Spennende siste møterunde

Mange spennende saker skal opp i siste møterunde for våre folkevalgte før ferien. Ekstraordinære tiltak for turisme sommeren 2020, omsorgsboliger på Dyrløkke, tilbud som erstatning for aktivitetssenteret og bompenger gjennom Oslofjordtunnelen er bare noe av det som står på møteplanen før kommunestyremøtet 15. juni 2020.

Innhold

Drøbak Frogn Idrettsarena KF - oppfølging av del 3 av kommunestyrevedtak 14/20

I forbindelse med behandlingen av saken «Drøbak Frogn Idrettsarena KF: Samhandling og rolleavklaring mellom kommunestyret, kommunens basisorganisasjon og foretaket» den 30. mars 2020, ba kommunestyret rådmannen om å legge frem en sak med utredning og anbefaling til følgende punkt:

1. Hvilket handlingsrom har KF'et innenfor gjeldende regler for moms-, spillemidler, offentlige tilskudd og konkurranse.

2. Hvordan bør forventningene til brede folkehelsetiltak, organisert idrett og økonomisk forsvarlig drift av KF'et balanseres.

3. Hvordan vil et krav om likebehandling ved utlån til lag og foreninger av Frognhallen, Bølgen og andre kommunale formålsbygg påvirke det økonomiske driftsresultatet til KF'et.

Kommunestyret forutsatte videre at saksunderlaget skulle inkludere uttalelse fra KF'ets styre, samt forslag til nødvendige endringer i vedtektene og/eller utleie-reglementet.

Rådmannen tilrår at hverken vedtekter eller utleiereglement endres på det nåværende tidspunkt. Rådmannens tilrådning er videre at kommunestyret ber foretaket styre om å gå i dialog med idrettslaget om temaene som tas opp i saken.

Rådmannens innstilling: Vedtekter og utleiereglement for Drøbak Frogn Idrettsarena KF (DFI-KF) endres ikke på nåværende tidspunkt.  Kommunestyret imøteser det nye styret og daglig leders videre arbeid, og legger til grunn at erfaringer fra normal drift over en periode kan føre til at behov for endringer vil oppstå.  Kommunestyret ber styret i foretaket om å sette i gang en dialog med Drøbak Frogn Idrettsforening vedr. kostnader knyttet til deres bruk, drøfting av frivillig innsats, bruk av offentlige tilskudd, og andre former for betaling som ligger innenfor dagens utleiereglement om inngangspenger.

Ekstraordinære tiltak turisme sommer 2020 i Frogn

Utfordringer knyttet til koronaepidemien og myndighetenes innføring av smittevernstiltak gjør at Frogn kommune bør finne lokale tiltak innenfor de rammene vi har til rådighet for sommersesongen 2020.  Oppfordring til norgesferie i år tilsier at Frogn kommune kan oppleve en økning i antall nærturister denne sesongen. Tiltak for å håndtere besøkende, innbyggere og næringsliv på en god måte og samtidig forhindre smittespredning foreslås. Målet med tiltakene er beredskap for håndtering av økt antall besøkende og best mulig forhold for næringsaktørene.

Rådmannens innstilling: Frogn kommune tilrettelegger for godt smittevern i Drøbak sentrum sommeren 2020. Lokale midlertidige tiltak, som skal bidra til å møte den kommende endringen i markedssituasjonen for handels- og serveringsnæringen i lys av koronakrisen for perioden 20. juni - 20. august 2020, er som følger:

1. Midlertidig endring av kjøremønster og tilrettelegging for mer friareal for gående i Gamle Drøbak:

a) Stenging for gjennomkjøring i Havnegata og stenging av tre parkeringsplasser i Havnegata

b) Stenging av parkeringsplass på nordsiden av turistinformasjonen

c) Endring av kjøremønster til enveiskjøring i Torggata i retning fra Torget til Lindtruppbakken

d) Endring av kjøremønster til enveiskjørt i Niels Carlsens gate i retning fra Lindtruppbakken til Kirkegata

e) Stenge veien utenfor Osloveien 1, mellom Torget 1 og Storgata 2. Tillate kjøring til eiendommene i begge kjøreretninger fra innkjøringen nordfra.

2. Parkering:

a) Klargjøre for midlertidig parkering på utpekt kommunal grunn, i hovedsak skolegårder, dersom det oppstår behov

b) Gå i dialog med private aktører for å kunne benytte privat tomt til parkering / bobilparkering i utpekte områder rundt Drøbak sentrum

3. Tiltak for næringsdrivende innenfor servering og handel (Fordrer gjennomføring av trafikktiltak nevnt i punkt 1):

a) Åpne for telt/ boder for den lokale handelsnæringen på tre parkeringsplasser i Havnegata og på fortau i Gamle Drøbak der Frogn kommune finner det forsvarlig og i henhold til gjeldende utleiereglement.

b) Åpne for midlertidig utvidelse av eksisterende serverings- og skjenkeområder uten økning i antall skjenkeplasser, der Frogn kommune finner det forsvarlig og i tråd med anbefalinger fra sentrale helsemyndigheter (FHI og Helsedirektoratet), gjeldende utleiereglement og der serveringsstedet kan vise til at ekstra vakthold er ivaretatt.

4.Turistinformasjon:

a) Tilgjengeliggjøring av informasjon for besøkende, ved infotavler og midlertidig informasjons-skilting som kommunen selv har skiltmyndighet over

b) Markedsføring av aktiviteter. Bidra til å opplyse om alle mulighetene i Frogn så besøkende kan benytte seg av mer enn Gamle Drøbak. Infotavle –app, stolpejakten, Gårdsutsalg osv.

5.            Ved gjennomføring av tiltak skal:

a.            Det sikres fri passasje for utrykningskjøretøy

b.            Kollektivtransport gis mulighet til å kjøre gjennom området hele døgnet

c.            Det være tillatt for varelevering hele døgnet

d.            Det være tillatt med nødvendig inn- og utkjøring til eiendommene

e.            Det være tillatt med syklister

f.             Den enkelte butikk eller serveringssted som tar imot varer sørge for at det ved varelevering er mulig å komme forbi med utrykningskjøretøy.

g.            Butikker, serveringssteder, festivaler og arrangementer ha enkle og mobile løsninger som sikrer at gateområdene som tas i bruk er ryddig og rent hver dag.

h.            Butikker, serveringssteder, festivaler og arrangementer gjøre sine nødvendige tilpasninger i henhold til nasjonale og kommunale retningslinjer.

6.            Kommunestyret gir rådmannen myndighet til å innvilge søknader om utvidelse av allerede godkjent skjenkeareal frem til 20. august 2020.

Utvidelsen skal skje på følgende vilkår:

-Utvidelsen skal være innenfor rammen av Frogn kommune alkoholpolitiske retningslinjer

-Utvidelsen skal ivareta krav til smittevern (avstand mellom gjester), jf. covid 19-forskriven § 14 a 1. ledd, ikke medføre en økning i antall sitteplasser.

-Utvidelsen er avtalt med grunneier

7.            Rådmannen gjennomfører evaluering av tiltakene etter endt sommersesong

 Lokalpolitisk behandling av delvis bompengefinansiering av E134 Oslofjordforbindelsen byggetrinn 2

Frogn kommune har mottatt et faglig grunnlag for delvis bompengefinansiering av E134 Oslofjordforbindelsen, byggetrinn 2 for lokalpolitisk behandling fra Statens vegvesen. Saken er også oversendt til behandling i Viken fylkeskommune og Asker kommune, og sendt på høring til Nesodden kommune og Lier kommune.

Rådmannen anbefaler at kommunestyret slutter seg til vurderingen og vedtar en prinsipiell tilslutning til bompenger basert på det faglige grunnlaget fra Statens Vegvesen.

Rådmannens innstilling:

1.            Utbyggingen av E134 Oslofjordforbindelsen, trinn 2 i Frogn og Asker kommuner delfinansieres med bompenger i henhold til slik det er foreslått i det faglige grunnlaget fra Statens vegvesen datert 06.05.2020.

2.            Det legges til grunn 15 års etterskuddsinnkreving i én automatisk bomstasjon ved Måna, med toveis innkreving av bompenger. Det forventes at innkrevingen vil pågå fra 2028 til 2042.

3.            Rabattordning:

•             Kjøretøy i takstgruppe 1 får 20 pst. rabatt ved bruk av elektronisk brikke.

•             Kjøretøy i takstgruppe 2 får ingen rabatt. 

•             Nullutslippskjøretøy i takstgruppe 1 som har elektronisk brikke og gyldig avtale får 50 pst. rabatt av takstgruppe 1 etter brikkerabatt.

•             Nullutslippskjøretøy i takstgruppe 2 får 100 pst. rabatt.

•             Nullutslippskjøretøy uten elektronisk brikke og gyldig avtale betaler ordinær takst.

4.            Ved åpningen av E134 Oslofjordforbindelsen, trinn 2 forutsettes det at den gjennomsnittlige taksten per passering settes til 105 kr (2020-prisnivå). Det legges til grunn at dette tilsvarer en grunntakst på om lag:

•             102 kr for kjøretøy i takstgruppe 1

•             204 kr for kjøretøy i takstgruppe 2

Gjennomsnittstaksten forutsettes justert i takt med prisstigningen, grunntakstene justeres i tråd med dette. 

5.            Skulle det vise seg at økonomien i prosjektet blir vesentlig gunstigere enn det som det er lagt til grunn i Statens vegvesen sin finansieringsanalyse, forutsettes det at takstene ved oppstart av innkrevingen for E134 Oslofjordforbindelsen, trinn 2 kan settes lavere enn de som er beregnet i finansieringsanalysen. Endelig takst- og rabattsystem vurderes på nytt i god tid før innkrevingen av bompenger starter. Endring i gjennomsnittstakstene forutsetter tilslutning fra berørte fylkeskommuner og lånegarantister.

6.            Det gis tilslutning til at anlegget på strekningen kan startes opp, basert på Statens vegvesens anbefalte finansieringsopplegg, så snart Stortingets tilslutning til den foreslåtte bompengeordningen foreligger.

Alternative tilbud til brukere av Frogn arbeids- og aktivitetshus og Ressurssenteret

I k-sak 156/19 ble følgende vedtatt: «Rådmannen fremmer egen sak til kommunestyret 18. mai om hvordan brukere av Frogn arbeids- og aktivitetshus og Ressurssenteret fortsatt kan få gode tjenester. Brukere, pårørende og de som jobber nærmest og kjenner brukerne, må involveres i dette arbeidet.

Rådmannen legger nå frem prosjektgruppens rapport og anbefaler å avvikle Ressurssenteret og erstatte det med et Fontenehus. I tillegg anbefales rådmannen at organiseringen av Frogn arbeids- og aktivitetshus endres ved at deler av tilbudet relokaliseres og at administrasjonen på sikt flytter ut.

Rådmannens innstilling: Kommunestyret tar rapporten Prosjekt gode alternativ tilbud til brukere av Frogn arbeids- og aktivitetshus og Ressurssenteret til etterretning.

Ressurssentret avvikles fra og med 01.01.2021.  Som erstatning etableres det et Fontenehus i Frogn kommune. Dette etter modell beskrevet i rapporten.

Frogn arbeids- og aktivitetshus endres i henhold til alternativ 1 som beskrevet i rapporten.

De økonomiske konsekvenser innarbeides i neste tertialrapport.

Rask psykisk helsehjelp

Kommunestyret vedtok 16.12.2019 i forbindelse med behandlingen av Handlingsprogram 2020-2023 at kommunen skal starte opp med tilbudet Rask psykisk helsehjelp (RPH).

«Rådmannen får i oppdrag å etablere Rask psykisk helsehjelp. Det søkes om tilskudd til etablering og drift i henhold til Kap. 765 post 60 (Statsbudsjettet), ref. Helsedirektoratets forvaltning av tilskuddsordningen. Søknadsfrist er 20. februar.2020.»

Rådmannen hadde behov for å utrede tiltakets økonomiske konsekvenser før oversendelse av en søknad. Videre hadde rådmannen behov for å utrede status for psykisk helsehjelp i Frogn pr i dag. Av denne grunnen var det dessverre ikke mulig å sende en søknad innen fristen. Rådmannen undersøkte derfor om det var mulig å søke restmidler på et senere tidspunkt i 2020. Neste mulige tidspunkt for å søke midler er i januar / februar 2021.

Rådmannen ønsker, ut fra en faglig og helhetlig vurdering, ikke å søke midler i 2021 for å etablere Rask psykisk helsehjelp. Kommunen har i dag et godt lavterskeltilbud, der personer i målgruppen får rask og tilpasset hjelp fra fagpersoner med god kompetanse på psykisk helse.

Rådmannen er positiv til tiltaket, og ønsker derfor å vurdere dette på nytt i løpet av 2021 fordi Rask psykisk helsehjelp er en forskningsbasert effektfull behandling som flere kommuner har gode erfaringer fra.  Vi vil også foreta ny vurdering senere med tanke på arbeidsforholdene for de ansatte i enhet for psykososialt arbeid.

Rådmannens innstilling: Hovedutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering.

Intensjonserklæring for kommuner utenfor helseregion Midt-Norge - Akson

Dagens journal- og samhandlingsløsninger er fragmenterte mellom helseaktørene. Flere kommuner opplever at de løsningene de har ikke imøtekommer dagens eller morgendagens behov og krav til digital dokumentasjon og samhandling. Situasjonen vil utfordres ytterligere ettersom demografien endres og ressurstilgangen reduseres slik at tjenestebehov må løses på andre måter enn i dag. 

Direktoratet for e-helse anbefalte i 2018 å anskaffe og innføre løsninger for helhetlig samhandling og felles journal (Akson) i alle kommunale helse- og omsorgstjenester, utenfor helseregion Midt-Norge. Samhandlingsløsningene vil gjelde hele helse- og omsorgstjenesten.

Akson har som mål å sørge for at pasientinformasjon blir tilgjengelig til for rett behandler, på rett sted, til rett tid. Det vil gi helsepersonell støtte til de viktige valgene samtidig som man reduserer uønsket klinisk variasjon. Dette betyr at blant annet legevakt, fastleger, sykehjem, hjemmetjenesten og helsestasjoner bruker samme journalløsning (men som kan bestå av ulike underliggende systemer) med brukerflater og funksjonalitet tilpasset deres behov. I tillegg skal nasjonale e-helseløsninger og felleskomponenter utvikles og gi innbyggere og helsepersonell i sykehus, kommuner og fastleger bedre mulighet til å utveksle informasjon digitalt. Samhandlingsløsningene og journal skal i sum legge til rette for bedre samhandling med andre statlige og kommunale tjenester, som for eksempel NAV og barnevern.

Det foreligger nå en invitasjon til alle kommuner utenfor Midt-Norge om å signere en intensjonserklæring for videre deltakelse i arbeidet med Akson.

Ambisjonen om Én innbygger – én journal er særlig knyttet til tre pågående parallelle tiltak:

•             Modernisering og samordning av journal og kurveløsninger i spesialisthelsetjenesten i Nord, Vest og Sør-Øst.

•             Etablering av Helseplattformen i Midt-Norge

•             Akson - tiltak for felles kommunal journal og helhetlig samhandling for kommunene utenfor helseregion Midt-Norge

«Akson - helhetlig samhandling og felles kommunal journal» er et nasjonalt prosjekt som skal resultere i en felles kommunal pasientjournal og felles digitale løsninger som knytter helse-Norge sammen på tvers av virksomheter. Målet er at pasientenes helseinformasjon skal være tilgjengelig på rett sted, til rett tid, til rett person, uavhengig av hvor i helsetjenesten pasienten befinner seg, men også legge til rette for bedre samhandling med andre statlige og kommunale tjenester, som for eksempel NAV og barnevern.

Rådmannens innstilling: Hovedutvalget for helse, omsorg og sosiale tjenester tar saken til orientering.

Godkjenning av leieavtale med Vindfangerbukta båtforening

Vindfangerbukta båtforening har leid deler av Frogn kommunes arealer i Vinfangerbukta gjennom en årrekke. Den 08.04.2019, vedtok Kommunestyret at rådmannen skulle fremforhandle ny leieavtale for området med Vindfangerbukta båtforening. (sak KS-40/19). Videre ble det vedtatt at fremforhandlet leieavtale skulle endelig godkjennes av Formannskapet. Rådmannen har nå fremforhandlet vedlagte leieavtale som en omforent løsning med Båtforeningen. Rådmannen anbefaler at leieavtalen godkjennes og inngås av kommunen.

Rådmannens innstilling: Med delegert myndighet fra Kommunestyret, vedtar Formannskapet at rådmannens fremforhandlede leieavtale med Vindfangerbukta båtforening, skal inngås av Frogn kommune. Kartutsnittet som følger avtalen skal imidlertid byttes ut med korrigert kartutsnitt, datert 14.05.2020.

Rådmannen gis myndighet til å undertegne leieavtalen på kommunens vegne.

Administrativ vertskommunesamarbeid om legevakt, legevaktsentral og kommunale akutte døgnplasser ved Follo medisinske senter

Basert på vedtak i kommunestyrene i Nordre Follo, Enebakk, Frogn og Ås er det nå utarbeidet en avtale for vertskommunesamarbeid om legevakt, legevaktsentral og kommunale akutte døgnplasser ved Follo medisinske senter. Nordre Follo kommune skal være vertskommune for tilbudet og kommunene Enebakk, Frogn og Ås skal være samarbeidskommuner. Alle kommunene skal være deltakerkommuner.

Samarbeidsavtalen er utarbeidet på bakgrunn av kommunestyrevedtak i alle deltagerkommunene. Rådmannen anbefaler at kommunestyret slutter seg til avtalen.

Rådmannens innstilling:

1.            Frogn kommune slutter seg til et felles samarbeid med kommunene Enebakk, Nordre Follo og Ås om legevakt, legevaktsentral og kommunale akutte døgnplasser ved Follo medisinske senter.

2.            Samarbeidet organiseres som et administrativt vertskommunesamarbeid etter kommunelovens § 20 -2 med Nordre Follo kommune som vertskommune.

3.            Vedlagte samarbeidsavtale mellom Nordre Follo, Enebakk, Frogn og ÅS vedtas. Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å inngå avtalen.

4.            Rådmannen i Frogn delegerer egen myndighet til rådmannen i vertskommunen. Myndigheten omfatter oppgaver innen samarbeidet om legevakt, legevaktsentral og kommunale akutte døgnplasser ved Follo medisinske senter samt å treffe avgjørelser i enkeltsaker eller type saker som ikke er av prinsipiell betydning.

5.            Avtalen inngås med virkning fra 01.01.2021.

6.            Strategisk samarbeidsråd nedsettes og samarbeider om et mulig virkningstidspunkt før 01.01.2021.

7.            Kommunestyret åpner for at andre kommuner i regionen kan tilslutte seg samarbeidsavtalen, som samarbeids- og deltakerkommuner på et senere tidspunkt.

8.            Ordfører anmodes om å stemme for overføring av personell og utstyr til Follo medisinske senter i den grad det er mulig ved behandlinger om dette i Representantskapet til Follo Lokalmedisinske senter IKS.

Prosjekt 8548 Dyrløkkebakken - Anbefalt skisseprosjekt til detaljplan og valg av gjennomføringsmodell

Kommunestyret vedtok planprogrammet for detaljplan i Dyrløkkebakken 02.09.2019 (KS 102/19. Hensikten med planarbeidet slik det fremgår av planprogrammet er å legge til rette for omsorgsboliger på Dyrløkke i Frogn kommune. Det vurderes tilrettelegging for inntil 90 bemannede omsorgsboliger, som i hovedsak skal brukes av eldre. 

Kommunestyret vedtok deretter 30.03.2020 blant annet (KS 21/20) at rådmannen vurderer balansen mellom bemannede omsorgsboliger og tilrettelagte boliger for eldre («Plussboliger») i utviklingen av Dyrløkkebakken og fremmer sak om skisseprosjekt.

Rådmannen anbefaler at forslag til detaljplan som fremmes for førstegangsbehandling i hovedutvalget for miljø, plan og byggesaker i løpet av inneværende år baseres på skisseprosjekt i henhold til vedlagt rapport. Dersom utvalget skulle vedta at detaljplanen kan legges ut til høring og offentlig ettersyn (etter plan- og bygningslovens § 5-2 og § 12-10) vil detaljplanen endelig kunne godkjennes av kommunestyret i løpet av 2021.

For å kunne ha nødvendig tid til å forberede videre fremdrift etter at detaljplanen vedtas av kommunestyret er det hensiktsmessig at prosjektets gjennomføringsmodell avklares allerede nå.

Når detaljreguleringsplanen er vedtatt av kommunestyret anbefales det at kommunen selger prosjektet gjennom et ordinært salg i markedet med bistand fra megler. På den måten realiseres kommunens tomteverdi. Tomten er i henhold til vedlagt rapport fra Takstmannen AS verdivurdert til kr. 133 000 000,-

Som del av salget foreslås det at kommunen ved ferdigstillelse forplikter seg til å:

•             kjøpe tilbake bygg C (Det vil si 30 omsorgsboliger med fellesarealer og 8 omsorg (+) boliger til videre utleie i kommunen). Bygg C boligdelen er verdivurdert i henhold til vedlagt rapport fra Takstmannen AS til kr. 168 500 000,-  

•             kjøpe tilbake 20 omsorg (+) boliger i bygg B (plan 2 og 3) til videre utleie i kommunen. Plan 2 og 3 utformes slik at de senere kan bygges om til omsorgsboliger med statlig investeringstilskudd. Disse arealene er i henhold til vedlagt rapport fra Takstmannen AS verdivurdert til kr. 98 000 000,- 

•             kjøpe tilbake arealer i bygg B (midtblokka) til hjelpemiddelsentral (plan U4), arealer til hjemmebaserte tjenester (plan U2), legekontor (plan U2) og fellesarealer i byggets plan U1 og 1. Disse arealene er i henhold til vedlagt rapport fra Takstmannen AS verdivurdert til kr. 80 100 000,-

•             kjøpe tilbake et nærmere bestemt antall parkeringsplasser i plan U4 til bruk for ansatte/nyttekjøretøy for hjelpemiddelsentral, ansatte og besøkende til fastlegesenteret og ansatte/nyttekjøretøy i hjemmetjenesten. Hver enkelt parkeringsplass er i henhold til vedlagt rapport fra Takstmannen AS verdivurdert til kr 300 000,- (midlere nivå)

Som del av salget foreslås det at kjøper/utbygger forplikter seg til å:

•             realisere hele prosjektet innenfor en tidsramme på for eksempel tre år fra kontraktinngåelse.

•             Oppfylle de rekkefølgebestemmelser som vil fremgå i den fremtidige vedtatte detaljplanens planbestemmelser

•             oppføre kommunens arealer i samsvar med utarbeidet kravspesifikasjon for omsorgsboliger og omsorg (+) boliger i bygg C, omsorg (+) boliger i bygg B, hjelpemiddelsentral (plan U4), fastlegesenter (plan U2), base for hjemmebaserte tjenester (plan U2) og fellesarealer i bygg B (plan U1 og plan 1)

•             etablere boligsameie (eierseksjonssameie) eller borettslag for omsorg (+) boligene i bygg A og B (til sammen 32 omsorg (+) boliger). Det bør stilles krav om at kjøpere av selveierboliger/borettslagsboliger i bygg A og B må for eksempel være 50 år eller eldre (alternativt 55 eller 60 år).

Det anbefales at rådmannen gis fullmakt til å forberede salgsprosessen gjennom blant annet utarbeidelse av kravspesifikasjoner for de arealene kommunen skal kjøpe tilbake og konkretisering av andre krav/forutsetninger som bør inngå som del av salg/tilbakekjøpsavtalen. Det fremmes deretter en sak for kommunestyrets godkjenning før selve salgsprosessen gjennomføres.   

(1)          Rådmannen fremmer forslag til detaljplan basert på skisseprosjekt i henhold til vedlagt rapport.

(2)          Når detaljreguleringsplanen er vedtatt av kommunestyret selges prosjektet gjennom et ordinært salg i markedet med bistand fra megler. Som del av salget skal kommunen ved ferdigstillelse forplikte seg til å:

a)            kjøpe tilbake bygg C (Det vil si 30 omsorgsboliger med fellesarealer og 8 omsorg (+) boliger til videre utleie i kommunen).

b)           kjøpe tilbake 20 omsorg (+) boliger i bygg B (plan 2 og 3) til videre utleie i kommunen. Plan 2 og 3 utformes slik at de senere kan bygges om til omsorgsboliger med statlig investeringstilskudd.

c)            kjøpe tilbake arealer i bygg B (midtblokka) til hjelpemiddelsentral (plan U4), arealer til hjemmebaserte tjenester (plan U2), legekontor (plan U2) og fellesarealer i byggets plan U1 og 1.

d)           kjøpe tilbake et nærmere bestemt antall parkeringsplasser i plan U4 til bruk for ansatte/nyttekjøretøy for hjelpemiddelsentral, ansatte og besøkende til fastlegesenteret og ansatte/nyttekjøretøy i hjemmetjenesten.

(3)          Rådmannen gis fullmakt til å forberede salgsprosessen gjennom blant annet utarbeidelse av kravspesifikasjoner for de arealene kommunen skal kjøpe tilbake og konkretisering av andre krav/forutsetninger som bør inngå som del av salg/tilbakekjøpsavtalen.

(4)          I lys av punkt 3 fremmer rådmannen sak for kommunestyrets godkjenning før selve salgsprosessen gjennomføres.