Status prosjekt Bølgen

Mens driften går godt i vårt nye badeanlegg, vil det ta tid å avklare tvisten mellom kommunen og totalentreprenøren Hent. Slik er status i prosjekt Bølgen bad- og aktivitetssenter:

Anlegget er nå på nyåret 2020 i fullt drift, og viser gode tall på besøkende og medlemmer. Noen mindre kompletteringsarbeider blir riktignok ferdigstilt i løpet av våren. Dette er arbeider som i liten grad vil påvirke driften av bygget.

Siden kontrakten med Hent ble hevet i april 2018, er over 2000 alvorlige feil og mangler blitt utbedret slik at anlegget endelig kunne åpnes i juni 2019.  Hent stevnet kommunen med krav på 144 millioner kroner i september. Kommunen innga et foreløpig, men likevel omfattende tilsvar rett før jul. I tilsvaret har kommunen nedlagt påstand om frifinnelse og varslet et betydelig motkrav. Det er imidlertid et omfattende arbeid å redegjøre for det store antallet feil og mangler som ledet frem til hevingen. Dette arbeidet vil ennå ta tid. Partene, representert med sine advokater, skal avholde et saksforberedende rettsmøte med domstolen i midten av mars for å avtale nærmere hvordan arbeidet skal legges opp.

Kommunens byggherreorganisasjon vil i sommer/tidlig høst avlegge en endelig sluttrapport om de utførte ferdigstillelsesarbeidene på Bølgen.  Denne rapporten vil deretter bli behandlet av kommunestyret. Etter behandlingen i kommunestyret tas det sikte på å få fremmet motkravet mot Hent i løpet av høsten. - Hvor stort kravet blir vet vi enda ikke, men det blir høyere enn entreprenørens krav mot kommunen, opplyser prosjektleder Bjørn Nordvik.

- Vi forstår at mange ønsker full innsyn i denne saken. Men av hensyn til juridiske forhold og kommunens posisjon i saken mot entreprenør Hent, er det begrenset hva vi kan gi av detaljopplysninger, understreker rådmann Harald K. Hermansen, som likevel tar sikte på å informere om saksgangen når vi har ny informasjon.

Se også informasjonsavis fra kommunen i oktober 2019: https://www.frogn.kommune.no/contentassets/17f6345325e2400ba5745434dba47ca4/infobilag-2019-10.pdf