Anleggsarbeider i Drøbak nord 2019/2020

I høst og frem til sommeren 2020 vil det bli anleggsarbeider i Sagaveien, Batteriveien og Gylteveien i Drøbak nord. Arbeidene er et ledd i å utbedre og sikre vannforsyningen i området.

Frogn kommune skal utbedre og sikre vannforsyning (herunder brannvann) gjennom ny vannledning langs Batteriveien/Gylteveien, fra Jobu-bygget til Sand-Andersen Brygge.

Arbeidene innebærer at det må graves i veien langs hele denne strekningen. Veistrekninger vil bli stengt for bilpassering når arbeidene pågår. Det vil bli skiltet omkjøringsmuligheter. Gangtrafikk vil bli ivaretatt.

I korte perioder (dager) vil det bli vanskelig å kunne kjøre inn på de respektive tomtene. Vi vil tilstrebe at disse periodene blir så korte som mulig, og berøre så få som mulig, men for en del av oppsitterne må det påregnes parkering utenom egen gårdsplass. Slike utfordringer må vi ta fortløpende, og vi beklager de ulemper dette måtte medføre for de enkelte.For å ivareta sikkerhet og unngå ulykker oppfordres det til å følge skilting og anvisning fra entreprenør.

Når arbeidene med legging av ny vannledning er ferdig, vil det bli ny asfaltert vei på hele strekningen.

Framdrift: Arbeidene vil starte opp allerede neste uke (uke 42) med tilrigging og oppstart av arbeider. På grunn av praktiske hensyn, som bl.a. adkomst og omkjøringsmuligheter, vil det kun bli arbeider i Sagaveien og bort til bru ved krysset Sagaveien/Batteriveien i år.

Arbeidene vil starte opp igjen våren 2020 og pågå frem til høsten 2020. Da vil vi starte opp igjen der vi slutter i Sagaveien (ved bekk/bru) og arbeidene med vannledningsgrøften vil jobbe seg nordover i Batteriveien og Gylteveien.

I perioden vil det være omkjøring via Rundtomveien. Det kan av praktiske årsaker bli justeringer på fremdriften. Entreprenøren vil besørge informasjon etter hvert som han jobber seg fremover.

Praktisk info:

  • Normal arbeidstid vil være fra 07:00 og frem til 19:00, mandag til fredag. 
  • Arbeider ut over 19:00 vil i utgangspunktet bli varslet dagen før. 
  • Ved spørsmål knyttet til arbeidene kan følgende kontaktes:
  • Kommunens byggeleder: Follo Prosjekt a.s v/ Manar Alkayhat – 473 31 036 – manar.alkhayat@folloprosjekt.no 
  • Entreprenørens anleggsleder: Leif Grimsrud AS v/ Kim Andre Røsegg  – 934 26 234 – kar@leifgimsrud.no

Det oppfordres til å ta kontakt i normal kontortid mellom 08:00 og 16:00. 

Videre informasjon vil bli gitt fortløpende av entreprenør Leif Grimsrud AS.

 

Kartutsnitt over berørt trase.