Endringer i kommunale tjenestetilbud

Innhold

Kulturtilbud 

Frogn Bibliotek

Biblioteket har nå åpent for publikum. Det kan bli endringer i åpningstidene med kort varsel - følg med på bibliotekets hjemmesider eller facebooksider for aktuelle åpningstider. 

Lenke til bibliotekets hjemmeside

Frogn seniorsenter

Frogn Seniorsenter har åpen kafe og tilbyr aktiviteter innenfor rammen av retningslinjer for      smittevern.

Kommunale tjenester - barn og unge

Enhet for psykososialt arbeid (EPA)

Gjelder fra 28.01.2022 og inntil ny informasjon gis

Vi holder alle våre tjenester til barn, unge og deres familier åpne med noen tilpasninger som tar hensyn til den endrede smittesituasjonen i regionen som følge av koronaviruset.

Vi tar imot nye henvendelser til alle våre tjenester på vanlig måte. Ta kontakt ved spørsmål. Her er liste over viktige telefonnumre:

 • BARNEVERNTJENESTEN:
  • Vakttelefon 474 68 530. Hverdager fra 08.00-16.00.
  • Utenom åpningstid kan du ringe Follo Barnevernvakt: 917 19 615
 • KONTAKTTELEFON FOR BARN OG UNGE/FAMILIETJENESTEN:
  • 915 29 905. Hverdager fra 09.00-15.00
 • HELSESTASJON, JORDMORTJENESTE, FYSIOTERAPI OG HELSESTASJON FOR UNGDOM:
  • Sentralbord 64 90 62 62 eller mobil: 969 45 688. Betjenes hver dag fra 08.30-15.00.
 • PEDAGOGISK-PSYKOLOGISK TJENESTE (PPT):
  • Telefonnummer fagleder 474 55 293.

Drop-in tilbud:

 • Åpen helsestasjon på tirsdager fra kl. 12.00 - 13.15.
 • HFU er åpent for drop-in på mandager kl.15-18.

Alle oppsatte avtaler mellom innbyggere og våre tjenester for gravide, barn, unge og familier går omtrent som normalt.

Du får beskjed fra oss hvis avtaler må endres på eller tilrettelegges. I konsultasjoner med oppmøte hos oss eller hjemmebesøk, passer vi på å overholde smittevernregler med avstand, god hygiene og bruk av munnbind dersom møtet eller konsultasjonen krever at vi er nærmere enn en meter. Vi har ansatte på jobb daglig på Bølgen, noen jobber også hjemmefra for å begrense antallet som er til stede samtidig. Vi har helsesykepleiere og pedagogisk-psykologiske rådgivere til stede på skolene. Spør oss hvis du lurer på noe.

Vi ønsker å redusere antall besøkende i våre oppmøtekonsultasjoner. Dere som får det til, oppfordres til at barn/barna som har time fortrinnsvis følges av en voksen hvis ikke hele familien har avtale. Gravide oppfordres til å komme alene inn til konsultasjonen der det lar seg gjøre.

Kommunale helsetjenester - voksne

Psykososialt arbeid (EPA) - avdeling voksne

Gjelder fra 28. januar 2022, inntil ny informasjon foreligger.

Vi tar imot nye henvendelser til våre tjenester på vanlig måte. Ta kontakt på vår servicetelefon 400 27 390. Vi ringer tilbake dersom telefonen ikke kan besvares.

Søknadskjema finnes på kommunens hjemmeside.

Henvendelser til rus- og psykisk helsetjeneste blir behandlet fortløpende og fordeles ukentlig. De som henvender seg, får tilbud om en kartleggingssamtale. 

De fleste mottar tilbud om samtale innenfor et tidsrom på to til tre uker, eller tidligere om henvendelsen vurderes til å være akutt. 

Samtaler gjennomføres fysisk på vårt kontor og i tillegg fortsetter vi å tilby alternativ oppfølging der dette er ønsket, vi treffes ute, på videokonsultasjon og på telefon.

Ressurssenteret har åpent for brukere etter avtale med ansatte. Gården og basen i Svaleveien er også åpen.

Rustjenesten gjennomfører ambulant virksomhet og sørger for oppfølging og kontakt med brukerne etter individuell vurdering av den enkeltes behov. Rustjenesten møter brukere via Teams, telefonsamtaler og på tur ute.

Dagsenter for eldre

Lindehagen dagsenter for personer med demens holder åpent. Dette er en liten gruppe med stort behov for stabilitet.

Raskebekken dagsenter for eldre hjemmeboende holder åpent når det vurderes som forsvarlig. Dette er en stor gruppe, og vi kan bli nødt til å stenge raskt ved stort smittetrykk i kommunen.

Tiltak for å hindre smitte hos brukere og ansatte

 • Ansatte følger de retningslinjene som til en hver tid gjelder sentralt og lokalt
 • Brukerne skal bruke munnbind på bussen
 • Ingen brukere får komme hvis de har symptomer, vi ringer eventuelt pårørende ved behov

Besøk hjemmesiden til Lindehagen og Raskebekken dagsenter.

Hjemmesykepleie og praktisk bistand - hjemmehjelp

Det vil være behov for å redusere tjenester ved stort smittetrykk. Vi ber om forståelse for dette, og vil gjøre vårt beste for å ivareta de som til en hver tid har størst behov for hjelp.

Tiltak for å hindre smitte hos våre brukere og ansatte:

 • Vi spør alltid om hvordan formen er før vi går inn i hjemmet til våre brukere. På denne måten kan vi få informasjon om brukeren og deres pårørende har forkjølelsessymptomer og/eller feber.

 • Alle ansatte er nøye med å rengjøre hender - før, under og etter besøk - hos alle våre brukere.
   
 • Alle våre ansatte har tatt smittevernskurs på NHI (norsk helseinformatikk) og praktisk kurs i av- og påkledning av smittevernsutstyr.
   
 • Vi følger alltid nasjonale anbefalinger og anbefalinger fra Frogn kommunes kommuneoverlege.
   
 • Vi følger nasjonale anbefalinger for testing og karantene av ansatte og brukere.
   
 • Vi har gode rutiner når det gjelder smittesporing blant våre ansatte og brukere.

Besøk hjemmesiden til hjemmebaserte tjenester

Trenings- og gruppetilbud

Fysioterapi

Våre trenings- og gruppetilbud vil nå starte opp igjen vårsemesteret 2022.

Besøk fysioterapitjenestens hjemmeside for mer informasjon om tilbudene.

Demensomsorg

Gruppen holdes åpen når det vurderes som forsvarlig, men med et begrenset antall deltakere.
Ta kontakt med demenskoordinator hvis du ønsker å delta og er usikker på om gruppen er åpen.

Besøk hjemmesiden til demenskoordinator for mer informasjon om tilbudet.

Kreftomsorg

Treningsgruppa «Kraft etter kreft» har startet opp igjen da treningsarealet er så stort at vi fint klarer å ha god avstand mellom deltagere. «Kraft etter kreft» er en del av timeplanen til «Aktiv på dagtid». Vi forsøker å følge de til enhver tid gitte retningslinjer fra FHI som gjelder Covid-19. Man kan møte opp uanmeldt for å ta en prøvetime før man eventuelt melder seg inn i Aktiv på dagtid. Kreftkoordinator kan kontaktes ved eventuelle spørsmål rundt treningsgruppen «Kraft etter kreft». Ved spørsmål angående de andre timene i «Aktiv på dagtid» må man henvende seg til DFI.

Besøk hjemmesiden til DFI - Aktiv på dagtid

Besøk hjemmesiden for kreftomsorg i Frogn kommune. 

Besøksrestriksjoner kommunale bygg

Besøksrestriksjoner på Bølgen

Har du avtale på Helsestasjonen, Helsestasjon for ungdom, hos Jordmor, Barneverntjenesten, PP-tjenesten, Familietjenesten eller Psykisk helsetjeneste er det bare å komme om du er frisk. Dersom du er syk må du kontakte oss på telefon.

Vi ønsker å redusere antall besøkende i våre oppmøtekonsultasjoner. Dere som får det til, oppfordres til at barn/barna som har time kun følges av en voksen hvis ikke hele familien har avtale. Gravide oppfordres til å komme alene inn til konsultasjonen der det lar seg gjøre.

Andre henvendelser: 64 90 60 00 (servicetorget rådhuset) eller 930 00 670 (Felles telefonnummer Enhet for psykososialt arbeid (EPA))

Besøksrestriksjoner på rådhuset

På grunn av dagens situasjon med korona-smitte, har Frogn kommune besluttet å innføre restriksjoner for besøkende på rådhuset inntil videre.

Rådhuset er stengt, og de fleste av arbeidstakerne er nå på hjemmekontor. Alle tjenester vil fremdeles være tilgjengelige, men innbyggerne oppfordres til å benytte våre digitale tjenester eller snakke med saksbehandlere pr. telefon.

Servicetorget har ordinær bemanning på rådhuset og innbyggere som har særskilt avtale med saksbehandler bes ringe det nummeret som står på glassdøra for å komme i kontakt med medarbeidere på servicetorget.

De fleste tjenester går som normalt med de begrensningene som følger av hjemmekontor. Dette innebærer at: 

 • drop-in byggesaksveiledning på kommunens servicetorg tirsdager 09.00 – 14.00 utgår den nærmeste tiden. Telefontiden vil imidlertid opprettholdes og publikum er velkommen til å benytte seg av veiledning per telefon. Telefontiden er uforandret, tirsdager 09.00-14.00.
 • Navs publikumsmottak stenges, og brukere må ta kontakt pr telefon/mail til sine kontakter, ev til NAVs servicetelefon for bistand.
 • Psykisk helsetjeneste og rustjenesten i EPA, avdeling voksne på Rådhuset har åpent for deg med timeavtale. Møt opp ved inngang B til avtalt tid. Du må dessverre vente ute til du blir hentet av den du har avtale med. Andre henvendelser: 64 90 60 00 (servicetorget rådhuset) eller 930 00 670 (Felles telefonnummer Enhet for psykososialt arbeid (EPA))

Politiske møter

Politisk møtevirksomhet gjennomføres digital og streames. Sendingene kan følges på kommune TV via vår hjemmeside. Der kan også alle dokumenter til møtene lastes ned.

Streaming av politiske møter.