Arbeidene fortsetter i Badeparken

Det er satt av betydelige midler og ressurser til å forvalte Drøbaks flotte perle, Badeparken. Her kan du se mer om arbeidene så langt og den vedtatte forvaltningsplanen.

4. juli 2019: Undersøkelsene som ble gjort i juni har vært avklarende. De har vist nødvendigheten av at tiltak gjennomføres på en mest mulig skånsom måte overfor massene i bakkant, der det er mye spor av historie gjemt under bakken. De har også avdekket at en løsning som holder over tid vil medføre at muren med stor sannsynlighet vil måtte gjenopprettes fra grunnen av.

På bakgrunn av disse erfaringene har konsulentene skissert noen alternative løsninger for utbedringer for oss. Disse har vi vurdert opp mot vernehensynene, og er nå i ferd med å avklare disse med Fylkeskommunen.

Vi går på for fullt etter sommeren med prosjektering og utlysning og håper å være ferdig neste sommer. Vi er også opptatt av at arbeidene med muren sees i sammenheng med det som skal gjøres av utbedringer på herrebadet og scenen.

Kommunen vil straks etter sommeren starte arbeidet med å etablere et brukerråd for Badeparken.

 

12. juni 2019: Gravingen er startet i Badeparken. Arkeologer fra Akershus fylkeskommune, konsulenter/geologer fra Sweco og representanter fra kommunen sammen med gravemannskapet gjorde flere undersøkelser i dag. Årsaken til tidspunktet var tidevannet, som måtte være lavest mulig slik at vi hadde kontroll på alle kabler som ligger i grunnen.

På grunnlag av de ulike undersøkelsene, vil kommunen, fylket og geologene i samråd snarest mulig finne løsninger for utbedring av muren som på best mulig måte ivaretar hensyn til kulturmiljø, til at utbedringen skal være en god og bestandig løsning som tåler belastningen fra overvann og sjøen for fremtiden. Vi følger saken!

4. juni 2019: Det skal nå foretas prøvegraving i Badeparken. Hensikten er at geolog skal kunne vurdere grunnforholdene og massene bak muren. Representanter fra fylkeskommunen, byantikvar og fagpersoner fra konsulentfirma SWECO, sammen med eiendom og teknisk drift og forvaltning vil være tilstede under prøvegravingen. Oppdatering så snart resultater fra geotekniker foreligger!

Vår 2019: Områdene i Badeparken kartlegges og tilstanden evalueres, etter vedtaket i kommunestyret fra november 2018, som lyder:

Forvaltningsplanen for Badeparken vedtas i samsvar med sakens dokumenter med følgende endringer:

a) Scenen i Badeparken skal ferdigstilles snarest.

b) Gjenværende badeanlegg i parken restaureres omgående.

c) Lekeplassen settes i stand og oppgraderes. Lekeplassen skal ikke flyttes fra

     nåværende beliggenhet.

d) Murer og kanter mot sjøen utbedres umiddelbart.

Ovenstående tiltak skal startes opp så snart som praktisk mulig, utføres parallelt med hverandre og prioriteres foran andre anbefalte tiltak i planen.

Se her for