Politiske møter i gang igjen

Møtevirksomheten starter nå opp igjen etter sommeren og det er klart for første møterunde. På grunn av den pågående pandemien vil ingen møter vil være åpne for publikum, men møtene vil bli streamet direkte.

Innhold

Møtene vil bli streamet på https://frogn.kommunetv.no/ 

Dokumentene finner du på https://www.frogn.kommune.no/enheter/personal-organisasjon-og-politikk/styre-rad-og-utvalg/#

Som følge av en stor saksmengde vil det bli to møter i hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesaker denne gangen, hhv. 31. august og 3. september, så hvis du ikke finner «din» sak på sakskartet til det første møtet kan du også se på møtet senere i uka.

Rådsmøter:

  • Eldrerådet, mandag 24. august kl. 16.00
  • Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne, tirsdag 25. august kl. 17.00
  • Kommunalt foreldreutvalg for grunnskolen, tirsdag 25. august kl. 18.00

Politiske møter

  • Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesaker, mandag 31. august kl. 16.30
  • Hovedutvalget for helse, omsorg og sosiale tjenester, mandag 31. august kl. 16.30. Møtet starter med orienteringer. Formell møtestart kl. 17.30
  • Hovedutvalget for oppvekst og kultur, tirsdag 1. september kl. 16.30. Møtet starter med orienteringer. Formell møtestart kl. 17.30
  • Administrasjonsutvalget, onsdag 2. september kl. 14.30
  • Formannskapet, onsdag 2. september kl. 16.00
  • Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesaker, torsdag 3. september kl. 16.30
  • Kommunestyret, mandag 7. september kl. 16.00.

Her er oversikt over en del av sakene som skal opp til behandling:

Parkeringsstrategi for Frogn kommune

Sammendrag: Det følger av samfunnsdelen til Frogn kommunes kommuneplan 2019-2031 at det skal utarbeides en parkeringsstrategi for kommunen. Rådmannen anbefaler at fremlagte forslag til overordnet parkeringsstrategi godkjennes. 

Rådmannens innstilling: Parkeringsstrategi datert 08.08.2020 for Frogn kommune vedtas som fremlagt.  Parkeringsstrategien skal være førende ved rullering av kommuneplanens arealdel og for nye område- og detaljreguleringsplaner.  

Framtidig drift av uteanlegg i Frogn, alternative muligheter

Sammendrag: Avtalen om drift av kommunale utendørs idrettsanlegg mellom Drøbak-Frogn Idrettslag og Frogn kommune går ut 22.12.2020. Avtalens høye verdi gjør at den ikke kan forlenges uten offentlig anskaffelsesrunde som følger av lov om offentlige anskaffelser.

I forbindelse med at det er lagt inn en innsparing i budsjettet til enheten Teknisk Drift og Forvaltning (TDF) på 1,2 millioner kroner fra 2021 og videre i planperioden, har rådmannen undersøkt muligheten for at kommunen selv drifter utendørs idrettsanlegg.

I forbindelse med utarbeiding av denne saken har innhentet informasjon vist at flere kommuner ønsker selv å overta drift av idrettsanlegg, og resultater fra KOSTRA viser at Frogn kommune har nesten tre ganger så høye utgifter til idretten som andre sammenlignbare kommuner.

For å muliggjøre egen drift vil rådmannen ansette fagarbeidere. Kommunen får slik økt sin kompetanse, og fagarbeiderne vil inngå i en avdeling med et stort fagmiljø samt tilgang til eksisterende maskinpark, eget verksted og annet nødvendig driftsmateriell. 

Det er rådmannens vurdering at en endret driftsmodell vil gi den største innsparingen. Samtidig vil kommunens fagkompetanse økes, og det kan også gi positive effekter for andre av kommunens driftsområder.

Rådmannens innstilling: Rådmannen er opptatt av at Frogn kommune skal ha et mangfoldig idrettsliv som fremmer inkludering og tilhørighet, med lavterskeltilbud for å få med alle. Frogn kommune skal tilrettelegge for frivillige organisasjoner, foreninger og ildsjeler, og gi gode betingelser for å utøve idrett ved å sørge for god tilgang til baner og anlegg. Den økonomiske situasjonen til Frogn kommune gjør at rådmannen har måttet foreta en gjennomgang av alle enheter, inkludert TDFs tjenesteområde for å undersøke muligheten for kostnadsreduksjon, samtidig som nivået på tjenestene fortsatt skal være forsvarlige. Med dette utgangspunktet er det rådmannens vurdering at Frogn kommune endrer driftsmodell for utendørs idrettsanlegg og overtar driften selv.

Årlige driftstilskudd i størrelsesorden 3,8 millioner kroner og mer krever at anskaffelsesregelverket følges, og dette medfører at selv om kommunen viderefører dagens driftsmodell, er det ikke gitt at det blir DFI som vil motta driftstilskuddet fra kommunen.  

Det er rådmannens vurdering at en endret driftsmodell vil gi den største innsparingen. I tillegg vil kommunens fagkompetanse økes, og denne løsningen kan også gi positive effekter for andre av kommunens driftsområder.

1.Kommunen overtar all drift av følgende uteområder på kommunale idrettsanlegg:

a.Seiersten Idrettspark (anlegget omfatter alle utendørs installasjoner og arealer til og med gjerde, inklusiv garasje/lager under tribune 

b.Frogn kunstgress Måna (anlegget omfatter alle installasjoner og adkomstveien fra parkeringsplass, inklusiv bom, lysanlegget og undervarmeanlegg 

c.Ullerudjordet 1, 2 og 3 

d.Høiås, inklusiv garderobeanlegg  

 

Vedlikeholdsplan, eiendom og vedlikeholdsstrategi

Sammendrag: Rådmannen har utarbeidet et forslag til prinsipper og rammer for utarbeiding av vedlikeholdsplan for de neste 5-10 årene. Vedlikeholdsplanen vil inneholde både etterslep, og ordinært anbefalt vedlikehold for bygningsmassen basert på alder og kartlegging av teknisk tilstand, funksjonell egnethet og tilpasningsdyktighet. I mai og juni 2020 ble i overkant av 83 000 m2 kartlagt. I hovedsak er det kommunale formålsbygg som er vurdert og analysert i utarbeidede rapport på bygningsmassen med hovedvekt på helseinstitusjoner, skoler og barnehager. Vedlikeholdsplanen skal inneholde en samlet god oversikt over tiltak på bygningsporteføljen. Rapporten som er utarbeidet dokumenterer eiendommer, byggeår, teknisk tilstand og funksjonell egnethet, levedyktighet og tilpasningsdyktighet. Rapporten forteller om det er verdibevarende vedlikehold eller verdiøkende som utføres eller om det er tid for utvikling, utskifting eller avhending. En god vedlikeholdsplan trenger god forankring og analyse derfor anbefaler rådmannen at det utarbeides en overbyggende eiendom- og vedlikeholds strategi for hele kommunens byggportefølje med ambisjon og akseptnivå. Eiendom og vedlikeholdstrategien vil gi nødvendig retning på prioriteringer, tiltak, mål, investeringsbehov, pengestrømmer og mulighet for endring for å tilfredsstille nye krav og for utviklingsplan sett opp mot demografi og nye lov og forskriftskrav. 

Rådmannens innstilling:

Eiendom- og vedlikeholds strategi med akseptnivå og ambisjonsnivå etableres slik: 

Akseptnivå: 

•A-bygg skal ikke ha dårligere tilstandsgrad enn 1,6 

•B-bygg skal ikke ha dårligere tilstandsgrad enn 1,4 

•C-bygg skal ikke ha dårligere tilstandsgrad enn 1,9 

•Vedlikeholdet skal baseres på en nøktern standard og kjente løsninger.

Ambisjonsnivå; 

•Gjennomsnittlig tilstandsgrad for den totale bygningsmassen skal være 1,2 

•Utbedre alle TG3 registreringer på dagens bygningsmasse i løpet av kommende periode i henhold til 5-års vedlikeholdsplan

•Foreta kontinuerlig utskifting til dagens standard slik at byggenes verdi øker over tid og at byggene også opprettholder sin funksjonalitet for kjernevirksomheten 

•Periodisk vedlikehold av lokaler skal gi resultater som oppleves som tidsriktige og attraktive (lyse og trivelige) for brukerne For de verneklassifiserte bygningene må vedlikeholdet gjennomføres på en slik måte at krav til bruk opprettholdes og varig tap av kulturminner unngås

•Periodisk vedlikehold skal uføres for å unngå uønsket stans i tekniske funksjoner 

II.Vedlikeholdsplanen utarbeides på bakgrunn av multimap-kartleggingen 2020, og i tråd med anbefalingene som der fremkommer. 

II.1.Vedlikeholdsplanen skal oppdateres med nye analyser og kartlegginger hvert fjerde år.

II.2.Vedlikeholdsplanen skal justeres og gjennomgås hvert tredje år.

II.3.Vedlikeholdsplanen skal være grunnlag for kommunens prioriteringer i arbeid med Handlingsprogrammet. 

II.4.Rådmannen legger frem vedlikeholdsplan med detaljeringsnivå på tiltaksnivå vinteren 2020

 

Havnereglement for Drøbak Gjestehavn - revidering

Sammendrag: Reglementet for Drøbak gjestehavn ble sist revidert ved vedtak i formannskapsmøte den 08.05.2019. Med grunnlag i formannskapets vedtak i møte den 30.10.2019 fremmer rådmannen sak om rullering av reglementet. 

Rådmannen tilrår at foreliggende forslag til revidert reglement gjøres gjeldende.

Rådmannens innstilling:

1.Foreliggende forslag til revidert havnereglement for Drøbak gjestehavn, datert 07.07.2020, vedtas.

2.Rådmannen får fullmakt til å revidere havnereglementets bestemmelser vedrørende betaling i den grad revidering blir nødvendig som følge av overgang til ny elektronisk betalingsløsning. 

 

Førstegangsbehandling Planstrategi 2020-2023

Sammendrag: I planstrategien vurderer og prioriterer kommunen hvilke planoppgaver som kommunen skal gjennomføre i henhold til plan- og bygningslovens § 10-1. Kommunal planstrategi er et hjelpemiddel for å prioritere kommunens planarbeid for å få til ønsket utvikling, og skal fastsettes innen et år etter konstituering av nytt kommunestyre. I forslag til Frogn kommunes planstrategi 2020-2023 foreslås det innenfor den langsiktige arealutviklingen å revidere kommuneplanens arealdel og å ferdigstille områdeplanene for Seiersten, Ullerud og Dyrløkke, og Gamle Drøbak, og kommunedelplan for kulturminner.  

Planbehovet for øvrig er oppsummert under satsningsområdene i saksframlegget, og i tabell til slutt.  

Rådmannens innstilling: Utkast til planstrategi for Frogn 2020-2023 sendes på offentlig ettersyn og høring. Vedtaket er fattet i medhold av plan- og bygningsloven §10-1.

 

Andregangsbehandling – Gnr 86 Bnr 821 Husvikholmen 6

Sammendrag: Detaljregulering for gnr/bnr 86/821 ble vedtatt sendt på høring og lagt ut til offentlig ettersyn 6.5.2019 (HMPB, sak nr. 26/19) Høringsperioden varte fra 8.7.2019 med høringsfrist 13.9.2019. Det ble mottatt 10 høringsuttalelser som har blitt vurdert av rådmann og forslagsstiller. Rådmannen vurderer at det foreslåtte tiltaket er for dominerende og at byggegrense er lagt for tett opp til naboeiendommene. Rådmannen anbefaler derfor at det foreslåtte tiltaket nedskaleres, og at planen vedtas med disse endringene.

Rådmannens innstilling: Kommunestyret slutter seg til rådmannens vurdering i saksfremlegget og vedtar reguleringsplan for gnr 86 bnr 821, Husvikholmen 6 med endringer som angitt i avsnittet Endringer etter førstegangs behandling og Rådmannens forslag til endringer i bestemmelsene, samt følgende punkter:

1.Byggegrense settes med fire meters avstand til eiendomsgrense 

2.Bygningsvolumet nedskaleres i henhold til rådmannens vurdering i saksfremlegget. Maksimal mønehøyde settes til 9 meter over gjennomsnittlig planert terreng og maksimal utnyttelsesgrad er 23% - BYA.

Vedtaket er fattet i medhold av Plan- og bygningslovens § 12-12. Endringene anses å være mindre og kan vedtas uten ny høring eller offentlig ettersyn. 

 

Solbergstrand NIVA - 2. gangs behandling av planforslag

Sammendrag: NIVAs forskningsstasjon på Solbergstrand ligger i dag i et uregulert område i Vestby og Frogn kommuner og forslag til detaljregulering skal vedtas av de respektive kommunene. Planforslaget åpner for nødvendige fremtidige byggetiltak som utløses av forskningsaktiviteten, og det tar høyde for både midlertidige og permanente tiltak. Planområdet omfatter arealer både på land og i sjø og legger til rette for tiltak begge steder, blant annet rørledning i sjø, installasjoner på sjøbunnen og kaianlegg. Det reguleres også en turvei gjennom planområdet langs strandsonen. 

Planforslaget har vært på høring og offentlig ettersyn og det er innkommet 10 uttalelser, inkludert en innsigelse fra NVE. Grunnundersøkelse og utredning av kvikkleire er utført og innsigelsen er trukket. Merknadene har medført noen endringer i planforslaget. Rådmannen har vurdert uttalelsene, og anbefaler å vedta forslag til detaljregulering for NIVA med de foreslåtte endringene.

Rådmannens innstilling: Kommunestyret slutter seg til rådmannens vurdering i saksfremlegget og vedtar forslag til detaljregulering for NIVAs forskningsstasjon Solbergstrand, som vist på plankart datert 13.06.2019, revidert 12.08.2020 med tilhørende planbeskrivelse datert 13.06.2019, rev. 24.07.2020 med følgende endringer i bestemmelser:

1)§ 2.2 pkt. 3: «Ved tiltak i strandsonen (BAT 1-4) skal det gjennomføres en vurdering av både lokal stabilitet og områdestabilitet ut mot sjøen. Til denne vurderingen må det gjøres grunnundersøkelser både på land og i vannet for å få god nok oversikt over grunnforholdene.» Setningene er tatt ut.

2)§ 4.1.4 pkt. 2: Maksimal gesims-/mønehøyde er endret fra «16 m» til «20 m». 

3)§ 4.1.4 pkt. 3: «Det tillates midlertidige byggverk på maksimalt 20 m høyde målt fra ferdig planert terrengs gjennomsnittsnivå. Midlertidighetens varighet er inntil 5 år.» Setningene er tatt ut.

4)I plankartet er BAT3 justert slik at det ikke tillates ny overbygging over Solbergbekken.

Endringene anses å være mindre vesentlige og kan vedtas uten forutgående høring eller offentlig ettersyn.

Fornyelse av salgs- og skjenkebevillingene i Frogn kommune 2020 - 2024

Sammendrag: Salgs- og skjenkebevillingene løper automatisk ut etter 4 år, jf. alkoholloven § 1-6. Tidligere har det vært et krav om at kommunestyret må behandle samtlige søknader om fornyelse fra salgs- og skjenkestedene. Den 01.01.2016 trådte det i kraft en endring i alkoholloven, § 1-6, 3. ledd, som gir kommunestyret anledning til å beslutte at ingen bevillinger skal opphøre. Rådmannen anbefaler at kommunestyret viderefører salgs- og skjenkebevillingene frem til 30.06.2024.

Rådmannens innstilling: Frogn kommunestyre viderefører samtlige salgs- og skjenkebevillinger frem til 30.06.2024 jf. alkoholloven § 1-6 første ledd, jf. Tredje og fjerde ledd.

 

Ny selskapsavtale - Follo Ren IKS

Sammendrag: Som følge av sammenslåingen av Ski og Oppegård kommune til Nordre Follo fra 1.1.2020, er det behov for oppdatering av selskapsavtalene for IKS-ene som Nordre Follo kommune er deltaker og eier i. Saken omhandler ny selskapsavtale for Follo Ren. Representantskapet i selskapet innstiller til kommunestyrene i eierkommunene. 

Selskapsavtalen er regulert av IKS-lovens §4. Selskapsavtalen regulerer eierstyringen i selskapet og de økonomiske forpliktelsene den enkelte eierkommune svarer for. I avtalen er lånerammen for selskapet satt til 300 mil. NOK. Notat knyttet til lånerammen ligger vedlagt saken. Det største spørsmålet i forhandlingene mellom kommunene har knyttet seg til innflytelse i selskapets besluttende organ, og særlig i representantskapet. Løsningen som er valgt følger tidligere situasjon, der Nordre Follo får med seg stemmene som de tidligere kommunene Ski og Oppegård hadde.

Rådmannens innstilling: Kommunestyret vedtar ny selskapsavtale for Follo Ren IKS.

 

Samarbeidsavtale for Oslofjorden interkommunalt politisk råd - annengangs behandling etter høring

Sammendrag: Samarbeidsalliansen Osloregionen, der Frogn er medlem, skal gjøres om til et interkommunalt politisk råd. Forslag til samarbeidsavtale har vært på høring blant medlemmene, og legges nå frem til annengangs behandling. Rådmannen anbefaler at kommunestyret vedtar samarbeidsavtalen.

Rådmannens innstilling: Samarbeidsavtale for Osloregionen interkommunalt politisk råd vedtas.

 

Forslag til hummerfredningsområde i Drøbaksundet

Sammendrag: Fiskeridirektoratet har oppfordret kystkommuner til å gjennomføre lokale prosesser og foreslå områder for fredning av hummer. HMPB vedtok i 2017 at rådmannen skulle sette i gang slik prosess. Det er gjennomført et åpent møte og foreløpig høring av aktuelle områder. Det er nedsatt ei lokal referansegruppe. Gruppa har hatt flere møter og rådmannen legger nå fram konkret forslag om forslag til fredningsområde og anbefaler at forslaget sendes Fiskeridirektoratet for videre vurdering og fredning.

Rådmannens innstilling: Frogn kommune foreslår etablering av en fredningssone for hummer på Jeteen i Drøbaksundet, med avgrensing som vist på kart datert 11.7.2020, og med begrunnelse som angitt i saksframlegget her. 

Forslaget sendes til Fiskeridirektoratet for videre vurdering og ev. formell fredning. Dersom Fiskeridirektoratet ikke vurderer det som aktuelt å gå videre med prosess for fredning av området, foreslår Frogn kommune alternativt at sjøområdene utenfor Drøbak fra Lehmannsbrygga til Parrstranda vurderes for fredning, med avgrensing som vist på kart datert 11.7.2020.

 

Ny justert 1. gangs behandling for Områderegulering Gamle Drøbak

Sammendrag: Forslag til områderegulering av gamle Drøbak legges frem for ny 1.gangsbehandling. Planen er en justert versjon av planforslaget som ble sendt på høring i 2019. Hensikten med planforslaget er, som i 2019, å legge rette for utvikling og videre bruk av byen med en god og helhetlig forvaltning av kulturmiljøet slik at kulturhistoriske, arkitektoniske og miljømessige verdier ikke går tapt. Etter høring og offentlig ettersyn i 2019 mottok kommunen 40 høringsinnspill. Innspill fra innbyggerne og innsigelse fra fylkeskommunen pekte samlet sett på behovet for en ytterligere balansering av disse hensynene og tydeligere føringer i planen. Dette har medført endringer og justeringer av planforslaget. Det har vært gjennomført kartlegging av kulturminner i sjø og det er gjort funn. Uklarheter rundt hvilke kulturminner som skal innarbeides i plankartet med hensynssoner skal avklares før planforslaget sendes på høring og legges ut til nytt offentlig ettersyn.

Planforslaget er justert i dialog med Viken fylkeskommune på bakgrunn av at de fremmet innsigelse til planforslaget i 2017 og opprettholdt denne i 2019. Fylkeskommunen understreket at man på mange måter fant at det var utført et godt planarbeid og foreslått et godt plangrep i 2019, men at planbestemmelsene måtte tydeliggjøres. Fylkeskommunen vektlegger behovet for å sikre det omfattende antallet verneverdige bygninger i Gamle Drøbak, og betydningen av Drøbak sin rolle regionalt og nasjonalt med sitt viktige trehusmiljø som utpekt NB! -område. Hensynet til vern måtte gjøres tydeligere opp mot kulturmiljøets tålegrense for endring. 

Øvrige innsigelser fra fylkesmannen og NVE ble løst i forbindelse med behandlingen i 2019. Planen som ble sendt til høring inneholdt en skrivefeil i parkeringsbestemmelse for kontor/næring som medførte at fylkesmannen allikevel ikke kunne trekke innsigelsen formelt. Dette er rettet opp nå, i tråd med hva fylkesmannen bekreftet at løste innsigelsen sist. 

NVE har oppfordret kommunen om å gjennomføre en overordnet kartlegging av fare for kvikkleirskred som kan føre til konsekvenser for Gamle Drøbak. Rådmannen har ikke funnet det mulig å foreta en slik overordnet kartlegging nå, men det skal gjøres i forbindelse med kommende rullering av kommuneplanen som snart skal i gang. I områdeplanen for Gamle Drøbak ivaretas sikkerheten derfor lokalt i planområdet ved at det stilles krav om lokal grunnundersøkelse ved søknad om nye tiltak.

Planforslaget må sendes på ny høring og legges ut til nytt offentlig ettersyn for å gi mulighet for offentlig medvirkning til de justeringer som er foretatt. Det må likevel fremheves at endringene ikke er vesentlige endringer i planens innhold, men korrigeringer av arealformål og hensynssoner innenfor de kategoriene som var foreslått i 2019, samt en tydeligere struktur og forenklinger i planbestemmelsene.  I planbestemmelsene er det vektlagt en struktur som skal kunne være enkel å bruke ved søknad om tiltak og i byggesaksbehandlingen. Rådmannen er i gang med utarbeidelse av en planveileder og et kulturminneregister som skal foreligge som førsteutkast før 2. gangs behandling av planen. Begge deler skal være levende dokumenter som skal kunne oppdateres ved behov.

Planforslaget er utarbeidet i overenstemmelse med vedtatt kommuneplanens samfunnsdel i 2019 og i samråd med innsigelsesmyndigheter med tanke på å løse innsigelsen. Rådmannen anbefaler at planen nå sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn.

Rådmannens innstilling: Hovedutvalg for miljø-, plan og byggesaker (HMPB) slutter seg til rådmannens vurdering og konklusjon. Nytt justert forslag til Områderegulering for Gamle Drøbak, plan–ID 086-4000 sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn i medhold av plan- og bygningslovens §§ 5-2 og 12-10.  

Planforslaget er justert for å imøtekomme innsigelse og innspill mottatt ved høring i perioden desember 2019 - februar 2020. Endringer og justeringer framgår av saksframstillingen og plankartet skal oppdateres med forslag til hensynssoner for bevaring av kulturminner i sjø før planforslaget legges ut.

 

1. gangs behandling - Gnr 20 bnr 10 - Høilundlia - Detaljregulering

Sammendrag: Frogn kommune har 06.08.2020 mottatt forslag til detaljregulering av nye boliger i Høilundlia. Planforslaget skal tilrettelegge for en variert boligbebyggelse med leiligheter i lavblokker, rekkehus og enebolig. Rådmannen anbefaler å sende planforslag med bestemmelser på høring og offentlig ettersyn.

Rådmannens innstilling: I medhold av plan- og bygningsloven § 12-10 slutter hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker seg til vurdering og konklusjon i saksframlegget. Forslag til detaljregulering for Høilundlia, datert 05.08.2020, med bestemmelser datert 05.08.2020, sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn.

 

Klagesak - klage på avslag -  Gnr 86 Bnr 352 - Løktabakken 11 - Midlertidig bruk av den bestående bygningen

Plangrunnlag og bakgrunn for saken: Eiendom gnr 86 bnr 352- Løktabakken 11, ligger sentralt i Gamle Drøbak og omfattes av reguleringsplan for «Del av Finnegården» (plan ID 086-0100), vedtatt 23.7.1957, samt reguleringsplan «Antikvarisk spesialområde Drøbak».

Eiendommen har arealformål «offentlig bebyggelse» og omfattes av hensynssone H570_19, bevaring kulturmiljø. Eiendommen er i dag bebygget med en stor bygning som er oppført på 1940-tallet og som senere har blitt utvidet med tilbygg mot nord og mot øst. Bygget er vurdert å ha en høy verneverdi. Bygget ble opprinnelig brukt som sykehus for kvinner (fødehjem), men har også blitt brukt som sykehus for andre typer pasienter. Bygningen har stått tom siden 2010. 

Den 06.06.2016 vedtok Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesaker å nedlegge et midlertidig forbud mot tiltak på eiendommen, etter at det innkom en søknad om å bruke bygget som mottaksplasser for UDI. Vedtaket om midlertidig forbud mot tiltak ble påklaget, men klagen ble ikke tatt til følge og hovedutvalgets vedtak ble stadfestet av Fylkesmannen i Oslo og Akershus den 31.01.2017.

Kommunen mottok 16.05.2018 en søknad om samtykke til unntak fra midlertidig forbud mot tiltak, for å bruke bygget som midlertidige boliger. Den 08.04.2019 vedtok kommunestyret å oppheve det midlertidige forbudet mot tiltak på eiendommen.

Rådmannens innstilling: Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesaker har vurdert klage på vedtak fattet av Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesaks i møte 09.03.2020, sak 17/20, hvor det ble gitt avslag på søknad om dispensasjon for midlertidig bruk av den gamle sykestua i Løktabakken 11. 

Hovedutvalget finner etter en samlet vurdering at det ikke er fremkommet nye momenter i saken og slutter seg til vurderingen og konklusjonen som fremgår av saksfremlegget.

Klagen tas ikke til følge, og saken sendes til Fylkesmannen i Oslo og Viken for endelig behandling.

 

Klagesak - klage på tillatelse -  Gnr 71 Bnr 54 - Johanne Dybwads vei 1 B og C - Ny bolig

Sammendrag: Saken gjelder klage på vedtak 20/00527-9, datert 23.04.2020 om tillatelse til oppføring av en ny enebolig og garasje på eiendommen gnr 71 bnr. 54 – Johanne Dybwads vei 1 b. Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesaker tok i møte 20.04.2020 klagen på avslag til følge og ga tillatelse til deling av eiendommen.  Eiendommen er uregulert og omfattes av kommuneplanens bestemmelser. 

Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesaker har behandlet klage på delegert vedtak, sak 20/01413-7, datert 23.04.2020 om tillatelse til oppføring av en ny bolig og garasje i Johanne Dybwads vei 1 C. 

Saken gjelder klage på vedtak 20/01413-7, datert 12.07.2020 om tillatelse til oppføring av en ny enebolig og garasje på eiendommen gnr 71 bnr. 612 – Johanne Dybwads vei 1 C. 

Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesaker tok i møte 20.04.2020 klagen på avslag (deling) til følge og ga tillatelse til deling av eiendommen. 

Det er også godkjent oppføring av en enebolig med garasje på Johanne Dybwads vei 1 B. Denne tillatelsen er også påklaget og rådmannen anbefaler at disse to klagene behandles samlet. 

Eiendommen er uregulert og omfattes av kommuneplanens bestemmelser. 

Rådmannens innstilling: Hovedutvalget finner at det ikke foreligger nye vesentlige momenter i saken, og slutter seg til vurdering og konklusjon i saksutredningen. Klagen tas ikke til følge, og saken oversendes Fylkesmannen i Oslo og Viken for endelig avgjørelse.

 

På grunn av den pågående pandemien vil ingen møter vil være åpne for publikum, men møtene vil bli streamet direkte på https://frogn.kommunetv.no/