Trygg sommer i Drøbak

Midlertidig endring av kjøremønster i sentrum og mer friareal for gående, nye løsninger for parkering for sommergjester, egne tiltak for næringsdrivende og fokus på turistinformasjon. Alt dette er tiltak som skal gjøre sommeren 2020 trygg for både gjester og fastboende i Drøbak.

Innhold

Frogn kommune klargjør for alt dette, og i løpet av uken (uke 26 2020) vil alle skilt være oppe og nytt kjøremønster og parkeringsplasser være tilgjengelige. Løsningene skal være i drift frem til 20. august 2020.

Kommunestyrets vedtak 15.06.2020 lyder slik:

Frogn kommune tilrettelegger for godt smittevern i Drøbak sentrum sommeren 2020. Lokale midlertidige tiltak, som skal bidra til å møte den kommende endringen i markedssituasjonen for handels- og serveringsnæringen i lys av koronakrisen for perioden 20. juni - 20. august 2020, er som følger:

1. Midlertidig endring av kjøremønster og tilrettelegging for mer friareal for gående i Gamle Drøbak:

a) Stenging for gjennomkjøring i Havnegata og stenging av tre parkeringsplasser i Havnegata.

b) Stenging av parkeringsplass på nordsiden av turistinformasjonen.

c) Stenge veien utenfor Osloveien 4, ovenfor Torget 1.

Tillate kjøring til eiendommene i begge kjøreretninger fra innkjøringen nordfra.

d) Envegskjøring i Husvikveien nordfra mellom innkjøringen til Husvikveien parkering og Hagenbakken.

2. Parkering:

a) Klargjøre for midlertidig parkering på utpekt kommunal grunn, i hovedsak skolegårder, dersom det oppstår behov.

b) Det må skiltes tydelig til innfartsparkering, fortrinnsvis til Drøbak og Seiersten skoler.

c) Det skal være vakter i gule vester, som på store utfartsdager, rettleder og henviser til innfartsparkeringene og vakter på Bankløkka, som henviser til Sjøtorget og parkeringsplasser i Storgata / Drøbak syd. Vaktene skal kunne kommuniserer med hverandre.

d) Gå i dialog med private aktører for å kunne benytte privat tomt til parkering / bobilparkering i utpekte områder rundt Drøbak sentrum.

e) Skilte med camping forbudt i båthavnen og på Sjøtorget.

f) Tydelig skilting til parkeringsplassen i Husvikveien.

g) Parkering på Sagajordet perioden 20. juni – 20. august,

3. Tiltak for næringsdrivende innenfor servering og handel (Fordrer gjennomføring av trafikktiltak nevnt i punkt 1):

a) Åpne for telt/ boder for den lokale handelsnæringen på tre parkeringsplasser i Havnegata og på fortau i Gamle Drøbak der Frogn kommune finner det forsvarlig og i henhold til gjeldende utleiereglement.

b) Åpne for midlertidig utvidelse av eksisterende serverings- og skjenkeområder uten økning i antall skjenkeplasser, der Frogn kommune finner det forsvarlig og i tråd med anbefalinger fra sentrale helsemyndigheter (FHI og Helsedirektoratet), gjeldende utleiereglement og der serveringsstedet kan vise til at ekstra vakthold er ivaretatt.

4.Turistinformasjon:

a) Tilgjengeliggjøring av informasjon for besøkende, ved infotavler og midlertidig informasjons-skilting som kommunen selv har skiltmyndighet over

b) Markedsføring av aktiviteter. Bidra til å opplyse om alle mulighetene i Frogn så besøkende kan benytte seg av mer enn Gamle Drøbak. Infotavle –app, stolpejakten, Gårdsutsalg osv.

Statens vegvesen opplyser følgende:

Det besluttes skiltet i henhold til vedlagte skiltplan. Vedtaket gjelder skilting av endret kjøremønster i Drøbak for sommersesongen 2020. Politi og brannvesen har vært involvert i planene og har ingen andre merknader enn at de aktuelle vegene ikke må stenges fysisk slik at de er åpne for utrykningskjøretøy.

Vedtaket er gyldig i perioden 20.06. – 20.08. 2020 fra det tidspunktet skiltene er satt opp og avdekket.

 Ill: Midlertidig skiltplan for sommer i Drøbak