Skole

Innhold

Hovedoppgave, mål og organisering av Frognskolen

Enhet for Frognskolen
Enhetsleder Frank Westby
Telefon 64 90 60 00
Mobiltelefon 911 23 382
E-post Frank Westby
Enhetens hovedoppgaver og mål

Hovedoppgavene er:

- Opplæring i tråd med opplæringsloven og læreplanen, der

      - elevens læring og utvikling er hovedmålet

      - ledelse skal bidra til god kvalitet i klasserommet

      - praksis i klasserommet skal egne seg for å realisere læringssynet og spesifikke krav i læreplanen (LK20 - også noen steder kalt fagfornyelsen)

- Sikre at alle elever har et trygt og godt læringsmiljø

- Utvikling i takt med samfunnet, både lokalt, nasjonalt og internasjonalt.  

- Hensiktsmessig bruk av ressurser som gir grunnlag for god kvalitet i opplæringen

 

Lovgrunnlaget for skole

Formålet med opplæring er beskrevet i opplæringsloven § 1-1. Kunnskapsløftet 2020 (LK20) har en overordnet del der verdier og grunnprinsipper beskrives som en del av læreplanverket.

Frognskolen har både resultatmål og prosessmål, og resultatene er avhengige av gode og langsiktige prosesser.

Organisering

Frognskolen har seks skoler: fire barneskoler – Dal, Drøbak, Heer og Sogsti, en ungdomsskole - Seiersten og en 1-10 skole – Dyrløkkeåsen.

Hver skole har en rektor. Øverste fagansvarlig er enhetsleder for Frognskolen og det er en grunnskolekoordinator i stab. Enhetsleder er også leder for skolelosen, en stilling som skal forebygge alvorlig skolefravær. 

Skolene har, pr oktober 2020, 1743 elever. Bortsett fra Dal skole og barnehage, som hører til i Nordre Frogn, er alle skolene lokalisert i Drøbak innenfor en radius på 2 km og er alle sentrumsnære.

Dyrløkkeåsen har også to mottaksklasser for de som er nye i Norge, Seiersten har ansvar for voksenopplæring og Drøbak skole har Regnbuen, en avdeling for elever som har utvidet behov for tilrettelegging. Alle barneskolene har et SFO-tilbud.                             

Les mer om enhetens hovedutfordringer budsjett og resultat

 

Frognskolens lokale forskrifter og fagplaner

Her finner du oversikt over Frognskolens lokale forskrifter, fagplaner og rutiner

Det omfatter også ordensreglement og innskriving/skoletilhørighet

Frognskolens forskrifter og planer

Skoletilhørighet og inntaksområder

Denne ble revidert våren 2019, og vil på nytt revideres i takt med elevtallsutviklingen i Frogn og i prosessen med befolkningsutvikling og eventuell ny skolestruktur.

Fra skoleåret 2020/2021 er det nye inntaksområder for skolene. Her kan du se opptakssone for barneskole- og ungdomsskoleområdene:

Skolenes inntaksområder

Klikk på "kartlag" og velg den opptakssonen du ønsker. 

På ungdomstrinnet er det i hovedsak slik at: 
- Dyrløkke og Sogsti går sammen til Dyrløkkeåsen.

- Dal, Drøbak og Heer går sammen til Seiersten.

Forskrift om skoletilhørighet fra 2020.pdf

Informasjonen finnes også under "Lokale forskrifter og fagplaner" over.

Meld fra om skolemiljø-saker

Sitter du med informasjon om at en elev ikke har det trygt og godt på skolen? Send melding til skolen!

Kommenter spesielt dersom det gjelder ansatt/ledelsen. 

Skolen tar kontakt og setter i gang en undersøkelse. Opplæringslovens § 9A-4 omfatter aktivitetsplikten skolen har for å sikre at elever har et trygt og godt psykososialt miljø. Les hva Utdanningsdirektoratet sier om systematisk arbeid 

Skolene i Frogn

 

 

Tilbud for minoriterspråklige elever

Særskilt språkopplæring gis på nærskolen eller i innføringsklasse på Dyrløkkeåsen skole.

Follo barne- og ungdomsskole (FBU)

Eies av Follokommunene, og er lokalisert i Nordre Follo. Frogn har 7 elevplasser tilgjengelig ved skolen. 

Follo barne- og ungdomsskole (FBU) er en skole for elever med store, sammensatte lærevansker og behov for tilrettelagt undervisning. 

Skolen har 54 ansatte, hvorav 27 er pedagoger, 22 er fagarbeidere og 5 er i administrasjonen.

Skolen ligger bak Haugjordet ungdomsskole, ca 10 minutters gangavstand fra Vevelstad stasjon.

Hjemmeside for FBU

Voksenopplæringen

Voksenopplæringen er beskrevet under "Skolene i Frogn"

Digital skole

Digitale ferdigheter er viktig for videre skolegang, yrkes- og samfunnsliv. Digitalisering handler om å gjøre ting på nye måter med teknologi for å oppnå ønskede effekter. Skole har hatt høy politisk prioritering i Frogn gjennom flere år, og digitaliseringen er blitt sikret med økonomiske midler.

Klikk her for å lese mer

 

Skolefritidsordningen

Klikk her for å lese mer om skolefritidsordningen

Skole og barnehageruta

Skolestart høsten 2022: mandag 15.august

Skolehelsetjenesten i Frogn

Her kan du lese om skolehelsetjenesten i Frogn: Arbeidsoppgaver og helsesykepleiers trefftid ved skolene. Dette omhandler kommunale skoler, Drøbak Montessori skole og Frogn videregående skole. 

Privat hjemmeundervisning

Opplæringsloven gir foreldre rett til å undervise egne barn.

Foresatte til elever i grunnskolen kan undervise sine barn hjemme hvis de mener at dette er best ut fra ideologiske, religiøse eller livssynsmessige grunner. 

Krav og rettigheter
  • Det kreves ikke at du har formell pedagogisk kompetanse.
  • Innholdet i undervisningen må følge bestemmelser gitt i opplæringsloven med forskrifter. 
  • Elever som mottar hjemmeundervisning har ikke rett til spesialundervisning.
  • Kommunen plikter ikke å holde elevene med lærebøker og undervisningsmateriell.
  • Retten til hjemmeundervisning gir ikke rett til økonomisk kompensasjon fra kommunen.
Kommunen fører tilsyn
  • Kommunen fører tilsyn med hjemmeundervisningen i samarbeid med foreldrene, og kan også kalle barnet eller ungdommen inn til spesielle prøver.
  • Dersom lovens krav til hjemmeundervisningen ikke oppfylles, skal kommunen kreve at barnet begynner i skole.
Starte hjemmeundervisning 

Du melder skriftlig fra til kommunen om at du skal starte med hjemmeundervisning.

Undervisning av andres barn er skolevirksomhet

Privat hjemmeundervisning må avgrenses mot skolevirksomhet. Dersom du underviser andres barn, er det skolevirksomhet som må godkjennes av departementet.

Her kan du lese Frogn kommunes retningslinjer for privat hjemmeundervisning.

Utdanningsdirektotatets rundskriv

https://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/finn-regelverk/etter-tema/Skoleeiers-ansvar/Udir-05-2013/

Forsikring og erstatning

Forsikring av elever

Kommer

Erstatning ved skader etc

Kommer

Erstatningsansvar for elever og foresatte ved ødeleggelser

Utlånsavtale for elektroniske læremidler samt følgeark til eventuell faktura ligger under "Digital skole"

Tilstandsrapporter

Tilstandsrapporter og kvalitetsmeldinger viser resultater og satsingsområder i grunnskolen.

Tilstandsrapport for grunnskolen 2013-2014

Kvalitetsmelding for grunnskolen 2014-2015

Kvalitetsmelding Frognskolen 2015-2016.pdf

Kvalitetsmelding for Frognskolen 2016-17.pdf

Kvalitetsmelding for frognskolen 2017-18

Kvalitetsmelding for Frognskolen 2018-19 

Kvalitetsmelding for Frognskolen 2019-20 

Kvalitetsmelding for Frognskolen 2020-2021 (under arbeid)

 Skolemelk

Skolemelk tilbys på enkelte skoler i Frogn. Se skolemelk.no for mer informasjon, eventuelt ta kontakt med skolen.

Skjemaer

Permisjon fra pliktig opplæring i skolen

Legg merke til at dersom det skal sendes inn endringer, f.eks knyttet til SFO, er det mulig den forledren som sendte det opprinnelige skjemaet også må sende inn endringen. 

Kommunens side om personvern