Vellykket møte om byutvikling

Tirsdag 18. september sto byutvikling på agendaen. Rundt 80 interesserte tok plass i Smia for å få en orientering om planlagt byutvikling mellom Seiersten, langs Ullerudsletta og på Dyrløkke

Byutviklingsplanen skal styrke Gamle Drøbak som det levende kommunesenteret i Frogn og Dyrløkke som kommunens andre handelssentrum. Mellom Gamle Drøbak og Dyrløkke skal vi utvikle en sammenhengende by med aktivt næringsliv og boligområder som er tilpasset menneskene som bor der.

Ordfører Odd Haktor Slåke ønsket velkommen og ledet møtet. Planlegger Elena Glosli la frem forslaget og forklarte hovedgrepene. Det var også mange spørsmål knyttet til forslaget og enhetsleder for samfunnsplanlegging Anne-Bergitte Thinn svarte ut.

Mandag 15. oktober skal hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker ta stilling til om byutviklingsplanen nå kan sendes på høring.

Her kan du se presentasjonen:

Informasjonsmøte om byutviklingsplanen 18.09.18.pdf

De oppmøtte ble oppfordret til å skrive ned hva de synes om planforslaget. Vi fikk inn 47 kommentarer som omhandler mange forskjellige temaer. De mest omtalte temaene er listet opp under:

- Det er flere som ønsker at Ullerudbanene skal beholdes som friområde, og som uttaler seg negativt til at deler av den er foreslått regulert til bolig/forretning/kontor
- Parkering, blant annet et ønske fra flere om innfartsparkering innenfor planområdet
- Innspill til hvorvidt småhusbebyggelsen på Seiersten bør beholdes
- Innspill om at det er positivt at det legges til rette for myke trafikanter
- Sogstiveien og ønske om en tryggere skolevei
- Kommentarer til det foreslåtte veigrepet for Osloveien