Parkeringsforbud i Jørnsebakken fra 1.10.2020

Bedre trafikksikkerhet i Jørnsebakken

Innhold

Parkeringsforbud i Jørnsebakken vil bli iverksatt 1. oktober 2020.

Statens vegvesen har fattet et gyldig vedtak om parkeringsforbud i Jørnsebakken, etter initiativ fra Frogn kommune. Dette gjøres først og fremst for å ivareta generell trafikksikkerhet, men også for å sikre blålysutrykninger og legge til rette for sikker og effektiv veidrift.

Ut ifra vegtrafikklovene er det allerede forbudt å parkere i store deler av Jørnsebakken. Dette ut i fra stigning, kurvaturer og de siktforhold dette medfører. Dette har imidlertid vist seg krevende å håndheve i praksis. Med parkering forbudt-skilt vil det bli langt lettere for både bilister å forstå, og for parkeringstjenesten å håndheve dette forbudet. 

Frogn kommune er klar over at parkering i området er en utfordring. Dette særlig da flere husstander i området ikke har anledning å parkere på egen eiendom. Disse er varslet gjennom egen info i ulike kanaler.

Frogn kommune ønsker å være tydelig på at det ikke er en kommunal veis oppgave å besørge parkering. Dette er særlig aktuelt i Drøbak, hvor mange av våre veier av naturlige årsaker både er smale og kronglete. Erfaringsmessig fører slike forbud innledningsvis til noe støy. Etterhvert viser imidlertid erfaring at trafikksikkerheten og trivselen økes, og at trafikken flyter bedre.

Et skiltvedtak kan ikke påklages av enkeltpersoner. Det er kun politi, kommuner og private vegeiere som kan be vegdirektoratet overprøve et skiltvedtak.