Personvernerklæring for helse og omsorg

Denne personvernerklæring er utarbeidet særskilt for mottagere av helse- og omsorgstjenester i Frogn kommune.

Innhold

Personvernerklæring for helse- og omsorgstjenester

Frogn kommune tilbyr disse tjenester innen helse og omsorg

 • institusjonstjenester (Traneveien og Ullerud helsebygg)
 • hjemmebaserte tjenester, herunder sykepleie, praktisk bistand, heldøgns tjenester omsorgsboliger, rus-, psykiatri- og miljøarbeidertjenester
 • habilitering, rehabilitering og koordinering
 • fastleger
 • brukerstyrt personlig assistanse
 • dagsenter
 • frisklivssentralen
 • støttekontakter og private avlastere

Vi vil at du skal føle deg trygg på at gjeldende lover og regler følges. Sikker behandling av dine personopplysninger vil til enhver tid dokumenteres etter gjeldende bestemmelser.

Definisjoner (jf. lov om behandling av personopplysninger av 15.6.2018 nr. 38, jf. EUs forordning for personvern artikkel 4):

Personopplysning: enhver opplysning om en identifisert eller identifiserbar fysisk person

Behandling: enhver operasjon eller rekke av operasjoner som gjøres med personopplysninger 
Behandlingsansvarlig: den som bestemmer formålet med behandlingen av personopplysninger og hvilke midler som skal benyttes

Databehandler: den som behandler personopplysninger på vegne av den behandlingsansvarlige

Hvem er behandlingsansvarlig?

Rådmannen har hovedansvaret for behandling av personopplysninger i Frogn kommune. Avdelingsledere er delegert ansvaret for den daglige håndtering og behandling av personopplysninger for sine brukere.

Hva er formålet?

Sikre at kommunen oppfyller sitt ansvar i henhold til nedenfor nevnte lover. Kommunens ansvar for å gi nødvendig helsehjelp og nødvendige helse- og omsorgstjenester i form av lovpålagte tjenester og kommunale serviceordninger. Kommunen har også en plikt til å sikre arkivering og bevaring av opplysninger innhentet i forbindelse med formål som nevnt.

Hva er det rettslige grunnlaget?

 • LOV-2014-06-20-42 Lov om behandling av helseopplysninger ved ytelse av helsehjelp (pasientjournalloven) 
 • LOV-2014-06-20-43 Lov om helseregistre og behandling av helseopplysninger (helseregisterloven)
 • LOV-2011-06-24-30 Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven)
 • LOV-2018-06-15-38 Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven) 
 • LOV-1999-07-02-63 Lov om pasient- og brukerrettigheter (pasient- og brukerrettighetsloven)
 • LOV-1999-07-02-64 Lov om helsepersonell m.v. (helsepersonelloven)
 • LOV-1967-02-10 Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven)
 • LOV-1992-12-04-126 Lov om arkiv (arkivlova)
 • LOV-2006-05-19-16 Lov om rett til innsyn i offentleg verksemd (offentleglova)

Der vi ikke har slikt grunnlag, vil vi innhente ditt samtykke.

Hvilke personopplysninger behandles? 

Pasientjournal og saksbehandlersystem

Frogn kommune benytter Gerica fra Tieto som sitt pasientjournal- og saksbehandlersystem for helse- og omsorgstjenester. Tieto har tilgang til personopplysninger som registreres i systemet. Disse opplysningene sikres med en databehandleravtale.

Kommunens løsning består av standard Gerica grunnapplikasjon med følgende tilleggsmoduler

 • legemodul
 • plassadministrasjon
 • e-rom
 • laboratoriesvar
 • beboerregnskap
 • rapporter

Integrasjon

 • faktura til Agresso
 • Folkeregisteret
 • inntektsopplysninger fra Skatteetaten på netto skattbar likningsinntekt.
 • Iplos (anonymisert statistikk kommunen er pliktig til å avlevere fra Gerica årlig)
 • medisinkabinett og elektroniske medisintraller
 • mobil pleie
 • e-link
 • skanning
 • Tietos lisenssystem
 • navn
 • adresse      
 • telefonnummer
 • e-postadresse         
 • fødselsnummer      
 • dødsdato
 • kjønn
 • språk
 • sivilstand
 • pårørende/verge
 • fastlege
 • inntekts- og likningsopplysninger
 • tjenester
 • hjelpemidler
 • medisiner  
 • diagnoser
 • søknader/vedtak
 • løpende journalføring
 • laboratoriesvar        
 • klage            
 • funksjonsnivå/adl  
 • kartlegging/vurdering og tiltak, herunder helseopplysninger; somatiske, psykiske, sosiale
 • primærkontakt
 • kontakter
 • koordinator/ansvarlig for individuell plan    
 • pleieplan/aktivitetsplan
 • avtaler/adferdsavtaler         
 • etnisk opphav
 • tro og livssyn
 • seksualitet

Systemet har følgende kategorier av registrerte personer og kan inneholde følgende informasjon:

Bruker

 • navn
 • adresse      
 • telefonnummer
 • e-postadresse         
 • fødselsnummer      
 • dødsdato
 • kjønn
 • språk
 • sivilstand
 • pårørende/verge
 • fastlege
 • inntekts- og likningsopplysninger
 • tjenester
 • hjelpemidler
 • medisiner  
 • diagnoser
 • søknader/vedtak
 • løpende journalføring
 • laboratoriesvar        
 • klage            
 • funksjonsnivå/adl  
 • kartlegging/vurdering og tiltak, herunder helseopplysninger; somatiske, psykiske, sosiale
 • primærkontakt
 • kontakter
 • koordinator/ansvarlig for individuell plan    
 • pleieplan/aktivitetsplan
 • avtaler/adferdsavtaler         
 • etnisk opphav
 • tro og livssyn
 • seksualitet

 

Pårørende/kontakter

 • navn
 • adresse
 • telefonnummer
 • e-postadresse
 • hovedpårørende
 • tilknytning; verge, post/fakturamottaker
 • fødselsnummer
 • inntekt

Hvor hentes opplysningene fra? 

Personopplysninger som innhentes av helse og omsorgstjenestene i Frogn kommune kan komme fra

 • Folkeregisteret
 • Skatteetaten
 • bruker
 • kommunale tjenesteytere
 • NAV
 • fastlege
 • fysioterapeut
 • pårørende etter samtykke
 • verge
 • spesialisthelsetjenesten
 • andre ikke-kommunale tjenesteytere (for eksempel fritt brukervalg)
 • frivillige ved bekymring
 • bank

Er det frivillig å gi fra seg opplysningene?

Tjenesten skal ikke innhente flere opplysninger enn nødvendig. Vi må innhente de opplysninger som er nødvendig for å kunne vurdere og gi den hjelpen bruker trenger. Vi innheter inntekstopplysninger for å kunne beregne riktig pris for betalingstjenester.

Utleveres opplysningene til tredjeparter?

Ved enkelte anledninger blir dine personopplysninger formidlet til andre. Det kan være samarbeidsorganer eller andre som vi har plikt til å gi informasjon til. I slike tilfeller vil Frogn kommune alltid forsikre seg om at delingen skjer basert på lovlig grunnlag.

 • Helfo
 • spesialisthelsetjenesten
 • interkommunale helsetjenester
 • fastlegen
 • private helseleverandører
 • pårørende
 • verge
 • NAV (egenandel)
 • apotek
 • andre kommunale helsetjenesteleverandører

Hvordan slettes og arkiveres opplysningene? 

Opplysningene vil bli tatt vare på inntil «formålet med behandlingen er oppfylt», Videre oppbevaring og lagring av personopplysninger skjer i henhold til arkivlovgivningen og annen særlovgivning.

Pasientjournal lagres elektronisk, og saksbehandlingsdokumenter lagres både elektronisk og i papir form.

Forskrift om utfyllende tekniske og arkivfaglige bestemmelser om behandling av offentlige arkiver (riksarkivarens forskrift).

Foreligger en midlertidig forskriftsregulering som beskriver at:

§ 7-29.Helse og omsorg

(1) Innledende bestemmelser

a)            Denne forskriften fastsetter ikke bevaringsbestemmelser for pasient- og journalopplysninger. Alle pasient- og journalopplysninger skal bevares inntil det foreligger en egne bevarings- og kassasjonsbestemmelser for disse. Dette kapittelet vil da bli oppdatert.

b)           Med pasient- og journalopplysninger menes dokumentasjon som er skapt om enkeltindivider av kommunale og fylkeskommunale tjenester som yter helsehjelp og som reguleres av bestemmelsene her.

5. Helse- og omsorgstjenester i hjemmet og på institusjon

a)            Kommunens planer og prosjekter for helsetjenestene, inkludert helseberedskapsplan.

b)           Tjenestestedenes årsplaner, årsmeldinger, lokale forskrifter og veiledninger.

c)            Om enkeltindivider bevares følgende dokumentasjon:

Saker om rettigheter og plikter hjemlet i pasient- og brukerrettighetsloven med forskrifter og helse- og omsorgstjenesteloven med forskrifter som kan danne grunnlag for erstatning.

Hvilke rettigheter har du?

Når Frogn kommune behandler personopplysninger om deg har du enkelte rettigheter etter loven om behandling av personopplysninger.

Rett til innsyn

Du har rett til å få vite hvilke personopplysninger som er registrert om deg, hvor de stammer fra og hvorfor vi har dem. Du kan også få utlevert en kopi av de personopplysningene vi sitter på.

Rett til å kreve retting

Hvis du etter å ha gjort et innsyn i dine personopplysninger oppdager at informasjonen vi sitter på er feil, ufullstendige eller unøyaktig, kan du be kommunen rette opplysningene.

Rett til sletting (retten til å bli glemt)

De opplysningene vi sitter på har du i utgangspunktet rett til å be oss slette. Dette er ikke en automatisk rett, men det kan skje på enkelte vilkår. Hvis vi har et rettslig grunnlag til å sitte på opplysningene, en annen lov nekter oss å slette dem (for eksempel arkivloven eller bokføringsloven), eller du ikke har tungtveiende rettmessige grunner til å kreve sletting, vil vi likevel fortsatt kunne behandle opplysninger om deg.

Rett til begrenset behandling

Denne retten gir deg mulighet til å kreve at Frogn kommune midlertidig stopper bruken av dine personopplysninger. Du kan kreve det hvis du mener at opplysningene vi sitter på er unøyaktige eller vi ikke har tilstrekkelig grunnlag for å behandle opplysningene. Vi vil da stoppe behandlingen inntil vi har undersøkt innsigelsene dine.

Rett til dataportabilitet

Hvis Frogn kommune behandler dine personopplysninger basert på ditt samtykke eller en avtale Frogn kommune har med deg, og behandlingen utføres automatisk (for eksempel at data kalkuleres automatisk eller maskiner analyserer opplysningene), vil du kunne kreve at vi overfører flere av dine personopplysninger til deg eller en tredjepart.

Rett til å protestere

Hvis du er i en særegen situasjon som gjør at Frogn kommunes behandling av dine personopplysninger skaper spesielle utfordringer for deg, kan du protestere mot kommunens behandling. Hvis dine interesser er tyngre enn kommunens skal vi ikke lenger behandle dine personopplysninger.

Hvilke lands lovverk gjelder?

Denne personvernerklæringen følger bestemmelsene i lov om behandling av personvernopplysninger (personopplysningsloven) av 15.6.2018 nr. 38 med tilhørende forskrift. EUs forordning for personvern (GDPR) gjort gjeldene med enkelte nasjonale tilpasninger.

Hvordan sikres opplysningene?

Frogn kommune har ansvar for å sørge for at personopplysninger er tilstrekkelig sikret. Kommunen har rutiner som skal sikre at kun de som har et tjenstlig formål får tilgang til opplysningene. Personopplysninger kan ikke endres eller slettes av andre enn de som er autorisert til å gjøre dette.

Kontakt

Behandlingsansvarlig

Brukere som ønsker innsyn i behandling av personopplysninger eller korrigering av informasjon kan benytte vårt elektroniske skjema, eller kontakte oss per post eller e-post.

Frogn kommune
Pb. 10
1441 Drøbak

Telefon: 64 90 60 00
E-post: postmottak@frogn.kommune.no 

Personvernombud

Frogn kommune har et personvernombud som skal verne personverninteressene til både innbyggere og ansatte i kommunen. Personvernombudet kan kontaktes som følger: 

Rune Hammer
Frogn kommune
Rådhusveien 6
1443 Drøbak

Telefon: 64 90 60 00
E -post: rune.hammer@frogn.kommune.no 

Eksterne lenker

Datatilsynet: https://www.datatilsynet.no/regelverk-og-skjema/nye-personvernregler/.

Lovdata: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2018-06-15-38 

Versjon


Personvernerklæringen du nå leser er versjon 1 av en slik erklæring, datert 15. september 2018.