Næring

Innhold

Kompensasjonsordning Frogn kommune del tre - august 2021

Denne utlysningen innebærer retningslinjer som følger notifisert ordning fra KMD.

Frogn kommune har i runde tre av regjeringens krisepakke tre blitt tildelt 2 059 000 kroner for å kompensere lokalt næringsliv særlig rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak i 2020 og/eller 2021. Ordningen skal avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter, og også fungere som en ventilordning for å kompensere bedrifter som har falt helt eller delvis utenfor generelle kompensasjonsordninger.

Perioden som dekkes i denne tredje runden er mai, juni og juli 2021.

Tildelingene gjøres i tråd med føringer som Kommunal- og moderniseringsdepartementet og kommunen har fastsatt.

Tilskuddene utbetales så raskt som mulig etter behandling i Formannskapet i oktober.

Etter vedtak offentliggjøres oversikt over tilskuddsmottakere. Prinsippet om meroffentlighet praktiseres i saksbehandlingen.

VEILEDNING - LES DETTE NØYE FØR DU FYLLER UT SKJEMA

Søknader må inneholde all dokumentasjon for å bli vurdert. Dette er viktig for at midlene ikke vil bli krevd tilbakebetalt senere.

DOKUMENTASJON NEVNT I PUNKTENE UNDER SKAL VEDLEGGES

Kun virksomheter som leverer komplett utfylt søknad, med dokumentasjon i vedlegg, vil bli vurdert i ordningen. Husk å lese «viktig info» inne i søknadsportalen. Virksomheter som ikke oppfyller søknadskriteriene under vil ikke bli vurdert.

Disse kan søke om støtte:
 • Virksomheter som kan vise til udekkede tap, kostnader og/eller begrenset kapasitet som følge av smitteverntiltak i perioden fra mai 2021 t.o.m. juli 2021.
 • Virksomheter med NACE koder (Registrert næringskode) i gruppene under: 55 (overnattingsvirksomhet), 56 (Serveringsvirksomhet) og 47 (Detaljhandel, unntatt for motorvogn) med unntak av dagligvarer.
 • Virksomheter (alle NACE koder) som kan dokumentere at de har søkt på og fått avslag på generelle kompensasjonsordninger, og som dermed har falt utenfor generelle kompensasjonsordninger.
 • Kun virksomheter som har operativ virksomhet i Frogn kommune og i perioden fra mai 2021 t.o.m. juli 2021 kan motta tilskudd.
 • Virksomheter som ikke har ansatte, kan ikke motta tilskudd. Dette gjelder ikke enkeltpersonforetak som ellers oppfyller føringene for tildeling.
 • Konsern kan ikke søke om tilskudd – undervirksomheter som er operative i Frogn kan søke og de plikter selv å oppgi informasjon som bekrefter at de er innenfor kriteriene for bagatellmessig støtte.

Dersom din virksomhet faller innenfor kriteriene nevnt over kan du sende inn søknad. 

Krav til søknaden

Besvar følgende i separate vedlegg, eller punktvis i ett vedlegg.

 • Alle søknader skal inneholde en kort skriftlig redegjørelse / oppstilling av tap/ merkostnader som følge av smitteverntiltak.
 • Støtte til virksomheter må være i samsvar med regelverket for offentlig støtte, og tildelingen tildeles i tråd med den nasjonalt notifiserte ordningen under Covid19-rammeverket – virksomheten må selv påse at de er innenfor regelverket og opplyse om tidligere mottatt beløp.
  • Søker må opplyse om hvilken annen offentlig støtte virksomheten har mottatt i løpet av 2019, 2020 og 2021, og hvordan denne støtten er hjemlet.
 • Dokumentasjon som viser til faktiske kostnader det søkes kompensasjon for skal vedlegges. Bilag/kvitteringer må ikke vedlegges, men det skal kunne dokumenteres ved regnskap eller andre oppstillinger (Excel) og bilagene/kvitteringene skal kunne ettersendes raskt på forespørsel.

 

Søknad skal opprettes i www.regionalforvaltning.no

 1. Opprett bruker (hvis du ikke allerede har bruker) – Logg inn
 2. Søk støtteordning – søk Frogn – velg kompensasjonsordning del tre - notifisert ordning
 3. Fyll ut alle felt nøye, og husk all påkrevd dokumentasjon
 4. Send inn - Etter å ha opprettet søknad kan man lagre underveis, og redigere over tid, inntil søknaden er innsendt.

Det kan ikke søkes om

 • Inntektstap
 • Midler til investering, kapitalforøkelse, skatt, merverdiavgift og offentlige avgifter, avdrag på lån, renter og finanskostnader, eller tap på fordringer (som ikke er dokumenterbart direkte følge av pandemien)

Hva kan det søkes om

 • Det kan søkes om økonomisk kompensasjon for å dekke faste uunngåelige kostnader og/eller merkostnader som følge av smitteverntiltak i perioden mai, juni og juli.

Eksempel:

 

Kostnader/tap 

2021 

2022 

SUM 

01, faste uunngåelige kostnader i perioden mai, juni og juli 

x.xxx 

 

x.xxx 

02. merkostnader som følge av smitteverntiltak i perioden 

x.xxx 

 

x.xxx 

 

 

 

 

SUM 

 

 

xx.xxx 

 

Etter å ha opprettet søknad kan man lagre underveis, og redigere over tid, inntil søknaden er innsendt.

Viktig informasjon

Ikke skriv sensitiv informasjon i søknaden. Søknaden vil offentliggjøres etter tildeling. Legg sensitiv informasjon i vedlegg.

Innsendte søknader som kommer inn etter fristen 30 september blir ikke vurdert.

Annet

PRIORITERING AV SØKNADER

Søknadene behandles etter søknadsfristen.

Kun komplette søknader vil bli vurdert.

REGELVERK FOR BEHANDLING

Søknadene behandles i tråd med EØS-regelverket om offentlig støtte. Tilskuddet gis etter den nasjonalt notifiserte ordningen under Covid19-rammeverket (Kap 553 post 68).

SØKNADSFRIST

Søknadsfristen er 30. september 2021 kl. 23:59. Søknadene behandles av Frogn kommunes Formannskap i oktober.

UTBETALING AV TILSKUDDET

Tilskuddet utbetales i løpet av oktober/november 2021 til kontonummeret som oppgis i kontaktopplysninger i søknaden.

KONTAKTINFORMASJON 

All e-post vil i henhold til arkivforskriften bli vurdert for arkivering og offentlig postliste. 

Karianne.thomassen@frogn.kommune.no 

Næringsrådgiver, Frogn kommune 

 

Lenker

 

 

 

 

Tildelinger andre del av kommunal kompensasjonsordning for lokale virksomheter

I mai lyste Frogn kommune ut del to av kommunal kompensasjonsordning for lokale virksomheter pålydende 1 056 000,-. Del to av midlene ble tildelt Frogn etter nasjonal forlenget nedstenging i mars 2021 og næringslivet innenfor reiseliv, servering og handel var særlig omfattet av ordningen. Frogn kommune mottok 20 søknader, hvorav én søker faller utenfor ordningen. Nedstengte virksomheter i perioden mars 2021 og april 2021 var vedtatt prioritert i del 2, og basert på alle innkommende søknader vedtok formannskapet å fordele midler basert på månedene mars og april 2021 for alle søkerne.

Se saksutskrift med mer informasjon om tildelingen her:
Saksutskrift Formannskapet 2019-2023 09.06.21.pdf

Omsøkt beløp for alle 19 søkere for perioden mars og april 2021 er totalt: 4 506 204,- og alle søkere mottar en forholdsmessig lik andel på 23% av sine kostnader for månedene mars og april 2021.(1 056 000 / 4 506 204 = 0,234). I saksframlegget var det én sum som manglet i summeringene, så derfor står det 24% i saksutskriften. Korrekt andel er 23%.

Alle 19 søkere var innenfor kategoriene reiseliv, servering, handel, treningssenter, eller virksomheter som har falt utenfor andre nasjonale støtteordninger.

Søkerne kunne søke om økonomisk kompensasjon for å dekke kostnader eller tap som følge av nedstenging og smitteverntiltak. Følgende kunne søkes dekket:

• Uunngåelige faste kostnader
• Merkostnader som følge av smitteverntiltak
• Tap som følge av destruering av vareholdning på grunn av holdbarhetsdato eller annen ukurans

Det var ikke anledning til å søke om tapt omsetning/inntektstap. Alle søknader som søkte om dekning av kostnader eller tap som var utenfor ordningen, ble justert i henhold til utlysningskriteriene. Søknadssummer ble justert ved uttak av summer der det søktes dekket for inntektstap/variable kostnader/kostnader dekket av andre ordninger/lønnskostnader og annet utenfor ordningen.

Firma Bransje Søkt beløp mars 2021/april 2021 Tildeles 23% av søkt sum

AAMODT FYSIOTERAPI AS

Treningssenter kr. 8 855 kr. 2 075

BAGORAMA DRØBAK CITY AS

Handel kr. 29 895 kr. 7 006

CAFE DRØBAK AS 

Servering kr. 83 912 kr. 19 664

DET GAMLE BAGERI OST & VINSTUE AS 

Servering kr. 102 499 kr. 24 020

Drøbak restaurant og catering selskap

Servering kr. 45 200 kr. 10 592

Eva Tenden AS

Servering kr. 247 767  kr. 58 063

Fitness Group Nordic AS

Treningssenter kr. 257 780 kr. 60 409

GREENWAY-NORGE AS 

Øvrig/ utenfor andre ordninger kr. 78 463 kr. 18 387

Handelshuset Gastrobar

Servering kr. 165 169 kr. 38 706

KASHMINA AS 

Handel kr. 133 048 kr. 31 179

KVERNEN CONSULT AS 

Øvrig/ utenfor andre ordninger kr. 15 530 kr. 3 639

MODERNS CAFÉ AS 

Servering kr. 101 286 kr. 23 736

MORTEN STRØNEN 

Øvrig/ utenfor andre ordninger kr. 131 056 kr. 30 712

Mudan AS

Servering kr. 100 000 kr. 23 434

Mysen Euro Sko AS avd. Eurosko Drøbak

Handel kr. 127 950 kr. 29 984

OSCARSBORG HOTEL & RESORT AS

Hotell/Overnatting og reiseliv kr. 1 781 038 kr. 417 375

PERFECT ESCAPE AS

Øvrig/ utenfor andre ordninger kr. 179 866 kr. 0

REENSKAUG HOTEL DRIFT AS

Hotell/Overnatting og reiseliv kr. 856 480 kr. 200 711

Telegrafen Drøbak AS

Servering kr. 240 276 kr. 56 307

Det forventes at Frogn kommune vil bli tildelt midler i en tredje runde. Følg med på Frogn kommunes hjemmesider for mer informasjon og oppdateringer fremover.

Kompensasjonsordning Frogn kommune del to april

Frogn kommune har i runde to av regjeringens krisepakke tre blitt tildelt 1 056 000 kroner for å kompensere lokalt næringsliv særlig rammet av lokale eller nasjonale smittevern tiltak i 2020 og/eller 2021. Ordningen skal avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter, og også fungere som en ventilordning for å kompensere bedrifter som har falt helt eller delvis utenfor generelle kompensasjonsordninger.

Tildelingene gjøres i tråd med føringer som Kommunal- og moderniseringsdepartementet og kommunen har fastsatt. Tilskuddene utbetales i juni.

VEILEDNING - LES DETTE NØYE FØR DU FYLLER UT SKJEMA – søknader må inneholde all dokumentasjon for å bli vurdert.

VILKÅR FOR Å SØKE:
DOKUMENTASJON NEVNT I PUNKTENE UNDER SKAL VEDLEGGES

Kun virksomheter som leverer komplett utfylt søknad, med dokumentasjon i vedlegg, vil bli vurdert i ordningen. Husk å lese «viktig info» inne i søknadsportalen. Virksomheter som ikke oppfyller søknadskriteriene under vil ikke bli vurdert.

Disse kan søke om støtte:

 • Virksomheter rammet av nedstenging i mars og april 2021 vil bli prioritert – med vedlagt dokumenterte kostnader.
 • Virksomheter innenfor reiseliv – med vedlagt dokumenterte kostnader.
 • Virksomheter rammet av lokal eller nasjonal skjenkestopp – med vedlagt dokumenterte kostnader.
 • Virksomheter som kan dokumentere merkostnader knyttet til smitteverntiltak ved myndighetspålagte krav om rask nedstengning og rask gjenåpning – med vedlagt dokumenterte merkostnader.
 • Virksomheter innenfor servering, handel og tjenester: Kompensasjon for ferskvarer og/eller varelager som blir ukurant/ utgått på dato - med vedlagt dokumenterte kostnader.
 • Virksomheter som kan dokumentere at de har søkt på og fått avslag på generelle kompensasjonsordninger, og som dermed har falt utenfor generelle kompensasjonsordninger.
 • Kun virksomheter som har operativ virksomhet i Frogn kommune kan motta tilskudd.
 • Virksomheter som ikke har ansatte, kan ikke motta tilskudd. Dette gjelder ikke enkeltpersonforetak som ellers oppfyller føringene for tildeling.
 • Konsern kan ikke søke om tilskudd – undervirksomheter som er operative i Frogn kan søke og de plikter selv å oppgi informasjon som bekrefter at de er innenfor kriteriene for bagatellmessig støtte.

Besvar følgende (i separate vedlegg, eller punktvis i ett vedlegg):

 • Alle søknader skal inneholde en kort skriftlig redegjørelse for hvordan smittevernstiltakene i Frogn har påvirket økonomien til bedriften i perioden det ønskes kompensasjon.
 • Støtte til virksomheter må være i samsvar med regelverket for offentlig støtte, og tildeling tildeles i form av bagatellmessig støtte – virksomheten må selv påse at de er innenfor regelverket og opplyse om tidligere mottatt beløp.
  • Søker må opplyse om hvilken annen offentlig støtte virksomheten har mottatt i løpet av 2019, 2020 og 2021, og hvordan denne støtten er hjemlet.
 • Dokumentasjon som viser til faktiske kostnader det søkes kompensasjon for skal vedlegges. Bilag/kvitteringer må ikke vedlegges, men det skal kunne dokumenteres ved regnskap eller andre oppstillinger (Excel) og bilagene/kvitteringene skal kunne ettersendes raskt på forespørsel.

Det kan ikke søkes om:

 • Inntektstap
 • Midler til investering, kapitalforøkelse, skatt, merverdiavgift og offentlige avgifter, avdrag på lån, renter og finanskostnader, eller tap på fordringer (som ikke er dokumenterbart direkte følge av pandemien)

Hva kan det søkes om:
Det kan søkes om økonomisk kompensasjon for å dekke kostnader eller tap som følge av nedstenging og smitteverntiltak. Eksempler på kostnader som det kan søkes kompensasjon for er (ikke uttømmende):

 • Uunngåelige faste kostnader
 • Merkostnader som følge av smitteverntiltak
 • Tap som følge av destruering av vareholdning på grunn av holdbarhetsdato eller annen ukurans

Dette fylles inn i søknaden punktvis. Som eksempel (ikke uttømmende):

Kostnader/tap 2021 2022 Sum
01. faste kostnader ved nedstenging x.xxx   x.xxx
02. kostnader personal ved rask nedstenging x.xxx   x.xxx
03. tap av varelager utgått på dato/ ukurant x.xxx   x.xxx

Ikke skriv sensitiv informasjon i søknaden. Søknaden vil offentliggjøres etter tildeling. Legg sensitiv informasjon i vedlegg.

SØKNAD
Søknadskal opprettes i www.regionalforvaltning.no

 1. Opprett bruker (hvis du ikke allerede har bruker) – Logg inn
 2. Søk støtteordning – søk Frogn – velg kompensasjonsordning del to
 3. Fyll ut alle felt nøye, og husk all påkrevd dokumentasjon
 4. Send inn
  - Etter å ha opprettet søknad kan man lagre underveis, og redigere over tid, inntil søknaden er innsendt.

Innsendte søknader som kommer inn etter fristen 21. mai blir ikke vurdert.

PRIORITERING AV SØKNADER
Søknadene behandles etter søknadsfristen.
Kun komplette søknader vil bli vurdert.
Virksomheter berørt av nedstenging mars og april 2021 vil bli prioritert.

Tildelingsmodell:
Det er vedtatt forslag på å benytte en modell/formel som tar hensyn til prosentvis tap/ dokumenterte kostnader. Man beregner først hvor mange bedrifter/søknader som kan motta tilskudd, basert på kriteriene nevnt ovenfor. Deretter summerer man det samlede dokumenterte tapet som disse bedriftene har rapportert inn. Dividerer man dette tallet på det beløpet man har å fordele, får man hvor stor andel av tapet som kan dekkes. Hver enkelt bedrift får med andre ord dekket en forholdsmessig lik andel av sitt dokumenterte tap/ ekstra kostnad.

REGELVERK FOR BEHANDLING
Søknadene behandles i tråd med EØS-regelverket om offentlig støtte. Tilskuddet gis som «bagatellmessig støtte».

SØKNADSFRIST
Søknadsfristen er 21. mai 2021 kl. 24:00. Søknadene behandles av Frogn kommunes Formannskap etter søknadsfrist.

UTBETALING AV TILSKUDDET
Tilskuddet utbetales i løpet av juni til kontonummeret som oppgis i kontaktopplysninger i søknaden.

KONTAKTINFORMASJON
All e-post vil i henhold til arkivforskriften bli vurdert for arkivering og offentlig postliste.

Karianne.thomassen@frogn.kommune.no
Næringsrådgiver, Frogn kommune

Pressemelding kompensasjonsordning del to .pdf
Tilskuddsbrev fra kommunal- og moderniseringsdepartementet - februar
Tilskuddsbrev fra kommunal- og moderniseringsdepartementet - april

Tildelinger første del av kommunal kompensasjonsordning for lokale virksomheter.

Frogn kommune mottok 22 søknader innen fristen. Alle søkere ble tildelt en forholdsmessig lik andel av godkjent omsøkt sum. Den omsøkte summen var på totalt 11.175.487,- der alle søkerne fikk en forholdsmessig lik andel av sine innrapporterte tap tilsvarende 34% (andel på 0,335).

For mer informasjon og tabell over tildelinger, se dette dokumentet:
Tildelinger første del av kommunal kompensasjonsordning for lokale virksomheter.pdf

Frist utløpt! - Utlysning kommunal kompensasjonsordning for lokale virksomheter i Frogn

Les dette nøye før du fyller ut skjema – søknader må inneholde alle vedlegg for å bli vurdert!
Viktig informasjon om ordningen – oppdatert 14 april 2021.pdf
Utfyllende gjennomgang av søknadsskjema – Turistkontorets frokostmøte 14 april 2021.pdf

Kommunal kompensasjonsordning til lokalt næringsliv i Frogn

Frogn kommune har blitt tildelt 3 747 894 kroner av regjeringens krisepakke for å kompensere lokalt næringsliv særlig rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak i 2020 og/eller 2021. Ordningen skal avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter, og også fungere som en ventilordning for å kompensere bedrifter som har falt helt eller delvis utenfor generelle kompensasjonsordninger.

Vilkår for å søke

Dokumentasjon nevnt i punktene under  vedlegges for å bli vurdert!

Kun virksomheter som leverer komplett utfylt søknad, med dokumenterte vedlegg, vil bli vurdert i ordningen. Virksomheter som ikke oppfyller søknadskriteriene under vil ikke bli vurdert.

Disse kan søke om støtte:

A. Virksomheter innenfor reiseliv; reiselivsbedrifter med sterkt redusert omsetning i referanseperiodene til kompensasjonsordningen vil bli prioritert – med dokumenterte kostnader.

B. Virksomheter rammet av lokal skjenkestopp eller lokalt stengte serveringssteder og virksomheter rammet av nasjonal skjenkestopp 4. – 22. januar 2021 – med dokumenterte kostnader.

C. Virksomheter som kan dokumentere merkostnader knyttet til smitteverntiltak ved myndighetspålagte krav om rask nedstengning og rask gjenåpning – med dokumenterte merkostnader.

D. Virksomheter innenfor servering, handel og tjenester: Kompensasjon for ferskvarer og/eller varelager som blir ukurant/ utgått på dato, forutsatt at dette ikke dekkes gjennom den generelle kompensasjonsordningen – må dokumentere at det er søkt på og gitt avslag på generelle kompensasjonsordninger.

E. Virksomheter som kan dokumentere at de har søkt på og fått avslag på generelle kompensasjonsordninger, og som dermed har falt utenfor generelle kompensasjonsordninger.

Krav for alle kategorier (A,B,C,D,E) legges i vedlegg:

a) Støtte til virksomheter må være i samsvar med regelverket for offentlig støtte, og tildeling i form av bagatellmessig støtte prioriteres – virksomheten må selv påse at de er innenfor regelverket.

b) Søker må opplyse om hvilken annen offentlig støtte virksomheten har mottatt i løpet av 2019, 2020 og 2021, og hvordan denne støtten er hjemlet.

c) Som hovedregel kan kun bedrifter som har operativ virksomhet i Frogn kommune motta tilskudd.

d) Bedrifter som ikke har ansatte, kan ikke motta tilskudd. Dette gjelder ikke enkeltpersonforetak som ellers oppfyller føringene for tildeling.

e) Konsern kan ikke søke om tilskudd – undervirksomheter som er operative i Frogn kan søke og de plikter selv å oppgi informasjon som bekrefter at de er innenfor kriteriene for bagatellmessig støtte.

f) Alle søknader skal inneholde en kort skriftlig redegjørelse for hvordan smittevernstiltakene i Frogn har påvirket økonomien til bedriften i perioden det ønskes kompensasjon for (resultater sammenlignet med tilsvarende måneder/perioder i 2019/2020, andre konsekvenser for drift). Regnskapsoppgaver kan vedlegges, men er ikke et krav.

g) Alle søknader skal inneholde en kort beskrivelse av gjennomførte omstillingstiltak og hvilke tiltak bedriften skal gjøre videre for å sikre fremtidige inntekter og videre drift.

h) Alle søkere må bekrefte at virksomheten ikke er skyldig arbeidsgiveravgift, forskuddstrekk eller moms før 31.12.2020, eller kan vise til nedbetalingsavtale for dette.

VIKTIG presisering per 9 april, etter flere henvendelser:
Det kan ikke søkes om:

• Kompensasjon i svikt i omsetning på innkjøpte varer som ikke er solgt/ gått ut på dato, men man kan søke om å dekke kostnader på tap av varelager.

• Midler til investering, kapitalforøkelse, skatt, merverdiavgift og offentlige avgifter, avdrag på lån, renter og finanskostnader, eller tap på fordringer (som ikke er dokumenterbart direkte følge av pandemien)

Hva kan det søkes om:

Det kan søkes om økonomisk kompensasjon for å dekke kostnader eller tap som følge av nedstenging og smitteverntiltak. Eksempler på kostnader som det kan søkes kompensasjon for er (ikke uttømmende):

• Uunngåelige faste kostnader
• Merkostnader som følge av smitteverntiltak
• Tap som følge av destruering av vareholdning på grunn av holdbarhetsdato eller annen ukurans

Dette fylles inn i søknaden punktvis. Som eksempel (ikke uttømmende):

Kostnader/tap 2021 2022 SUM
01. Faste kostnader ved nedstenging x.xxx   x.xxx
02. Kostnader personal ved rask nedstenging x.xxx   x.xxx
03. Tap av varelager utgått på dato/ukurant x.xxx   x.xxx
SUM xx.xxx   xx.xxx

 

SØKNAD

Søknad opprettes i www.regionalforvaltning.no

1 Opprett bruker (hvis du ikke allerede har bruker) – Logg inn

2 Søk støtteordning – søk Frogn – velg kompensasjonsordning

3 Fyll ut alle felt nøye, og husk alle påkrevde vedlegg:

Vedlegg skal inneholde hvilke kategorier virksomheten tilhører og utfyllende informasjon om kravene for alle kategoriene. Send inn

Etter å ha opprettet søknad kan man lagre underveis, og redigere over tid, inntil søknaden er innsendt.

Innsendte søknader som kommer inn etter fristen 20. april blir ikke vurdert.

PRIORITERING AV SØKNADER

Kun komplette søknader vil bli vurdert.

REGELVERK FOR BEHANDLING

Søknadene behandles i tråd med EØS-regelverket om offentlig støtte. «Bagatellmessig støtte» innebærer at bedriften ikke kan ha mottatt offentlig tilskudd på over 200 000 euro i løpet av en tre-års periode.

SØKNADSFRIST

Søknadsfristen er 20. april 2021 kl. 24:00. Søknadene behandles av Frogn kommunes Formannskap etter søknadsfrist.

UTBETALING AV TILSKUDDET

Tilskuddet utbetales senest i løpet av mai til kontonummeret som oppgis i kontaktopplysninger i søknaden.

SØK HER: https://regionalforvaltning.no/Startside/Velkommen.aspx?Ordning_Id=2380&Cookie=0

KONTAKTINFORMASJON

Karianne.thomassen@frogn.kommune.no

Næringsrådgiver, Frogn kommune

ANNET

Ny kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter fra Kommunal- og moderniseringsdepertementet (KMD) viser til budsjettvedtak i Stortinget 23. februar (Prop. 79 S, 2020-2021, kap. 553, post 68).

Frogn kommune er tildelt 3 747 894 i denne kompensasjonsordningen.

Målet med tilskuddsordningen er å sette kommunene i bedre stand til å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak. Kommunene skal bruke midlene på tiltak for lokale virksomheter som er rammet av strenge smitteverntiltak. Videre presiserer KMD at dette gjelder særlig støtte som kompenserer lokale virksomheters kostnader eller tap som følge av smitteverntiltak og nedstenging, støtte til virksomheter innenfor reiselivs-, arrangements, og serveringsnæringene (gjelder også destinasjonsselskaper, andre fellestiltak for reiselivet, samt besøkssentre for natur og verdensarv som pga pandemien har stor omsetningssvikt i 2021), og andre virksomheter som av ulike grunner faller utenfor generelle kompensasjonsordninger.

Tiltakspakke kultursektoren

Stimuleringsordningen for kultursektoren er klar. Søknadsfrist 1. juni 2021. Les mer her:
https://www.kulturradet.no/stotteordning/-/vis/stimuleringsordning-for-kulturlivet

Tiltakspakker for Viken

Følg med her:
https://viken.no/om-fylkeskommunen/koronavirus/tiltakspakke-for-vikensamfunnet/
https://viken.no/tjenester/tilskudd-og-stotte/tilskudd-og-stotte-felles-i-viken/
https://viken.no/tjenester/tilskudd-og-stotte/tilskudd-og-stotte-akershus/

Koronastøtte til næringslivet i Follo

Ås, Vestby, Nordre Follo, Frogn og Enebakk kommune mottok til sammen 5,4 millioner til kommunalt Covid-19 næringsfond fra Viken, og alle kommunene satt av 10% av midlene til et eget Follofond. Follo kommunene, ved faggruppen for næring, utlyste 18. november 540 000 kroner i ekstraordinært kommunalt næringsfond som følge av Covid-19. Søknadsfristen var 9. desember og det kom inn 4 søknader innen fristen. To av søkerne har fått tilsagn om økonomisk støtte.

Det kom inn søknader om totalt kr 668 000 fra næringsaktører i Follo til det kommunale næringsfondet. Fondet skal bidra til å legge til rette for økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping på tvers av alle Follo kommunene. Fondet er innrettet for å kunne benyttes til direkte bedriftsstøtte, destinasjonsutvikling og tiltak for å styrke samarbeidet mellom lokale bedrifter.

Faggruppen for næring, bestående av representanter fra alle Follo kommunene, har foretatt en vurdering av hver enkelt søknad opp mot kriteriene, og til slutt en helhetlig skjønnsvurdering.

I den helhetlige skjønnsvurderingen ble tiltak for å fremme næringsutvikling med dekning av alle Follokommunene prioritert. Prosjektene som tildeles midler viser til effekt for utviklingen av næringslivet i Follo, viser til i hvor stor grad tiltaket stimulerer til økt samarbeid mellom kommunene og i tillegg er gjennomføringsevne, og sannsynlighet for at prosjektet vil nå målene vektlagt.

Tildelinger ekstraordinært Follo næringsfond som følge av covid-19:

«Effektene på næringslivet i Follo som følge av pandemien vil være tilstede i lengre tid, men med denne tildelingen ser vi at prosjekter som tar sikte på å både analysere og videreutvikle næringslivet i Follo kan bidra til å styrke lokalt næringsliv, spesielt innenfor reiseliv. Det er gledelig at midlene kan komme næringsliv i alle Follo kommunene til gode» Faggruppen for næring i Follo.

Fullstendig søkerliste:

Etablerertjenesten i Follo - Startup Viken

Skal du starte egen bedrift? Ønsker du veiledning i forbindelse med oppstart? Ønsker du næringsfaglig vurdering? Etablerertjenesten i Follo er en felles tjeneste for alle Follo-kommunene. Tjenesten finansieres av Akershus fylkeskommune og Follo-kommunene i fellesskap og er gratis for deltakerne. Tjenesten tilbyr grunnkurs i bedriftsetablering, temakurs og individuell veiledning. Det Kongelige Selskap for Norges Vel og Ås kommune har inngått en 3-årig kontrakt om drift av Etablerertjenesten i Follo.

Etablerertjenesten har hovedsete i Ås, men kan holde kurs og veiledning også andre steder i Follo.

Alle kurs blir annonsert på www.startupviken.no for hvert halvvår.

Følg også Etablerertjenesten på Facebook, www.facebook.com/etablererakershus/

Norges vel ble stiftet i 1809 og har dermed lang erfaring i næringsutvikling og bedriftsetablering. Organisasjonen har et omfattende nettverk som blant andre inkluderer kunnskapsmiljøer ved universiteter og høgskoler, næringshager, Patentstyret, Ungt Entreprenørskap, Forskningsrådet, Innovasjon Norge, kommuner og gründernettverk og privat næringsliv. Å koble nye gründere til relevante aktører er avgjørende for at flere skal lykkes med sine bedrifter.

Tildelinger ekstraordinært kommunalt næringsfond

Frogn kommune utlyste 24. september 800 000 kroner i ekstraordinært kommunalt næringsfond som følge av covid-19. Søknadsfristen var 14. oktober og det kom inn 10 søknader innen fristen. Fire av søkerne har fått tilsagn om økonomisk støtte. Videre er 10% av tilskuddet øremerket Follosatsning.

Det kom inn søknader om totalt kr 2 470 000 fra næringsaktører i Frogn til det kommunale næringsfondet. Fondet skal bidra til å legge til rette for økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping basert på lokale utfordringer, behov og potensial. Fondet er innrettet for å kunne benyttes til direkte bedriftsstøtte, destinasjonsutvikling og tiltak for å styrke samarbeidet mellom lokale bedrifter.

Rådmannen har foretatt en vurdering av hver enkelt søknad opp mot kriteriene, og til slutt en helhetlig skjønnsvurdering. Alle søknadene imøtekom et eller flere kriterier i utlysningsteksten. I den helhetlige skjønnsvurderingen ble tiltak for å fremme bedriftssamarbeid prioritert. I direkte støtte til bedrifter er det i tildelingen vektlagt å gi støtte til virksomhet som særlig er rammet av situasjonen rundt covid-19 og med særlig behov for omstilling som følge av endringen i reiselivsmarkedet. Videre er virksomhetens betydning for lokal attraktivitet, steds- og næringsutvikling vektlagt.

Tildelinger ekstraordinært kommunalt næringsfond som følge av covid-19:

Oversikt over alle søknader til ekstraordinært kommunalt næringsfond Covid-19.pdf

Aktuelt