Ta hensyn til hummeren

Frogn kommune oppfordrer til moderasjon i årets hummerfiske. Er det behov for fredningsområde for hummer i vår del av Oslofjorden?

Innhold

Hummerfisket starter 1. oktober kl 08.00. Da kan alle som er registrert i Fiskarmantalet sette hummerteiner og fiske hummer, innenfor visse begrensninger.

Hummerbestanden i Norge er generelt redusert, også i Oslofjorden. Fredningsområder har vist seg svært positive for hummerbestanden, både innenfor fredningsområdet og i områdene rundt. Hovedutvalg for miljø, plan og byggesaker i Frogn har vedtatt hvordan kommunen skal jobbe fram forslag til fredningsområder. Det er staten som fastsetter fredningsområder, men kommunene er oppfordret til å foreslå områder. I påvente av denne prosessen oppfordrer kommunen til moderasjon i årets hummerfiske av hensyn til framtidig bestand.

Fakta om hummerbestanden
Europeisk hummer finnes langs kysten av Norge fra svenskegrensa til Lofoten. I hele etterkrigstiden fram til 1960-tallet var Norge blant de land i Nord-Europa med de største fangstene av hummer. Fangstrapporter fra et utvalg hummerfiskere viser at hummerbestanden er kraftig redusert sammenlignet med perioden 1928-1960, trolig på grunn av overfiske, ulovlig fiske og mangelfull forvaltning. Det ble derfor innført nye bestemmelser for hummerfiske i 2008. Målsettingen var å få fangstraten opp til over 0,1 hummer per tegnedøgn. Det er ikke oppnådd. Fritidsfiske står for 70-80 % av fangsten i Skagerrak. I 2007 startet Havforsknings-instituttet derfor et samarbeid med fritidsfiskere for å evaluere effekten av nye reguleringer. Dette har bidratt til at den kunnskapen om bestandssituasjonen både har blitt bedre, også lokalt. Fangstrapportene viser ingen nevneverdig oppgang i perioden 2008-2015. Les mer om bestandssituasjonen mv her http://www.imr.no/filarkiv/2016/05/hummer.pdf/nb-no

Hummer i Oslofjorden
Rådmannen har ikke konkret oversikt over bestandssituasjon eller fangststatistikk fra Oslofjorden eller Drøbaksundet lokalt. Kommunen er imidlertid orientert om at antall teiner som settes er økende. Dette er trolig mer et uttrykk for økende interesse for hummerfiske enn for økt bestand. Teiner har blitt rimelige de siste årene. Det bidrar trolig til at flere setter hummerteiner, samt at risikoen for å tape utstyr ikke oppleves like stor som før. Det er utfordrende strømforhold i en del av områdene som er aktuelt for teinefiske i Frogn, og mange teiner kommer på avveie. Noen blir «spøkelsesteiner» som står og fisker uten å tømmes. Drøbak Undervannsklubb har de siste årene samlet inn slike teiner og også sporet opp teiner på forespørsel. I 2016 har klubben hevet over 200 forlatte teiner i Drøbaksundet. I Bunnefjorden har hummerbestanden i mange år vært så godt som borte, trolig på grunn av forurensing og dårlig vannkvalitet. Lokale fiskere melder nå om både mer fisk på dypet, at det er mulig å tråle reke og fange hummer i Bunnefjorden.

Dagens regelverk
Fiske etter hummer er forbudt mellom 1.desember og 1.oktober. Fra 1. oktober kl 08:00 kan fiskere som har registrert seg i Fiskarmantalet sette teiner, maks 10 per fartøy. Både hummerteiner og ev. samleteiner skal være tydelig merket, og skal ha tilsyn minst en gang i uka. Teinene må settes eller trekkes på dagtid, tidligst en time før soloppgang eller seinest en time etter solnedgang. Teinen skal ha minst to sirkelforma fluktåpninger må minst 6 cm, en på hver side. Teinen skal også ha et rømningshull som holdes lukket av en bommullstråd/ råtnetråd. Gamle teiner kan benyttes dersom slik tråd monteres slik at rømningshullet åpnes om teina blir stående i sjøen.
Hummer som er mindre enn 25 cm eller større enn 32 cm (målt fra spissen av pannehornet til den bakre kanten av midtre svømmeflapp) eller som har utvendig rogn er fredet også i perioden med tillatt fiske fra 1. oktober til 30. november. Omsetning av hummer skal skje gjennom godkjent salgslag eller en godkjent kjøper. Hummer skal da være ID-merket.
Les mer om regelverket for hummerfiske her https://www.fiskeridir.no/Fritidsfiske/Nokre-utvalde-artar/Hummarfisket.

Hummerfredningsområder
Marine bevaringsområder med helårsforbud mot hummerfiske har vist seg svært positivt for hummerbestanden, både innen fredningsområdet og i området rundt https://www.fiskeridir.no/Fritidsfiske/Nyheter/2015/Bevaringsomraader-har-positiv-effekt-paa-hummerbestanden
Det er per nå 10 fredningsområder i Hordaland, 16 i Sogn og Fjordane og 10 på Sør-Østlandet, hvorav Nesoddtangen i Akershus, Kvernskjær i Østfold og Stauper, Sandø og Bolærne i Vestfold ligger i Oslofjordregionen http://www.fiskeridir.no/Fritidsfiske/Noen-utvalgte-arter/Hummer/Fredningsomraader-for-hummer.

Flere fredningsområder i Oslofjorden?
Det er staten som fastsetter fredningsområdene, men kommuner med hummer er oppfordret til å ta initiativ og bidra til etableringsprosessen i samarbeid med lokale interesser og Fiskeridirektoratet. Hovedutvalg for miljø, plan og byggesaker i Frogn (HMPB) vedtok 31.1.2017 rådmannens forslag til hvordan en slik prosess skal gjennomføres i Frogn. Frogn har hatt dialog med Hurum kommune og Follokommuner som grenser til Oslofjorden, og vil søke å samordne ev. forslag til områder. Arbeid med identifisering av gode oppvekstområder i vår del av Oslofjorden er påbegynt, men det gjenstår ytterligere kartlegging og drøfting med ulike parter, jf. prosess for avklaring av områder til vu5rdering som vedtatt av HMPB. Når forslag til fredningsområde(r) foreligger og vedtatt oversendt som til Fiskeridirektoratets regionkontor, vil forslaget vurderes av Fiskeridirektoratet som ev. legger forslaget ut til formell høring.

Kommunen har ikke myndighet til å vedta forbud mot hummerfiske, verken i tid eller rom eller når det gjelder størrelsesbegrensninger. I påvente av at kommunen lager forslag til fredningsområde og at fiskeridirektoratet skal behandles forslaget, oppfordrer kommunen alle til å overholde fisketider og størrelsesbestemmelser, og til generell moderasjon i årets hummerfiske – av hensyn til framtidig bestand.

Dersom du har kunnskap om områder som er viktige for oppvekst av hummer i vår del av fjorden, eller forslag til fredningsområder tar vi gjerne imot informasjon.
Innspill sendes til postmottak@frogn.kommune.no merket «16/03011 - forslag til hummerfredningsområde».