Koronavaksine

Frogn kommune er klare til vaksinering!

Innhold

Uke 2 2021: I løpet av uke 1 og 2 har alle aktuelle beboere på Ullerud helsebygg mottatt første dose av koronavaksinen. Noen eldre hjemmeboende har også allerede fått vaksine av sine fastleger, i tillegg til at noe utsatt helsepersonell har fått tilbud om vaksinasjon.

Fra uke 3 og fremover vil vaksineringen fortsette; da er det hjemmeboende eldre over 85 som vil få innkalling til vaksinasjon av sin fastlege. Personer over 85 uten fastlege i kommunen bes ta kontakt på telefon 957 13 000 - tastevalg 2 for vaksine.

Alle legekontorene i Frogn vil motta vaksiner neste uke, og vaksinedosene fordeles på legekontorene ut fra antall aktuelle pasienter på listene. Kommunen har fått melding om mottak av kun ni hetteglass med vaksinasjon i uke 3, men heldigvis en økning til 27 hetteglass i uke 4. 11 av disse er merket dose 2 til de vaksinerte, mens 16 er til fordeling.

Neste gruppe ut er innbyggere mellom 75 og 84 år, før alle hjemmeboende over 65. Alle disse som er registrert på adresse i Frogn vil, når det nærmer seg, motta informasjon og link for bestilling av time.

Uke 1 2021: Frogn kommune mottok den første leveransen med 11 vaksinehetteglass i uke 1, og totalt 59 beboere på Ullerud helsebygg har fått satt vaksine denne uken. Arbeidet med å vaksinere beboerne på helsebygget fortsetter i uke 2, også da med 11 hetteglass med vaksine.

De første ukene vil vi få relativt få doser med vaksiner, og myndighetene har i dag varslet at Frogn kommune i uke 3 vil motta 9 hetteglass med vaksine. Fra uke 3 er det utvalgte hjemmeboende innbyggere over 85 år tilhørende kommunen som får tilbud om vaksine. Det er ikke nødvendig å ringe legekontoret eller Servicetorget; fastlegene vil kalle inn de aktuelle til vaksinering på legekontoret.

Vaksinen er gratis. Man må ha to doser med vaksinen, med tre ukers mellomrom, før man er vaksinert mot Covid-19. Det er derfor svært viktig at smittevernreglene følges også videre fremover. 

Hvem får vaksine - og når?

Frogn følger retningslinjene for prioritering gitt av FHI, og innbyggerne oppfordres til å følge med på kommunens hjemmeside. 

Vi presiserer at kommunen vil sikre at alle innbyggere får tilbud om vaksinering. De aller fleste vil bli vaksinert i regi av kommunen i kommunen. Foreløpig er det bare hjemmeboende over 85 som er planlagt vaksinert hos fastlege

Vi varsler når neste prioriteringsgruppe skal vaksineres. Det er ikke nødvendig å ringe legekontoret eller Servicetorget; fastlegene vil kalle inn de over 85 til vaksinering på legekontoret. Er du pårørende eller kjenner til eldre med dårlig digital kompetanse, oppfordrer vi deg til å hjelpe disse å følge med.

Vaksinasjonsperioden vil antagelig strekke seg helt frem til over sommeren, melder helsemyndighetene. Det er derfor svært viktig at smittevernreglene følges også videre fremover.

Vaksinen er gratis. Man må ha to doser med vaksinen, med tre ukers mellomrom, før man er vaksinert mot Covid-19.

Vi oppfordrer alle til å fortsatt følge med på vår hjemmeside og https://www.fhi.no/sv/vaksine/koronavaksinasjonsprogrammet/ med oppdateringer, samt følge med på sms-varsling på telefon.

Frogn kommune varsler innimellom sine innbyggere på SMS når vi ønsker å nå ut med informasjon raskt. Har du ikke fått varsel fra oss? Du kan selv oppdatere kontaktdata i løsningen vi benytter, så sjekk at du står oppført med riktige opplysninger. Her kan du registrere nummeret ditt eller slette oppføring om du ønsker det: https://secure.ums.no/varsling365/Auth.aspx

For å sikre at flest mulig blir varslet, benytter vi registre med personer og bedrifter satt sammen av data fra blant annet Folkeregisteret. Det kan dessverre likevel skje at vi mangler informasjon om deg og din familie. Fra denne siden kan du sjekke hvilke opplysninger som er registrert på deg, og legge deg til eller endre oppføringer.

 

Har du symptomer og vil testes?

 

Koronavaksine sprøyte

Prioriteringsrekkefølgen for vaksinen 

Koronavaksinasjon er en del av det nasjonale vaksinasjonsprogrammet, og kommunene skal tilby innbyggerne vaksinasjon. Norge vil få tilgang på flere ulike vaksinetyper, men det er ennå usikkerhet knyttet til hvor raskt vi får vaksinene og kan tilby dem til anbefalte grupper

Dette er prioriteringsrekkefølgen:

1. Beboere i sykehjem og utvalgte helsepersonellgrupper

2. Alder 85 år og eldre og utvalgte helsepersonellgrupper

3. Alder 75-84 år

4. Alder 65-74 år OG personer mellom 18 og 64 år med disse sykdommene/tilstandene: 

  • Organtransplantasjon immunsvikt hematologisk kreftsykdom siste fem år annen aktiv kreftsykdom,
  • pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling,
  • strålebehandling mot lungene eller cellegift) nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon kroniske nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon

5. Alder 55-64 år med disse sykdommene/tilstandene: 

  • Kronisk leversykdom eller betydelig nedsatt leverfunksjon Immundempende behandling ved autoimmune sykdommer  Diabetes. 
  • Kronisk lungesykdom Fedme med kroppsmasseindeks (KMI på ≥ 35 kg/m2 eller høyere)
  • Demens 
  • Kroniske hjerte- og karsykdommer (med unntak av høyt blodtrykk) 
  • Hjerneslag  Annen alvorlig og/eller kronisk sykdom som ikke er nevnt i listen over kan også gi økt risiko for alvorlig sykdom og død av covid-19. Dette vurderes individuelt av lege.

6. Alder 45-54 år med de samme sykdommer/ tilstander som er listet opp i pkt. 5

7. Alder 18-44 år med de samme sykdommer/ tilstander som er listet opp i pkt. 5

8. Alder 55-64 år

9. Alder 45-54 år

*Astma regnes som en kronisk lungesykdom blant personer som regelmessig bruker inhalasjonssteroider eller kortisontabletter. Personer som bruker hurtigvirkende anfallsmedisin av og til regnes ikke å ha en kronisk lungesykdom. 

Du blir kontaktet av fastlegen eller kommunen for vaksinasjon når det er din tur.  Følg med på din kommunes nettside for detaljer.

Vaksinen er gratis, og det er ikke mulig å betale for å få vaksinen tidligere.

Helsepersonell og andre ansatte i helse- og omsorgstjenesten som har nær kontakt med pasienter ved behandling eller pleie er også omfattet av koronavaksinasjonsprogrammet. - se https://www.fhi.no/nettpub/vaksinasjonsveilederen-for-helsepersonell/vaksinasjon/koronavaksinasjonsprogrammet/. Helsepersonell som selv har økt risiko for alvorlig forløp av covid-19 følger prioriteringsrekkefølgen for tilhørende risikogrupper.

 

Personer som bor eller midlertidig oppholder seg i Norge og tilhører disse gruppene omfattes av vaksinetilbudet.

Europol har gått ut med varsel om faren for at falske vaksiner vil øke i tiden fremover, derfor minner vi om at all bruk av godkjent koronavaksine i Norge skjer via kommuner og helseforetak. 

Hvordan skal vaksinasjonen skje? 

Vi har rigget organisasjonen for å håndtere logistikk og vaksinering slik at dette blir gjort på en trygg og effektiv måte. Vi har en detaljert plan for gjennomføring av massevaksinering og har trent personellet på dette slik at vi kan vaksinere mange innbygger på kort tid når vi mottar store kvanta med vaksiner. I november kjørt vi en stor øvelse på massevaksinering som gav gode erfaringer for den jobben som nå skal gjøres.

Vaksinen vil være grundig testet og godkjent for bruk. Alle vaksiner har bivirkninger, de fleste er milde og forbigående. Selv om man tester de nye vaksinene grundig, vil man aldri kunne sikre seg helt mot sjeldne bivirkninger som kan oppstå når vaksinen tas i bruk i stor skala. Eventuelle bivirkninger av de nye vaksinene vil bli fulgt nøye av legemiddelmyndighetene, og i tett samarbeid med andre land. 

Se mer informasjon her:

Kort informasjon fra Folkehelseinstituttet om vaksine mot koronasykdommen covid-19: 

Bokmål Koronavaksine 1-2-3.pdf.webloc 

og informasjonsark om koronavaksinen fra BioNTech og Pfizer (Comirnaty: Bokmål_Vaksine_BioNTech og Pfizer.pdf.webloc

Hvordan virker vaksinen?

Det nye koronaviruset gir infeksjon i luftveiene. De fleste får ingen eller milde symptomer, men noen blir alvorlig syke. De eldste og de som har enkelte andre sykdommer fra før har størst risiko for å få alvorlig sykdom.

Effekt

Når vaksinene blir godkjent vet vi at de gir en akseptabel effekt, men vi vet ikke hvor lenge effekten varer. Man regnes ikke som beskyttet før ca 7 dager etter andre dose av vaksinen.

Trygghet

Alle vaksiner har bivirkninger, de fleste er milde og forbigående. Når vaksiner utvikles, er målet alltid at vaksinene skal gi best mulig effekt med minst mulig bivirkninger. Selv om man tester de nye vaksinene grundig, vil man aldri kunne sikre seg helt mot sjeldne bivirkninger. Noen bivirkninger oppdages først når vaksinen tas i bruk, og gis til mange flere og mer varierte grupper enn i studiene.

Når vaksinene blir godkjent vil vi vite mye om vanlige og mindre vanlige bivirkninger hos voksne, men sannsynligvis mindre om bivirkninger hos barn, eldre og gravide. Vi vet lite om langtidsbivirkninger etter vaksinasjon. 

Etter at vaksinene er tatt i bruk, overvåker Legemiddelverket sammen med Folkehelseinstituttet om det dukker opp uventede bivirkninger. Det er også et utstrakt internasjonalt samarbeid med de andre landene som tar i bruk de samme vaksinene. I tillegg blir vaksineprodusentene pålagt å gjøre nye systematiske sikkerhetsstudier.

Mer informasjon om vaksinen

Informasjon om utvikling av koronavaksiner

Klikk på bildet for å se en film som viser hvordan Koronavaksinen er utviklet og godkjent på rekordtid.

 

 

 

 

 

 

 

 Se også mer informasjon om vaksinen på:

Samlet informasjon om koronavirus i Frogn kommune