Områderegulering Gamle Drøbak

Forslag til Områderegulering for Gamle Drøbak legges ut til høring 25. november 2019. Høringsfristen er 3. februar 2020.

Se nærmere informasjon og les plandokumentene på kommunens nettsider https://www.frogn.kommune.no/felles/horinger/horinger/omraderegulering-for-gamle-drobak/

Planen ligger også til gjennomsyn på servicetorget på Rådhuset. Innspill og merknader til planen sendes postmottak@frogn.kommune.no eller Frogn kommune, Rådhusveien 6, 1443 Drøbak.

Hensikten med planen er å legge til rette for utvikling og videre bruk av Drøbak som et levende bo- og handelssentrum for framtiden, og samtidig bevare identitetsbærende særtrekk, kulturminner og kulturmiljøer i gamle Drøbak slik at kulturhistoriske, arkitektoniske og miljømessige verdier ikke går tapt.

Vi vil gjerne ha dine innspill til planforslaget. Om du har innspill må dette sendes skriftlig til kommunen innen 3. februar 2020.

Det vil bli arrangert høringskonferanse 15. januar 2020. Nærmere program og informasjon om høringskonferanse og tider saksbehandler vil være tilgjengelig for spørsmål, kommer.