Ungdata: Fornøyde ungdommer i Frogn

KoRus-Øst, kompetansesenteret innen rus underlagt Helsedirektoratet, gjestet Frogn nylig med spennende fakta og statistikk som tegnet et fint bilde av ungdommen i Frogn. Mye kjekk ungdom i Frogn – men det er også noen utfordringer.

Innhold

 

Spørreskjemaundersøkelsen gjennomføres elektronisk i skolen, på ungdomstrinnet og videregående skole. Kommunen står for lokal planlegging og gjennomføring, og målgruppen er alle elever i kommunen fra 13-19 år.

Ungdata spør om ungdommenes opplevelser og holdninger til et bredt spekter av temaer. Temaområdene i 2019-undersøkelsen der tallene er hentet fra – litt forsinket pga koronasituasjonen i vår – handlet om foreldre og venner, skole og framtid, fritid, helse og trivsel, tobakk og rus, risikoatferd og vold.

Stor oppslutning i Frogn

Tallene fra Frogn viser høy svarandel og solide resultater; ungdom i Frogn er fornøyde! Fra ungdomstrinnet deltok 70%, fra videregående skole 62%.

Hovedmønstrene viser oppløftende positive resultater fra Frogn innen:

  • Skoletrivsel
  • Fysisk helse
  • Framtidstro
  • Fornøyd med lokalmiljø
  • Trening

Utfordringer vises i utviklingen innen områdene:

  • Skjermbruk
  • Alkohol 
  • Cannabis
  • Vold (VGS) 
  • Psykisk helse

Kort oppsummert har våre ungdommer et godt forhold til foreldrene sine, de er i stor grad fornøyde med seg selv, har god og stabil familieøkonomi, venner til å stole på, de trener mer enn ungdommer i resten av landet, er fornøyde med skolen, og har et trygt nærmiljø.

Men: De bruker mer tid foran skjermen/på sosiale medier enn ungdommer i resten av landet – 30-40 % så mye at det går ut over nattesøvn, de sniker på bussen, øker bruk av nikotin/hasj/marihuana når de begynner i videregående skole, de opplever lite mobbing, men vi ser en økning av vold på skolen. Mange av jentene sliter med psykiske helseplager - og gutta kommer etter.

- Dette er spennende tall som vi tar med oss videre i arbeidet. Vi vil bruke tallene fra Ungdata for å se på hvordan vi kan spisse tiltakene våre enda mer, for å snu utviklingen i Frogn når det gjelder ungdomsutfordringer knyttet til rus og psykisk helse. Vi ønsker et tettere samarbeid med foreldre, da vi ser at de har stor påvirkning på ungdommers holdninger til bruk av alkohol. Nå vil vi jobbe sammen på tvers i kommunen for å bevare alt det som er bra, og utvikle enda bedre tiltak for et enda mer inkluderende og positivt ungdomsmiljø, sier Tone Hege Brekke Uppstad, avdelingsleder i enhet for psykososialt arbeid.

 

Fra presentasjonen av Ungdata-tallene i Frogn i Smia 9. september 2020