har hele 84,8% av befolkningen registrert at de ønsker vaksine. Det er altså mange under 50år som enda ikke har registrert seg ennå! Vi minner om at vi kaller inn til vaksinasjon basert på denne registreringen - så hvis du ikke har registrert at du ønsker vaksine, får vi heller ikke kalt deg inn... 

Intervallet mellom dose 1 og 2 er nå justert til 9 uker. Dette er besluttet av sentrale helsemyndigheter for å raskest mulig tilby alle første dose, nå når de med økt risiko er beskyttet. Vi har nå gode data på god beskyttelse av vaksinen allerede etter dose 1; se mer informasjon om dette på FHI.no. For Frogn betyr dette at vi i sommer fra uke 29 vil bruke alle dosene til dose 1-vaksinering. Etter hvert når alle har fått tilbud om første dose kan dette intervallet bli enda kortere igjen. Hvis så skjer, vil de det gjelder få varsel pr SMS om flytting av time. Det vil skje med bytte av dato, men ikke vaksinasjonsdag og tidspunkt.

4. juni 2021: Fordi registeringsverktøyet kommunene bruker i forbindelse med koronavaksinering har hatt tekniske problemer de siste dagene, vil ikke tallene for Frogn være klare før mandag 7. juni. Det jobbes på spreng, men det er fortsatt mange registreringer igjen. Vi beklager dette.

2. juni 2021: I dag har det vært lange køer utenfor vaksinasjonssenteret på Smia. Dette skyldes at serveren på registreringsverktøyet kommunene benytter, har vært rammet av tekniske problemer og ligget nede i hele dag. Dette er utenfor vår kontroll - og vi takker alle som ble berørt for tålmodigheten!

De ansatte ved vaksinasjonssenteret på Smia har derfor måtte operere med manuelle lister, noe som naturlig nok tar lengre tid for hvert enkelt sprøytestikk. Det innebærer også en stor jobb med etterregistrering. Tallene og den ukentlige vaksinasjonsstaus vil derfor ikke være klare før tidligst torsdag ettermiddag/kveld, kanskje senere. Foreløpige, ubekreftede tall viser at det til sammen er satt opp mot 1100 doser denne uken; dette omfatter både dose 1 og dose 2. 

Vaksineinformasjon mai 2021

Vaksinasjonsstatus i Frogn kommune pr. 27.05.21

Vaksinerte innbyggere: ca 5211 personer med dose 1, hvorav 2790 som nå også fått dose 2 (innbyggere og helsepersonell)

Denne uken har 750 av 770 doser gått til vaksinering med dose 2. Det er derfor lite endring i oversikten vår. Neste uke (uke 22) derimot vil ca 540 innbyggere få sin første dose og vi gjør ferdig prioriteringsgruppe 7 og begynner på prioriteringsgruppe 8 (55-64år uten underliggende sykdom). I uke 23 vil nye 430 ca få sin første dose. Det betyr at vi trolig begynner på prioriteringsgruppe 9 (45 til 54år) i uke 24.

Fremover er det lagt opp til at FHI kan gi oss informasjon om ca hvor mange doser Frogn kommune kommer til å motta med lengre varsel enn kun 1 til 1 ½ uke som vi har hatt til nå. Det betyr at vi snart kan begynne å dele ut timer til vaksinasjon litt lenger frem i tid når vi nå begynner å nærme oss sommeren. Det medfører noe mer usikkerhet i forhold til hva vi faktisk får, men gir både oss og innbyggerne bedre mulighet til å planlegge og det setter vi pris på.

Det er derfor veldig viktig at man bestiller time raskt når man får tilbud om det - og overholder timeavtalene som blir satt opp!

Ser vi på det nasjonale vaksinasjonsregisteret er nå 1 av 3 frogninnbyggere vaksinert og ca 40% av befolkningen over 18år.

Vaksinasjonsstatus i Frogn kommune pr. 20.05.21 Denne uken har mer eller mindre alle dosene vi mottok gått til vaksinering med dose 2, hovedsakelig til helsepersonell (som fikk 1. dose med Astra Zeneca) samt noen få innbyggere med 1. dose; helt konkret 22 personer.

Men fra svært få vaksinedoser denne uken og også neste, ser vi endelig en økning! Uken deretter – fra 1. juni - er det nemlig varslet at vi mottar 540 doser, som da vil gå til 1. dose i prioriteringsgruppe 7 og 8. NB: Viktig info!

 • Husk å registrere deg for vaksine! Det gjøres via hjemmesiden vår - og vi mangler mange innbyggere fra 54 år og yngre.
 • Når du får sms om at det er din tur, oppfordrer vi deg til å velge time så raskt du kan etter mottatt sms. 24 timer etter varsling på SMS, vil vi invitere flere til vaksinasjon for å sikre at vi hele tiden har innbyggere klare til å ta imot vaksine. Dette er også viktig slik at våre innbyggere kan planlegge litt i tiden fremover; dette blir ekstra viktig i sommer. 

Frogn kommune er i siste oversikt fra regjeringen blitt en såkalt null-kommune. Det betyr at vi verken får eller må avgi vaksinedoser fremover, og fortsetter som planlagt. Frogn var i første omgang blant de kommune som skulle få tilført flere doser, men er nå tatt ut av denne oversikten. Ingen kommuner har kunnet argumentere seg ut eller inn av listen – det er smittesituasjonen i en valgt periode som gjelder. - Algoritmen er basert på tre faktorer; smittetrykk, antall vaksinerte og tid i nasjonale tiltak. Av hensyn til regionen førte dette til at Frogn måtte være nedstengt over lengre tid med strengere tiltak. Da hadde jeg nok forventet at dette gikk begge veier, sier ordfører Hans Kristian Raanaas, som er skuffet på vegne av våre flinke innbyggerne i Frogn. Tidligere i uken sendte ordføreren brev til Helsedirektoratet med kommunens syn på saken. 

Vaksinasjonsstatus i Frogn kommune pr. 12.05.21

Vi nærmer oss 5000 vaksinerte av Frogn kommune; vi har nå vaksinert ca 4900 personer med dose 1. Ser vi på oversikten til det nasjonale vaksinasjonsregisteret (SYSVAK), så er snart 1 av 3 innbyggere i Frogn vaksinert med minst en dose.

De neste 2 ukene går mer eller mindre alle dosene vi mottar til vaksinering dose 2. Vi skal vaksinere innbyggerne som fikk dose 1 i uke 14 og 15 og alt helsepersonell som fikk AstraZeneca som dose 1 de samme ukene.

Vi kom denne uka i gang med vaksinering i prioriteringsgruppe 7. Når vi går over til prioriteringsgruppe 8 – de som er fra 55 til 64 år - økes intervallet mellom dose 1 og 2 til 12 uker i tråd med de nye føringene for det nasjonale koronavaksinasjonsprogrammet. Se mer om vurderingen bak denne anbefalingen fra FHI her: https://www.fhi.no/nyheter/2021/utvider-tidsintervall-mellom-forste-og-andre-vaksinedose-slik-at-flere-blir/

NB: Nå må folk registrere seg for vaksine! Det gjøres via hjemmesiden vår - og vi mangler mange innbyggere fra 54 år og yngre. Nå haster det forhåpentligvis litt mer med å få disse på vaksinelistene. Tilgang på ytterligere vaksinedoser er ikke bekreftet fra FHI foreløpig.

Basert på nye modelleringsresultater har FHI i dag anbefalt å endre rekkefølgen for vaksinering av personer i aldersgruppen 18-44år. De anbefaler nå følgende:

 1. Gruppen 18-24 år vaksineres samtidig med gruppen 40-44 år
 2. Gruppen 35-39 år vaksineres samtidig med gruppen 25-34 år

Les mer her: https://www.fhi.no/nyheter/2021/18-aringene-bor-vaksineres-samtidig-med-44-aringene-anbefaler-folkehelseins/

Vaksinasjonsstatus i Frogn kommune pr. 06.05.21

Vi har til nå vaksinert 4732 innbyggere i prioriteringsgruppe 1-6. Dette utgjør 30% av befolkningen i Frogn. Ca. 1300 av disse har også fått dose 2.

Denne uken gikk ca 50% av mottatt vaksineleveranse til å vaksinere dose 2. Neste uke har vi litt større andel til dose 1-vaksinering og ca 370 innbyggere vil da motta sin første dose. I uke 20 vil derimot flesteparten av mottatte vaksiner gå til dose 2 slik tildeling av vaksiner ser ut nå. Da skal over 500 personer få sin dose 2.

Vi har altså nå kommet til og begynt med vaksinering av prioriteringsgruppe 6. I vår prioriteringsgruppe 4 ligger også de som fyller 65 år i år. De registrerer vi i vår oversikt under prioriteringsgruppe 4, men vil på oversikten fra SYSVAK være i alderskategorien 55-64år. Alle i prioriteringsgruppe 5 skal ha fått tilbud om time til vaksinering. Når andelen her likevel enn så lenge bare er på 76% så skyldes dette blant annet:

 • noen har allerede fått vaksine (f.eks. fordi de har fått som prioritert helsepersonell)
 • noen har valgt time neste uke
 • noen har foreløpig ikke svart på tilbudet om booke time på SMS fra kommunen

Når vi nå kaller inn til vaksinering i prioriteringsgruppe 5, 6 og 7, følger vi listene vi har fått fra fastlegekontorene. Det er en stor jobb for fastlegene å gå gjennom alle pasientene på sin fastlegeliste. De har derfor hjelp av elektronisk uttrekksverktøy - som kan fange opp flere enn dem som faktisk skal prioriteres av hensyn til sin helse. Det kan derfor skje at noen feilaktig havner på en prioriteringsliste og får tilbud om vaksine. Vi har ikke grunn til å tro at dette gjelder mange, men disse listene er uansett vanskelig å overprøve for kommunen. Dersom man får tilbud om vaksine nå og ikke har underliggende sykdommer, ber vi om at man solidarisk venter på sin rettmessige plass i vaksineringen. OBS! Du kan ha underliggende sykdommer eller risiko som fastlegen har tenkt på og derfor har satt deg på liste over de som skal prioriteres, så vi anbefaler å ta kontakt med fastlegen om denne situasjonen skulle oppstå.

Oversikt over tilstander som gjør at man skal prioriteres til vaksinering: https://www.fhi.no/sv/vaksine/koronavaksinasjonsprogrammet/hvem-kan-fa-koronavaksine/

 • Kronisk leversykdom eller betydelig nedsatt leverfunksjon
 • Immundempende behandling som ved autoimmune sykdommer
 • Diabetes
 • Kronisk lungesykdom, inkludert alvorlig astma som har medført bruk av høydose-inhalasjonssteroider eller steroidtabletter siste året
 • Fedme med kroppsmasseindeks (KMI) på 35 kg/m2 eller høyere
 • Demens
 • Kroniske hjerte- og karsykdommer (med unntak av høyt blodtrykk)
 • Hjerneslag

 

Vaksineinformasjon april 2021

Vaksinasjonsstatus i Frogn kommune pr. 29.04.21

Vi har denne uken satt 678 vaksinedoser:

 • 480 var dose 1 til nye innbyggere i prioriteringsgruppe 4 og 5
 • 193 doser var dose 2 til i hovedsak innbyggere i prioriteringsgruppe 3.

Vi har i regi av kommunen til nå vaksinert 4226 personer med dose 1. 1185 har nå også fått dose 2. (innbyggere og helsepersonell). Det vil si at vi totalt har satt rett over 5400 vaksinedoser totalt.

Vi er godt i gang med prioriteringsgruppe 5 og de fleste som gjenstår i denne gruppen vil få vaksine neste uke. Vi begynner deretter med innkalling av innbyggere i prioriteringsgruppe 6. (45-54 år med økt risiko)

Hvis vi ser på SYSVAK statistikken er nå ca. 27% av befolkningen i Frogn vaksinert - og det utgjør ca 33% av befolkningen over 16 år.

Vaksinasjonsstatus i Frogn kommune pr. 22.04.21

Vi har vaksinert 3222 innbyggere. Ca. 800 har også fått dose 2.

Vi gjør oss nå straks ferdig med prioriteringsgruppe 4 og har begynt å invitere de i prioriteringsgruppe 5.

Antall vaksinerte i uke uke 15 endte på 624 personer. Mange av dem var i prioriteringsgruppe 4, det vil si de som er i aldersgruppe 64 til 74 år og de mellom 18 og 64 med særlig høy risiko.

Denne uken (uke 16) vaksinerte vi 574 personer, også her mange i prioriteringsgruppe 4.

Vi har nå begynt å kalle inn innbyggere i prioriteringsgruppe 5: Alder 55-64 år med underliggende sykdom/ tilstand.

Vaksinasjonsstatus i Frogn kommune pr. 15.04.21

Nå er ca 2660 innbyggere vaksinert i regi av kommunen. For tiden kaller vi inn de som er 66 år og eldre. Samtidig kaller vi inn fra fastlegenes lister over de mellom 18 og 64 år med særlig høy risiko for alvorlig forløp av korona.

Grunnet FHI sin beslutning om økt intervall mellom dose 1 og dose 2 av mRNA vaksinene fra Pfizer/BioNTech og Moderna, er det få som har mottatt dose 2 de siste ukene. Denne uken er det ingen som har fått dose 2.

At intervallet mellom vaksinedosene til Pfizer/BioNTech har økt fra 3 til 6 uker gjør også at tempoet på vaksineringen er gått opp, og vi kan tilby flere å komme i gang med vaksinering. Det er vi glade for!

De nyeste studiene tyder på at vaksinen har veldig god beskyttelse allerede 1-2 uker etter dose 1; helt opp til 80% beskyttelse. For den enkelte betyr med andre ord det økte intervallet mellom vaksinene lite, nettopp fordi beskyttelsen raskt er så god. For samfunnet betyr det mye, fordi vi raskere kan vaksinere flere.

Vaksinasjonsstatus i Frogn kommune pr. 08.04.21

Se ogå oppdatert statistikk på FHI sine nettsider (fhi.no)

Vi har kommet godt i gang med prioriteringsgruppe 4 og har vaksinert 600 innbyggere i denne gruppen, som utgjør 30% av prioriteringsgruppe 4 (både alder og særlig høy risiko).

Neste uke får vi også godt med vaksiner og forventer å kunne vaksinere om lag ytterligere 600 innbyggere

Vi er for tiden i gang med å kalle inn de som er ca 70 år og eldre. Parallelt kaller vi også inn pasienter fra fastlegenes lister over de som har særlig høy risiko. (*stjernemerkede diagnoser på FHI sin oversikt)

Vi ber innbyggere over 18 år som ønsker vaksine om å registrere seg, uavhengig av hvilken prioriteringsgruppe man tilhører (klikk her for registrering).

Man må personlig registrere seg eller få hjelp til dette av noen man stoler på, evt. av vaksinetelefonen. Fastlegene kan ikke gjøre ikke dette på vegne av pasientene sine.

Vaksineinformasjon mars 2021

31. mars 2021: Frogn kommune har nå nå vaksinert om lag 1550 innbyggere med dose 1. 796 har fått dose 2. 
Vi er mer eller mindre ferdig med prioriteringsgruppe 3 og er i gang med prioriteringsgruppe 4. Her er både aldersgruppe 65 til 74 og de med særlig høy risiko i alder 18-64. Vi har hittil vaksinert ca 6% av prioriteringsgruppe 4. 

Vi har videre vaksinert totalt 462 helsepersonell – hvorav 264 med AstraZeneca. De øvrige har fått Pfizer. 193 av disse er fullvaksinert med 2 doser.  

Vi har i kommunal regi så langt satt 3001 doser med vaksine. Neste uke er det varslet mottak av hele 75 hetteglass. Det betyr rundt 500 vaksinasjonsdoser, og så å si alle disse dosene vil bli brukt som dose en.

25. mars 2021: Vi har nå vaksinert 1774 med første dose i Frogn (hvorav 1319 innbyggere med dose 1 og 455 helsepersonell). Dermed har nå 85% av innbyggerne i prioriteringsgruppe 3 fått sin første dose. 

Vi begynner vaksinering av  prioriteringsgruppe 4 neste uke. Det vil si de som er i aldersgruppe 64 til 74 år og de mellom 18 og 64 med særlig høy risiko. 

Vi forventer å motta flere hetteglass i uke 13 og 14. Vi vaksinerer også i påsken og har håp om å vaksinere minst 250 neste uke og omtrent det dobbelte i uke 14. 

18. mars 2021: 1013 innbyggere har fått første stikk, ca 750 har fått også andre dose av oss i Frogn. Vi har pr nå vaksinert tilnærmet alle som ønsker det i gruppen over 85 år og nesten 60 % av innbyggerne i prioriteringsgruppe 3 (alder 75 til 84 år).  454 helseansatte i utsatte stillinger er også vaksinert. (264 av disse med AstraZeneca).

Når vi kan begynne å vaksinere de neste prioriteringsgruppene, avhenger helt av hvor store leveringer vi får i ukene som kommer. Vaksinen fra AstraZeneca er fortsatt på pause, og vi avventer konklusjonen om videre bruk fra FHI og Legemiddelverket.

Den gledelige nyheten er at det ser ut til at vi vil motta mer av vaksinen fra Pfizer de to kommende ukene. Da vil tempoet på vaksinering av de i gruppe 3 (+75) ta seg opp, og det vil bli vaksinert også i påskeuken.

Vi ønsker at alle over 18 år som ønsker vaksine registrerer seg på vår hjemmeside. Vaksinen er gratis. På kommunens nettside https://www.frogn.kommune.no finner du en link for registrering.

Når er det din tur? Når vi vet hvor mange vaksiner vi kommer til å motta, sender vi ut tilsvarende antall invitasjoner til å velge time blant dem som har registrert at de ønsker vaksine. Vi følger årskullene kronologisk så godt det lar seg gjøre. Vi kan ennå ikke si når vi vil komme til de forskjellige prioriteringsgruppene. Det avhenger av de nasjonale vaksineleveransene og hvor mye vi mottar av dette.

11. mars 2021: 810 personer er vaksinert i Frogn pr nå, og vi fortsetter arbeidet med prioriteringsgruppe 3. 

Det er meldt inn bekymring i forhold til bivirkninger av Astra Zeneca-vaksinen. Frogn kommune har ingen ytterligere Astra Zeneca-vaksineringer planlagt denne uken. Vi avventer konklusjon fra FHI og Legemiddelverket før vi planlegger videre vaksinasjon med denne vaksinen, men fortsetter med mottatte Pfizer-vaksiner neste uke

10. mars 2021: Kommunen mottar for tiden to ulike typer vaksiner - Pfizer/BioNTech og AstraZeneca - og etter nye nasjonale retningslinjer om vaksinasjon, kan nå begge benyttes av alle prioriteringsgrupper (oversikt over risikogruppene finner du på kommunens hjemmeside og FHIs nettsider).

Ifølge nye studier gir AstraZeneca-vaksinen like god beskyttelse mot alvorlig forløp av covid-19 hos eldre som koronavaksinen fra BioNTech/Pfizer. Folkehelseinstituttet (FHI) anbefaler nå å gi til denne vaksinen alle over 18 år. Det blir dermed lik bruk fremover for de godkjente koronavaksinene. 

Rundt 200 helsepersonell i Frogn er vaksinert med AstraZeneca-vaksinen. Nå som vi er ferdig med å vaksinere prioritert utsatt helsepersonell, vil altså denne vaksinen bidra til at vi får vaksinert flere innbyggere i hh til prioriteringsrekkefølgen. Vi håper å motta vaksiner i større leveranser så snart som mulig, og vil da være klare til gi disse til våre innbyggere. 

Målet er at alle våre innbyggere skal få tilbud om vaksine; tidspunktet er basert på alder. De som har en underliggende risikofaktor og derfor prioriteres, skal i tillegg få et tilbud tidligere.

Innbyggere under 65 år med risikofaktorer (prioriteringsgruppe 4, 5, 6 og 7) samt gjestepasienter

De med underliggende sykdommer eller tilstander som gir økt risiko for alvorlig forløp av covid-19, blir identifisert av egen lege, som kjenner deres sykehistorie. Nettopp fordi det er fastlegene som vet hvem disse er, har Frogn i likhet med de fleste kommuner i vår region, besluttet at kommunen vil tilby vaksine til både innbyggere og gjestepasienter (pasienter bosatt i annen kommune) som er i risikogruppene og har fastlege i Frogn. I Frogn vil vi vaksinere disse ved det kommunale vaksinekontoret på vegne av våre fastleger. 

Innbyggere i Frogn som selv er gjestepasienter (har fastlege i annen kommune) og er i risikogruppe 4, 5, 6 og 7 vil stort sett få tilbud om vaksine av sin fastlege eller av kommunen fastlegen holder til i. De som ikke får dette tilbudet fordi kommunen fastlegen holder til i kun tilbyr vaksine til egne innbyggere, vil få tilbud om vaksine i Frogn. Vi har oversikt over hvilke kommuner ikke vaksinerer gjestepasienter

4. mars 2021: Totalt 769 innbyggere har fått dose 1 i Frogn. 635 innbyggere har fått dose 2 innen utgangen av uke 9, og er med det fullvaksinert (iflg tall fra FHI 3. mars: https://bit.ly/307BHFX).

Vi har pr i dag vaksinert ca 40 % av innbyggerne i risikogruppe 3 (alder 75 til 84 år). Når vi kommer til prioriteringsgruppe 4 avhenger helt av hvor store leveringer vi får i ukene som kommer.

Vaksineinformasjon februar 2021

17. februar 2021: Foreløpig har vi mottatt relativt få doser med vaksiner; totalt 788 personer har påbegynt vaksinering i Frogn så langt - se her for vaksinasjonsstatus etter uke 5-6 2021 .

 • Alle aktuelle beboere på Ullerud helsebygg er fullvaksinert
 • Eldre hjemmeboende over 85 har påbegynt vaksinering hos sine fastleger, noen ved det kommunale vaksinasjonskontoret på Smia
 • Noe utsatt helsepersonell har fått tilbud om vaksinasjon
 • De aller fleste over 80 år har fått første dose
 • I uke 8 vil mottatte vaksinedoser kun gå til dose 2-vaksinering*

*Hvert hetteglass gir 6-7 vaksinedoser. Hver person behøver to vaksinedoser med minimum tre ukers mellomrom.

Vi vaksinerer nå risikogruppe 3, alder 75 til 84 år:

 • Vi i gang med de eldste 70-åringene, og frem til nå har en del av de på 79 år fått tilbud om dose 1.
 • Vi vaksinerer neste alderskull fortløpende.
 • Innen utgangen av uke 7 har vi vaksinert ca 38% av hjemmeboende i alderen 75-84 år.

Vi får ingen vaksiner til dose 1 i uke 8 - så vaksinering av neste årskull vil bli i ukene etter det. Vi vet heller ikke hvor mange vaksiner vi får ved neste leveranse, og kan derfor ikke si når vi kan vaksinere neste årskull eller når det er din tur på lista.

Mange har allerede registrert seg, men vi oppfordrer alle over 18 år til å registrere seg om de ønsker vaksine. Vaksinen er gratis.

5. februar 2021: Dagens gla'nyhet! Alle over 85 år som ønsker vaksine er nå vaksinert i Frogn!

Beboere på Ullerud – ☑️

Fastlegenes lister på pasienter over 85 – ☑️

Innbyggere 85 + med fastlege i annen kommune – ☑️

- Dette betyr en litt lettere hverdag for en av våre mest sårbare grupper, sier kommuneoverlege Merete N. Hvistendahl og viser til at dette også vil medføre lettelser i tiltakene på sykehjemmene fremover. - Fastlegene i Frogn har gjort en stor innsats for å nå alle i den eldste aldersgruppen; og vi har nå vaksinert tilnærmet 100 prosent av dem over 85, sier kommuneoverlegen. Hun og resten av vaksineteamet er strålende fornøyd med oppslutningen så langt - og nå venter neste vaksinasjonsgruppe; alder 75 +.

Vi har bedt alle innbyggere som ønsker vaksine om å registrere seg. Hittil har vi fått registreringer tilsvarende nesten 90% av innbyggere i aldersgruppen 75-84 år og rundt 80% i gruppen 65-74. Vi understreker at alle som ønsker vaksine, selv må registrere seg – se link https://www.frogn.kommune.no/korona/koronavaksine/ De som ikke klarer å registrere seg digitalt og ikke har noen til å hjelpe seg, kan ringe tlf. 957 13 000, tastevalg 2. Du kan ringe mellom kl 09.00 og 15.00, mandag til fredag.

💉Kommunalt vaksinasjonskontor

Denne uken åpnet det kommunale vaksinasjonskontoret på Smia - og vaksinering i aldersgruppen 75+ er allerede i gang her: - Vi har totalt vaksinert 203 innbyggere i kommunen denne uken, 78 av disse ved vaksinekontoret, oppsummerer vaksineleder Guro Storhaug Hagen. - Av dem som har registrert seg så langt, vil alle på 81+ bli invitert til dose 1 på Smia i løpet av neste uke. Vi begynner så på gruppen 80 år og jobber oss nedover i aldersrekkene, forteller Hagen.

Det er nå ønskelig at yngre aldersgrupper som ønsker vaksine mot covid-19, også registrerer seg for vaksinering, samme link som over. Vaksinen er gratis.

💉Flere vaksinedoser

Det er også en god nyhet at FHI varsler at antall vaksinedoser til Frogn vil øke fremover. I uke 6 får vi 43 hetteglass (9 av disse er avsatt til dose 2), som hver seg gir 6 vaksinedoser. I uke 7 er det beregnet mottak av 38 hetteglass (17 avsatt til dose 2). Vi har forventninger om at aldersgruppen 75+ er ferdig vaksinert med første dose i løpet av medio mars, og at vi da kan starte på gruppen 65+, forteller kommuneoverlege Merete N. Hvistendahl. - Kommunene vil etterhvert også motta vaksinen fra Astra/Zeneca. Den vil trolig, i hvert fall i første omgang bare gis til de under 65 år – det betyr at vi starter vaksinering for de under 65år så fort vi kan etter at vi mottar denne, sier kommuneoverlegen - og minner om at alle – uansett alder - nå kan registrere seg for vaksine, selv om det selvfølgelig ennå vil ta litt tid før vi kommer til de yngre aldersgruppene.

Vaksineinformasjon januar 2021

24. januar 2021: 2934 personer i Frogn kommune har pr i dag registrert seg for koronavaksine! 1759 av disse er over 65 år - noe som utgjør nesten 60 % av aldersgruppen - og det er kjempebra!

Men mange lurer sikkert fortsatt: Når kan jeg få vaksine? Hvordan bestiller jeg time? Hva gjør jeg om ikke har fastlege i Frogn? Vi har registrert mange slike spørsmål i forbindelse med vaksinasjonsprosessen vi nå er inne i - og her er svar på mange av dem! PS: Link til registrering for vaksine ligger også her om du også vil registrere deg. Husk BankID!👍

Registrer deg for vaksine her

Etter registering, og når det nærmer seg din plass i køen, vil du motta informasjon og link for bestilling av time.