Valg 2021

Stortings- og sametingsvalget 2021 avholdes mandag 13. september. Denne nettsiden gir deg informasjonen du trenger. Her vil du også finne informasjon om smittevern og spesielle tiltak som skyldes pandemien. Vi vil også publisere valgresultatene så snart de er klare.

Innhold

Valg 2021

Valgdagen

Valgdagen er mandag 13. september.

Hvor kan jeg stemme på valgdagen?

Valglokalene er de samme som tidligere år (kretsnummer i parantes):

Drøbak krets (01) - Seiersten ungdomsskole, aulaen

Sogsti krets (02) - Sogsti skole, gymsalen

Heer krets (03) - Heer skole, gymsalen

Dyrløkkeåsen krets (06 - hallen

Nordre Frogn krets (07) - Dal skole, gymsalen.

Også i år vil manntallene være elektroniske. Med denne ordningen står du fritt til å velge hvilket valglokale du ønsker å avlegge din stemme i. Selv om det på valgkortet står at du tilhører en bestemt krets, kan du, hvis du ønsker det, stemme i hvilket som helst lokale. Fremgangsmåten vil bli lik uansett. 

valglokaler.no finner du mer informasjon om stemmestedene på valgdagen.

Se egen informasjon om muligheten til å stemme på valgdagen for personer som er i karantene eller isolasjon på grunn av covid-19-sykdom.

Når kan jeg stemme på valgdagen?

Valglokalene vil ha åpningstid fra kl. 09.00 om morgenen til kl. 21.00 på kvelden.

Hva kan jeg stemme på?

Du kan stemme på de valglistene som er overlevert til Viken fylkesvalgstyre innen fristen 31. mars 2021 og som fylkesvalgstyre godkjente i sitt møte den 26. mai 2021. Valgkretsen vår er identisk med gamle Akershus fylke. Fylkesvalgstyret i Viken godkjente 20 lister i Akershus.

Godkjente lister 

Du kan lese mer om dette på Vikens nettsider.

Valget og pandemien

Isolasjon eller karantene og ønsker å stemme?

Hvis du er isolasjon på valgdagen, kan du be om å få avlegge stemme hjemme. Du skal IKKE oppsøke valglokaler. Ta kontakt med Frogn kommune på tlf 64 90 60 00 eller send en epost til postmottak@frogn.kommune.no før kl. 10.00 på valgdagen. 

Hvis du er i karantene på valgdagen skal du IKKE oppsøke noen valglokaler. Du skal heller ikke bruke kollektivtransport.

1) Du er i karantene, men har mulighet til å komme deg til stemmestedet uten bruk av kollektivtransport: 

Hvis du ønsker å stemme på valgdagen kan du gjøre det i valglokalet for velgere i karantene. Dette er identisk med forhåndsstemmemottaket (Holterveien 24, "Luftambulansebygget" bak Drøbak City). OBS! Åpningstiden for dette valglokalet er 12:00 - 15:00.

2) Du er i karantene på valgdagen, men har ikke mulighet til å komme deg til forhåndsstemmelokalet uten bruk av kollektivtransport.

Da kan du kontakte Frogn kommune og avtale at du stemmer hjemme. Dette må du gjøre senest kl. 10.00 på valgdagen.

Kontaktinformasjon Frogn kommune: Tlf. 64 90 60 00 og epost postmottak@frogn.kommune.no

Generell informasjon om smittevern og valget

Kommunen vil sørge for godt smittevern i gjennomføringen av valget. De viktigste tiltakene oppsummeres slik:

  • Ingen syke skal være i stemmelokalene, men det skal tilrettelegges for at alle får stemt.
  • Det vil bli sørget for kontaktreduserende tiltak i alle ledde for at det skal være mulig å holde avstand
  • Det vil bli sørget for godt renhold og god hygiene

Stortinget har vedtatt endringer i valgloven som skal gjøre det enklere for kommunen å gjennomføre valget på en trygg og god måte.

Informasjon om midlertidige endringer i valgloven.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har i samarbeid med Folkehelseinstituttet utarbeidet en smittevernveileder for valget.

Smittevernveileder.

Smitteverntiltak i valglokalene

Her er eksempler på smittevernvertiltak i valglokalene:

- begrensning av antall velgere som kan være i valglokalet samtidig

- stor vekt på "gjennomstrømning" av velgere

- utendørs køer og vakter som organiseres køene

- håndsprit vil være tilgjengelig ved inngangen og utgangen

- bruk av munnbind der avstandskravet ikke kan overholdes

- pleksiglasskjermer ved manntallskontroll og registrering

Ofte stilte spørsmål om valg

Hvem har stemmerett?

Ved stortingsvalget har alle norske statsborgere som fyller 18 år i løpet av 2021, det vil si alle som er født 31.12.2003 eller tidligere, stemmerett. Dette gjelder alle som er eller har vært folkeregistrert som bosatt i Norge.

Manntallet er en liste over alle personer med stemmerett som er oppført i folkeregisteret i kommunen den 30. juni i valgåret.

Hvis du flytter til Frogn kommune og blir oppført i folkeregistrert her etter den 30. juni, vil du ha stemmerett i kommunen du flyttet fra. Hvis du flytter fra Frogn etter 30. juni, er det fortsatt i Frogn du vil ha stemmerett. Du må enten dra til den "riktige" kommunen på valgdagen eller bruke mulighetene du har til å forhåndstemme. 

Manntallet legges ut til offentlig ettersyn i juli måned. Manntallet legges ut på Frogn rådhus (servicetorget) og Frogn bibliotek fra ca. 20. juli. Det er ikke anledning til å publisere manntallet på kommunens hjemmesider, men du kan kontakte Frogn kommune, tlf. 64 90 60 00, hvis du lurer på om du står i manntallet.

Utenlandsboende som har vært bosatt i utlandet i kortere tid enn 10 år, og som hadde siste folkeregistrerte adresse i Frogn, vil være oppført i manntallet for Frogn. Hvis du har vært bosatt i utlandet i 10 år eller mer vil du ikke være oppført i manntallet. Hvis du er norsk statsborger kan du søke om å bli innført i manntallet.

Dersom navnet ditt ikke står i manntallet eller det er andre feil, kan du sette fram krav til valgstyret om retting. Krav om retting gjelder kun vedrørende feil, ikke vedrørende flytting etter 30. juni 2021.

Krav om retting sendes skriftlig og begrunnet til Frogn valgstyre, pb. 10, 1441 Drøbak eller til postmottak@frogn.kommune.no

Hvem får valgkort og når får jeg det?

Alle som står i manntallet og som er registrert med en fast adresse i Norge får tilsendt valgkort. Valgkortet sendes normalt ut mo slutten av juli måned. På valgkortet står det hvilken kommune du har stemmerett i. I år vil valgkortet primært bli sendt ut digitalt til Altinn eller din foretrukne digitale postkasse. Valgkortet kan deretter lastes ned til smarttelefonen din. For å få valgkortet digitalt kan du ikke ha reservert deg mot elektronisk post i kontakt- og reservasjonsregisteret og du må ha oppdatert eller bekreftet kontaktinformasjonen i registeret de siste 18 månedene. For å logge deg inn på du tilgang til koder til MinID eller BankID.

Når du får valgkortet er dette først og fremst en bekreftelse på at du har stemmerett ved valget. På valgkortet står det også hvilken valgkrets du tilhører. Dersom du har med deg valgkortet i valglokalet, enten på telefon eller på papir, er det enklere og raskere for valgfunksjonærene å finne deg i manntallet.

På valg.no kan du lese mer om det digitale valgkortet, som ser slik ut:

Digitalt valgkort 2021

Hva gjør jeg hvis jeg ønsker å få valgkortet på papir som tidligere?

Personer som har reservert seg mot elektronisk post i kontakt- og reservasjonsregisteret, eller som ikke har oppdatert eller bekreftet kontaktinformasjonen sin i registeret de siste 18 månedene kommer til å få valgkortet tilsendt på papir. Hvis du ønsker det, kan du logge deg inn i kontakt- og reservasjonsregisteret og reservere deg mot elektronisk post. For å logge deg inn må du ha tilgang til koder til MinID eller BankID.

Hvis du har vært bosatt i utlandet i 10 år eller mer faller du automatisk ut av manntallet. Da kan du søke om å bli oppført i manntallet. Med mindre du flytter tilbake til Norge må du gjøre dette i forkant av hvert valg.

Søknadsskjema for innføring i manntallet.

Søknaden sendes til Frogn kommune, pb. 10, 1441 Drøbak eller som epost til postmottak@frogn.kommune.no 

Du kan også søke samtidig med at du forhåndsstemmer eller stemmer på valgdagen.

Hvordan stemmer jeg?

Avhengig av status for pandemien og smittesituasjonen i september vil det være en del ekstra å forholde seg til i valglokalene denne gangen, men bortsett fra smitteverntiltak vil valghandlingen ikke fortone seg annerledes for velgeren ved dette valget enn ved tidligere valg:

1) Når du kommer til valglokalet blir du vist inn i et stemmeavlukke. Valghandlingen skal foregå i enerom og usett.

2) Du tar en stemmeseddel fra det partiet eller den gruppen du ønsker å stemme på og gjør de endringer som ønsker å gjøre.

3) Du bretter sammen stemmeseddelen slik at ingen ser hva du har stemt på og går til registreringsbordet.

4) Ved registreringsbordet blir du krysset av i manntallet. I den forbindelse kontrollerer en valgfunksjonær at du står i manntallet og at du ikke allerede har avlagt stemme. Du må legitimere deg dersom en av valgfunksjonærene ikke kjenner deg og kan bekrefte identiteten din. Du må ikke ha valgkortet tilgjengelig når du skal stemme, men det er en fordel, fordi avkryssing i manntallet vil gå raskere. Det elektroniske valgkortet ligger på smarttelefonen din hvis du har lastet det ned.

5) Du legger selv stemmeseddelen i valgurnen.

Kan man få hjelp til å avlegge stemme?

Velger som på grunn av psykisk eller fysisk funksjonsnedsettelse ikke kan stemme alene, kan etter eget ønske få hjelp av en stemmemottaker eller en annen person som velgeren selv peker ut. Husk at hjelperen har taushetsplikt.

Velgere som ikke er i stand til å bevege seg inn i valglokalet, kan avgi stemme umiddelbart utenfor. To valgfunksjonærer kommer i så fall ut og har med seg nødvendig valgmateriell, inklusive urne.

Må jeg legitimere meg i valglokalet?

Hvis ikke stemmemottakeren eller en annen valgfunksjonær kjenner deg og kan bekrefte identiteten din må du ha med et  ID-bevis med bilde. Det må være et identitetsbevis med et visst offisielt preg. Vi anbefaler førerkort, bankkort med bilde, pass eller lignende.

Hvilke endringer på stemmeseddelen kan jeg gjøre?

Ved stortingsvalg kan velgerne endre rekkefølgen på kandidatene ved å sette nye nummer foran kandidatnavnet, eller stryke kandidatnavn ved å sette et merke i en rute til høyre for kandidatnavnet.

Hvordan kan jeg stemme fra utlandet?

Oppholder du deg utlandet, har du også mulighet til å delta ved valget. Du må imidlertid avgi forhåndsstemme. Forhåndsstemmegivning utenriks og på Svalbard starter 1. juli i valgåret. Utenriks kan stemmegivningen foregå til og med 3. september. Hvis du er bosatt på Svalbard vil du finne informasjon om forhåndsstemmegivning på Sysselmannens nettsider.

Uansett må velgeren selv sørge for å avgi stemme stå tidlig at stemmegivningen når frem til valgstyret innen kl. 17:00 dagen etter valget, dvs. 14. september.  

Stemme ved norsk utenriksstasjon/særskilt oppnevnte stemmemottakere

Det vanligste er å oppsøke en norsk utenriksstasjon (ambassade, generalkonsulat eller konsulat) og avgi stemme der. Imidlertid vil utenriksdepartementet også ha oppnevnt andre stemmemottakere, for eksempel ved sjømannskirker eller norske militærforlegninger i utlandet. Utenriksstasjoner og oppnevnte stemmemottakere vil ha materiellet du trenger for å kunne avlegge stemme og vil veilede deg om hvordan du avgir stemme.

valglokaler.no finner du informasjon om hvor du kan stemme i utlandet.

Brevstemming

Dersom du oppholder deg i utlandet og ikke har mulighet til å oppsøke en utenriksstasjon eller en oppnevnt stemmemottaker, kan du avgi stemme ved brevpost uten at stemmemottaker er til stede ved stemmegivningen. 

 1. Stemmesedler

Du kan enten bruke stemmesedler du har fått tak i fra norsk utenriksstasjon eller særskilt oppnevnt stemmemottaker eller du kan bruke et vanlig ark og skrive navnet på partiet du ønsker å stemme på.

2. Konvolutter

Når du skal brevstemme trenger du tre konvolutter som har tre ulike funksjoner, og dermed tre forskjellige benevnelser. Du kan bruke helt vanlige konvolutter.

a) "Stemmeseddelkonvolutten" brukes til å legge stemmeseddelen i.

b) "Omslagskonvolutten" brukes til å fylle ut nødvendige opplysninger om velgeren og til å legge stemmeseddelkonvolutten i.

c) "Forsendelseskonvolutten" brukes til å legge omslagskonvolutten i, og deretter sendes konvolutten til Frogn kommune.

3. Fremgangsmåte

1. Legg stemmeseddelen i en stemmeseddelkonvolutt. Konvolutten skal limes igjen.

2. Legg stemmeseddelkonvolutten i en omslagskonvolutt.

3. Lim omslagskonvolutten igjen. (Er omslagskonvolutten åpen, blir stemmen forkastet!)

4. Skriv følgende opplysninger utenfor omslagskonvolutten.

  • At du stemmer ved brevpost.
  • Frogn valgstyre, pb 10, 1441 Drøbak
  • Dato og sted for stemmegivningen.
  • Ditt fulle navn (eventuelt også tidligere navn) og fødselsnummer (11 siffer).
  • Din adresse i Frogn 30.6.2021, eventuelt siste registrerte bostedsadresse i Frogn, dersom du har meldt flytting til utlandet. Dersom du har vært registrert bosatt i utlandet i mer enn 10 år, må du samtidig søke om innføring i manntallet. Søknaden må inneholde en forsikring om at du fortsatt er norsk statsborger. Søknaden kan skrives utenpå omslagskonvolutten, eller du kan skrive ut et søknadsskjema, fylle det ut og legge det i ekspedisjonskonvolutten sammen med med omslagskonvolutten.
  • Husk å signere på konvolutten!
  • Opplysninger om eventuelt vitne. Dersom det er mulig, bør du få et vitne til å bekrefte riktigheten av opplysningene på omslagskonvolutten. Vitnets adresse og fødselsdato påføres omslagskonvolutten. Det er ikke krav om at vitnet er norsk statsborger. Vitnet bør også signere.

5. Omslagskonvolutten legges en forsendelseskonvolutt som sendes til

Frogn valgstyre, Pb 10, N-1441 Drøbak, Norge

Stemmen er nå klar til å sendes med posten.

Husk at postgangen kan variere. Velgeren er selv ansvarlig for at brevstemmer kommer frem i tide!

Sametingsvalget

Samtidig med stortingsvalg avholdes det også valg til sametinget. Alle som er registrert i sametingets valgmanntall har mulighet til å stille til valg eller stemme. I Frogn kommune er det færre enn 30 registrerte i sametingets valgmanntall, og det vil derfor ikke være mulig å avlegge stemme til sametingsvalget på valgdagen, den 13. september. Velgere som er registert i sametingets valgmanntall i Frogn må derfor avlegge forhåndstemme. Tid og sted er de samme som for stortingsvalget. Manntallet er lagt ut til offentlig ettersyn på servicetorget, Frogn rådhus og på Frogn bibliotek. Frogn kommune sender brev med informasjon til alle som er registrerte i sametingets valgmanntall.

Se mer informasjon om sametingsvalget på Sametingets nettsider.

Statlig informasjon om stortingsvalget

Ønsker du å vite mer om stortingsvalget og valgordningen? Her er noen nyttige nettressurser:

Valg.no

Valgdirektoratets nettsider

Kommunal- og moderiniseringsdepartementets nettsider om valg og demokrati

Valgresultat.no

Har du spørsmål om valget?

Ta kontakt med Frogn kommune.

Tlf: 64 90 60 00

Epost: postmottak@frogn.kommune.no

Sikker digital post: Frogn kommune

Brev: Frogn kommune, pb 10, 1441 Drøbak