Resultat som forventet

Regnskapet for 2019 i Frogn kommune er avsluttet med et underskudd (netto driftsresultat) på 27 million kroner. - Fjorårets økonomiske resultat landet dermed på forventet nivå, sier rådmann Harald K. Hermansen.

- Kommunen leverer veldig mange gode tjenester med høy kvalitet, understreker rådmannen og viser til et netto driftsresultat som forventet i forhold til 2. tertialrapport.

Resultatet er ekstraordinært og skyldes utgifter på 22 million kroner til midlertidig drift av Bølgen i 2018 og 2019. Bølgen driftes p.t i balanse innenfor budsjettet. Hvis det korrigeres for de 22 millionene,  viser regnskapet et underskudd på 5 million kroner som er på linje med det som ble anslått i tertialrapport nummer 2. Frie inntekter (skatt og rammetilskudd fra staten) ble 20 millioner kroner høyere enn opprinnelig budsjettert, mens enhetene brukte mer enn budsjettert.

Fortsatt utfordringer

- Vi har fortsatt ambisjoner om å levere tjenester med høy kvalitet. Imidlertid har vi utfordringen med en sterk vekst i den eldre befolkningen i kommunen. Det er derfor vedtatt investeringer i kommende 4-års periode på 1,1 milliard kroner blant annet øremerket kommunale boliger, rehabilitering av eksisterende bygg og avløpsnett. Investeringene binder utgifter til renter og avdrag i årene fremover. Det er derfor nødvendig å fortsette å styre kostnadsveksten for å betjene de økende finansutgiftene sier rådmann Harald Hermansen.

Videre behandling

Regnskapet er sendt til revisjon og vil bli behandlet i kommunestyret 15. juni, sammen med årsmeldingen for 2019. Årsmeldingen publiseres ca. 1. april og vil gi en mer detaljert beskrivelse av kommunens resultater innenfor økonomi og tjenesteyting.

Se regnskapet for 2019