Følg med på hva som skjer!

Barnehage og bobiltilbud, omsorgsboliger og områderegulering, interkommunalt samarbeid og innvandreropplæring, kajakkstativer og utbygging på Kolstad…. Høstens første møterunde har mange spennende saker på programmet.

August 2019:

Status for interkommunalt samarbeid i Follo

Sammendrag: Fellesnemda for Nordre Follo fattet vedtak 06.12.2018 om å tre ut av flere

interkommunale samarbeider. Frogn kommune er deltaker i alle de berørte ordningene. Kommunestyret i Frogn vedtok i sak 122/18 hvordan Frogn kommune i framtiden skulle løse de samarbeidene som Fellesnemnda til den nye kommunen Nordre Follo vedtok å trekke seg ut av.

Saken gir en statusrapport om oppfølging av dette vedtaket.

Rådmannens innstilling:

1. Saken tas til orientering.

2. Rådmannen viderefører arbeidet med etablering av et interkommunalt byggetilsyn fra 01.01.2020

3. Rådmannen viderefører arbeidet med Follo LMS ihht kommunestyrets vedtak i sak 122/18

4. Arbeidet med felles sekretariat for kommunene i Viken prioriteres

Konklusjon:

Fremstillingen viser status i de samarbeidene kommunestyret tidligere har vedtatt. Det er imidlertid grunnlag for en viss bekymring for kostnadsnivået når det gjelder driften av LMS fra årsskiftet.

 

Gitarer ved fjorden - søknad om økonomisk bistand

Sammendrag: Rådmannen legger i denne saken frem søknad fra Gitarer ved fjorden (GVF) om økonomisk bistand i forbindelse med flytting av arrangement fra Sjøstjerna/Gjestehavna til Badeparken. Total søknadssum er beregnet til kr. 218.957. Videre søkes det om et fremtidig årlig økonomisk bidrag på kr 40 000 frem til kommunal scene og toaletter er ferdigstilt. Rådmannen betrakter søknaden fra GVF om økonomisk bistand som en tilleggssøknad om tilskudd til festivalen, og et eventuelt økonomisk tilskudd tildeles innenfor rammen av «festivalpakken».

Etter årets tildeling til festivalene gjenstår et beløp på kr. 140 000,- av «festivalpakken».

Rådmannens innstilling:

Rådmannen anbefaler at søknaden fra Gitarer ved fjorden om ytterligere økonomisk støtte avslås.

 

Søknad fra Drøbak Frogn idrettslag - DFI - om støtte til liten løypemaskin

Sammendrag: Drøbak Frogn Idrettslag (DFI) har søkt om tilskudd til innkjøp av en løypemaskin som skal kunne brukes på smalere skogsløyper uten å få skader, og til å knytte Dal og Brevik til løypenettet i Frognmarka. Videre skal maskinen være reserve til den eksisterende løypemaskinen.  Rådmannen ser at de opparbeidete skiløypene i kommunen brukes i stor utstrekning og at det er positivt for folkehelsen, og at det er viktig at tilbudet opprettholdes og er av god kvalitet.

Rådmannen anbefaler likevel at kommunen ikke gir tilskudd til det ønskede innkjøpet. Dette av hensyn til kommunens økonomiske situasjon; netto driftsresultat i siste månedsrapportering per mai 2019 er negativ og en ytterligere svekkelse er ikke ønskelig. Videre mener rådmannen at det ikke er riktig å gi slike tilskudd uten en helhetlig vurdering i forhold til andre ønsker.

Rådmannens innstilling: Frogn kommune innvilger ikke tilskudd til en ny, mindre løypemaskin.

 

 

Oppfølging - Bobiltilbud i Drøbak

Sammendrag: Det ble i KS sak 83/19 (Saksnummer 19/01772 i P360), datert 17.06.2019, vedtatt å etablere et tilbud for bobiler på parkeringsplassen nedenfor mannskapsbrakkene på Kopås. Det ble videre bestemt at det skal legges til rette for betalingsstrøm før tilbudet tas i bruk. Rådmannen har i denne prosessen fått inn flere gode innspill på bedre og mer egnede plasser i umiddelbar nærhet. Rådmannen anbefaler å flytte bobilparkeringen til området nord på Sagajordet. 

Rådmannens innstilling: Det etableres et midlertidig bobiltilbud på tomten nord på Sagajordet. Det etableres ikke strøm i første omgang. Plassen vil bli skiltet og enkel renovasjon tilbys. Mulighet for tømming av bobiltoalett finnes i Vindfangerbukta som er i umiddelbar nærhet.

Dette vedtaket erstatter kommunestyrets vedtak av 17.06.2019, sak 83/19.

 

Sak om regulering av festeavgifter 2019

Sammendrag: Frogn kirkelige fellesråd fremmer forslag om revisjon av festeavgifter i Frogn kommune i henhold til Gravferdsloven § 21: «Avgifter for bruk av gravkapell, kremasjon og feste av grav fastsettes av kommunen etter forslag fra fellesrådet.»

Konklusjon: I hht Gravferdsloven §21 foreslår Frogn kirkelige fellesråd at kommunestyret fastsetter ny festeavgift til kr. 375,- pr. år, og at festeavgiftene reguleres etter konsumprisindeksen ved inngangen til hvert nytt år. Festeavgift for navnet minnelund fastsettes til 50 % av ordinær festeavgift. Øvrige avgifter fastsettes av Frogn kirkelige fellesråd. Rådmannen støtter innstillingen til Frogn kirkelige fellesråd.

 

Fastsetting av lokal forskrift om Politivedtekt for Frogn Kommune

Sammendrag: Rådmannen har utarbeidet et forslag til ny politivedtekt. Formannskapet i Frogn Kommune vedtok 05.09.18 å legge forskriften ut på høring. Forskriften har vært ute på høring i fire uker, og det har ikke kommet inn merknader eller høringsinnspill.

Rådmannens innstilling:

1. Foreliggende forslag til revidert forskrift om politivedtekt for Frogn Kommune vedtas.

2. Forskriften trer i kraft fra 01.01.2020.

Konklusjon: Rådmannen tilrår at foreliggende forslag til ny forskrift om politivedtekt, gjøres gjeldende for Frogn Kommune.

 

Etablering av samarbeid om voksenopplæring og kvalifisering for innvandrere og flyktninger

Sammendrag: Sammenslåing av Ski og Oppegård kommune har resultert i avviklingen av Follo Kvalifiseringssenter IKS. Frogn og Vestby kommune ser viktigheten av å fortsette samarbeid på tvers av kommuner for å sørge for et godt og effektivt kvalifiseringsløp for innvandrere gjennom opplæring i norsk og samfunnskunnskap og introduksjonsprogrammet.  Frogn kommune kjøper i dag plasser på grunnskole for voksne i Ski. Grunnskole for voksne kan inngå som en del av introduksjonsprogrammet. I Ås kommune er grunnskole for voksne, spesialundervisning, og opplæring etter introduksjonsloven samlet ved Ås voksenopplæring (Ås VO). Frogn og Vestby kommune har sendt en henvendelse til Ås med ønsker om administrativt vertskommunesamarbeid om:

 

• Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for nyankomne innvandrere

• Introduksjonsprogram

• Grunnskole for voksne

På bakgrunn av denne henvendelsen ble det nedsatt en arbeidsgruppe med representanter fra Frogn, Vestby og Ås kommune. Arbeidsgruppen anbefaler at det etableres et sentralisert samarbeid om voksenopplæring og kvalifisering organisert som et vertskommunesamarbeid med Ås som vertskommune. Samarbeidet skal:

•             Sikre god styringsmodell mellom deltakende kommuner

•             Åpne opp for mer fleksibilitet og forutsigbarhet i oppgaveløsningen

•             Effektivisere tjenesten

•             Utnytte fagkompetanse på tvers av kommuner og fagfelt

Rådmannens innstilling:

1. Frogn kommune slutter seg til et felles samarbeid med kommunene Vestby og Ås om voksenopplæring etter opplæringsloven og kvalifisering etter introduksjonsloven.

2. Samarbeidet organiseres som et administrativt vertskommunesamarbeid etter kommunelovens § 20 -2 med Ås som vertskommune.

3. Vedlagte samarbeidsavtale mellom Frogn og Ås kommune vedtas.

4. Kommunestyret gir instruks til egen rådmann om å delegere egen myndighet til rådmann i vertskommunen. Myndigheten omfatter oppgaver innen samarbeidet om voksenopplæring og kvalifisering og å treffe avgjørelser i enkeltsaker eller type saker som ikke er av prinsipiell betydning.

5. Det nedsettes et samarbeidsråd i tråd med samarbeidsavtalen snarlig etter vedtak er fattet i alle tre kommuner som omfattes av avtalen. Samarbeidsrådet skal utarbeide nødvendige retningslinjer og rutiner.

Konklusjon: Rådmannen anbefaler at Frogn kommune deltar i etableringen av et nytt vertskommunesamarbeid om voksenopplæring med Vestby og Ås for å kunne tilby et kvalitetsmessig godt voksenopplæringstilbud til innbyggerne. 

 

Ny 1. gangbehandling Områderegulering Gamle Drøbak

Sammendrag: Planen som nå legges fram til behandling er en omarbeidelse av forslag til Områderegulering for gamle Drøbak som ble sendt på høring i 2017. Planforslaget løser innsigelser fra overordnede myndigheter, svarer ut merknadene som kom inn og innarbeider lokalt vedtatte politiske føringer innen satsningsområder for steds-, bolig- og næringsutvikling i tillegg til klima og energi. Et sentralt mål for planen er å sikre at den historiske byen fortsatt skal danne et grunnlag for næringsutvikling og være en levende by for de som bor der og de som kommer på besøk. Dette gjenspeiles i næringsstrategiens fokus på bred verdiskaping på grunnlag av kunnskaps- og opplevelsesverdiene i byens autentiske bygningsmiljø. Innsigelsen fra Akershus Fylkeskommune (Fylkesutvalget) i forrige høringsrunde pekte på at kunnskapen om den historiske byen og dens særpregende kvaliteter, måtte legges tydeligere til grunn for planen. Samtidig er det et viktig mål for planen å tilrettelegge for moderniseringer og utvikling. Rådmannen foreslår å tydeliggjøre handlingsrom og føringene for vern og utvikling i egne bestemmelser innledningsvis i planen. Hensikten med planen er formulert i tråd med planprogrammet for å gi tydelig sammenheng mellom planens ulike dokumenter. Punktene som sto i hensikten med planen er gjenopptatt og utdypet med sentrale definisjoner for hva kulturminneverdiene omfatter, hvordan de skal vurderes og hva som definerer handlingsrommet for utvikling, modernisering og bruk. Rådmannen har lagt lokale vedtak til grunn for definisjon av dette handlingsrommet fra kommuneplanens samfunnsdel og strategiske kommunedelplaner for bolig, klima og energi og næring. Her gis forklaringer på sentrale begreper i Riksantikvarens Bystrategi, som er vedtatt lagt til grunn for planer i Gamle Drøbak.Det forrige forslagets innhold er videreført innenfor en endret struktur i tråd med planprogrammet. Strukturen innarbeider kunnskapsgrunnlaget i planen og gir tydeligere rammer for tilpasset utvikling og forvaltning av kulturmiljøet. Planforslaget er utarbeidet i overenstemmelse med nylig vedtatt kommuneplan og i samråd med innsigelsesmyndighetene. Rådmannen anbefaler at planen sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn.

Rådmannens innstilling:

A. Hovedutvalg for Miljø- Plan og Byggesaker (HMPB) legger 086/4000 Områderegulering for Gamle Drøbak ut til høring og offentlig ettersyn etter plan- og bygningslovens § 5-2 og § 12-10. Endringer i forslaget sammenlignet med forrige høringsforslag framgår av saksframstillingen og vil kort oppsummeres i høringsbrevet.

B. I høringsperioden skal rådmannen digitalisere og kvalitetssikre planen. Det skal i tillegg utarbeides en ytterligere kartlegging av forekomsten av kvikkeleire i planområdet etter de behov og retningslinjer som NVE ser hensiktsmessig.

C. Vedtak av ny områderegulering for gamle Drøbak medfører oppheving av en rekke planer. I medhold av plan- og bygningsloven § 12-10 sendes forslaget om oppheving på høring og legges ut til offentlig ettersyn. Planene som foreslås opphevet er: 

Konklusjon: Rådmannen anbefaler at hovedutvalget vedtar at Områdeplan for gamle Drøbak sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn i tråd med innstillingen.

 

Avklaring av rekkefølgebestemmelser – Kolstad, Klommestein skog og Odalen

Sammendrag: Eierne av utbyggingsområdene innen områderegulering for Kolstad, Klommestein skog og Odalen hevder at flere av rekkefølgekravene i planforslaget er unødvendige eller lite hensiktsmessige, og at utbyggingen ikke vil være regningssvarende med rekkefølgekravene som foreligger i planforslaget per i dag. For kommunens del er det knyttet økonomisk risiko til å vedta en plan hvor det eventuelt blir stilt rekkefølgekrav i større utstrekning enn det som er nødvendig. Videre kan det være en økonomisk risiko for kommunen å vedta en plan som etter all sannsynlighet ikke vil bli realisert. Kommunen bør heller ikke vedta en plan dersom det er tydelig at den ikke vil kunne la seg realisere. Denne saken fremmes for å avklare om det kan foretas eventuelle justeringer av rekkefølgekravene. Rådmannen anbefaler at det gjøres en nærmere vurdering av rekkefølgekrav om gang- og sykkelbru mellom Kolstad og Dyrløkkeåsen og krav om etablering av nordre tverrvei knyttet opp mot utbyggingstakten.

Rådmannens innstilling: Hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker slutter seg til rådmannens vurdering i saksutredningen; I det videre planarbeidet med områdeplan for Kolstad, Klommestein skog og Odalen legges det til grunn følgende føringer:

• Før sak om områdeplanen fremmes til sluttbehandling skal det foretas en fornyet planfaglig vurdering på bakgrunn av en uavhengig rapport som skal avklare behovet for gang- og sykkelbru mellom Kolstad og Dyrløkkeåsen. En slik rapport vil måtte vurdere behovet for gang- og sykkelbru sett opp mot forhold som universelt utformet adkomst til Sogsti og Dyrløkkeåsen skoler, trafikksikkerhet og bekvemmelighet, miljøhensyn og redusert transportbehov med bil, samt sikkerhetsaspektet ved brua som sådan. Rapporten må i tillegg vurdere nødvendigheten av brua sett opp mot alternativet med gangkulvert ved krysset Nordre tverrvei x Åsveien.

• Rekkefølgekravet i planbestemmelsenes § 5.5 Før bebyggelse tas i bruk punkt a. kan vurderes endret slik at feltene B1, B4 og B6 kan igangsettes, og at Nordre tverrvei fra Åsveien frem til innkjøring til Kolstad skal ferdigstilles før det gis brukstillatelse for boliger på disse feltene. Nordre tverrvei skal ferdigstilles i sin helhet før boligene på Klommestein skog B10, eller resterende boliger på Kolstad kan tas i bruk. Nordre tverrvei skal imidlertid ikke ferdigstilles senere enn 5 år etter igangsettingstillatelse for boliger innenfor hele planområdet er gitt. Før det gis igangsettingstillatelse til boliger innenfor planområdet skal ferdigstillelse av Nordre tverrvei være sikret på tilfredsstillende måte.

Konklusjon: Rådmannen viser til ovenstående vurdering og anbefaler å få vurdere endring av enkelte rekkefølgebestemmelser, og at det utarbeides en uavhengig vurdering av behovet for gang- og sykkelbru. Eventuell nødvendig ny høring og offentlig ettersyn må gjennomføres før endelig behandling.

 

Anmodning om oppstart - Gnr 22 Bnr 298 - Heer grendehus barnehage - Planinitiativ

Sammendrag: Østre Linje arkitektur og landskap har på vegne av Heer Grendehus barnehage utarbeidet planinitiativ for deler av gnr. 22 bnr. 298. Forslagsstiller ønsker å flytte eksisterende Heer Grendehus barnehage til et annet område, nordvest for grendehuset, og øke antall barnehageplasser i barnehagen. Planinitiativet legger opp til endret bruk av området til fremtidig offentlig eller privat tjenesteyting. Planområdet er avsatt til landbruks-, natur- og friluftsområde (LNF) i kommuneplanens arealdel og planinitiativet er ikke i tråd med dette. Videre foreligger det flere initiativ til alternativ bruk av Høiås-området som må vurderes samlet. Rådmannen anbefaler derfor at det ikke igangsettes reguleringsarbeid nå, og at det legges frem en sak om fremtidig bruk av Høiås-området der barnehagens initiativ inngår i vurderingen.

Rådmannens innstilling: Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesaker har vurdert anmodning om oppstart fra Østre Linje arkitektur og landskap, datert 08.09.2017, og revidert planinitiativ, datert 15.04.2019. I medhold av plan- og bygningslovens § 12-8 slutter utvalget seg til Rådmannens vurdering og anbefaler at det ikke igangsettes reguleringsarbeid for deler av gnr. 22 bnr. 298.

Hovedutvalget ber om at Rådmannen legger frem en sak om utvikling av Høiås-området, og at ønsket om utvikling av Heer Grendehus Barnehage tas opp i denne saken.

 

Søknad om dispensasjon fra planformål - Gnr 86 Bnr 696 - Husvikstranda - midlertidig lagring av kajakkstativer

Sammendrag: Drøbak kajakklubb (DKK) søker om dispensasjon fra arealformål «annen veigrunn» for tillatelse til oppsett av to kajakkstativer og lagring av kajakker ved pumpestasjonen i Husvikveien.

Rådmannens innstilling: Rådmannen finner at vilkårene for å innvilge en midlertidig dispensasjon foreligger og anbefaler at det gis dispensasjon på vilkår.

 

Redusert SFO-betaling for elever med særskilte behov

Sammendrag: Frogn kommune eier Follo barne- og ungdomsskole (heretter FBU) sammen med resten av Follo-kommunene. Eierkommunene har ulik praksis for hvor mye man skal betale for en SFO-plass ved FBU. Elever i Frognskolen med behov for SFO-plass etter 4. trinn, har i dag ulike betalingsordninger avhengig av hvilken skole eleven går på.

Rådmannen legger frem denne saken for å harmonisere betalingsordningene for de aktuelle elevene.

Rådmannens innstilling:

1. Elever som har behov for SFO-plass etter 4.trinn i Frognskolen, får gratis SFO-plass.

2. Elever fra Frogn ved Follo barne- og ungdomsskole med SFO-plass etter 4. trinn, får gratis SFO-plass.

3. Kostnadene dekkes gjennom omdisponering innenfor Frognskolens vedtatte rammer.

Konklusjon: Rådmannen anbefaler at alle elever i Frognskolen med behov for SFO-plass etter 4. trinn, får gratis SFO-plass. Ordningen finansieres innenfor Frognskolens vedtatte rammer.

 

 

Det digitale læringsmiljøet i Frognskolen

Sammendrag: Kommunestyret vedtok 26.11.2018 at rådmannen skulle utarbeide en sak om foreldres og elevers erfaringer med det digitale læringsmiljøet i Frognskolen. Rådmannen viser i denne saken hvordan dette arbeidet er fundert.

Rådmannens innstilling:

1. Saken tas til orientering.

 

Fastsetting av planprogram - Gnr 16 Bnr 21, 34 m.fl. - Dyrløkkebakken og Åsveien - Omsorgsboliger - Detaljregulering

Sammendrag: Frogn kommune har bedt Rambøll, sammen med Jostein Rønsen arkitekter og Berg landskap og design, om å utarbeide et planprogram og detaljregulering av Dyrløkkebakken til bemannede omsorgsboliger for eldre. Rambøll har utarbeidet forslag til planprogram som utgjør første steg i arbeidet med detaljreguleringen med konsekvensutredning. Planprogrammet har vært ute til offentlig høring og innkomne merknader er vurdert. Planforslagets reguleringsformål er i strid med gjeldende kommuneplan og det skal derfor konsekvensutredes. Konsekvens-utredningen skal avdekke om utvikling av planområdet til bemannede omsorgsboliger vil medføre vesentlige ulemper for miljø og samfunn, og om disse eventuelt kan avbøtes. Rådmannen anbefaler kommunestyret som planmyndighet å fastsette planprogrammet.

Rådmannens innstilling: I medhold av plan- og bygningsloven § 12-9 3.ledd, fastsetter Frogn kommunestyre planprogram for detaljregulering av Dyrløkkebakken. Planprogrammet fastsettes som vist i planprogrammet fra Rambøll datert 31.07.2019.