Høringsinnspill gamle Drøbak

Høringsfristen for Områderegulering Gamle Drøbak er utløpt. Nå vil administrasjonen starte arbeidet med å gå gjennom og oppsummere alle innspillene, for så å vurdere hvilke endringer som bør gjøres før rådmannen legger fram endelig forslag til behandling.

 

Vi takker for godt oppmøte, interessante diskusjoner og alle innspill og merknader som er sendt inn i høringsperioden! Høringsperioden er rigget nettopp fordi vi ønsker tilbakemeldinger på innhold og utforming av planen. Innen fristen er det kommet inn 33 tilbakemeldinger, innspill og merknader.

Fylkeskommunen melder i sin høringsuttalelse at de i hovedsak positive til plangrepet og kommunen får ros for grundig kartleggingsarbeid. Etter grundig gjennomlesning i høringsperioden ser de det som nødvendig å gå litt lengre ned i de konkrete bestemmelsene for at planen skal bli tydeligst mulig, og har derfor fremmet innsigelse. De foreslår å se nærmere på dette i fellesskap og mener at vi skal finne gode løsninger innenfor de intensjonene som nå ligger i planen. Vi tar sikte på å møte fylket i konkrete møter slik de foreslår så snart saken er behandlet i Viken i mars.

Vi har også satt opp workshoper i uke 7 med referansegrupper satt sammen av eksterne og administrasjonens egne fagfolk, der vi drøfter planen og innspillene vi har fått. På denne måten får vi nå kvalitetssikret planen som styringsverktøy og sørget for god lokal og regional forankring før planen legges fram for politisk behandling.