Personvernerklæring for barnehage

Denne personvernerklæring er utarbeidet særskilt for kommunale barnehager i Frogn

Innhold

Personvernerklæring for barnehage

Vi vil at du skal føle deg trygg på at gjeldende lover og regler følges. Sikker behandling av dine personopplysninger vil til enhver tid dokumenteres etter gjeldende bestemmelser.

Hvem er behandlingsansvarlig?

Rådmannen har det overordnede ansvar for behandling av personopplysninger i Frogn kommune. Styrer i barnehagene og leder for spesialpedagogisk team er delegert ansvar for den daglige håndtering og behandling av personopplysninger for sitt ansvarsområde.

Hva er formålet?

Formålet med behandlingen av dine personopplysninger er å tilby deg offentlig tjenester eller utføre lovpålagte oppgaver.

De kommunale barnehagene i Frogn kommune lagrer opplysninger om barn og foresatte. Formålet med lagringen er:

 • å ivareta barnets behov for omsorg og lek
 • å fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utdanning
 • å legge til rette for alle barns verdi- og livssynsgrunnlag
 • å legge til rette for individuell utforsking og læring
 • å kommunisere med barnet og foresatte, også ved overgang til skole
 • å ha nødvendig informasjon om utfordringer barnet har knyttet til for eksempel diagnoser, vedtak, personlige forhold osv. for å møte barnets behov så lenge barnet går i barnehagen.
 • å ha nødvendige opplysninger knyttet til foreldrebetaling

Hva er det rettslige grunnlaget?

For at vi skal kunne registrere og behandle opplysninger om deg må vi ha et rettslig grunnlag. Barnehageloven og rammeplan for barnehager gir kommunen plikter. For å få gjennomført kommunens plikter etter loven, tolkes det slik at kommunen har lovhjemmel til registrering og behandling av nødvendige opplysninger.  

Lover som er grunnlaget for barnehagene i Frogn:

 • LOV-2005-06-17-64 Lov om barnehager (barnehageloven) 
 • FOR-2017-04-24-487 Forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver 
 • LOV-2018-06-15-38 Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven)
 • LOV-1992-12-04-126 Lov om arkiv (arkivlova)
 • LOV-1967-02-10 Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven)LOV-2006-05-19-16 Lov om rett til innsyn i offentleg verksemd (offentleglova)

Der vi ikke har slikt grunnlag, vil vi innhente ditt samtykke.

HVILKE LANDS LOVVERK GJELDER?

Denne personvernerklæringen følger bestemmelsene i lov om behandling av personvernopplysninger (personopplysningsloven) av 15.6.2018 nr. 38 med tilhørende forskrift. EUs forordning for personvern (GDPR) gjort gjeldene med enkelte nasjonale tilpasninger.

Hvilke personopplysninger behandles? 

De viktigste elektroniske systemene for barnehagene i Frogn som lagrer personinformasjon beskrives under. Systemene lagrer nødvendig informasjon knyttet til formålet for hvert system.

IST for barnehage

Her ligger personopplysninger som navn, adresse, personnummer, telefonnummer for barn og foresatte, fravær. Disse må vi ha for at våre systemer skal fungere.

Public 360 (saks- og arkivsystem)

Her ligger mappene på barn med all informasjon knyttet til ulike vedtak, personlige forhold, brev fra/til foresatte, samt samtykker gitt av foresatte. Systemet ivaretar nødvendig sikkerhet rundt lagring av sensitive data. Se mer informasjon om saksbehandlingssystemet Public 360 i kommunens generelle personvernerklæring: https://www.frogn.kommune.no/felles/personvern/

Læringsplattform (LMS)
Per i dag er det Its Learning. Her registreres vanlige personopplysninger. Sikker pålogging

Transponder meldingsbok

Sikrer kommunikasjon mellom barnehage og foresatte. Pålogging via Feide for ansatte. Sikker pålogging for foresatte

Barn med spesialundervisning kan ha programmer og elektroniske hjelpemidler som lagrer informasjon knyttet til den enkelte.

I det daglige arbeidet i barnehagen finnes informasjon på papir. Dokumenter med personopplysninger oppbevares på forsvarlig måte, og makuleres når informasjonen ikke lenger er relevant.

Hvor hentes opplysningene fra? 

Personopplysninger som behandles av de kommunale barnehagene i Frogn kan komme fra barna selv, foresatte, pårørende, andre offentlige instanser og relevante fagsystemer.

Er det frivillig å gi fra seg opplysningene?

De kommunale barnehagene i Frogn har rett og plikt til å skaffe alle nødvendige opplysninger knyttet til barn og foresatte. De aller fleste opplysningene vi har om barn og foresatte er nødvendige for at barnehagen skal kunne ivareta vår lovpålagte tjeneste.

Samtykke til tilleggsinformasjon er noen ganger nødvendig. Når du bruker våre elektroniske skjemaer og skjemadialog samtykker du til at vi behandler dine opplysninger. Det er frivillig å gi samtykke i de enkelte tilfellene. Samtykket gjelder fra den datoen det registreres. Du har rett til å endre eller trekke dine samtykker tilbake. Endring og tilbaketrekking gjelder fra den datoen det blir registrert.

Utleveres opplysningene til tredjeparter?

Barnehagen og spesialpedagogisk team kan i vise tilfeller ha rett til å samarbeide med andre og utveksle opplysninger innenfor taushetspliktreglene grenser. Andre ganger kan skolen ha plikt til å gi fra seg personopplysninger, som for eksempel til barnevernet.

Hvordan overfører vi elektronisk lagret informasjon?

Data om barnet lagres i barnehagenes systemer så lenge de har plass der. Ved overgang fra barnehage til skole, flytting til annen kommune eller oppsigelse av plass overføres mappene til arkivsystemet (Public 360) i tråd med arkivlovens bestemmelser. deling av opplysninger med skole eller ny barnehage skjer da etter samtykke fra foresatte. Det samme gjelder også ved bytte av barnehage innad i kommunen.

Hvilke rettigheter har du?

Når Frogn kommune behandler personopplysninger om deg har du enkelte rettigheter etter loven om behandling av personopplysninger.

Rett til innsyn

Du har rett til å få vite hvilke personopplysninger som er registrert om deg, hvor de stammer fra og hvorfor vi har dem. Du kan også få utlevert en kopi av de personopplysningene vi sitter på.

Rett til å kreve retting

Hvis du etter å ha gjort et innsyn i dine personopplysninger oppdager at informasjonen vi sitter på er feil, ufullstendige eller unøyaktig, kan du be kommunen rette opplysningene.

Rett til sletting (retten til å bli glemt)

De opplysningene vi sitter på har du i utgangspunktet rett til å be oss slette. Dette er ikke en automatisk rett, men det kan skje på enkelte vilkår. Hvis vi har et rettslig grunnlag til å sitte på opplysningene, en annen lov nekter oss å slette dem (for eksempel arkivloven eller bokføringsloven), eller du ikke har tungtveiende rettmessige grunner til å kreve sletting, vil vi likevel fortsatt kunne behandle opplysninger om deg.

Rett til begrenset behandling

Denne retten gir deg mulighet til å kreve at Frogn kommune midlertidig stopper bruken av dine personopplysninger. Du kan kreve det hvis du mener at opplysningene vi sitter på er unøyaktige eller vi ikke har tilstrekkelig grunnlag for å behandle opplysningene. Vi vil da stoppe behandlingen inntil vi har undersøkt innsigelsene dine.

Rett til dataportabilitet

Hvis Frogn kommune behandler dine personopplysninger basert på ditt samtykke eller en avtale Frogn kommune har med deg, og behandlingen utføres automatisk (for eksempel at data kalkuleres automatisk eller maskiner analyserer opplysningene), vil du kunne kreve at vi overfører flere av dine personopplysninger til deg eller en tredjepart.

Rett til å protestere

Hvis du er i en særegen situasjon som gjør at Frogn kommunes behandling av dine personopplysninger skaper spesielle utfordringer for deg, kan du protestere mot kommunens behandling. Hvis dine interesser er tyngre enn kommunens skal vi ikke lenger behandle dine personopplysninger.

KONTAKT

Behandlingsansvarlig

Brukere som ønsker innsyn i behandling av personopplysninger eller korrigering av informasjon kan benytte vårt elektroniske skjema, eller kontakte oss per post eller e-post.

Frogn kommune, Pb. 10, 1441 Drøbak

Telefon: 64 90 60 00 E-post: postmottak@frogn.kommune.no 

Personvernombud

Frogn kommune har et personvernombud som skal verne personverninteressene til både innbyggere og ansatte i kommunen. Personvernombudet kan kontaktes som følger: 

Rune Hammer

Frogn kommune, Rådhusveien 6, 1443 Drøbak

Telefon: 64 90 60 00 E -post: rune.hammer@frogn.kommune.no

VERSJON


Personvernerklæringen du nå leser er versjon 1 av en slik erklæring, datert 27. september 2018.

Tips for sikkerhet rundt informasjon fra foresatte til barnehagen og/eller spesialpedagogisk team:                                                                                                                                             

E-post er en lettvint kommunikasjonskanal for foresatte, men vær forsiktig med sensitiv informasjon (knyttet til for eksempel diagnoser, religion, legning) til barnehagen eller spesialpedagogisk team i e-post, da vi ikke kan garantere sikkerheten. Sender du likevel slik informasjon på e-post, vil den legges i mappen og din e-post slettes.