Seismiske undersøkelser ved Bråtan/Tusse

Statens vegvesen varsler at de gjennom Geophysix og Romerike Grunnboring vil gjennomføre seismiske undersøkelser og grunnundersøkelser langs fv.156 Bråtan-Tusse i oktober / november.

Innhold

Akershus fylkeskommunen har gjort nye arkeologiske kartlegginger i høst og klarert stedene som skal grunnbores og seismisk undersøkes for kulturminner. Arkeolog vil være til stede ved grunnboringer på Tusse hvor det er fredede kulturminner. 

Det er ikke registrert rødlistearter innenfor arealene som blir påvirket. Det vil utarbeides skiltplan der hvor arbeid foregår i veg. Alle berørte grunneiere er varslet skriftlig, og har gitt samtykke via telefon for avklaringer angående hugst av trær og vannbrønner i området.

Status øvrige undersøkelser til KU for ny fv.156 Bråtan-Tusse:

• Naturmangfoldregistreringer er gjennomført siden august, og ferdigstilles i høst.
• Kulturminneregistreringer av fylkeskommunen fortsetter og ferdigstilles i høst.
• Andre registeringer, herunder friluftsliv mm.: Starter i november, etter kontrakt er inngått med konsulent for konsekvensutredning.