Har du ideer til nye tiltak i Frogn?

Vi ønsker forslag til tiltak som fremmer idrett, friluftsliv, nærmiljø, trafikksikkerhet, klima og energi  og næringsliv i Frogn. Har du noen tanker, så del dem med oss!

Kommuneplanens samfunnsdel for Frogn angir fire satsingsområde; klima og energi, livskvalitet og folkehelse, stedsutvikling, bolig og nærmiljø og næringsutvikling. Planen gir målsettinger for hvert område og strategier for at målene skal nås.

Vi setter oss ambisiøse mål, og er avhengig av samarbeid, felles innsats og innspill fra innbyggere, næringsliv, velforeninger, lag og foreninger for å gå i riktig retning.

Rådmannen ber nå om innspill til tiltak som fremmer idrett, friluftsliv, nærmiljø, lokalt næringsliv og trafikksikkerhet, eller som kan bidra til å redusere klimagassutslipp i Frogn. 

Vi tar imot alle typer innspill for at Frogn skal bli et bedre sted å være. Alt fra vel gjennomtenkte og planlagte tiltak som lokale lag eller velforeninger lenge har ønsket å få gjennomført, til gode ideer du som enkeltinnbygger ønsker skal gjennomføres.

Alle innspill vil bli vurdert og ev. tatt inn i tiltaksplaner for de ulike områdene:

  • Tiltaksplan for idrett, friluftsliv og nærmiljø
  • Tiltaksplan for klima og energi
  • Tiltaksplan for trafikksikkerhet
  • Tiltaksplan for næringsliv

 

Tiltaksplanene vedtas årlig som del av kommunens handlingsprogram, der bruken av kommunale ressurser blir fastsatt.  Tiltaksplanene gir også bedre mulighet for tildeling av tilksuddsmidler fra andre bidragsytere. Kommunestyret vedtar handlingsprogram for 2021-2024 med tilhørende tiltaksplaner i desember i år.  

Frist for å komme med innspill er 10. mai.

Bruk skjema som kan lastes ned her - ett for hvert tiltak - og send dette med ev. vedlegg til postmottak@frogn.kommune.no. Merk innspillet med sak 20/00142.